13 találat (0,360 másodperc)

Találatok

1. Okmánytár (219. oldal)
[...] recognitio­ját látván Udvar Birám Farkas István az Csinálosiak Taxájábul contentallya ezen [...] Recognoscálom hogy udvarbíró N Farkas István uramtól liváltam Ezen mélt Generalis [...] Nemzetes vitézlő udvar Biró Farkas István uram az belől megh jrt [...] Keller Josef csanálosi soáb lakos kérése fíarké czy Krisztina gróf­nőhöz adóelengedés [...]
2. (201. oldal)
[...] ugyanazt vallotta mint Péter Ewrdwg István ugyanott ex scitu vallotta hogy [...] elfogadta az ítéletet Bathyan i István diák ügyvéd a Paan iak [...] ítélet áthúzott szövege Átírta Szapolyai István örökös szepesi ispán és nádor [...] ad iura detentus extitisset de kérése ellenére Péter Miklóst nem adta [...]
3. II. RÉSZ. A szatmári ref. egyházmegye egyes gyülekezeteinek története. (539. oldal)
[...] nyer benne részt A Kállayak kérése folytán egy ideig a szomszéd [...] jött helyette 1788 ban Szűcs István 1793 ban Kiss József 1796 [...] nem létéről panaszol 1806 Kondor István 1810 Boros Márton Semmi isko­lája [...]
4. (77. oldal)
[...] Miklós fiai László György és István Ibron i Gergely fia András [...] Domokos Bagdan i Lewkus fia István Gelse i András fia Albert [...] László fia Tamás Radh i István fia Miklós Pozon i Péter [...] birtokaira költözött akik őket ismételt kérése ellenére erőszakkal visszatartják Ezért megparancsolja [...]
5. Történelem • TRINGLI ISTVÁN: Sátoraljaújhely egyházai a reformáció előtt (390. oldal)
390 TRINGLI ISTVÁN épített magának a fejedelemasszony palotát [...] jószágai kétféle módon gyarapodtak Béla István és András királyoktól adományba kaptak [...] között az elsőként a városalapító István herceg apja IV Béla szerepelt [...] által tett adományokat A remeték kérése és a legátus rendelkezése mögött [...]
6. (174. oldal)
[...] sab a Trinitatis Bathor i István országbíró Szabolcs megye hatóságához Elmondták [...] nem akarja visszaadni hanem Julianna kérése ellenére Dob i László kezébe [...] jelenti Mátyás királynak Bathor i István országbíró jún 5 i kérésére [...]
7. (172. oldal)
[...] adójára adott egy forintot Most kérése ellenére Dámján nem hajlandó visszaadni [...] János Bathor i Szaniszló fia István fiainak Jánosnak és Miklósnak meg [...] megosztoztak és azokat Bathor i István magn országbírónak a leleszi konventhez [...]
9. Az oklevelek regesztái (187. oldal)
[...] Karol i néhai András fia István mester krasznai főesperes és erdélyi [...] neki másolatban jogai védelmére Mivel kérése jogosnak tűnt az oklevelet szóról [...]
10. Molnár József: A félezer éves csengeri vásár krónikája (101. oldal)
[...] árverés útjából elállni nem lehetvén kérése nem teljesíthető annyival is inkább [...] au­gusztus 20 az úgynevezett Szent István király napja délelőtt 10 órájára [...]
11. (72. oldal)
[...] Zsigmond felesége Lucia ellen amiért kérése ellenére sem szolgáltattak elégtételt Olaius [...] akit Waya i Tamás és István ellenében in septem birsagiis marasztaltak [...]
12. (28. oldal)
[...] emlékezetül adja hogy Megyes i István fia László mester rokonaival Semyen [...] embernek való hadfelszerelést azonban többszöri kérése ellenére sem kapta vissza az [...]
13. Helytörténet • Sipos József: A Bethlen-kormány és az 1922-es választások előkészítése (257. oldal)
[...] való felkészülést szolgálták 8 vármegye kérése alapján az üresedésben lévő költségvetés [...] Já­nos bíboros hercegprímás és Haller István közvetíteni próbált E megegyezési kísérlet [...]