25 találat (0,304 másodperc)

Találatok

1. ROMÁN János: Regeszták a Tanácsköztársaság Borsod megyei szerveinek történetéhez (440. oldal)
[...] Márc 25 Tiszakeszii jegyző táviratai kérése egy menekült írnok kiren­delése iránt [...] miskolci szociáldemokrata párt titkárságához címzett kérése lány testvére részére két évre [...] 9 A sályi szociáldemokrata pártszervezet kérése a mis­kolci titkársághoz Bók István utáni elmaradt hadisegély folyósítása tár­gyában [...]
2. (32. oldal)
[...] Also abran i Saswar i István és Se­bestyén eléje terjesztett kérése nyomán Berzewycze i Pohár­nok István ellen A bevádolt személy ugyanis István és Se­bestyén Borsod vármegyében fekvő [...] előttük indított perét Saswar i István ellen Alsoab­ ran birtoklása tárgyában [...] Mátyás király nemes Saswar i István érdemeire való te­kintettel a Borsod [...]
3. Marozsán Zsolt: A „drótgyár" története alapításától állami tulajdonba kerüléséig (1911-1954) (461. oldal)
[...] és világszerte Nevét a munkások kérése alapján kapta ugyanis az ö [...] ig 405 414 Miskolc Dobrossy István 1995 Deichsel A Magyar Acéldrót [...] és Drótárugyár Rt In Dobrossy István szerk Miskolc írásban és képekben [...] a korszakhatár kérdései In Dobrossy István szerk Miskolc írásban és képekben [...]
4. (103. oldal)
[...] hogy Bereck egri prépost előadott kérése nyomán járja meg a Borsod [...] vagy Darocz i László fia István vagy Watha i Dénes vagy [...] Rechky Tamás és Pe­renc fia István az elmúlt időkben Cherep vár [...] földjét az emiitett Perenc fia István és más Bogach i nemesek [...]
5. CSEREY Zoltán: Üveggyártás Háromszéken a 17-20. században (75. oldal)
[...] gyár termékeinek művészi színvonalát Sovánka István 1907 és 1914 kö­zött Bükszádon [...] talán legkiemelkedőbb üvegművésze volt Sovánka István Liptószentmiklóson szü­letett 1858 ban Sepsibükszádon [...] is vállalkozhatott Itt kezdett Sovánka István az üvegmaratással foglalkozni Előbb fényképek [...] Mikes Kelemen Háromszék törvényhatóságához intézett kérése melynek értelmében kéri hogy a [...]
6. (59. oldal)
[...] 1508 május 28 Buda Maryassy István szepesi kapitány levele az Abran [...] nemes Aranyas i Já­nos előterjesztett kérése nyomán átiratban kiadja Ulászló ki­rály [...]
7. (38. oldal)
[...] nem különben Darocz i Thibold István fia Imre özve­gye Zsuzsanna asszony [...] Mátyás király az egri káptalan kérése nyomán átirja a váci káptalan [...]
8. (21. oldal)
[...] i Baláza mester kanonok előtérjeaztett kérése nyomán átirat­ban kiadja és megerősíti [...] vagy Wathai Petth­rea Dénes vagy István vagy Abon i Tamás vagy [...]
9. A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (14. oldal)
[...] Hanvay Katalin asszony eladott Bornemissza István diáknak mert úgymond M az [...] a Kerékgyártó Tamás gyermeki képében István és Ilona képében és keresé a fél házat kit az [...] megtartassák az felül megírt árvák István és Ilona számára és amely [...] Miklósné 119 44 1 Pap István bíróságában való tilalmak és vallások [...]
10. KÖZLEMÉNYEK • VARGA Gábor: Adatok a debreceni református kollégium szikszói szőlőbirtokának történetéhez (1772-1842) (488. oldal)
[...] egykori diákja Mindezen javak Rácz István számításai szerint évente mintegy 20 [...] tanítására voltak elegendőek Az adományozó kérése szerint A testamentumot Halász Takách Sámuel laki testvéreinek örökösei Baranyai István anyja Halász T Judit és [...]
11. A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (17. oldal)
[...] fogadja megfizetni ez jövendő Szent István napjára augusztus 20 ra 72 [...] esztendőben Varga Demeter bíróságában Pap István tiltja hogy Lakatgyártó Imre az [...] és Miskey Péter jöve élőnkben keresé Sándor Máté Miskey Pétertől az [...]
12. (1. oldal)
[...] Munkácsy Mihály anyai nagybátyjához Reök Istvánhoz Békéscsabára került Évtizedek múltán a [...] kötődnek Minthogy a művész külön kérése volt hogy protokolláris tisztelgésben ne [...]
13. A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (34. oldal)
[...] mely rész házat hagyott vala István kovács az ő gyermekinek Józsa [...] mielőttünk ez megnevezett Tanda Albert keresé azt Az törvény Mészáros Antalnak [...] Mihály idézték volt elő Kazay Istvánt és Kazay Jakabot néminemű őstől [...]
14. ADATKÖZLÉSEK • Komáromy József: Építkezési tervrajzok, miskolci iparosok a 18. századból (75. oldal)
[...] Palóczy utca felőli ajtóé Faragó István Egy egy ajtó 700 700 [...] közlöm Az úil templom engedélyezésének kérése lásd Miskolci ref egyház jegyzőkönyve [...] református paplak a régi Szt István plébánia templom mellett vele összefüggő [...]
15. ZSADÁNYI Guidó: Balogh Bertalan emlékezete (1870-1922) (288. oldal)
[...] fajú emberekre A művészekhez intézett kérése hogy csak színvonalas műveket adja­nak [...] ö Fülöp Benczúr Gyula Csók István Fényes Adolf Iványi Grünwald Béla [...]
16. BODNÁR Mónika: Balogh Béla, Putnok és Harmac történetírója (815. oldal)
[...] egyház történetéről nehezményezve hogy több­szöri kérése ellenére sem kapott adatokat a [...] Egerszeginé dr Hurták Erzsébetnek Lenkey Istvánnak és Regéczy Lajosné Ursziny Annának [...]
17. A városkönyv szövege (mai helyesírás szerint) Közreadja: Tóth Péter (26. oldal)
[...] Andrásnak azminemű adóssága volt Bornemissza Istvánnál tudniillik 26 arany az t [...] Bárány Mihály és Bárány Bálint keresé Mészáros Kelement négy bíró idejében [...] december 1 napján 113 Püspök István adott volt Török Imrének valami [...]
18. III. A JOBBÁGYFELSZABADÍTÁS VÉGREHAJTÁSA (72. oldal)
[...] eredetvédelmét hivatott királyi titkos rendelet kérése amely végül 1737 ben napvilágot [...] történetéből Kassa 1944 43 Orosz István Sárospatakon elhangzott előadásából 2001 Hegyaljai [...]
19. Dózsa Viktória: A „Weidlich”-palota Miskolc kereskedelemtörténetében (341. oldal)
Kubacska Istvánná Szabó Béla és neje dr [...] Kamarának Visszatérte után Weidlich Pál kérése szerint jelentést készített útjáról melyben [...]
21. TOKAJ-HEGYALJA (214. oldal)
[...] 173 42 Szabó József Török István 1867 33 43 Katona Mihály [...] 1799 No 4 Witman Mihály kérése a mészárszék árendához kéri a [...]
22. BODGÁL Ferenc: Kovácsok lógyógyítása (482. oldal)
[...] Helytartótanácshoz folyamodik azért mert Kalmár Ist­vánt az ottani földesuraság a baromorvosi [...] arra Bankus Ferenc debreceni kovács­legény kérése a példa Kérésére a céh [...]
23. BENCSIK János: A tokaji szőlőhegyek művelése, a szőlős ingatlan becsértéke a 18. század közepétől (166. oldal)
[...] Uo Malom feli szőllőben Kolozs István használja idézett rész kötelessége öt [...] Ferenc a Camara Ladányi Ispánja kérése A Tokaji határban Nyesti nevű [...]
24. TÖRTÉNETTUDOMÁNY • SPÓNER Péter: Céhes iparosok Miskolc Város Tanácsának szolgálatában (1761-1848) (349. oldal)
[...] a városnak 1816 ban Halácsi István lakatos mester ez ügyben fordult [...] használni kívánván A város részéről kérése igazsá­gosnak találtatván a többi mesteremberekre [...]