75 találat

Találatok

1. 1900-11-18 / 47. szám
[...] vacsorán jelen voltak Dr Dobory István Dr Szabó János Dr Pázsit [...] Sziiády László Babó Gábor Gaál István Csinosát Bála Zseoy István Piatér Barns Rocsek József Szekér [...] A megkeresés kiada­tott ifj Kozics István V mérnöknek ki azon jelentést [...] a csatorna épiíő iroda meg kerese dő lenne A tanács ily [...]
2. 1921-03-23 / 24. szám
[...] araikor ismét egységes lett Szent István birodalma amely a ta ár [...] ik be a IV osztályú kerese i adóra a toke kamatadóra [...]
3. 1925-04-29 / 34. szám
[...] elnökségnek Szalay János és Lakos István kőműves mes­terekkel kötött szerződését a [...] az elnök­séget hogy dr Paulovics István gimn tanár nyugdíjazásával megürült ma [...] az OKH dr Kolozsváry Kiss Istvánt a Pestvármegyei Gazdasági Egyesü­let Santh [...] ez nem egy gazdának a kérése hanem egy nem­zeté Akié a [...]
4. 1928-04-14 / 30. szám
[...] Kiskunfélegyháza vezetőinek régi óhaja és kérése a Mávtól hogy a fokozatosan [...] ebben az ügyben dr Kiss István a város országygyülési képviselője járt [...] A Máv kiküldötteket dr Kiss Ist­ván képviselő vezetésével dr Holló Béla [...] 39 én installálja Hanauer A István váei megyéspüspök Mint munkatársunk illetékes [...]
5. 1932-08-10 / 64. szám
[...] néhai Thorma Zsuzsannával megvette Nagy Istvánná Horváth R Zsuzsanna Horváth Imre [...] vár­megye részéről résztvett dr Czövek Ist­ván várra tb aljegyző A tanácskozás [...] Pál Kalocsa Rideg Imre Szabó István Tass Domby Pál Prohászka Nándor [...] Kecskemét Dörner Ferrenc Bácsalmás Dobos István Lábas Ist­ván Kunszentmiklös 9 Rúdugrás Nagy Lajos [...]
6. 1918-07-10 / 28. szám
[...] és tudatjuk egészségesek vagyunk Ternyák István Lakos Benó Lajkó Károly Komlós [...] a halasi közönségnek még Baranyi István írja a halasiak sorsa nem [...] D Sándor Körösi Jenő Pusztai Ist­ván Sebőn Samu Raskó István He­gyes M Ferenc Hibó Sándor [...] és kijelenthe­tem hogy a város kérésé teljesítés előtt áll Az ügy [...]
7. 1921-10-19 / 42. szám
[...] mondja el programbessédát amelyre Fridiiét István több képviselővel utazik le Itt [...] szőlőjét 1300 koronáért Hegy esi István és társa megvették Szundi István és neje lakóházát 36000 koronáért [...] B Sáodor 62 éves Ökördi Ist­ván 36 éves Jancsoves István 65 éves Sági Imre 66 [...]
8. 1916-12-13 / 50. szám
[...] Ferenczi János 71 éves Greksa István 4 éves Lázár Istvánná Czifra Mária 55 éves Katona [...] féle szőlőjét 1200 koronáért Frei Istvánná Borbás Krisztina megvette Borbás István lakóház és 131 n öl [...] A te szomorú Hansod Hans kérése szivéig hatott a leány­nak Hisz [...]
9. 1920-03-31 / 13. szám
[...] zabó János Babó Antal Boldog István Márkus Mihály tizedesek Jótsa Sán­dor Paukovic 8 István szakaszvezetők Németh István őrmester Erdélyi Autal Batiz Antal [...] a városnak ad át Hasonló kérése volt az állami gazdasági népiskolának [...] hold földet díjmentesen átengedett Hegyi István a város alsó végén elterülő [...]
10. 1930-12-20 / 102. szám
[...] rendes tagok Balázs Imre Balázs István Biró Imre Biró Mihály Er­délyi [...] Zse Antal Gyevi Imre Kis István Kis László Kis Molnár Imre [...] id Széli Sán­dor Vas M István Pirtó Daczi Pál Mészöly Károly [...] ez az uj és nyo­matékos kérése mint értesülünk végre meghallgatásra talált [...]
11. 1898-01-16 / 3. szám
[...] a város kép­viseletére felkéretett Zseny István birtokos A mének február havában [...] Imre Szabó Sándor legiíj Gaál Ist­ván Paezolay Győző 20 20 kr [...] Nagy Pál Sándor id Borbás István ifj Bor­bás István Nagy Pál Imre Vass József [...] mellett a személyről szóló igazolvány kérése nem jut eszünkbe Vagy ez [...]
12. 1928-09-08 / 72. szám
[...] Halas városnak is az a kérése amely részt kér magának a [...] Horthy Miklós kor­mányzó gróf Bethlen István minisz terelnök és dr Zsitvay [...] Balogh Ferenc ny államtitkár Lendvai Ist­ván Kádár Lehel és Komáromi János [...] a nyugatmagyarországi felkelők nevében Lendvai István iró búcsúztatta a nagy halottat [...]
13. 1929-11-23 / 94. szám
[...] ünnepség szeretetvendégség keretében a Tisza István kollégium szinültig megtelt dísztermében folyt [...] lesz ilyen esküvő amikor Ádám István és neje Ádám Mária Felsőszállás [...] fiuk közül az öregebb Ádám István feleségül veszi Váczi Rozáliát néhai [...] Nagykőrösre nézve ha meghallgatásra találna ké­rése mert ez esetben egyúttal min­den [...]
14. 1923-06-06 / 45. szám
[...] Helyi Értesítője junius 6 Bethlen István miniszterelnök fialas díszpolgára A szombati [...] a közgyűlés­nek hogy gróf Bethlen István minise terelnököt Halas város disz [...] nagy érdemekre amelyeket gróf Bethlen István miniszterelnök­sége alatt az ország és [...] Gesmai Jó­zsef 3 hónapi szabadság kérése A kéményseprési dijak felemelése va­lamint [...]
15. 1907-05-15 / 20. szám
[...] úri imának mind a hót kérése teljes szóhűsóggel előjön A Zend [...] is kivehető Horváth Ferencz és István­nál több ajtó ablak egy disznó [...] közönség pártfogását Kónya Ferencznek Gál Ist­ván szomszédságában és a házánál heréje [...] a ké­szítőnél Czurda Vilmos Szent István király czimű gyógyszertárban Kap­ható továbbá [...]
16. 1927-02-16 / 14. szám
[...] miniszterelnök a kirölykördösrnl Gróf Bethlen István miniszterelnök vasárnap Veszprémbe utazott le [...] vámőr Fekete Mihály és Tarkó István Az ivószobába mentek ahol a [...] vádirat A gyilkosság ügyében Vanyik Ist­ván és tizenkét bűntársa ellen indult [...] lehetőt megtesz a város jogos kérése érdekében 8 A káromkodást te [...]
17. 1924-01-30 / 9. szám
[...] megválasztása Költségvetési fei hatalmaz ás kérése а V tanács javaslatával A [...] 30 honvéd gy ezred Katona István 30 honvéd gy ezred elesett [...] jul 16 orosz harctér Hegyi István tüzér 23 honvéd tüzérezred elesett [...] és 30 ika között Kurgyis István népfölkelő 30 hon­véd gyalogezred elesett [...]
18. 1912-04-03 / 14. szám
[...] nem fog kitérni a város kérése elöl hogy visszaadja azokat nagyon [...] A miniszterel­nök és gróf Tisza Istvánhoz az elnök­ség részéről intézett üdvözlő [...] város gazdaközönsóge ezúton meghivatnak Tisza István köszöneté A helybeli nemzeti munkapárt [...] Rendőri hir A rendőrség Sziráczki Istvánt közbotrányt okozó részegségért 10 korona [...]
19. 1922-08-09 / 32. szám
[...] és Juhász Dora Teréziának Antal István nevű fink Széeséoyi Ferene és [...] Erzsébetnek Imre nevű fink Illés István és Fódi Máriá­nak Mária nevű [...] Terézia 44 éves Tóth Endrész István 72 éves özv Kis Mihályné [...] azt súgja hogy össze­függésben van kérése kívánalma a szőnyegen leyő rejtéllyel [...]
20. 1940-09-27 / 78. szám
[...] be az állami költségvetést Kálóczi Ist­ván és Szokola György rovottmultu pécsi [...] és a segítségére siető Macíkó István 50 éves kocsist Az angol [...] rokonom közeli is­merőse Reményiem teljesiti kérése met és alaklmazza A szálloda [...] fiút ké­ményseprő tanulónak felvesz Kedves István Sólyom u 8 sz Pázsith [...]
21. 1915-06-02 / 22. szám
[...] utcza 4 sz lakásán Darányi István alsószállási tanyás birtokát Dömötörtől kezdve [...] akáczfát ad el Kolozsváry Kiss István kon vencziós béreseket keres Tudakozód­hatni birtokán vagy Dr Kolozsváry Kiss István főjegyző hivatalában Tallér Benő balotai [...] elnök által tolmácsolt ilyen irányú kérése folytán Gróf Andrássy Gyulát Gróf [...]
22. 1935-02-23 / 16. szám
[...] Czagány M Lajost öízv Zseny Istvánná Gulyás Sándor tanárt és özv [...] ín ég egy ke­vésbé szerény kérése is és pedig esiz I [...] adófizető törpe­birtokos polgárnak ez a kérése ezút­tal nem lesz pusztában elkiálltott [...] szelemben szólalt fel ifj Homota István az Orsz Mezőgaz­dasági Kamara tagja [...]
23. 1899-04-16 / 16. szám
[...] Imrét választotta meg tagokul Szántay István volt v köz és árva [...] képviselő testület tudomásul vevén Szántay István volt pénztárak­nak pontos és lelkiismeretes [...] népis­kolák részére évi állami segély kérése határoztatok el tekintettel arra hogy [...] szemben mely miatt Kolozsváry Kiss István orszgy képviselő a kérelmet eredménytelennek [...]
24. 1929-08-21 / 67. szám
[...] Juliánnának Lajos nevű fiuk Zelina István és Horváth Erzsébetnek István Károly nevű fiuk Gönczi Benő [...] Zsó­fiának Gábor nevű fiuk Geiger István és Fuszenecker Erzsébetnek Erzsébet ne­vű [...] Sán­dor József nevű fiuk Sándor István és Péter Erzsébetnek Erzsébet nevű [...] leány félelme felcsukló zoko­gása könnye kérése És tüzes csókokkal halmozta el [...]
25. 1923-12-19 / 101. szám
[...] v ta­nács javaslatával Költségvetési felhatalmazás kérése a városi tanács határozatával A [...] és zenekar kiváló vezetőjének Bertalan István tanárnak nagyszerű zenei tehetsé­géről és [...] ezer koronát adott át Bertalan Istvánnak a zenekar cél­jaira így akarva [...] kapcsolatban Ismeretes hogy dr Mészöly István ny járásbirót küldöttség kereste fel [...]
26. 1902-03-15 / 11. szám
[...] már czius 8 Vári Szabó István polgármester Béke poraira Alulírottak fájdalomtól [...] város ingyen aján­lott föl haszonbér kérése 3 A városház hivataloi helyiségeinek [...] eladja haszonbérbe is kivehető Kovács István alsó nyomási 3 hold szán­tóföldje [...] lakást bérbe kiad Kolozsváry Kiss István alsókiste­leki tanyáján a nádat feliből [...]
27. 1926-11-27 / 95. szám
[...] szombat Mária november 28 vasárnap István november 29 hétfő Szaturnin no­vember [...] szál­lodában fogadja azokat akiknek valami kérése vagy panasza van Képviselő választási [...] nek Ilonka Zongorán kiséri Berta­lan István tanár 6 Trió Előadják Soohr [...] teadélután s ján felülfizettek Dal Istvánná 1 torta Soehr F Zoltánná [...]
28. 1922-11-01 / 47. szám
[...] Dimies Bóza dunaszekesói lakossal Kuruosai István Kórösi Gizella jászszenti ászléi lakossal [...] Ördög Piroska szegedi lakossal Buknicz István puszta mérgesi lakos Bereez Etelkával [...] szó nélkül némán Csak egy kérése van hozzám Ha hallani fogom [...] arasrt r­Nyilt tér ifjú Bitit Istvánnak senki hitelt vagy kölcsönt ae [...]
29. 1927-06-22 / 50. szám
[...] ezen dijaknak kétszeresét fizetik Janáky István nyerte az I dijat a [...] A nyertes pályamunka tervezője Janáky István budapesti szigorló építészmérnök A mezőgazdasági [...] nem okult hanem hozzá­tartozói minden kérése és figyelmez­tetése dacára másnap is [...] Ilona Margit nevű leányuk és István László nevű fink Szerencsi Bábért [...]
30. 1933-12-05 / 30. szám
[...] kát egy­háznak is van államsegély kérése a róm kát iskolának is [...] áhitatos szivve 1 majd Piaczoliay István vailástanár mon­dott rövid magasszárnytaló imát [...] ekrajzot hatásosan egészítette ki Si­mon István s lelkész szavalata ki Porkoláb [...] a város képviseletében dr Novobáczky István főorvos és ifj Gaál Gyula [...]
31. 1922-08-30 / 35. szám
[...] a gyors javaslatok lajstromáról Lukácsy István dunapataji róm kath leikész hosszabb [...] tanácsnok újabb 8 havi szabadság kérése a kéményseprési dijak felemelése a [...] betörőket a csendőrség elfogta Simon István kiskunmajsai keres­kedő üzletét feltörték és [...] nemzetgyűlés szünete előtt Nagyatádi Szabó István földmivelésiigyi miniszter benyújtotta az alföldi [...]
32. 1923-01-06 / 2. szám
[...] tagú rablóbanda vezére és Petrik István szintén bajai lakos a banda [...] való táma­dást is melyben Petrik István és Gillián József voltak a [...] került rablóbanda többi tagjai Petrik István főcinkos Giliáu József Jeszenovics Bangó [...] anya oly megindüóan hogy megígértem kérése teljesítését Lapozgattam a levelekben Való­ban [...]
33. 1935-07-06 / 54. szám
[...] közt lebeg a kórházban Urlauber István halasi fiú id Ur­lauber István asztalos mester fia mint katona [...] itt időzése Csütörtökön dél­után Urlauber István elment Kurucz József rendőrségi kézbesítő [...] a nyilvánosság lenül megvalósításra váró kérése a kö előtt forduljak az [...]
34. 1920-07-28 / 60. szám
[...] volna Hajóssy kántor ügye Hajóssy István volt halasi katholikus kántor mint [...] a Halason tartóz­kodó dr Hannauer István Árpád váci püspök előtt akit [...] jogos tehát az el­látatlan lakosság kérése hogy a városi haióság mielőbb [...]
35. 1902-07-12 / 28. szám
[...] gyártelep helyének kijelöléséről gondoskodjék Bessenyei István alapítványi oklevele el­készülvén jóváhagyás végett [...] név­jegyzékének összeírásához bizottsági tagokul Gál István Nagy Pál és Szalai Sándar [...] engedélyt A 264 korona segély kérése azonban széles vitát vont maga [...]
36. 1934-04-21 / 32. szám
[...] útjára Halas­ra jön még Antal István dr sajtó­főnök is Kelemen Kornél [...] Kálmán főmérnök is­mertetett részletesen Musa István dr felszólalásában arról szólt hogy [...] a ja­vaslattal és az a kérése hogy a ter­vezett utat a [...]
37. 1932-01-30 / 9. szám
[...] át Mindezidáig a városnak ezirányu kérése nem talált felsőbb helyen honorálásra [...] Sándor fögimnáziumi tanár üdvözli Milotay Istvánt a Ma­gyarság főszerkesztőjét Ezután Milotay István tartja meg nagyszabású előadását Milotay [...] a bpesti Operaház művésznője Milotay István kíséretében Buda­pestről Halasra érkeznek Pethő [...]
38. 1929-04-03 / 27. szám
[...] pusztulás előtt álló kisiparos­ság indokolt kérése elől miként ér­tesülünk a kormány [...] Itt rövidesen megjelent özv Lázár Istvánná és azt az ajánlatot tette [...] foglalta össze rabsá­gának történetét Lázár Istvánná és Lázár Józsefné a váltóhamisítással [...] közönség szives pártfogását Tisztelettel Jákity István bádogosmester elsőrendű friss gallai Kordáéknál [...]
39. 1931-05-23 / 41. szám
[...] be kell következni Sokorópátkai Szabó István válasz­tókerületében Györszentmárton köz­ségben beszámolót mondott [...] A beszámoló gyűlésen soko­rópátkai Szabó István elmondotta be­számolóját amit a hallgatóság [...] van e ott ma­gyar legény kérése Kért e beutazási engedélyt magyar [...]
40. 1920-10-27 / 86. szám
[...] s így nyugdijaztátás irEnt beadott kérése tárgytalanná lett Kommunista tárgya tások [...] mütőorvosa Az elhunyt dr Dobozy István föorv s orvosi rendelőjét átvette [...] után is mondanak köszönetét Modok István Gyulai Pál és neje és [...]
41. 1936-03-21 / 24. szám
[...] azt csak a rendező Hajóssy István rekettyéi tanító tudná megmondani de [...] szegénységi bizonyítványokat A Szegénységi bizonyítványok ké­rése a városházán talán még soha [...] előadást betanító és rendező Ha­jóssy István tanítónak mint a sze­replőiknek Az [...]
42. 1891-02-08 / 6. szám
[...] lett semmi Tertio ajánlottak Csefregi István és társai ugyanazon albérletért 18 [...] vagy legalább kedden a ha­lasztás kérése végett kellett volna a ministerial [...] hajlandó belemenni a vállalatba Mészöly István szerint nem az a kér­dés [...]
43. 1917-08-15 / 33. szám
[...] két halasi tiszt nek a kérése megértéssel fog talál­kozni s mindenki [...] Sándor önkéntes Téglás Sándor Munkácsi István László K Sándor Vas Benő [...] Az orosz frontról irja Bacski István Az 52 eseknek a novicai [...]
44. 1934-06-30 / 52. szám
[...] tanyavidéken A gyilkos­ság áldozata Oláh István zfentai gaz­dálkodó 32 éves József [...] Hajnali három óra tájban Oláh István felköltötte két fiát Józsefet ék [...] meg kell oldani A MÄV kérése szerint pedig a megoldás formáját [...]
45. 1922-03-08 / 10. szám
[...] kórházépítés tárgyában Dr Kolozsváry Kiss István 3 havi szabadság kérése Hegyi Sándor és társai halasi [...] maradjon meg Függetlenségi pártnak Török István szerint az a legfontosabb hogy [...]
46. 1939-10-20 / 84. szám
[...] Egyben közöljük hogy raktárunkat BENEDEK ISTVÁN szűcs vette át Fischer Ernő [...] jeggyel is lehet vásárolni Benedek István szűcs Fő ucca 4 hírek [...] kenyeret is kaphasson Д MOVE kérése A MOVE hosszú hónapokon keresztül [...]
47. 1928-02-11 / 12. szám
[...] pengő adományokból folyt be j István 10 Tóth Károly 20 Róbók [...] Benő 5 dr Szé Nagy István 5 dr Dane Ákos 20 [...] be amiről ingye­nes képes diszfőárjegyzék kérése után önmaga is meggyőződhet Székelési [...]
48. 1939-02-11 / 12. szám
[...] Fáncsi Ferenc állat­orvos és Rádóczi István ezüstkalászos gazda tartanak fontos gazdasági [...] szemben címen Katonai szolgálati kedvezmények kérése Mindazok akik most a tavaszi [...] évi börtönre ítélték sikkasztásért Vidos István nagykanizsai városi vég­rehajtóit Keszthely és [...]
49. 1922-12-30 / 64. szám
[...] Takács György Bé­res András Paprika István Császár Ferenc Kovács B Imre [...] Lajos Huszti Ferenc Kovács B István Kucora József Nagy Antal Hegyi [...] számvevőség jelentése költség vetési felhatalmazás kérése iránt A városi mozgófénykép szinház [...]
50. 1923-11-24 / 94. szám
[...] Szabó dános Ván Balázs Buvári Ist­ván Benedek Etelka Nagy Kálmán Binszki [...] visszagyürt bankók Csak ennyi a kérése Olvassa meg nagyságos ügyvéd ur [...] érte Ítélt a cigányvajda Ba­láp István vájogvetó cigány a vásárban egy [...]

 

  • 1
  • 2