19 találat (0,296 másodperc)

Találatok

1. 1904-11-16 / 46. szám
[...] is javukra fog válni Dr Bozóky Árpád a tárgysoro­zat e pontjában [...] jegyzőjét saját maga vá­lasztja Dr Bozóky Árpád indítvá­nyozza hogy az elkészítendő [...] részéről Mailár József Kon csek István Antal Sándor és Hild Viktor [...] Szentesi Tóth Kálmán és Dr Bozóky Árpád a kisku­nok részéről pedig [...]
2. 1931-10-24 / 85. szám
[...] megtartását Orvosi hir Dr Novobáczky István belgyógyász városi főorvos f hó [...] Mit csinálsz szerencsétlen kiáltott reá Bozóky Bizd csak re ám volt [...] Nézd pajtás mit hoztam mondta Bozókynak Hamarosan olyan fess bojtárokká változunk [...] édes testvérünk sem ismer reánk Bozóky ezalatt a leány élesztge­tésével foglalkozott [...]
3. 1907-11-20 / 47. szám
[...] Ferencz Áb­rahám Dezső Pap Elek Bozóky Árpád és Dr Babó Mihály [...] miniszterelnök nyilatkozatát Lemondott jegyző Makay István városi adójegyző a szombaton tartott [...] kapitány botrányt okozó részegségért Turcsik Istvánt 10 korona pénzbün­tetésre Németh Sándor [...] 7 hónapos özv Viczei K Istvánná Pintér Rozália 93 éves Izsai [...]
4. 1898-09-04 / 36. szám
[...] meg Távollétében a vezetést Patay István ur veszi át a kinek [...] aggkórban Pacolai halva született Orbán István 10 hónapos bélhurutbau Farkas Katalin [...] minisztérium engedélyezte Majsán e héten Bozóky Mátyás oda való lakos háza [...] is esett áldozatul a mennyiben Bozókynak 3 éves kis fia az [...]
5. 1931-10-17 / 83. szám
[...] meg a kaszinó amelyen Fáy István fő­ispán mond ünnepi beszédet Marton [...] Pályázati hirdetmény A kiskunhalasi Bessenyei István nyilvános jelegű vá í rosi [...] régi iskolatársa és kenyeres pajtása Bozőky Géza Bem nek volt bizalmas [...] látták megtestesülve Péter szólalt meg Bozőky mintha segélykiáltásokat hallanék Nekem is [...]
6. 1902-08-27 / 35. szám
[...] Dobó Menyhért Zilah János Gaál István és Biró Sándor A szavazás [...] 16 augusztus 27 éves Domokos István 57 éves Hugyecz Sándor 6 napos Józsa Ist­ván 15 éves Gyenizse Juliánná 2 [...] Klimek Rezső s k tanító Bozóky Béla s k gyógy­szerész Dávid [...]
7. 1930-12-31 / 104. szám
[...] terstein V Kun Janka Bor István özv Reuss Emilné Havas Jenő [...] Zsarka Jenő dr Balogh János Bozóky Béla Ligeti Béla 1 1 [...] Kovács Sándorné Prácza Pálné Dúl Ist­vánná Hlathy Géza Márkus Joli Faze­kas [...] Sándor Erdélyi N Hero nyányi István Delia István Ternyák Benőné Brecska Lajos Fülöp [...]
8. 1904-11-16 / 46. szám
[...] a tárgyso­rozat ötödik pontja Dr Bozóky Árpád Dr Babó Mihály Gál [...] Lakos Béniámin Lázár Zsófiával Nagy István Szűri Zsuzsánnával Sárközi Sándor Becze [...] D Sándor Pataki Máriával Abonyi István Csatári Juliánnával Kecskeméti József özv [...]
9. 1927-10-22 / 85. szám
[...] felbukkant pénz­hamisítókat Tetten érte Eíbb István szegedi kárpitossegédet és társait akik [...] ndórfalvára is ahonnan elő­állították Kiss István ügynökeit Bozóky Jánost és a feleségét továbbá [...] kisebb falvakba is amíg Kiss Istvánt a kisteleki vásáron le­leplezték Kiss Istvánt szembesítették a bá­rom földművessé de [...]
10. 1924-02-16 / 14. szám
[...] két pályázó van Dr Mészöly István ny kir járásbiró és Dr [...] v tanács javaslatával 4 Szentpétery István v dijnok és Nagy Kálmán [...] ennek hangjaira Preszly Baba Gyenes István dr ral Pálőczy Hor­váth Klárika Bozóky Lajos dr ral Veliacha Vera [...] A rendezőség élén dr Gyenes István és Solnay Dénessel ügyel messógben [...]
11. 1911-04-19 / 16. szám
[...] Tagjai dr Abrahám Dezső dr Bozóky Árpád dr Babó Mihály dr [...] Gazdakörünk el­nöke dr Kolozsváry Kiss István nagyon helyesen arra törekszik hogy [...] mer Pálnó Babeuyecz Imrénó Komlós István­ná Fehér Antalnó Zilah Sándorné Martinov [...] rendőrkapitányságnál Horváth Sán­dor Szalai T István Gál István Gál N Modok András és [...]
12. 1931-11-07 / 89. szám
[...] feketeföldekk kiegészített térképe Nagy Szeder István építészmérnök hallgató szerkesztésében és kiadásában [...] látja el éle emmel Azonkívül Bozókynak rokonsága is volt a városban [...] Ujváry Flórával együtt ha adt Bozóky egyedül bolyon­gott és Graeza Záhonnyá [...]
13. 1935-01-16 / 5. szám
[...] Szabó Klára megvették Szabó Gairbai István és neje Hováncisek Juliánná öregsző [...] Ifj Árvái József megvette Modok Ist­ván öregszőlőkben ingatlanát 700 pen­gőért Sánta [...] öl ingatlanát 200 pengőért Paiai Istvánná Szudi Juliánná meg velt Paprika [...] Krém r József Katzenbach János István fia Topo ai Gyula özv Bozóky Béláné Rózsa Gyu­fa Póttagok Hirsch [...]
14. 1908-02-26 / 9. szám
[...] ház­szabályvitát rögtönöztek Lengyel Zoltán és Bozóky Ár­pád beszólt ezután a javaslat [...] házi kezelésbe veszi elfogadta Makay Istvánnak az adójegyzői állásról tör­tént lemondását [...] József 20 éves joghallgató Kiss István háza felé igyekezett mikor két [...]
15. 1932-01-30 / 9. szám
[...] a csomagot a budapesti Szent Ist­ván Cikóriagyártól ajándékba pos­tán Tovább faggatja [...] gyerek szülei­nél a budapesti Szent István Cikó­riagyár megbízottja járt pár nap [...] levele­zőlapra ragasszák rá a Szent Ist­ván cikória dobozok Szent István király képét s ha a [...] Boldogság derű és nyugatom költözött Bozóky házába fe az ős magyar [...]
16. 1934-02-28 / 17. szám
[...] József Az apostol Szavalja Simon István ref s lelkész 7 Dicséret [...] Károlyné 30 Berki János 20 Bozoky Pál SoLtvadkert 20 Biró And­rás [...] Nagy M Pityu 20 Rékasi István 20 Tóth Jó­zsef 20 Szvetnik István 20 dr Fresz Antal 10 dr Grétzer István 10 Gyurits Mihály 10 Hirsch [...]
17. 1908-05-06 / 19. szám
[...] szolgálja Az úgynevezett balpárthoz tar­tozó Bozóky Árpád képviselő az iránt tett [...] a következők váltak be Szűcs István Német A Benő Darányi Károly [...] János Tegzes László és Májer István A sóstó fürdő vasárnap megnyílott [...]
18. 1898-08-14 / 33. szám
[...] ifjúsága fo­lyó hó 20 án István király napján az egylet helyiségében [...] évi haszná­latra átengedett területen Osefregi István által épített vendéglő épületét s [...] Bozália 28 éves tüdővószben Sárközi István 72 éves aggkorban Mászáros Lajos [...] gálóbiróság házkutatást Ön maga a Bozóky ügy ben hamis eskü büntette [...]
19. 1931-11-21 / 93. szám
[...] Alsóközpont zákányi iskola szom­szédságában Bodó István tanító pár nappal ezelőtt észrevette [...] be­hatolt és több helyütt kiáltozta Bozóky és Záhony nevét Sehol semmi [...]