134 találat (0,617 másodperc)

Találatok

1. Ülésnapok • 1861-1 • 1861-4 (1861-I-4. oldal)
[...] Lonovits József scardonai érsek Bonnácz Sándor csanádi püspök Gaganecz József eperjesi [...] püspök Simor János győri püspök Szaniszló Ferencz n váradi latin püspök [...] Lipthay András ansariai püspök Lévay Sándor drivesti püspök Viber József nalyai [...]
2. Ülésnapok • 1861-5 • 1861-11 • 1861-12 (1861-I-12. oldal)
[...] Lonovits József scardoni érsek Bonnaz Sándor csanádi püspök Gaganecz József eperjesi [...] püspök Simor János győri püspök Szaniszló Ferencz n váradi latin püspök [...] Lipthay Antal ansariai püspök Lévay Sándor drivesti püspök Víber József halyai [...] Wenkheim Béla Bihar Gr Haller Sándor Beregh Gr Sztáray Victor Borsod [...]
3. Irományszámok • 1865-10 (1865-I-17. oldal)
[...] érsek Ranolder János veszprémi püspök Szaniszló Ferencz nagyváradi püspök Girk György [...] Szenczy Ferencz szombathelyi püspök Dobra Sándor lugosi g sz püspök Simor [...] Peitler Antal váczi püspök Bonnáz Sándor csanádi püspök Pap Szilágyi József [...] Dánielik János pristini püspök Lévay Sándor driveszti püspök Gr Forgách Ágoston [...]
4. Irományszámok • 1865-17 (1865-I-43. oldal)
[...] püsp Ranolder János veszprémi püspök Szaniszló Ferencz nagyváradi püspök Girk György [...] Szenczy Ferencz szombathelyi püspök Dobra Sándor lugosi g sz püspök Simor [...] Peitler Antal váczi püspök Bonnáz Sándor csanádi püspök Pap Szilágyi József [...] Dánielik János pristini püspök Lévay Sándor driveszti püspök Gr Forgách Ágoston [...]
5. Ülésnapok • 1865-6 (1865-I-22. oldal)
[...] Lonovics József érsekek Ranolder János Szaniszló Ferencz Szenczy Ferencz Dobra Sándor Simor János Peitler Antal Bonnaz Sándor Pap Szilágyi József Lévay Sándor Forgách Ágoston gr Lipjthay András [...] b Révay Simon b Nehrebeczky Sándor Fiáth Ferencz b Festetics György [...] Festetics Alfonz Gyiday Lajos Haller Sán­dor Hunyady Vilmos Hugonay Kálmán Károlyi [...]
6. Ülésnapok • 1865-16 (1865-I-119. oldal)
[...] egri érsek Ranolder János veszprémi Szaniszló Ferencz n váradi Girk György [...] győri Peitler Antal váczi Bonnáz Sándor csanádi Pap Szilágyi József n [...] Fekete Mihály b nóvi Lé­vay Sándor driveszti Forgách Ágoston gr sebenicoi [...] Mednyánszky Dénes b trencsén Nehrebeczky Sán­dor ung Fiáth Ferencz b veszprém
7.
[...] 1868 april 17 dikén Dezső Szaniszló megbízó levele és kérvények bemutatása [...] törvényjavaslatokról Kandó Kálmán és Ormos Sándor végleg igazoltatnak s osztályba soroztainak [...] tűze­tik Domokos László és Dezső Szaniszló igazoltatnak s az osztályokba soroltatnak [...]
8. Ülésnapok • 1865-215 (1865-VII-93. oldal)
[...] Károly elnöklete alatt Tárgyai Dezső Szaniszló megbízó levele éa kérvények bemutatása [...] törvényjavaslatokról Kandó Kálmán éa Ormós Sándor végleg igazoltatnak s osztályba soroztatnak [...] ülés jegyzökönyvét Elnök Bemutatom Dezső Szaniszló Bihar megye Tenke választó kerületében [...] bizottság véleményét elfogadni Elfogadjak Csiky Sándor Ezen ungvári választás oly híressé [...]
9. Ülésnapok • 1865-229 (1865-VII-264. oldal)
[...] Berzenczey László Császár József Cseh Sándor Cser­nátony Lajos Csiky Sándor Deáky Lajos Des­sewffy Ottó Detrich Zsigmond Domahidy Ferencz Dráqfy Sándor Dezső Szaniszló Eöry Sándor Far­kas Elek Fisser István Gábriel [...] Ghyczy Ig­nácz Ghyczy Kálmán Gubody Sándor Hevessy Ber­talan Hodosiu József Jámbor [...] Mocsonyi Antal Mo­csonyi György Mocsonyi Sándor Molnár Endre Ná
10. Ülésnapok • 1865-240 (1865-VII-381. oldal)
[...] mely alkalommal Igennel szavaznak Almássy Sándor Babes Vincze Balomiri János Bárányi [...] Bobory Károly Borlea Zsigmond Csanddy Sándor Csernovics Péter Csiky Sándor Damaszkin János Dtáky Lajos Desscwffy [...] ky Adolf Dornahidy Ferencz Drágfy Sándor Dezső Szaniszló Eitel Frigyes Eöry Frigyes Farkas [...] Ghyczy Kál­mán Gltyczy Ignácz Gubooy Sándor Hidász Boldi­zsár Hevessy Bertalan Hodo [...]
11. Ülésnapok • 1865-240 (1865-VII-390. oldal)
[...] Detrich Zsigmond interpellatiója CCXVII Dezső Szaniszló választási Ugye CCXV CCXVIII Dijak [...] Gusztáv választási ügye CCVII Gubody Sándor 242 259 266 268 272 [...]
12. Ülésnapok • 1865-245 (1865-VIII-114. oldal)
[...] Pál Berz nczey László Csanády Sándor Cseh Sándor Csengeni Imre Cser­novics Péter Csiky Sándor Damaszkin János Deáky Lajos Dessewffy [...] Detrich Zsigmond Domahidy Ferencz Drágfy Sándor Dezső Szaniszlő Eöry Sán­dor Fejér Miklós Fisser István Gábriel [...] Németh Károly Ónossy Má­tyás Opüz Sándor Ormos Sándor Paczolay János Paiss Andor Pap [...]
13. Ülésnapok • 1865-249 (1865-VIII-197. oldal)
[...] Ottó Detrich Zsigmond Dobr­zánszkyAdolf Drágjy Sándor Eöry Sándor Eszter­házy István gróf Fisser István [...] Molnár Endre Molnár Pál Nicolics Sándor Odesoalchi Gyida herczeg Ormos Sándor Pap Lajos Pap Pál Pap [...] Tolnay Gábor Tóth Vilmos Török Sándor göm óri Török Sándor nógrádi Trefort xígoston Tulbás János [...]
14. Ülésnapok • 1865-265 (1865-IX-152. oldal)
[...] olvasni az illetők neveit Bujanovics Sándor jegyző olvassa Név szerinti szavazást [...] Grhyczy Ignáez Kiss Lajos Dezső Szaniszló Beliczey István Bá­rányi Ágoston Tisza [...] Jó­zsef Luzsénszky Pál b Gubody Sándor Gaál Péter Missics János Makray [...]
15. Ülésnapok • 1865-265 (1865-IX-153. oldal)
[...] Borlea Zsigmond Berzenczey László Csanády Sándor Cseh Sándor Csengery Imre Csernatony Lajos Csiky Sándor Deáky La­jos Dessewffy Ottó Dobrzanszky Adolf Domahidy Ferencz Drágfy Sándor Dezső Szaniszló Eöry Sán­dor Eszterházy István gr Farkas Elek [...] Gábor gr Békássy Lajos Bogyó Sándor Boheczel Sándor Boros Pál Botka Mihály Böszörményi [...]
16. Ülésnapok • 1865-277 (1865-IX-425. oldal)
[...] szavazókat he­lyesen lehessen feljegyezni Bujanovics Sándor jegyző olvassa a neve­ket mely [...] y Ottó Doboczky Ignácz Drágfy Sán­dor Domokos László Dezső Szaniszló Eöry Sándor Eötvös József b Erős Lajos [...] Boczkó Dániel Borlea Zsigmond Csanády Sándor Cserno­vics Péter Csiky Sándor Deáky Lajos Dobrzanszky Adolf Gábriel
17. Ülésnapok • 1865-278 (1865-IX-461. oldal)
[...] Péter a távollevőket pedig Bujano­vics Sándor Bujanovics Sándor jegyző olvassa a kép­viselők neveit [...] Boczkó Dániel Bónis Sámuel Csanády Sán­dor Cseh Sándor Csiky Sándor Deáky Lajos Des­ seioffy Oltó Drágfy Sándor Dezső Szaniszló Eöry Sándor Farkas Elek Gábriel István Gál [...] Binder Lajos Bittó István Bogyó Sándor Boheczel Sándor Borcsányi János Boros [...]
18. Ülésnapok • 1865-281 (1865-IX-509. oldal)
[...] Bónis Sámuel Berzenczey László Csanády Sándor Cseh Sándor Csernatony Lajos Csiky Sándor Damaszkin János Deáky Lajos Dessewffy Ottó Drágfy Sándor Dezső Szaniszló Eöry Sándor Farkas Elek Fejér Miklós Gábriel [...] Békásy Lajos Bittó István Bogyó Sándor Boheczel Sándor Boros Bálint Bo­ros Pál Botka [...]
19. Ülésnapok • 1865-300 (1865-X-187. oldal)
[...] Ghyczy Ignácz Ghyczy Kálmán Gubody Sán­dor Halász Boldizsár Horváth Károly Horváth [...] János BotkaMihály Botka Tivadar Bujanovics Sándor Császár József Cséry Lajos Csik [...] Németh Károly Nagy Péter Opicz Sándor Ormos Sándor Paczolay János Paiss Andor Pap [...] gr Drottleff Tamás Vilmos Dezső Sza­niszló Eitel Frigyes Eszterházy István gr [...]
20. Ülésnapok • 1865-327 (1865-XI-170. oldal)
[...] Dénes Lázár Kál­mán gróf Lázár Sándor Lehoczky Egyed Lónyai Menyhért Lovassy [...] Ná­nássy lgnácz Németh Károly Nikolics Sándor Noszlopy Antal Nyárt Pál Nagy Péter Onossy Má­tyás Ormos Sándor Paczolay János Paiss Andor Papp [...] Károly Dégenfeld Gusztáv gróf Drágfy Sándor Dezső Szaniszló Fábián Gá­bor Fisser István Földváry [...]