66 találat (0,193 másodperc)

Találatok

1. 1928. november 10.
306 Jkvi szam Lapsiam 75 István király napjával kapcsolatos zászlókitüzés Göde [...] 102 Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségének kérése Varga 85 103 Budapesti KIE [...] Varga 85 104 Dunavecsei egyház kérése Varga 86 105 Budapest tisztviselőtelepi missziói egyház kérése Varga 86 106 Közép és [...]
2. 1934. november 17.
[...] 70 Gazdavédelmi rendelet kiterjesztése Kováts István 10 187 71 Dr Gál [...] 86 Iváncsai haszonbérlők kerítés felállítási kérése Ferenczy 181 137 87 Iváncsai [...] Kisary Lajos haszonbérlő fizetési halasztás kérése Ferenczy 185 138 105 Kisary Lajos haszonbérmeghosszabbítási kérése Ferenczy 186 138 106 Kiskunhalas [...]
3. 1863. október 28. 29. 30. 31.
[...] egyházról választm tudósítás 56 Budai István hagyatékáról Tordai István 57 Tokai Pál és társai [...] 66 Ráczhidasi németajkú leánygyülekezet segély kérése 67 Ireghi egyház kegyadományok elengedteté­seért [...] Székesfehérvári ág hitv egyház segély kérése 70 Özv Bélák Józsefné kitáblázási [...]
4. 1947 • 1947. november • Betűrendes tárgymutató (203. oldal)
[...] 107 Középiskolai felügyelő választása Rab István 106 Középiskolai tanárok állami szolgálatba [...] egyházmegye képviselői 13 Mezőföldi egyházmegye kérése járulékoknál haladékért 48 Minősített egyházak [...] tanár alkalmazása 92 Pápai egyházközség kérése 59
5. 1881. június • Oldalszámok • 170
[...] nyert 163 Ömböly Aladár tanuló kérése megadatik 164 Thury Etele theologus kérése teljesiltetik 165 Farkasdy Béla és [...] magán vizsgát adhassanak 166 Borsos István tanuló kérelmével elulasiltatik 167 A [...]
6. 1879. április • Oldalszámok • 82
[...] tehessen 38 Nagy Gyula tanulónak kérése akkép adatik meg hogy a [...] az előadásokat látogatja 40 Ónody István tanuló kérelmétől elmozdíttatik 41 Csikós Péter tanulónak azon kérése hogy a Il od évi [...]
7. 1930. november 22.
[...] 46 Nyugdíjjárulék befizetése tárgyában Kájel István javaslata Hetessy 38 Nyugotszenterzsébeti adás [...] csatolása Hetessy 41 Pálóczi Horváth István ajándékozási ügye Fromm 57 Pesthidegkutnak [...] életbeléptetése Budai 133 Protestáns diákmenza kérése Ferenczy 180 Protestáns Tanügyi Szemle [...] templom kijavítása Ferenczy 56 Schlosser István házfelügyelő kérelme Ferenczy 55 Segédlelkészek [...]
8. 1916. október • Oldalszámok • 178
[...] el Ugyanis két tanú Szűcs István és Mohácsi Dávid eskü alatt [...] sze­rint az egyik tanú Szűcs István nem is volt választó Mert [...] bizonyára jóhiszemüleg a választó Szűcs Istvántól kérte a pártfogást tehát a [...] szerzése az egyes választók pártfogásának kérése lerontja a lelkészi állás tekintélyét [...]
9. 1912. május • Oldalszámok • 55
[...] Antal Gábor elnöklete alatt Barthalos István Faragó János Szabó György Bakó [...] Antal Géza Kristóffy Gyula Németh István 1 Püspök ur üdvözölve a [...] bizottság feladatának megkönnyítése végett Németh István egyházkerületi e főjegyzőt bizta meg [...] elő Noha a közigazgatási államsegély kérése alkalmával készített kimutatás első sorban [...]
10. 1911. május 16.
[...] átirata a melyben néhai Jordán Istvánnak a Ráday könyvtárban őrzött művészi [...] nagyméltóságú elnöksége felhívásának s Jordán István arcképét ezennel a konvent ren­delkezése [...] nagyméltóságú kon­venti elnökség megbízottjának elismervény kérése mellett szolgáltassa ki 13 Az [...]
11. 1913. október 18.
[...] dr Pruzsinszky Pál és Hamar István theol tanárok meg­írták a könyvtár [...] Pruzsinszky Pál annak régebbi Hamar István annak újabb részét A dol­gozatok [...] bemutatni a könyvtári bizottságnak ama kérése kapcsán hogy méltóztassék a képek [...] dr Pruzsinszky Pál és Hamar István tanár urakat értékes fáradozásaikért valamely [...]
12. 1916. október 14. 16.
[...] beszámolónkban fogjuk meg­tenni Jelentésünk tudomásulvételének kérése mellett tisztelettel kér­jük a Főtiszt közgyűlést arra is hogy Hamar István könyvtárnokkal szemben a könyvtár gondozása [...] szemben a közgyűlés köszönetét Hamar István könyvtárnokkal szemben elismerését nyilvánítja 181 [...]
13. 1943. október • Oldalszámok • tart_15
[...] 2 Távolmaradók igazolása 3 Futó István rendes tanár kinevezésre ajánlása 4 [...] rendes tanár megválasztása 7 Rácz István rendes tanárrá választása 8 Mester [...] felszerelésére taníttató szülőktől önkéntes adományok kérése 11 Nőnevelőnitézeti bentlakó tanárnők ellátási [...]
14. 1933. november 18.
[...] Göde 88 54 13 Barizs István bérlő kamatelengedési kérelme Ferenczy 109 66 14 Barizs István ócsai adótartozása 152 15 Báta [...] Budahegyvidék szórvány gondozása és káplánkongrua kérése 144 26 Budaörs fiókegyházzá alakulása [...]
15. 1902. április 16. 17.
[...] Molnár Béla egyházkerületi főjegyzők Németh István és Konkoly Thege Béla egyházkerületi [...] tanárok Kiss József és Barthalos István egy­házkerületi tanácsbirák Antal Gábor püspök [...] el s mintegy jövendőbeli együtt­működésének kérése és megnyerhetése végett a dunán­túli [...]
16. 1942. október • Oldalszámok • tart_9
[...] jelentés 92 Szórványmisszió céljaira segély kérése 97 Szórvány és tanyagondozó bizottság [...] választása 192 Tanítónőképzőben dr Kiss István r tanárrá választása 193 Tanítónőképzőben [...] választása 199 Tanítónőképzőben dr Kiss István megválasztásához miniszteri hozzájáru lás 200 [...]
17. 1934. szeptember • Oldalszámok • _tart_6
[...] jutalmazására javaslat 22 sz Török István dr székfoglalója idejének bejelentése 9 sz Török István dr székfoglalójának megtartása 128 sz [...] elemi iskolába ref tanerő kinevezésének kérése 24 sz Zalaegerszeg legációs köre [...]
18. 1882. június • Oldalszámok • 115
[...] teszi tekintve azt hogy Bocsor István tanár ur a dunántúli ref [...] Szabó Káról tanár és Barthalos István főiskolai pénztárnok urakból alakított bizottság [...] az egyházkerület atyai kegyességé­nek bizalomteljes kérése mellett a komáromi egyházmegye kiváló [...]
19. 1880. szeptember • Oldalszámok • 123
[...] egylethez tétetik át 396 Kotasz István tanár ur által kezelt tantárgyak [...] János Tóth Dániel és Németh István tanár urak bízattak meg miről [...] Karácsonyi Ferencz fötanodai senior ur kérése meg nem adathatik 400 Kis [...]
20. D
[...] Duna szerdahelyi ágostai egyház segély kérése 1881 59 Duna vecsei egyház [...] ügye 1858 48 71 Balla István tanító káplán elmozdítását kéri 1861 [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind