36 találat (0,207 másodperc)

Találatok

1. (_5. oldal)
[...] az értekezés a magyaror Szabó Sándor Logica vagy nak 1842 re [...] Stancsics Mih Népkönyve 1 és Szaniszló Fr Fasciculi eccle­oj és Tamasco [...]
2. 1842-10-13 / 28. szám (339. oldal)
[...] quos redigit et vulgat Franciscas Szaniszló Abbas s Petri Apóst de [...] negotio mixtorum matrimoniorum pugnan­tia Csajáyhy Sándortól E bizonyítványok közt vannak mellyek [...]
3. 1859-04-02 / 14. szám (399. oldal)
[...] n váradi latin szertartású püspök Szaniszló Ferenc ö excjának mint ezen [...] a jelenleg Halléban tanuló Márkus Sándor volt eperjesi theologus neveztetett ki [...]
4. 1866-08-26 / 34. szám (1091. oldal)
[...] az orosz Sz Anna és Sza­niszló rendek lovagja egy porosz érdemrend [...] szent könyvek vértanűi 9 Palló Sándor élete képpel 10 Falun költemény [...]
5. 1869-02-14 / 7. szám (219. oldal)
[...] vencsellői a szathmármegyei mérki berei szaniszlói olcsva apáthi mikolai és vétkai [...] egyház 4 frt főtiszt Karsay Sándor superintendens ur egy évi járuléka [...]
6. 1879-08-03 / 31. szám (997. oldal)
[...] egyházmegyében esperessé átalános több­séggel Nagy Sándor szalontai lelkész választatott meg a [...] egyénre u m Nagy Dániel Szaniszló Gábor és Ferenci Gedeón lelkészekre [...] választották meg átalános többséggel Nagy Sándor sza­lontai lelkész a szavazatbontó küldöttséghez [...]
7. 1880-06-06 / 23. szám (759. oldal)
[...] utca gye­rekektől Gyászhírek Papp Lajos szaniszlói n károlyi e m ref [...] tartott síri beszédet Végre Gönci Sándor dömsödi legátus bú­csúzott el pályatársai [...]
8. 1882-05-28 / 22. szám (689. oldal)
[...] kr 1 v buza Lelkész Szaniszló Gá­bor Tanitók Jakó Sándor és Madarász József 13 Gyanta [...]
9. 1882-09-24 / 39. szám (1261. oldal)
[...] biztosítva A tanári karban Szegedi Sándor halálával és Gergely Károly eltávozásával [...] XVI és XVII században Villányi Szaniszlótól Ezen értekezés 210 sűrűn nyoma­tott [...] Ede Értekezés Jó­tékonyság szeretetház Schumann Sándortól Növendé­kek sz 262 kik közül [...]
10. 1882-10-08 / 41. szám (1331. oldal)
[...] Pap József 10 frt Görbe Sándor 2 frt Mol­nár János 2 frt Harsányi Sándor 2 frt összesen 81 frt [...] Varga Gergely 50 kr Péntek Sándor 1 frt Katona József 1 [...] lelkész 2 frt M Gyánból Szaniszló Gábor ref lel­kész I frt [...]
11. 1883-11-04 / 44. szám (1431. oldal)
[...] Egyházi tanácsbirák le tek Nayy Sándor Szél Kálmán n szalon­trti Nagy [...] sza­va atot nyertek ujolag kitüzettek Szaniszló Gábor m gyáni Nagy Sándor ágyai és dr Márk Ferenc [...] lelkészek Világi tanácsbirákul elválasztattak Ercsey Sándor Tabajdy Károly aradmegyei főispán Fónagy [...]
12. 1884-05-11 / 19. szám (619. oldal)
[...] zsefet egyházi tanácsbiró ul Vári Sándor tótfalusi lel­készt választotta Dr Taliy [...] ment végbe ugyancsak a kórházból Szaniszló Gábor mező gyáni ref lelkész [...]
13. 1884-05-18 / 20. szám (659. oldal)
[...] ápril hó 29 én Karsay Sándor superintenden s Pályáza t hirdettetik a nagy károlyi egyházmegyébe kebelezett szaniszlói megürült IV osztályú ev reí [...]
14. 1887-11-27 / 48. szám (1529. oldal)
[...] Nóvák Lajos Abauj Bakta 100 Szaniszló Pál F Novaj 100 Szilva [...] ívos Károly Hirics 200 Bajó Sándor Lápafő 100 Gödöllei József A [...] Sebestyén János Kup 200 Zsoldos Sán­dor M Örs 50 Vikár Vince [...]
15. 1887-12-04 / 49. szám (1559. oldal)
[...] szavazattöbbséggel Debreczeni Károly kántorjánosii segédlelkész Sza­niszlón a reform egyház lelkipásztorává vá [...] s lelkész H Böszörmény Zsigmond Sándor ev ref lel­kész H Szoboszló [...]
16. 1888-04-01 / 14. szám (439. oldal)
[...] Varsányi Dániel Gyön­gyösi Mihály Felvinczi Sándor Enyedi János 8 1670 Tatai [...] Sámuel 3 1692 Kolosi Márton Szaniszló István 2 1698 Rimaszombati István [...] Te­leki Ádám Balogh György Kovásznai Sándor Kovács László 5 1761 Szathmári [...] Szegedi József 2 1770 Kiss Sándor
17. 1889-12-29 / 52. szám (1675. oldal)
[...] 184 t január i jével Szaniszló Ferenc indított meg Budapesten fennállásának [...] Balogh Mózesné 20 kr Kecskés Sándor 10 kr Balogh G 20 [...] daróczi lel­kész 3 frt Szőts Sándor dévai lelkész r frt Szőts [...]
18. 1890-05-04 / 18. szám (577. oldal)
[...] Simon Elek 50 frt Székely Sándor 50 frt Vajda Károly 30 [...] Nemes Ferenc 50 frt Péter Sándor 50 frt Peterdi Pál 50 [...] Tariska Lajos 50 frt Vajas Sándor 50 frt Bokros Benedek 70 [...] egyházkerületben Kövcr J 50 frt Szaniszló Pál 50 forint Szobonya István [...]
19. 1892-06-02 / 26. szám (376. oldal)
[...] 23 Kiss Áron 22 Ko­lozsváry Sándor 23 Lükő Géza 23 Pap [...] Szent Miklós 30 Parasznya 100 Szaniszló 50 Dabolcz 50 Fancsika 50 [...]
20. 1892-06-16 / 28. szám (416. oldal)
[...] miatt jutányos áron kaphatók Országh Sándor és fia cs és kir [...] Baranyai Lujza 20 kr Kecskés Sándor 10 kr Kiss Károly 10 [...] Nagy Károly 10 kr Czéh Sándor 1 frt Bózsás István 20 [...] A n károlyi egyházmegyébe kebelezett szaniszlói egyház IV oszt lelkészi állomására [...]

 

  • 1
  • 2