90 találat (0,293 másodperc)

Találatok

1. 1843-05-06 / 18. szám (214. oldal)
[...] esetek nyomán a csáti egyház ké­rése megadatott A zsérczi egyház kit [...] kedvelt elnöklete alatt t Somosy István Jászai Mihály Szakái László esperes [...]
2. 1843-09-09 / 36. szám (434. oldal)
[...] superint és tek bizáki Puky István segédgondnok urak Erdekesb pontjai 1 [...] tudomány tanításával is bizassék meg Kérése megadatott fizetése 650 váltó ft [...] Tanácsos leend elnök tek Puky István ur által igen eszélyesen adott [...]
3. 1845-04-20 / 16. szám (369. oldal)
[...] fölmentetett s a meghívó egyháznak kérése a más napi közgyűlésben csak­ugyan [...] volt n szöllősi pap Ungvári István folyamodványa mellyben jelenti hogy ö [...]
4. 1845-05-25 / 21. szám (497. oldal)
[...] kisérte jelenleg is a sasiak kérése tartalmát s követeik maguk vi­seletét [...] rendelettel mellyen alapíttatott a sasiak kérése megtagadása ha ugyan ezen fensöbb [...] hogy bicskei lelkész t Nagy István úr átalános többséggel a nevezett [...]
5. 1845-06-01 / 22. szám (507. oldal)
[...] felének ajánlata mellett megmaradhalásál kérvén kérése a mostani körülmények jelesen az [...] Urakat ide értve Tiszteletes Kotsa István Urat is ki­váltképen az oltani [...]
6. 1848-05-07 / 19. szám (603. oldal)
[...] f gyarmathi egyházban n Gacsári Ist­ván halálával megüresedett hivatal betöltésére az [...] fizetésüket több pontokban megcsonkítani szándékozván kérése nem teljesítetett mivel a földek [...]
7. 1848-07-02 / 27. szám (859. oldal)
[...] helységébe Az isteni segély áhítatos kérése után Jászay Mihály esperes és [...] lelkész egyházi rendböli tanácsbirák Berki István szatmári Nagy Lajos sályi Győri István ököritói és Lu­kács István kocsordi lelkészek világi rész­röli tanácsbirák [...]
8. 1858-06-10 / 23. szám (589. oldal)
[...] Az isk tanítói kar azon kérése hogy a részi zsinaton a [...] Lapunk mult számában t Cékus István munkatársunk a benső missio áldásairól szólván t Iloiliola István úrban olyan lelkészt mutatott be [...]
9. 1859-02-26 / 9. szám (251. oldal)
[...] 5 s miután tek Asztalos István elnökül t Szathmári Károly másod [...] Szombathelyi Antalt közlőt Tar kovács István Belenta János városi esküdtteket választotta [...] békési presbyterium azon nyilatkozata illetőleg kérése melyet a t c városi [...]
10. 1860-12-10 / 49. szám (1619. oldal)
[...] Ráday könyvtár megszerzésére adakoztak Miskolczy István föesperes úr 10 ft Riegel [...] s e mellett jutányos ár kérése mellett bevégzett alólirt e közös [...]
11. 1961-03-31 / 13. szám (415. oldal)
[...] 100 ftban És végre Szöllösi István a szombathi h h egyház [...] ment tanácskérés vé­gett kinek ajánlólevelévé keresé fel a többi egyházke­rületek főhivatalnokait [...]
12. 1862-05-18 / 20. szám (649. oldal)
[...] ur s a közgyűlés egyesitett kérése könyörgése s mondhatni erőltetése dacára [...] jelentettek be közgyű­lésünkre néhai Mocsi István ur a pesti prot főiskolának [...]
13. 1864-05-01 / 18. szám (549. oldal)
[...] és jegyzőkönyvbe vétetni kérte mely kérése teljesíttetett is 1 a X [...] hogy az orthodoxus geleji Katona István püspök a protestantismus egyik leglényegesebb [...]
14. 1866-07-22 / 29. szám (931. oldal)
[...] ez idei confirmánsok közöl Mózses István Törteli Mari Gráner Örzse Klenovszki [...] i n t é­zetére Fejős István Mózses János Dudok István és Árvái János tápió sz [...] a vételről számadásunkhoz kívántató nyugta kérése mellett igaz tisztelettel maradtam a [...] ref templom számára Nt Varjú István mint a dunántúli superint pénztárnoka [...]
15. 1868-01-26 / 4. szám (125. oldal)
[...] Úr kegyelmének s áldásának buzgó kérése mel­lett egyházunkat hitrokoni munkás szeretetekbe [...] szeiit Iéítujiítivai rtaurm ieikész Domokos István 9 gondnok Hóné István előljáró Szegedi Mihály előljáró Zabán [...]
16. 1868-05-31 / 22. szám (713. oldal)
[...] emeltetvén föl Isten segélyének buzgó kérése után a díszes ujtoronyba azon [...] május 12 én 1868 Verbay István ev ref lelkész Az érintet [...]
17. 1876-09-24 / 39. szám (1241. oldal)
[...] egy egyház nem szavazott Vattai István zsolcai lelkész 11 Komjáti Ferenc [...] megye kellően legyen képviselve Vattai Istvánt felkérték hogy a főjegyzőnek segít­ségére [...] g lelkészek közé kebe­leztessék be Kérése nem teljesíttetett Bornemisza József jelentette [...] az igricii Fekete Károly Vattai Istvánnal a miskolci Végh György Makiári [...]
18. 1877-03-25 / 12. szám (373. oldal)
[...] egyhangú több izben sikertelenül megújított kérése után de akkor is mély [...] uj lelkészségét elfoglalná helyettesül Német István gym tanár úr alkal­maztatik ez [...]
19. 1878-07-07 / 27. szám (865. oldal)
[...] folyamodása több tagjának b Kemény István főgondnok irányában tanúsított tiszteletlensége s [...] Kun Géza és gr Kun István választat ak meg úgy­szintén algondnokokká [...] nemkülön­ben az enyedi tanoda azon kérése is hogy két segéd­tanári állomása [...]
20. 1878-08-04 / 31. szám (987. oldal)
ment hogy folyamodó kérése csak akkor adassék meg ha [...] 12 órakor véget ért Cékus István tiszakerületi püspök úr egy­házlátogatási útja [...]
21. 1879-05-25 / 21. szám (667. oldal)
[...] Farkas urnák 1 Debreceni Nagy István Hajdúböszörményi prédikátor jelesebb én ekszer­z [...] Majd a külföldet nev Grottingát keresé fel Itt érte őt a [...] hét egyh férfiút köztük Nagy Istvánt hogy írjanak a zsoltárok dallamaira [...] 36 Lengyelnek 37 darabja Nagy Istvánnak pedig 17 éneke van énekes [...]
22. 1880-04-25 / 17. szám (557. oldal)
[...] és egyhangúlag megválasztatott pénz­tárnokká Dobó István lett A magyarhoni ág h [...] Gusztáv Karsay Sándor és Cékus István püspökök Fabinyi Theofil és b [...] s nem követeltetik az engedély kérése
23. 1883-09-09 / 36. szám (1161. oldal)
[...] Samhoki vé ző 1548 Nyilas István és Zsámboki Anna lakodalmára íra­tott [...] prot felekezetnek 238 htl Tisztaság kérése vf Im majd meg segit [...]
24. 1884-05-18 / 20. szám (649. oldal)
[...] szép beszédek Thaly Antal egy­háztanácsnok kérése folytán és az ő költségén [...] készpénzben befizetett alapítványt tett Röck István örökösei 500 írttal Riedle Miksa [...]
25. 1884-10-05 / 40. szám (1293. oldal)
[...] tárgyalás a á ke­rül Tatay István lemondott szarvasi fog mn igazgatónak [...] szar­vasi főgymn tanárainak az a kérése hogy fizetésük fixi­roztassék s igy [...]
26. 1886-11-14 / 46. szám (1449. oldal)
[...] tori László a Benczédi Székely István a Beltai Gáspár a Melius [...] és egyházi pl Geleji Katona István Bornemissza Péter stb művei termékei [...] 1727 ben majd Szatmárnémeti Pap István és Török Ferenc 1771 ben [...] még csak az az egy ké­rése van hogy a papir csak [...]
27. 1886-11-14 / 46. szám (1463. oldal)
[...] 8 án tartott sup consistoriumra kérése megadatott jegyzőkönyvi 9 sz a Czúnba candidatus Karászi István rendeltetetett r lelkésznek azonban illoeálva [...] Gergely 1800 1802 ig Pápai István 1802 18 n ig Hornyák [...] 3 28 1829 ig Bódizs István 1829 1838 ig Dávid András [...]
28. 1888-03-18 / 12. szám (381. oldal)
[...] gyermek istenitiszteleteknek Ugyanis B nke István sepsi­szentgyörgyi ev ref tanár átdolgozta [...] özvegynek hiába volt minden esdeklése kérése nem teljesíttetett E hálátlansághoz nem [...] egyház 50 kr lelkész Nagy István 1 frt s lelkész Kiss [...]
29. 1888-05-06 / 19. szám (599. oldal)
[...] meg is hajol­tak a püspök kérése előtt így csupán a két [...] Dávidházy János Szőke János Csernák István Bencsik István Kiss Áron esperesek Bernath István Horthy István egyház­megyei gondnokok Szűcs István a debreceni egyház főgondnoka Balogh [...] egyházkerületi tanácsbirák Ferge József Kovács István Nagy Lajos Bíró Antal Fráter [...]
30. 1888-12-23 / 52. szám (1657. oldal)
[...] előbb Dávidhazi Ferenc majd Mádi István 1764 től fogva a midőn [...] haza Az belől megirt Instánsoknak kérése annyiban megengedtetik a földes uraságtól [...]
31. 1890-03-30 / 13. szám (405. oldal)
[...] gyűlést megnyítottnak nyilvánította Utánna Begedi István espe­res úr felolvasván esperesi jelentését [...] Az egrest presbyterium beállítására Bélaváry István csoknyai és Nagy Albert jádi [...] tárgyában adandó javaslattételre kiküldetnek Verbay István Német Zs és Dr Vida [...] Lepoglava fegyház hozzá csatolását kéri Kérése nem adatik meg azon okból [...]
32. 1891-05-03 / 18. szám (593. oldal)
[...] mikor lehet segéd papságra alkalmaztas­sék Kérése örömmel teljesíttetik biztosokul küldetnek ki [...] Simon Sámuel segédlelkész és Baksai István rimaszom­bati gimn igazgató tanár Ez [...] bizottság tagjai közül egyedül Baksai István rimaszombati fő­gimnáziumi tanár van életben [...] lefolyt lelkész­választás alkalmával közfelkiáltással Pap István morágyi helyettes lelkész Hogy menynyire [...]
33. 1891-07-05 / 27. szám (877. oldal)
[...] egyház pres oytereibez van egy kérése és viszont egy fogadása melyet ünnepélyesen nyilvánosságra hoz Kérése az hogy az egyházi elöljárók [...] ref egyház küldöttsége tisztel­gett Baki István lelkészük vezetése alatt Azon egyházé [...]
34. 1891-07-26 / 30. szám (961. oldal)
[...] kérdés hogy nem tévedett e Istvánunk midőn annyi javadalmat adott s [...] le­het a csupán csak Mohamed kérése és esedező közben­járása által nyerheti [...]
35. 1892-10-13 / 45. szám (682. oldal)
[...] Ölvastatik továbbá Csete Kálmán azon kérése mi­szerint engedtessék meg neki iskolájában [...] Frigyes e k Mogyoród Kuthy István h 1 Duna Földvár Somodi [...]
36. 1892-11-24 / 51. szám (779. oldal)
[...] beismerése Isten irgalmas volta ennek kérése hálaadás az áldásokért a gondviselés kérése továbbra is kétség a jövővel [...] ajánljuk e művet lelkésztársainknak Benkő István BELFÖLD Kiss Áron püspök Nagykállóban [...]
37. 1893-05-04 / 18. szám (281. oldal)
[...] egyház és derék tanára Márton István egy évtized alatt kifejtett iskolájának [...] ez idő szerinti tanárai Márton István Tóth F és Látzai részint [...] szuperintendenciának titkon pedig főleg Márton István a komáromi egyházzal szövetkezve egyen­gette [...] kivitte hogy a komáromi egyház kérése visszautasíttatott sőt követei mint a [...]
38. 1893-08-17 / 33. szám (517. oldal)
[...] melyben a püspöki szék Szent István király fundál­tatásától fogva fennáll és [...] a veszprémi püspöki szék Szent István király által alapíttatott e avagy [...] is ezen püspöki széknek Szent István király által való alapíttatása ez [...] ő alapítványa és a folya­modók kérése között semmi ellenkezőt nem lehet [...]
39. 1894-04-12 / 15. szám (239. oldal)
[...] Kossuth L haláláról és Gáspár István indítványára határozatba ment hogy az [...] án Kurdi Béla dolgozatát Gáspár István olvasta fel a felolvasás a [...] szintén április 8 án Hamar István tartotta Itt a tavasz a [...] átengedése mellett 15 500 államsegély kérése szintén elhatároztatott Az új Egyházi [...]
40. 1894-06-28 / 26. szám (411. oldal)
[...] Telegdi Anna asszonynak Bedeghi Nyári István szabados zászlós űr szentelt vitéz [...] censuraja és több atyjafiai lelkésztársai kérése után kiadja prédikációit Minthogy pedig [...]
41. 1895-03-14 / 11. szám (174. oldal)
[...] meg is lesz Tanulmányút Joó István a tiszántúli ev ref gimnáziumok [...] magyar közokt kormány engedélyének távirati kérése és megnyerése után léphette át a bécsi gimnáziumok küszöbét Joó István a ki mint látszik hivatásától [...]
42. 1895-04-04 / 14. szám (220. oldal)
[...] jó pásztor XXII Az anya kérése XXIII Az öregek tisztelése XXX [...] Bartha Lajos György Endre Fejes István Széli Kálmán bizott­sági tagok és [...] Irma Szász Károly dr Keeskeméthy István Limbacli baseli misszionárius Szabó Aladár Hamar István Biberauer Richárd Azután szeretet munkát [...]
43. 1895-09-12 / 37. szám (591. oldal)
[...] is ünnepelik Mi természetesen nem István királynak a pápista szentnek hanem [...] tanárképezdész hely hiányában 9 folyamodónak kérése nem volt teljesíthető A felvett [...]
44. 1895-09-26 / 39. szám (619. oldal)
[...] től számíttatik a két kérvényezőnek kérése teljesíttetik Az első lelkészképesítő vizsgát [...] közül Szentgyörgyi József csarnotai Torday István d pataji Kiss Károly mányi [...] László Szinay Gyula világiak Joó István gimná­ziumi felügyelő a kollégium igazgatói [...]
45. 1895-10-31 / 44. szám (702. oldal)
[...] inteligenciája Az istentisztelet alatt Kiss István evangelikus lelkész hazafias beszédben méltatta [...] ki A tanítóképzőintézeti igazgatók ama kérése ügyében hogy sorozzák őket a [...]
46. 1896-01-19 / 3. szám (47. oldal)
[...] Nagyenyedi Bethlen kollé­giumunk elöljáróságának azon kérése melyben a most helyettes tanárokkal [...] tagok társas vacsorát rendeznek az István főherceg szállodában KÜLÖNFÉLÉK Személyi hirek [...]
47. 1896-05-03 / 18. szám (282. oldal)
[...] a hiányt a kerületek Fejes István len­dületes beszédben kel ki mindenféle kárpótlás kérése ellen A jövedelem melytől a [...] nézetét Teljes mér­tékben helyesli Fejes István elvi kijelentését mert ő is [...] és egyházkerületi közigazgatási pénztárak Fejes István álláspontját teszi magáévá Tisza Kálmán [...]
48. 1898-01-02 / 1. szám (9. oldal)
[...] lesznek Sepsi Szent györgv JBenke István ev ref kollégiumi tanár TÁRCA [...] örök jóság előtt az ő kérése is meghallgatásra talál De ismeretei [...]
49. 1898-04-03 / 14. szám (214. oldal)
[...] január hóban 29 Kassa Homola István Az egyetemes konvent ülése Második [...] Károly Tiszán­innenről rendes tagokul Fejes István és Radácsy György konventen kivüli [...] Karap Ferenc Bernáth Elemér Fejes István Szász Domokos Bartha Lajos Szabó [...] vonatkozó indítványa s az a kérése hogy a revíziót már a [...]
50. 1898-04-10 / 15. szám (234. oldal)
[...] vette kezdetét a közgyűlés Fejes István esperes és Bernáth Elemér kir [...] jelentés záradéka egy meglepetést keltő kérése az espe­resnek az hogy mentse [...]

 

  • 1
  • 2