33 találat (0,522 másodperc)

Találatok

1. 1874-08-09
[...] megmaradt népével el­futott a csatatérről István vajda szinte kimerülve már a [...] ábrándozott Pulcheria lábainál ez egy kérése teljesítésére szólítá fel A szerelmes [...]
2. 1877-06-10
[...] szünidő levén nem használtatik általengedn kérése az emiitett nevelésügy barátai által [...] izr 1 éves légcsőhurut akó István leánya Roza re 16 éves [...] re 52 éves gyo­lorrák Szomorics István re 58 éves tüdőlob Szauer [...]
3. 1878-02-24
[...] Lajos Eöri Szabó Sándor Paál István és Timár Elek urakat jelölte [...] fordul feléjök bizalmával Azon nép keresé fel őket bizalmával melynek soraiban [...]
4. 1883-01-14
[...] elnök Ruttner Sándor alelnök Plosszer István főjegyző Koller Sán­dor aljegyzők Hencz [...] számú választók által a szavazás kérése mellett két jelölt ajánltatott u [...] Horváth Lajos Lőzvy Mó­ritzot Barthalos István és dr Makara György újból [...]
5. 1885-01-04
[...] a zenének pártolására Gróf Szé­chenyi Istvánnak az ébredő szellem megterem­tőjének nagy [...] is tudata söt fel sem keresé őket hanem szintén e fürdő [...]
6. 1886-05-16
[...] árvavagyon alapja képző háznak Nagy István és neje nevére lett bekeblezése [...] elment az inté­zetbe vagy Holman keresé fel öt mely láto­gatások alkalmával [...] ez által jelentékenyen megakadályoztatott Szent István községben a gyermekek közt a [...] táblázatban van kitüntetve Hökhurutban Szent István községben mélyebb rejtekébe hiába küzdöttek [...]
7. 1887-01-23
[...] Néger Ágoston Pap János Paál István Szilágyi József A Pápai Lapok [...] tagokul beválasztattak Balogh Ferenc Barthalos István Pápa dr Fejér Ferenc Fittler [...] Andor Udvardy János póttago­kul Badiis István Meszleny Lajos Nagy Ignác és [...] azután férfias nyíltsággal kimondott első kérése ez volt Legyen a feleségem [...]
8. 1888-07-15
[...] Pöcze János Konkoly Lajos Barthalos István Czike Lajos László József Pereszlényi [...] 18 án tartatik meg Koronczy István devecseri segédlel­kész a kaposvári plébániához [...] Székely Margit kisasszony is Levóczky István vághi r cath fötanitóval Sok [...] helyére leendő to­lonczoltatását rendelték el Kérése és könyör­gése mitsem használt a [...]
9. 1888-12-09
[...] A napi rend előtt Barthalos István m biz tag indokolta azon [...] kérdésének tárgyalásánál bin ét Bart­halos István szólalt fel és hangsulyoíván azt [...] az állandó biráló választmányba Plosszer István a közegészség­ügyi választmányba dr Csolnoky [...] jussát nem engedi A másik kérése is e lapoknak a közügy [...]
10. 1889-03-17
[...] félbeszakítja szavait és ifja legsürgetőbb kérése sem képes rábírni őt hogy [...] György Jánosné 5 frt Sípos István 5 frt Major Jánosné 5 [...] György Mihály 2 frt Paidli István 2 frt Erdős Anna 2 [...] Kürti Mihály 5 frt Zarnoczai István 1 frt Eperjesi Ferencz 2 [...]
11. 1889-05-12
[...] további folyamából kiemeljük hogy Végh István aljegyző előadása nyomán a közgyűlés [...] az alispáni elő­terjesztés folytán Barthalos István interpellált mire az alispán a [...] kitől van Igen egy haldokló kérése Különös mormolá Búlaky adja ké­rem [...]
12. 1890-04-27
[...] i jóakarójával beszéltek behatóan Tcfeszky István poli­tikai államtitkárral Vsor da Bódog [...] éa oldalon hogj városunk é kérése nemesak jogos a város szempont­jából [...]
13. 1891-03-01
[...] Endre Dr Koritschoner Fü­löp Kovács István Lazányi Béla Lukonics Pál Mikovinyi Ödön Obermayer József Paál István Papp János Dr Rechnicz Ede [...] László Dr Makara György Németh István Ocsovszky Kázmér Paál István Dr Steiner József Szabó Károly [...] szomjúság a szív éhsége sóvárogva keresé a bölcsőt A kicsike szőke [...]
14. 1891-04-05
[...] hogy városunk polgármesterének hozzá intézett kérése a közügy érdekében lesz elintézve [...] és szépítő szakbízottság elnöke Barthalos István elöadójegyzö Voyta Adolf A köz­egészségügyi [...] befejezve A polgári elnök­ségre Barthalos István megyebizottsági tag ur neveztetett ki [...] kath 7 hónapos tüdőlob Szalay Ist­vánná ev 50 éves szivkór Mészáros [...]
15. 1891-08-16
[...] a hatóságok is megjelennek Szt István napja vagy mint a törvényhozás mondja István király napja ezen a törvényhozás [...] által átvétele s építkezé­sekre államsegély kérése voltak Az államse­gély kérése úgy a bonyhádi ós felső [...]
16. 1894-03-11
[...] és a szomszédos háztelkeken államsegély ké­rése mellett uj cpolg leányiskolát És [...] József liibó Dénes és Szalatkay István közigazgatási bizott­sági tagok A diszebóden [...] Kenessey Miklós enyingi főszolgabíró Galamb István zirci járásbiró Szőnyeghy zirci főszolgabíró [...]
17. 1894-04-08
[...] Szokoly Ignác h polgármester Barthalos István Baráth Károly Gyurátz Ferenc Hanauer [...] Néger Ágoston Steinberger Lipót Tóth István Valter Sándor A küldöttség tagjai [...] Körmendy Béla Mattus György Tóth István ós Valter Sándor városi képviselők [...] e címen évi 15294 írtnak kérése elhatároztatott s ezzel kapcsolatosan a [...]
18. 1896-02-09
[...] hetes r k bólhurut Szabó Istvánná 65 éves r k gümökór [...] D B Henye Megkap­tuk Köíöljük Kérése teljesítve lesz At iE ßpest [...]
19. 1896-09-06
[...] ez alkalommal üritette poharát Barthalos István Néger apátra mondott tósztot A [...] az nem volt hajlandó többszöri kérése dacára helyét elhagyni és hozzámenni [...] 1 hetes rk bélhurut Somogyi István fia 3 3 2 éves [...]
20. 1897-07-04
[...] Ferenc gazdász Mihályi Kálmán Mihályi István Mihályi Sándor Mihályi Juliska Bélák István gyermekei Bélák Margit Bélák Loránd [...] Erzsike gyermekei Festliy Pál Festby István dr Bélák Sándor gyermekei Bélák [...] gyermeke Dobrovszky Kálmán Özv Nagy István és gyermekei ugy a maguk [...] az Isten áldásának reájuk való kérése után az ünne­pély véget ért [...]
21. 1898-09-11
[...] Török János városi mérnök azon kérése szolgált hogy a vizvezeték építésénél [...] Lajos Mészáros Károly polgármester Barthalos István és Szenté János a kérelmet [...] a tisztviselők fizetését emelni Barthalos István az állandó választmány javaslatának dr [...] indítványt egy­hangú helyesléssel elfogadta Barthalos István azt ajánlja hogy a költség­vetés [...]
22. 1898-12-25
[...] Gábor dr Kende Ádám Padi István Krausz József N v képviselők [...] 3 egélyadomány A belügyminiszter főispánunk kérése folytán háromezer forint segélyt küldött [...] íveken lehet Vadászat Keményff y István urod nagybérlő sikerült vadászatot rendezett [...] az érdekelt vidék részéről Barthalos István ügyvéd végre az érdekelt m [...]
23. 1899-04-09
Gyász Kunjai Istvánt a konstantinápolyi c és kir [...] áthelyezést vagy pedig óhaja és kérése nélkül esett e meg vele [...]
24. 1900-05-27
[...] iskoláig betemettetett Lamperth Lajos Bock István Kis József Koczka László Barthalos István id Padi István és Löiry László felszólalásai után [...] kanyarodjék be a budapesti fő­vonalba Kérése teljesítése esetén a hozzájárulási összegből [...]
25. 1900-10-14
[...] legyen vágya teljesületlen ne maradjon kérése mcghallgatatlau Meghúzták a fehér liliom [...] biztak A magyar középasztályért Széchenyi István gróf korszakalkotó fel­lépése óta midőn [...]
26. 1900-11-25
[...] Mikszáth Kálmán Bródy Sándor Bársony István Herczeg Ferenc külföldiek Georges Ohnet [...] a kiadóhivatalnak csak az a kérése lehet a közönséghez hogy a [...]
27. 1900-12-02
[...] József Voo Í Mátyás Dömötör István Szalay Tamás Czupor H István 40 40 f Vogl Mihály [...] Mikszáth Kálmán Bródy Sándor Bársony István Herczeg Ferenc külföldiek Georges ühuet [...] a kiadóhivatalnak csak az a kérése lehet a közönséghez hogy a [...]
28. 1902-11-23
[...] állal megtekinthetők Kedvezményes áru facsemeték kérése A kertészeti egyesület elnöksége ez [...] leánya Mária r kob Szálai István foldmivelő es neje Reinhardt Rozália [...] és neje Szauer Mária tia István r katb Kéee János foldmivelő [...] ev N ov 11 Kovács István foldmivelő és neje Erdélyi Z [...]
29. 1904-07-17
[...] a megyétől ezen célra kiutalása kérése mellett 4 a I v [...] kényelmen naölleszékek­kel valé kioaerélése Bódai István kárpitos ajánl­kozott hogv hozat luinta [...]
30. 1908-08-02
[...] Elemér Vörös Ernő Fanta Alkony István An­daházy Kasnya Béla festményei Honti [...] csavargót a szomszédos faluba a keresé­ sére indult emberek elfogták s [...] megkerült A szomjas tolvajok Kovács István lovászpatonai Tóth Sándor kajári lakos [...]
31. 1909-03-14
[...] Uj novellás könyv Longi A István kolozsvári hírlapu mik decemberre jelzett [...] tiszt­viselőinek E ek óta állandó kérése a rendezett tanácsit városok tisztviselőinek [...] hét ezer érdemes köztisztviselőnek mél­tányos kérése nyert teljesitést Postai ertesites A [...]
32. 1909-05-30
[...] le­endő sürgős kiteijes Tésének a kérése elhatárol­ta tóti ti Az alsóbbrendű [...] póttagot uévszerint Kocsis Pált Horváth Istvánt a munkaadók restéről továbbá Kerbolt [...] állásra a munkaadók részéről Hóday István az alkalmazottak részéről Varga Lajos [...]
33. 1912-10-13
[...] küzdelem a fehér rabszolgaság égető kérése a női munkabér szabályozása stb [...] Babarczi Sohwarozer Onó báró Bárczi István dr Návai­Szabó Sándor dr Berkes [...]