650 találat (0,389 másodperc)

Találatok

1. 1953-02-20 / 44. szám
[...] Andrási Mik­lós Major József Simonváros István elvtársak jó népnevelő munkával segítették [...] rovatban olvashatóan alá­írja A MINŐSÍTÉSEK KÉRÉSE a bejegy­zett adatok alapján történik [...]
2. 1953-02-22 / 46. szám
[...] bürokratikus intézkedéseknek legnagyobb kedvelője Rágó István főagronómus Nélkülözhetetlen embernek tartja magát [...] az hogyan jutna eszébe Ragé Istvánnak az íróasztal mellett CSATO FEBENCNE [...] a vonat késését Ez a kérése a mezőtúri vasutasoknak A vasutas [...] szálakat Selejt selejtre hal­mozódik Móra István a gyalugép kezelője is panaszkodik [...]
3. 1953-02-27 / 50. szám
[...] én őrsömnek három pajtása Ferenci Ist­ván Nagy Sán dor és Köveedi [...] befejezzük általános iskolai tanulmányainkat FERENCZI ISTVÁN Kunhegyes Az I raj egy [...] Imrének Huhal Gyulának és Kálmán Istvánnak SZOLNOKON a Táncsics Mihály út [...] a török miklósi dolgozóknak újabb ké­rése nyer kedvező megoldást Dr VARHELYI [...]
4. 1953-05-12 / 111. szám
[...] lehetősége kitá­rult Főiskolát végzett Rácz István­nak a Szabad Nép tsz tagjá­nak [...] rendelőintézet építésén dől gozik Pataki István kömüvcsbrlgádjával Azt a célt tűzték [...] ígéretüknek becsülettel tesznek eleget Pataki István a brigád vezetője élenjár a [...] el a füléig a dolgozók kérése panasza még jelszava sem Hellenbach [...]
5. 1954-01-09 / 7. szám
[...] fontos alkatrészt is megmunkálnak Lendvai István alvázlakatos bri­gádja is részt vállalt [...] tartva az izzó sze­gecset Csömör Istvánhoz és Szőke Istvánhoz viszi akik egv bakon nyugvó [...] van köztünk eav fiatal Szőke Ist­ván és őt még tanítanunk kell [...] oly fontos rendelőinté­zetet Ez a kérése a város dolgozóinak is hiszen [...]
6. 1954-03-03 / 52. szám
[...] illetményemhez Csibra Já­nos Jászberény Kosa Istvánná tiszaföldvári le­vélírónk közölte szerkesztőségünk­kel hogy [...] Az alábbi választ kaptuk Kosa Istvánná és társai kérése jogos A tsz vezetősége a [...]
7. 1954-03-03 / 52. szám
[...] Oertzen Gusztáv oboás és Szabó István trombitás Az Állami Szigligeti Színház [...] atlétikai sportja A versenyt Pápai István elvtárs az MTS testnevelő ta­nára [...] MTSK 55 ször 2 Kovács Ist­ván Vasas Sl szer 3 Országh István MTSK 35 ször A legtehetségesebb [...] is megtörtént A Törökmiklósi Fáklya kérése a beosztásra vonat­sportfejlesztése elsőbbrendű fe [...]
8. 1954-03-09 / 57. szám
[...] Ugyanennél a vállalatnál az alkalmazottak kérése ellenére sem gondoskodnak a vezetők [...] és kormányhatározatok megvalósí­tása érdekében SOÖS ISTVÁN MB terv pénzügyi és kér [...] voltak Megjelent az ünnepségen Dobi István az El­nöki Tanács elnöke Dávid [...] a Pe­tőfi tsz elnökhelyettese Kiss Ist­ván a Táncsics tsz Béke brigádjá­nak [...]
9. 1954-03-10 / 58. szám
[...] foglalkoz­zon Az ankét résztvevőinek általános kérése volt hogy a Szolnokmegyei Néplap [...] A kultúrotthon igazgatója s Be­lényesi István elvtárs javasolta hogy a lap [...] köszönöm Nemes János Kuncsorba Fehér István jászalsógyörgyi le­vélírónk azt kérte hogy [...]
10. 1954-03-25 / 71. szám
[...] Víz­ügyi Igazgatóság kisajátította Sza kali István amikor hozzá akart látni a [...] igen ked­velt Az egyes ember kérése A tanács nemcsak az egész [...] Szolnok körzeti postahivatal Id Majoros István örményesi la­kos közölte hogy gyapotja [...] földművesszövet­kezet dolgozója és Te renvei Istvánná is Tettlegesen bántalmazták a jegykezelőt [...]
11. 1954-03-30 / 75. szám
[...] semmi kifogása csali az a ké­rése hogy az érdekelt dolgozók szerezzenek [...] te j átvevő helyet kért Ké­rése indokéit Danyi Máté mondta el [...] Erről számol be Cs Farkas István Szolnokról Győré Jánosné Tisza várkonyból [...] Jásziványról Gulyás Mihály Sur­jánból Gergely István Jászberény­ből A tavaszi mezőgazdasági mun­kák [...]
12. 1954-05-08 / 108. szám
[...] befejezték a permetezést is Korozs István w A javaslatok megvalósításával erősítse [...] véleményét s szintén az a kérése a városi tanácshoz teremtsen rendet [...]
13. 1954-05-21 / 119. szám
[...] lehessen A tsz tagok legutóbbi kérése az volt hogy a kongresszus [...] Nagy Lajos M ed gyes Ist­ván elvtársak A Táncsics tsz tagjai [...] elvégezték Kiemelkedő munkát végzett Iglódi István elvtárs az Előre brigád tagja [...] a MEVIEP íőműliejyének esztergályosai Mohácsi István és Adorján Má­tyás esztergályosok vállalták [...]
14. 1954-06-16 / 141. szám
[...] is A férfiak kö­zül Kovács István Fazekas Já­nos és idős Gyetvai István mu­tattak példát Szorgalmuk ered­ményeként havi [...] miután bebizonyította hogy a dolgozók kérése jogos a vállalat vezetősége kiutalta [...] és szemvesz teségnélküli elvégzésé­hez SIMON ISTVÁN Pusztabánrévi Állami Gazdaság Sikeresen elvégeztük [...]
15. 1954-06-18 / 143. szám
[...] má­sodvetésre Termelőszövetkezetünk tagjainak az a kérése hogy a so ronkövetkező legfontosabb [...] olyan asszonytársunk legyen mint Sánta Istvánná a Tolbuchin tsz ben aki [...] László Menczel János és Káplár István elvtársait elvállalták hogy megszakítás nélkül [...] már régen kellett volna Báli István Weiszhaart József és Far­kas András [...]
16. 1954-06-25 / 146. szám
[...] Törő Pál Pusztabánré vésől Karácson István Kunhegyes­ről Csata István Jászapátiról Mari János Tiszavárkonyról Bárány Ist­ván Kunhegyesről Kerek Ignác Jászandrásról Papp [...] szolnoki Antal Mária jászkiséri Surányi Istvánná nagykörűi Iván György mezőtúri ifj [...] ig Bodó György tiszafüredi lakos kérése jogos volt Számlájáról tö­röltük a [...]
17. 1954-09-02 / 207. szám
[...] no Júliusi termelési értekezlet Szilvási István asztalos Hiány v an vésőben [...] így beszél erről például Szilvás Ist­ván Minden szavunkat meghall­gatják Javaslatainkat ha [...] a karcagi Téglagyár esztergályos dolgozójának kérése jogos A különélés díj jár [...] Szolnckmegyei Téglagyári ES Mezőtúr Járvás Istvánná Jászberényből azt írta hozzánk hogy [...]
18. 1954-09-04 / 209. szám
[...] Varga Já­nos Csiga Imréné Homyák Ist­vánná és többi szorgalmas tsz tagról [...] hozzá az eredmények eléréséhez Szecsei István és Poós János a munkaszervezésnél [...] terü let miatt Az a kérése adjanak neki újra ke i [...]
19. 1954-09-07 / 211. szám
[...] Gohay Zsilka Pecsenyiczky Szolnok Horváth István Ozsvár Bo zóki Varga Búza [...] tudjuk megoldani ha a vívók ké­rése meghallgatásra talál s a felszerelés [...] Soós Hegedűs Káli Edző Kamarás István Mind a két félidőben kiegyensúlyozott [...]
20. 1954-09-09 / 213. szám
[...] Indokolt volt a dolgozó parasztok kérése csakhogy egy Cornwall apaállatot nem [...] is ff Szót kért Rabi István egy igen szorgalmas ember akinek [...] szorgalmas emberek Ezért amit Rabi István mondott a cso­portról mindinkább arra [...] emeléséért Az értekezlet tapsztalatait Csótó István elvtárs a megyei tanács elnökhelyettese [...]