11. oldal, 244 találat (0,082 másodperc)

Találatok

201. 1904-02-14 / 7. szám
[...] Gacsályban Maiótby Mariska kisasszonyt Maróthy Sándor gacsályi földbirtokos kedves és szeretetreméltó [...] alelnök Roth Károly jegyző Jobbágy Sándor városi aljegyző ügyész Borody György [...] Ákos ifj Becske Ber­talan Rosenberg Sándor Futó Mihály Becske Sándor Dr Szepesy Károly Elek Lajos [...] Gruber Már­ton községi jegyző sógornőjével Szaniszlón Felolvasó estélyt tart a Protestáns [...]
202. 1899-10-01 / 40. szám
[...] Ilosvay Endre Nagy Ákos Jékey Sán­dor Dienes Dezső és Szuhányi Géza [...] 1898 évi szegény alap zárszámadása Sándor falu Erdőd és Rozsály 1899 [...] Nagy Kolcs Kis Kolcs Csaholcz Szaniszló Nagy Peleske Czégény Krassó Esztró [...]
203. 1899-10-29 / 44. szám
[...] én volt a jegyző választás Szaniszlón Valamennyi szavazat Gruber Márton szentmiklósi [...] legényegylet kinevezett uj elnökét Tietz Sándor kegyesrendi áldozárt ma délután igtatja [...] egyesü­let alapszabályait jóváhagyta Névmagyarosítás Gutmann Sándor sz vá­raljai lakos vezeték nevét [...] a foglalt ingatlanokból a Barabás Sándort illető fele rész még pedig [...]
204. 1902-12-14 / 50. szám
[...] Szabó Antal és Doma hiay Sándor tagokból álló bizottságot küldött ki [...] felsőboldádiban Klintók Ágos­tont és a szaniszlói választó kerületbe Boer Endrét küldte [...] Ilosvay Aladár főjegyző Doma hidy Sándor Luby Géza N Szabó Antal [...] Helyettesítés Vármegyénk főispánja dr Ta­kács Sándor elhalálozása következtében megüresedett nagy somkuti [...]
205. 1905-10-08 / 41. szám
[...] órakor ülést tart Eljegyzés Nagy Sándor vármegyei első al­jegyző tb főjegyző [...] városi tiszti orvos és Toóth Sándor uradalmi intéző a nagykároly mátészalka [...] án esküdött örök hűséget Nagy Sándor helybeli ág evang tanító leányának [...] október 10 én kedden lesz Szaniszlón is e napon tartják meg [...]
206. 1908-06-14 / 24. szám
[...] rövid szenvedés után elhunyt Holttestét Szaniszlón tették örök nyu­galomra Szatmár város [...] némák maradnak Színigazgató válásztás Krémer Sándort a szatmári szinikerülot volt igazgatóját [...]
207. 1903-08-02 / 31. szám
[...] Cinca János Ghitta Kornél Gramma Sándor Dr Laurán Pál gör kath [...] Géresen Csenger ben Fényen Csanáloson Szaniszlón Berke­szen Kis és Bot Paládon [...] dicsőségét és Szatmárvármegye áldozatkészségét Nagy Sándor A vármegyei hivatalos lap 5 [...]
208. 1900-07-29 / 31. szám
SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY 16547 1900 sz Szaniszló községben 1 drb 2 x [...] Dezső Kálmán cs m Raáb Sándor 3 sz A nefelejtshez virágcsarnok [...] ünnepség alkalmi újsága Iródiákok Nagy Sándor Baudisz Jenő Mátray Lajos Ré­vész [...]
209. 1904-12-04 / 49. szám
[...] elnökség Esküvő Nemes étfalvi Bajnóezy Sándor nagybányai gyógyszerész november 28 án [...] szerinti módosítása Ezzel kap­csolatosan Szigeti Sándor és társai kéményseprők ké­relme a [...] Jónás illetőségi ügye 17 Balázs Sándor Mária Katalin Kálmán és Tibor [...] birtokos Nagy­károly Czeppel Béla gazdatiszt Szaniszló Csikós Bálint birtokos Csipkés András [...]
210. 1907-06-09 / 23. szám
[...] vétessék meg Megengedtetett ifj Némethy Sándor cukrász­nak hogy a Széchenyi utcza [...] nélkül határo­zatképes volt Jelenvoltak Domahidy Sándor elnök dr Ke resztszeghy Lajos [...] Kozma György és Szilágyi György szaniszlói lakosok pénteken délután beállítottak Nagy [...]
211. 1915-11-14 / 46. szám
[...] községek pénteken Éreudród Csomaköz Bere Szaniszló Mezőterem Vezend Portelek Vállaj és [...] közjegyző Az igazságügyminiszter dr Dömötör Sándor kecskeméti kir közjegyző­helyettest Szilágyösehbe kir [...]
212. 1899-10-08 / 41. szám
[...] József és Dr Láng György szaniszlói körorvos Hivatalos órák változása A [...] kellett befutni Elsőnek érkezett Darabán Sándor Udvariból s igy az első [...] harma­dik 40 kor dijat Barazsu Sándor Udvariból Valamenyi dij a br [...] Anna A férfiak közül Heim Sándor kapta a legtöbb levelező lapot [...]
213. 1899-06-25 / 26. szám
[...] u p Szatmár Ifj Böszörményi Sándor csoportvezető Halálozás Ajaki Jánosné sz [...] a sertésvész megszűnt ellenben a szaniszlói grófi uradalomban szór­ványosan fellépett minek [...] A betét szerk bizottság Előd Sándor Horváth György betét szerk Írnok [...]
214. 1906-09-02 / 50. szám
[...] Gazdasági Egyesület megkeresése gróf Károlyi Sándor szobrára adomány megszavazása tárgyában Alispáni [...] egyik elnökévé Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apátplébános és a százas­bizottság tagjai [...] ban meg­állapítása iránt 14 Nagy Sándor illetőségi ügye 15 Az 1906 [...]
215. 1901-07-07 / 27. szám
[...] az üszög okoz károkat A szaniszlói határban az őszi rozsvetéseket részben [...] Zoltán László az esperesért Szabó Sándor a sályii egyházért Szabó Béla [...] idő alatt lapunk szerkesztését Nagy Sándor és Fliesz Hen­rik urak lapunk [...] vette az ünnepély kezdetét Benedek Sándor debreczeni vivómester ér­deme hogy a [...]
216. 1908-12-20 / 51. szám
[...] távolléte idejére helyettes parancsnokul Márialaky Sán­dor csendőrfőhadnagy küldetett ki A bosnyák [...] súlyos Meglopott gazdaember Márkus György szaniszlói gazdaember a múlt héten két [...]
217. 1905-03-19 / 12. szám
[...] Spitz Ilonka 60 fill Fintha Sán­dor főjegyző 60 fill Spitz József [...] lónál Érkörtvélyesen 4 udvaroD lovaknál Szaniszlón Szat márzsadányon Borhidonés Nagykárolyban 1 [...]
218. 1906-12-02 / 63. szám
[...] igy történt azután hogy Némethy Sán­dor ki éjjeleit olvassásal tölti bizonyosan [...] községbe szállították ahol Dr Lang szaniszlói orvos látta el őket orvosi [...] Torna István Gulyás János Gyermán Sándor Meszesi István N N Darabos [...]
219. 1907-12-22 / 51. szám
SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY fiba Jékey Sándor a csengeribe Dr Ivépessy László [...] közül bibukott Kozma Gerő Sepsy Sándor Dr Komoróczy Iván és Bornemissza [...] 3 hét alatt lehet Öngyilkosság Szaniszlón Krémer Béla 21 éves molnár [...]
220. 1901-08-25 / 34. szám
[...] Hadad Hutirayné Gécz Felülfizetések Kovácsy Sándor 5 kor Lovass Dániel 8 [...] Stróbencz Péter 5 kor Draveczky Sándor 3 kor Nemes Lajos 4 [...] 18 áu tartották meg a szaniszlói állami óvodában az évzáró ünne­pélyt [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind