186 találat (0,148 másodperc)

Találatok

1. 1899-03-09 / 20. szám
[...] Gyarmat rendes ta gok Kondor Sándor közs jegyző Kerekes Já­nos gazdálkodó [...] Dr Török István Foga rassy Sándor Dénes Lajos Nyárádi László Dr [...] kir tanf tollnok nővérét a szaniszlói most szervezett ál­lami óvoda óvónőjének [...] Szatmáry Károly 1 frt Bőd Sándor 2 frt Bikcsy Gergely 1 [...]
2. 1899-05-14 / 39. szám
[...] 13 án Csanáloson 14 én Szaniszlón 15 én Fé­nyen 16 án [...] a németi egyház részéről Bőd Sándor és Kölcsey János a város [...] választást elrendeli Jegyzőül megvá­lasztatott Saja Sándor kántor tanitó a segéd lelkészi [...] és Biró Terézia dr Orosz Sándor és Bartha Anna Ozsváth Sándor és Fcriáu Katalin Görbe György [...]
3. 1899-06-11 / 47. szám
[...] Róth Gyula Reviczky álmán ostás Sándor Reich Adolf dr Reizer György Saja Sándor Sárkány Dániel Seres István Suszter [...] Ferencz Dr Schöber nil Soffer Sándor Sándor Lajos Sáfrány Károly Somogyi ihálv [...] Tóth József Tóth Lajos Udvardi Szaniszló Uzoni Lajos Url Gyula Uray [...]
4. 1899-11-02 / 88. szám
[...] a németi dalárda énekelt Saja Sándor kántor vezetése alatt alkalmi éne­keket [...] A szatmári gőzmalom társulat Szeles Sándor városi napid jas Írnokot segédkönyve­lőnek [...] ón volt a jegyző választás Szaniszlón Valamennyi szava­zat Gruber Márton szentmiklósi [...] Sándornó szül Keczkós Katalin Szoboszlay Sándor s gyerme­keik István Vincze Sándor Károly 7 Katalin Félegyházy Mihály [...]
5. 1900-02-15 / 13. szám
[...] Kapli Sz Berek 41 Szabó Sándor Sz Berek 6 22 54 [...] meg Előléptetés A pénzügyminiszter Rup­recht Sándor kir adóhivatali tisztet magasabb fizetési [...] Szabó Ernő s jegzőt a szaniszlóiba Soltész Jó­zsef jegyzői Írnokot az [...] Felöl vasni fognak dr Vida Sándor főgimu tanár és Ebkel Lajos [...]
6. 1900-05-31 / 44. szám
[...] 1900 május 29 én Domahidy Sándor s k biz elnöke Meghívó [...] 1900 május 29 én Domahidy Sándor s k egyl elnök Az [...] Kir tiinfelü 0 Hőség átirata Szaniszlón felállítandó mintagazdasággal összekötött gazdasági ismétlő [...]
7. 1900-06-14 / 48. szám
[...] miniszter ur le­irata melyben Kosa Sándor ó pályi kisgazdáról és annak [...] és közoktatási miniszter ur által Szaniszlón tervbe vett gazdasági ismétlő iskolával [...]
8. 1900-09-16 / 75. szám
[...] és bérlet pénz kezelésével Krátner Sándor titkár ran megbízva Közönségünk pártfogásától [...] Deák tér Must Aki hordóját szaniszlói állomásra elküldi azt alulírott megtölti és szaniszlói állomásra kiszállítva fel­adja és pedig [...]
9. 1900-09-30 / 79. szám
[...] 200 koronára Rendkívüli államsegélyből Anderkó Sándor Csiszár István Csorba Barnabás Nagy [...] Fekete József Szabó Lajos Szabó Sándor Bernáth Ká­roly Erdélyi Gusztáv Vágó [...] között közlekedő éjjeli vonat nál Szaniszló állomásról kiindulva egy kocsi kigyuladt [...] megszüntetésére Születtek Lisuczán Érzsébet Juhász Sándor Bichl er Elek Czeizler Szeréna [...]
10. 1900-11-01 / 88. szám
[...] választm üléséről Jelen voltak Domahidy Sándor Szerda­helyi Ágoston alelnökök Böszörményi Károly [...] és Poszvék Nándor titkár Domahidy Sándor elfoglalja az elnöki szé­ket üdvözli [...] ur rendelete mely szerint a szaniszlói gaz­dasági iskola részére kért gazd [...] József elnök ur és Domahidj Sándor alelnök ur lévén jogosítva megjelenni [...]
11. 1901-01-31 / 9. szám
[...] mérnököt hasonminősógben a pécsihez Mutiu Sándor szatmári s Csömör Elemér kassai [...] Pál gazdálkodó Szatmár Ká vási Sándor földbirtokos Sziuérváralja Németh Ignácz földbirt [...] földbirt Vámos Oroszi ifj Böszörményi Sándor földbirtokos Pettyén Hunyadi Kálmán földbirt [...] földbirt Géberjón Szilágyi György földbirtokos Szaniszló Székely János földbirt S Magyar [...]
12. 1901-02-28 / 17. szám
[...] iskola részére 50 koronát a szaniszlói ísm iskola részére pedig 50 [...] fogja munkásságát Tudori felavatás Visky Sándor debre czeui ügyvédjelölt Visky Károly [...] veje Ficzere Jenőke unokája Csóka Sándor színigazgató a jövö színi évadra [...] elég garancia arra hogy Csóka Sándor és társulata kedvező fogadtatásra és [...]
13. 1901-03-03 / 18. szám
[...] megiz­mosodott művészetében Pedig a Göndör Sán­dor alakítása minden tekintetben nagyobb jelen­tékenyebb [...] jobban hozta felszínre a Göndör Sándor jellemének festésében mint az epekedő [...] Bodnár György s tanfel­ügyelő pénteken Szaniszlón jártak a gazdasági ismétlő iskola [...]
14. 1901-06-06 / 45. szám
[...] Béla által Elnö­kül megválasztották Domahidy Sándort alel­nökül Böszörményi Sándort előadóul Banner Antalt III A [...] Emil ügyvéd Szat­már ifj Böszörményi Sándor fb Pettyén Bö szörményi Zsigmond [...] Fülpös Darócz Gruber Márton kjegyző Szaniszló Gulácsy László fb Fülpös Darócz [...] Jákó Mihály fb Szatmár Jékey Sándor főszolgabíró Fehér Gyarmat Kállay Szabolcs [...]
15. 1901-06-30 / 52. szám
[...] dr Jordán Károly ez apát szaniszlói plébánost kérte fel Az ev [...] A parokhiális könyvtár előadó Lengyel Sándor tbiró A testvér egyházmegyék jegyzőköny­veiből [...] Joó Károly Szilágyi Elemér Horváth Sándor Makay Sándor Fűrész Pál Szerafin Elemér Bodnár [...] az Istvántóren Mónus Nyisztor és Sán­dor a rendezők Tárgysorozat 1 Politikai [...]
16. 1901-07-07 / 54. szám
[...] BossinJózsef Roehlich Sámuel Unger Ullmann Sándor gyógy­szertárában Gyomorbajban szenvedők figyelmébe Mindazoknak [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
17. 1901-10-13 / 82. szám
[...] ki Soltész Ferencz szinyérváraljai káplánt Szaniszlóra helyezte át Koller Béla ujmisés [...] főszolgabíróvá Gőnyey Istvánt aljegyzővé Nagy Sándort má­sod aljegyzővé dr Péchy Pétert [...] tagoknak megválasz­tattak Bahast József Domaliidy Sándor Isaák Dezső Nemestóti Szabó Antal [...]
18. 1901-11-03 / 88. szám
[...] NÉMETIBEN Bossiu József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullmann Sándor gyógyszertárakban CSENGERBEN Katona Ágoston gyógy­szertárában [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
19. 1901-11-17 / 92. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] SZATMÁRNÉMETIBEN Bossin József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Uuger Qllmann Sándor gyógyszertárakban CSENGrERBEN Katona Ágoston gyógy­szertárában [...]
20. 1901-12-01 / 96. szám
[...] SZATMÁRNÉMETIBEN Bogaiu József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullmann Sándor gyógyszertárakban CSENGERBEN Katona Ágoston gyógy­szertárában [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
21. 1901-12-19 / 101. szám
[...] főügyész Novák Lajos föszámvevő Raáb Sándor közgyám Vári Antal jegyző Csomay [...] kor Bartha Kálmán Földváry Farkas Szaniszló 2 2 kor N N [...] előter­jesztésére Czeili Mátyás csomaközi Oláh Sán­dor ivácskói Nyikora Nucz erdőszádai Kovács Sándor József batizi Ecsedi Sándor csekei Dán Vendel nagykárolyi gazdasági [...]
22. 1901-12-24 / 102. szám
[...] helyébe ugyanazon állásra egyhangúlag Némethy Sándor választatott illetve erösittetett meg Az [...] vallás és közokta­tásügyi miniszter More Sándort aki a múlt évben a [...] évek hosszú során jegyzője volt Szaniszló nagy községnek s mint kötelességtudó [...]
23. Gazdák Lapja, 1902-01-09 / 2. szám
[...] Szentkirályi utcza 28 sz Cserháti Sándor a homoki szőlők trágyá­zása felöl [...] kénkovand ipar részvénytársaság rendes Csighy Sándor ev ref lelkész Veres Antal [...] 2 4 5 Gruber Márton Szaniszló 6 6 6 18 6 [...]
24. 1902-02-20 / 15. szám
[...] Gyarmat Sternberg Anna Weisz Irma Szaniszló Folytatólagos esküdtszéki tárgyalás E hó [...] tanár egyl pénztáros Áthelyezés Székely Sándor sziuérvár aljai kir járásbirót törvényszéki [...] kinevezés Az igazságügymi­niszter dr Visky Sándor debreczeni kir tör­vényszéki joggyakornokot ugyanazon [...]
25. 1902-04-03 / 27. szám
[...] Tisztviselők ingyenes gyógykezelése Dr Komáromy Sándor karlsbadi fürdőorvos j felajánlotta hogy [...] gyakor­nokká nevezte ki Színház Krémer Sándor színigazgató 28 tagból álló saját [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
26. 1902-04-17 / 31. szám
[...] hitel és takarékpénztár végrehaj­tatnak Hoffmann Sándor végrehajtást szen­vedő elleni 1800 kor [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
27. 1902-05-01 / 35. szám
[...] Beregszászban K r é mer Sándor színházunk téli igazgatója befejezte s [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
28. 1902-09-18 / 75. szám
[...] meg A vádhatóságot dr Orosz Sándor k r al ügyész a [...] Böszörményi Emil ügyvéd helyett Weisz Sándor ügyvédje­lölt képviselte Vád ott az [...] és közoktatásügyi miniszter Bodnár Mária szaniszlói állami óvó­nőt a beregszászi nőegyesületi [...] julius 1 től számitandólag Nyigriny Sándor segédkönyvelőnek a fizetését 2000 ko­ronára [...]
29. 1902-10-26 / 86. szám
[...] K hektoliterenként A mustot a szaniszlói vasúti állomásra én szállíttatom Halmi [...] Katóm József Bánk bánját Kisfaludy Sándor Himfy szerelmét remek albumba foglalva [...]
30. 1903-01-11 / 4. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mikályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] Horváth József Irgal masok Rajzinger Sándor Rohrlieh Sámuel Unger Ullman Sándor Csenger Katona Ágoston Mátészalka Álmer [...]
31. 1903-02-01 / 10. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] a Várdomb utczán jelenben Rostás Sándor ál­tal birt bolthelyiség 1903 május [...]
32. 1903-03-08 / 20. szám
[...] Nagy László alispán Erdődön Böszörményi Sándor N Somkuton gr Teleki János M Szál­kán Nagy Sándor tb főjegyző Csengerben Szuhányi Ferencz [...] napokban Nagy Károlybó 5 munkás Szaniszlóról 16 család kért útlevelet sőt hal­lomás szerint Szaniszlóról 24 család Gencs röl is [...]
33. 1903-03-15 / 22. szám
[...] Főraktárak Szatmáron Bossin Jószef Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel és Unger Ulmann Sándor gyógy­szertárakban es Bartók László droeue [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
34. Gazdák Lapja, 1903-04-16 / 16. szám
[...] M Petri május 1 ón Szaniszló községben 2 án N Károly [...] rézpónzt különböző idők­ből 2 Székely Sándor ur 1 drb ezüst 1 [...]
35. Gazdák Lapja, 1903-05-28 / 22. szám
[...] földmunkás aratásra 40 60 pár Szaniszlóról aratásra 40 pár Úgy a [...] Jánk 2 2 205 Nagy Sándor N Károly 4 Összesen 300 [...] Szatmár 1903 május 26 Domaindy Sándor egyl elnök Üzérkedés a kivándorlással [...]
36. 1903-06-28 / 52. szám
[...] menyei Dr Szilágyi István Kálmán Sándor Pálos Konrád vejei Rényi Mária [...] czimen 10 kor Csengeri Mayer Sándor ur mint minden évben úgy most is 5 kor Bartók Sándor ur 3 kor Peleskey Pál [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
37. 1903-07-12 / 56. szám
[...] Nagykároly Mayer Alajos Mérk Németh Sándor V Apáti Hódmező Vásárhely Oroszlán István Lázárberek Jászberény Baumgartner György Szaniszló Lilimon László S Újlak karczagi [...] miatt egyelőre elmarad Színészet Klómer Sándor színigazgató ki jól szervezett színtársulatával [...] és gyer mekei Névváltoztatás Cziuuer Sándor Lajos és Géza helybeli lakosok [...]
38. 1903-08-30 / 70. szám
[...] Joanovits Ernő aljegyző dr Orosz Sándor kir alügyész és Korányi Já­nos [...] sorsoltattak ki Rendes esküdtek Asz­talos Sándor bankügyvezetö Aszalai József ház tulajdonos [...] esküdtek Nemes Lajos gazdál­kodó Kovács Sándor földműves Megyeri Sán­dor szabó Laki Sándor gazdálkodói Kocsis Gyula háztulajdonos Kindriss [...] vallás és közoktatási mi­niszter a szaniszlói állami Óvodához Andriska Teréz oki [...]
39. 1903-08-30 / 70. szám
[...] r k és Magyar Pál szaniszlói g k tanítóknak nyugdíjazásuk alkalmából [...] részére 540 kor Magyar Pál szaniszlói g k tanító részére 520 [...] és Reiter czég és Fogarasi Sán­dor németii birtokosoknak kérelme melyben birtokaikat [...] csonkítani nem lehet Színészet Krémer Sándor színtársulata Írja a Nagykároly és [...]
40. 1903-10-29 / 87. szám
[...] és földbirtokos F Bánya Máté Sándor csizmadia Szatmár Komá­romi András házt [...] Csókás László iparos Nagykároly Miskolczy Sándor dr ügyvéd Nagybánya Juhász Imre [...] Nagybánya Gorzó Imre ura­dalmi kasznár Szaniszló Groszman József földbirt Csenger Nagy [...] Pótesküdtek Torsok István földmives Vokla Sándor lakatos Szikorák Gyula szabó Tőzsér [...]
41. 1903-11-12 / 91. szám
[...] elsőrendű magyar művészek sorakoznak Bihari Sándor Fényes Adolf Ferenczy Károly Ké [...] V Magyar Mannheimer Gusztáv Nagy Sándor Radoné Hirsch Nelli Ezenkívül számos [...] Somlyó Ér Mihályfa va Piskolt Szaniszló Fábiánbáza N Ecsed M Szalka [...]
42. 1903-11-15 / 92. szám
[...] valamint a kerület áltál Krémer Sándorral kötött szerződést elfogadásra ajánlotta a [...] elismerését tudassa Vissza Amerikából A Szaniszlóról Amerikáha kivándorlottak kezdenek visszaszállin­gózni eddig [...] Kóczi Mária Spiegel Margit Jakab Sándor M eghaltak Lovas János róni [...] Jó­zsef és Kallós Mária Gebődi Sándor és Popu Mária II ázasságot [...]
43. 1903-11-29 / 96. szám
[...] Rusz Mária Orosz Mihály Morgen Sándor Mayer Károly Gacsályi Irma Szilágyi [...] izraelita 6 éves vörheny Braun Sán­dor izraelita 2 éves vörheny Neufeld [...] 1 tanyán a nagy károlyiban Szaniszlón 1 Vállajon 2 ta­nyán Magyarország [...] Losonczy Giziké Un­ger Ibolyka Fogarasy Sándor es József Fejes János Radlinszky [...]
44. 1903-12-24 / 103. szám
[...] Nagybánya Hirip Majtis Füipösdarócz Nyirmedgyes Szaniszló és Vállaj község terü­letén uralkodnak [...] évi október 14 én Bakos Sándor kőmüveslegényt Lázin Eszti cselédleány vitriollal [...] szövetségben való összefoglalását czólozza a Sándor Pál el­nöklete alatt álló végrehajtó [...]
45. 1904-02-04 / 9. szám
[...] Weisz Lajos Mátészalka Már kusz Sándor 10 10 koronát Stein berger [...] volt a műsornak ifj Szentiványi Sándor monolog elő­adása a Bányaszerencsétlenség A [...] Lénárd Istvánná özv Józsios Lászlóné Szaniszló Joó Juliánná Bodnár Erzsiké Schleicher [...] Majos Károlynó 10 kor Doma­hidy Sándor 5 kor Vajay Károly 5 [...]
46. 1904-03-31 / 25. szám
[...] vagy utánvéttel küldi Scheffer D Sándor Budapest Vili Bézeréd utc a [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
47. 1904-05-12 / 38. szám
[...] hatóságnál 1904 márczius 8 Kuezly Sándor kir albiró Klimatikus gyógyfürdő Hidegvizgyógyintézet [...] Sz Somlyó Ér Mibályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
48. 1904-06-09 / 46. szám
[...] és az épí­tési vállalkozóra Eogarasi Sándor mér­nökre Beszédet mondottak gróf Tele [...] közreműködéssel is meg­bízta topábbá a szaniszlói kerületbe Májercsik Sándor oki jegyzőt a gé resibe [...]
49. 1904-07-03 / 53. szám
[...] józefházai Berinde Amrus kányaházai Papp Sándor berenczei lelkész Brebán Sán­dor nagybányai helyettes lelkész Bálinth Gergely [...] alkalommal elhatározta hogy 7 Nyiry Sándor honvédelmi minisztert valóságos belső titkos [...] körtvélyesi birtok bérlete Földvári Farkas szaniszlói lakos ki­bérelte a város tulajdonát [...] adta át Elitéit párbajozók Becsek Sán­dor és Csilláry Andor Nagy Károlyi [...]
50. 1904-07-28 / 60. szám
[...] SZAMOS 3 ik oldal Krémer Sándor színtársulata múlt hó 21 ón [...] István dr Fekete Gyula Fogarassy Sándor dr Hrehus Viktor Illy Gusztáv [...] Tunyog Alsófernezely Kisbáuya Oláhkékes Mérk Szaniszló Batizvas vári Egri Kiskolcs Krassó [...] Száj és körömfájás Szatmár Madarász Szaniszló Veresmart VIDÉK Főispáni látogatás Nagy [...]