186 találat (0,142 másodperc)

Találatok

1. 1899-03-09 / 20. szám
[...] Gyarmat rendes ta gok Kondor Sándor közs jegyző Kerekes Já­nos gazdálkodó [...] Dr Török István Foga rassy Sándor Dénes Lajos Nyárádi László Dr [...] kir tanf tollnok nővérét a szaniszlói most szervezett ál­lami óvoda óvónőjének [...] Szatmáry Károly 1 frt Bőd Sándor 2 frt Bikcsy Gergely 1 [...]
2. 1899-05-14 / 39. szám
[...] 13 án Csanáloson 14 én Szaniszlón 15 én Fé­nyen 16 án [...] a németi egyház részéről Bőd Sándor és Kölcsey János a város [...] választást elrendeli Jegyzőül megvá­lasztatott Saja Sándor kántor tanitó a segéd lelkészi [...] és Biró Terézia dr Orosz Sándor és Bartha Anna Ozsváth Sándor és Fcriáu Katalin Görbe György [...]
3. 1899-06-11 / 47. szám
[...] Róth Gyula Reviczky álmán ostás Sándor Reich Adolf dr Reizer György Saja Sándor Sárkány Dániel Seres István Suszter [...] Ferencz Dr Schöber nil Soffer Sándor Sándor Lajos Sáfrány Károly Somogyi ihálv [...] Tóth József Tóth Lajos Udvardi Szaniszló Uzoni Lajos Url Gyula Uray [...]
4. 1899-11-02 / 88. szám
[...] a németi dalárda énekelt Saja Sándor kántor vezetése alatt alkalmi éne­keket [...] A szatmári gőzmalom társulat Szeles Sándor városi napid jas Írnokot segédkönyve­lőnek [...] ón volt a jegyző választás Szaniszlón Valamennyi szava­zat Gruber Márton szentmiklósi [...] Sándornó szül Keczkós Katalin Szoboszlay Sándor s gyerme­keik István Vincze Sándor Károly 7 Katalin Félegyházy Mihály [...]
5. 1900-02-15 / 13. szám
[...] Kapli Sz Berek 41 Szabó Sándor Sz Berek 6 22 54 [...] meg Előléptetés A pénzügyminiszter Rup­recht Sándor kir adóhivatali tisztet magasabb fizetési [...] Szabó Ernő s jegzőt a szaniszlóiba Soltész Jó­zsef jegyzői Írnokot az [...] Felöl vasni fognak dr Vida Sándor főgimu tanár és Ebkel Lajos [...]
6. 1900-05-31 / 44. szám
[...] 1900 május 29 én Domahidy Sándor s k biz elnöke Meghívó [...] 1900 május 29 én Domahidy Sándor s k egyl elnök Az [...] Kir tiinfelü 0 Hőség átirata Szaniszlón felállítandó mintagazdasággal összekötött gazdasági ismétlő [...]
7. 1900-06-14 / 48. szám
[...] miniszter ur le­irata melyben Kosa Sándor ó pályi kisgazdáról és annak [...] és közoktatási miniszter ur által Szaniszlón tervbe vett gazdasági ismétlő iskolával [...]
8. 1900-09-16 / 75. szám
[...] és bérlet pénz kezelésével Krátner Sándor titkár ran megbízva Közönségünk pártfogásától [...] Deák tér Must Aki hordóját szaniszlói állomásra elküldi azt alulírott megtölti és szaniszlói állomásra kiszállítva fel­adja és pedig [...]
9. 1900-09-30 / 79. szám
[...] 200 koronára Rendkívüli államsegélyből Anderkó Sándor Csiszár István Csorba Barnabás Nagy [...] Fekete József Szabó Lajos Szabó Sándor Bernáth Ká­roly Erdélyi Gusztáv Vágó [...] között közlekedő éjjeli vonat nál Szaniszló állomásról kiindulva egy kocsi kigyuladt [...] megszüntetésére Születtek Lisuczán Érzsébet Juhász Sándor Bichl er Elek Czeizler Szeréna [...]
10. 1900-11-01 / 88. szám
[...] választm üléséről Jelen voltak Domahidy Sándor Szerda­helyi Ágoston alelnökök Böszörményi Károly [...] és Poszvék Nándor titkár Domahidy Sándor elfoglalja az elnöki szé­ket üdvözli [...] ur rendelete mely szerint a szaniszlói gaz­dasági iskola részére kért gazd [...] József elnök ur és Domahidj Sándor alelnök ur lévén jogosítva megjelenni [...]
11. 1901-01-31 / 9. szám
[...] mérnököt hasonminősógben a pécsihez Mutiu Sándor szatmári s Csömör Elemér kassai [...] Pál gazdálkodó Szatmár Ká vási Sándor földbirtokos Sziuérváralja Németh Ignácz földbirt [...] földbirt Vámos Oroszi ifj Böszörményi Sándor földbirtokos Pettyén Hunyadi Kálmán földbirt [...] földbirt Géberjón Szilágyi György földbirtokos Szaniszló Székely János földbirt S Magyar [...]
12. 1901-02-28 / 17. szám
[...] iskola részére 50 koronát a szaniszlói ísm iskola részére pedig 50 [...] fogja munkásságát Tudori felavatás Visky Sándor debre czeui ügyvédjelölt Visky Károly [...] veje Ficzere Jenőke unokája Csóka Sándor színigazgató a jövö színi évadra [...] elég garancia arra hogy Csóka Sándor és társulata kedvező fogadtatásra és [...]
13. 1901-03-03 / 18. szám
[...] megiz­mosodott művészetében Pedig a Göndör Sán­dor alakítása minden tekintetben nagyobb jelen­tékenyebb [...] jobban hozta felszínre a Göndör Sándor jellemének festésében mint az epekedő [...] Bodnár György s tanfel­ügyelő pénteken Szaniszlón jártak a gazdasági ismétlő iskola [...]
14. 1901-06-06 / 45. szám
[...] Béla által Elnö­kül megválasztották Domahidy Sándort alel­nökül Böszörményi Sándort előadóul Banner Antalt III A [...] Emil ügyvéd Szat­már ifj Böszörményi Sándor fb Pettyén Bö szörményi Zsigmond [...] Fülpös Darócz Gruber Márton kjegyző Szaniszló Gulácsy László fb Fülpös Darócz [...] Jákó Mihály fb Szatmár Jékey Sándor főszolgabíró Fehér Gyarmat Kállay Szabolcs [...]
15. 1901-06-30 / 52. szám
[...] dr Jordán Károly ez apát szaniszlói plébánost kérte fel Az ev [...] A parokhiális könyvtár előadó Lengyel Sándor tbiró A testvér egyházmegyék jegyzőköny­veiből [...] Joó Károly Szilágyi Elemér Horváth Sándor Makay Sándor Fűrész Pál Szerafin Elemér Bodnár [...] az Istvántóren Mónus Nyisztor és Sán­dor a rendezők Tárgysorozat 1 Politikai [...]
16. 1901-07-07 / 54. szám
[...] BossinJózsef Roehlich Sámuel Unger Ullmann Sándor gyógy­szertárában Gyomorbajban szenvedők figyelmébe Mindazoknak [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
17. 1901-10-13 / 82. szám
[...] ki Soltész Ferencz szinyérváraljai káplánt Szaniszlóra helyezte át Koller Béla ujmisés [...] főszolgabíróvá Gőnyey Istvánt aljegyzővé Nagy Sándort má­sod aljegyzővé dr Péchy Pétert [...] tagoknak megválasz­tattak Bahast József Domaliidy Sándor Isaák Dezső Nemestóti Szabó Antal [...]
18. 1901-11-03 / 88. szám
[...] NÉMETIBEN Bossiu József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullmann Sándor gyógyszertárakban CSENGERBEN Katona Ágoston gyógy­szertárában [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
19. 1901-11-17 / 92. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] SZATMÁRNÉMETIBEN Bossin József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Uuger Qllmann Sándor gyógyszertárakban CSENGrERBEN Katona Ágoston gyógy­szertárában [...]
20. 1901-12-01 / 96. szám
[...] SZATMÁRNÉMETIBEN Bogaiu József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullmann Sándor gyógyszertárakban CSENGERBEN Katona Ágoston gyógy­szertárában [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
21. 1901-12-19 / 101. szám
[...] főügyész Novák Lajos föszámvevő Raáb Sándor közgyám Vári Antal jegyző Csomay [...] kor Bartha Kálmán Földváry Farkas Szaniszló 2 2 kor N N [...] előter­jesztésére Czeili Mátyás csomaközi Oláh Sán­dor ivácskói Nyikora Nucz erdőszádai Kovács Sándor József batizi Ecsedi Sándor csekei Dán Vendel nagykárolyi gazdasági [...]
22. 1901-12-24 / 102. szám
[...] helyébe ugyanazon állásra egyhangúlag Némethy Sándor választatott illetve erösittetett meg Az [...] vallás és közokta­tásügyi miniszter More Sándort aki a múlt évben a [...] évek hosszú során jegyzője volt Szaniszló nagy községnek s mint kötelességtudó [...]
23. Gazdák Lapja, 1902-01-09 / 2. szám
[...] Szentkirályi utcza 28 sz Cserháti Sándor a homoki szőlők trágyá­zása felöl [...] kénkovand ipar részvénytársaság rendes Csighy Sándor ev ref lelkész Veres Antal [...] 2 4 5 Gruber Márton Szaniszló 6 6 6 18 6 [...]
24. 1902-02-20 / 15. szám
[...] Gyarmat Sternberg Anna Weisz Irma Szaniszló Folytatólagos esküdtszéki tárgyalás E hó [...] tanár egyl pénztáros Áthelyezés Székely Sándor sziuérvár aljai kir járásbirót törvényszéki [...] kinevezés Az igazságügymi­niszter dr Visky Sándor debreczeni kir tör­vényszéki joggyakornokot ugyanazon [...]
25. 1902-04-03 / 27. szám
[...] Tisztviselők ingyenes gyógykezelése Dr Komáromy Sándor karlsbadi fürdőorvos j felajánlotta hogy [...] gyakor­nokká nevezte ki Színház Krémer Sándor színigazgató 28 tagból álló saját [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
26. 1902-04-17 / 31. szám
[...] hitel és takarékpénztár végrehaj­tatnak Hoffmann Sándor végrehajtást szen­vedő elleni 1800 kor [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
27. 1902-05-01 / 35. szám
[...] Beregszászban K r é mer Sándor színházunk téli igazgatója befejezte s [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
28. 1902-09-18 / 75. szám
[...] meg A vádhatóságot dr Orosz Sándor k r al ügyész a [...] Böszörményi Emil ügyvéd helyett Weisz Sándor ügyvédje­lölt képviselte Vád ott az [...] és közoktatásügyi miniszter Bodnár Mária szaniszlói állami óvó­nőt a beregszászi nőegyesületi [...] julius 1 től számitandólag Nyigriny Sándor segédkönyvelőnek a fizetését 2000 ko­ronára [...]
29. 1902-10-26 / 86. szám
[...] K hektoliterenként A mustot a szaniszlói vasúti állomásra én szállíttatom Halmi [...] Katóm József Bánk bánját Kisfaludy Sándor Himfy szerelmét remek albumba foglalva [...]
30. 1903-01-11 / 4. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mikályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] Horváth József Irgal masok Rajzinger Sándor Rohrlieh Sámuel Unger Ullman Sándor Csenger Katona Ágoston Mátészalka Álmer [...]
31. 1903-02-01 / 10. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] a Várdomb utczán jelenben Rostás Sándor ál­tal birt bolthelyiség 1903 május [...]
32. 1903-03-08 / 20. szám
[...] Nagy László alispán Erdődön Böszörményi Sándor N Somkuton gr Teleki János M Szál­kán Nagy Sándor tb főjegyző Csengerben Szuhányi Ferencz [...] napokban Nagy Károlybó 5 munkás Szaniszlóról 16 család kért útlevelet sőt hal­lomás szerint Szaniszlóról 24 család Gencs röl is [...]
33. 1903-03-15 / 22. szám
[...] Főraktárak Szatmáron Bossin Jószef Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel és Unger Ulmann Sándor gyógy­szertárakban es Bartók László droeue [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
34. Gazdák Lapja, 1903-04-16 / 16. szám
[...] M Petri május 1 ón Szaniszló községben 2 án N Károly [...] rézpónzt különböző idők­ből 2 Székely Sándor ur 1 drb ezüst 1 [...]
35. Gazdák Lapja, 1903-05-28 / 22. szám
[...] földmunkás aratásra 40 60 pár Szaniszlóról aratásra 40 pár Úgy a [...] Jánk 2 2 205 Nagy Sándor N Károly 4 Összesen 300 [...] Szatmár 1903 május 26 Domaindy Sándor egyl elnök Üzérkedés a kivándorlással [...]
36. 1903-06-28 / 52. szám
[...] menyei Dr Szilágyi István Kálmán Sándor Pálos Konrád vejei Rényi Mária [...] czimen 10 kor Csengeri Mayer Sándor ur mint minden évben úgy most is 5 kor Bartók Sándor ur 3 kor Peleskey Pál [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
37. 1903-07-12 / 56. szám
[...] Nagykároly Mayer Alajos Mérk Németh Sándor V Apáti Hódmező Vásárhely Oroszlán István Lázárberek Jászberény Baumgartner György Szaniszló Lilimon László S Újlak karczagi [...] miatt egyelőre elmarad Színészet Klómer Sándor színigazgató ki jól szervezett színtársulatával [...] és gyer mekei Névváltoztatás Cziuuer Sándor Lajos és Géza helybeli lakosok [...]
38. 1903-08-30 / 70. szám
[...] Joanovits Ernő aljegyző dr Orosz Sándor kir alügyész és Korányi Já­nos [...] sorsoltattak ki Rendes esküdtek Asz­talos Sándor bankügyvezetö Aszalai József ház tulajdonos [...] esküdtek Nemes Lajos gazdál­kodó Kovács Sándor földműves Megyeri Sán­dor szabó Laki Sándor gazdálkodói Kocsis Gyula háztulajdonos Kindriss [...] vallás és közoktatási mi­niszter a szaniszlói állami Óvodához Andriska Teréz oki [...]
39. 1903-08-30 / 70. szám
[...] r k és Magyar Pál szaniszlói g k tanítóknak nyugdíjazásuk alkalmából [...] részére 540 kor Magyar Pál szaniszlói g k tanító részére 520 [...] és Reiter czég és Fogarasi Sán­dor németii birtokosoknak kérelme melyben birtokaikat [...] csonkítani nem lehet Színészet Krémer Sándor színtársulata Írja a Nagykároly és [...]
40. 1903-10-29 / 87. szám
[...] és földbirtokos F Bánya Máté Sándor csizmadia Szatmár Komá­romi András házt [...] Csókás László iparos Nagykároly Miskolczy Sándor dr ügyvéd Nagybánya Juhász Imre [...] Nagybánya Gorzó Imre ura­dalmi kasznár Szaniszló Groszman József földbirt Csenger Nagy [...] Pótesküdtek Torsok István földmives Vokla Sándor lakatos Szikorák Gyula szabó Tőzsér [...]
41. 1903-11-12 / 91. szám
[...] elsőrendű magyar művészek sorakoznak Bihari Sándor Fényes Adolf Ferenczy Károly Ké [...] V Magyar Mannheimer Gusztáv Nagy Sándor Radoné Hirsch Nelli Ezenkívül számos [...] Somlyó Ér Mihályfa va Piskolt Szaniszló Fábiánbáza N Ecsed M Szalka [...]
42. 1903-11-15 / 92. szám
[...] valamint a kerület áltál Krémer Sándorral kötött szerződést elfogadásra ajánlotta a [...] elismerését tudassa Vissza Amerikából A Szaniszlóról Amerikáha kivándorlottak kezdenek visszaszállin­gózni eddig [...] Kóczi Mária Spiegel Margit Jakab Sándor M eghaltak Lovas János róni [...] Jó­zsef és Kallós Mária Gebődi Sándor és Popu Mária II ázasságot [...]
43. 1903-11-29 / 96. szám
[...] Rusz Mária Orosz Mihály Morgen Sándor Mayer Károly Gacsályi Irma Szilágyi [...] izraelita 6 éves vörheny Braun Sán­dor izraelita 2 éves vörheny Neufeld [...] 1 tanyán a nagy károlyiban Szaniszlón 1 Vállajon 2 ta­nyán Magyarország [...] Losonczy Giziké Un­ger Ibolyka Fogarasy Sándor es József Fejes János Radlinszky [...]
44. 1903-12-24 / 103. szám
[...] Nagybánya Hirip Majtis Füipösdarócz Nyirmedgyes Szaniszló és Vállaj község terü­letén uralkodnak [...] évi október 14 én Bakos Sándor kőmüveslegényt Lázin Eszti cselédleány vitriollal [...] szövetségben való összefoglalását czólozza a Sándor Pál el­nöklete alatt álló végrehajtó [...]
45. 1904-02-04 / 9. szám
[...] Weisz Lajos Mátészalka Már kusz Sándor 10 10 koronát Stein berger [...] volt a műsornak ifj Szentiványi Sándor monolog elő­adása a Bányaszerencsétlenség A [...] Lénárd Istvánná özv Józsios Lászlóné Szaniszló Joó Juliánná Bodnár Erzsiké Schleicher [...] Majos Károlynó 10 kor Doma­hidy Sándor 5 kor Vajay Károly 5 [...]
46. 1904-03-31 / 25. szám
[...] vagy utánvéttel küldi Scheffer D Sándor Budapest Vili Bézeréd utc a [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
47. 1904-05-12 / 38. szám
[...] hatóságnál 1904 márczius 8 Kuezly Sándor kir albiró Klimatikus gyógyfürdő Hidegvizgyógyintézet [...] Sz Somlyó Ér Mibályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
48. 1904-06-09 / 46. szám
[...] és az épí­tési vállalkozóra Eogarasi Sándor mér­nökre Beszédet mondottak gróf Tele [...] közreműködéssel is meg­bízta topábbá a szaniszlói kerületbe Májercsik Sándor oki jegyzőt a gé resibe [...]
49. 1904-07-03 / 53. szám
[...] józefházai Berinde Amrus kányaházai Papp Sándor berenczei lelkész Brebán Sán­dor nagybányai helyettes lelkész Bálinth Gergely [...] alkalommal elhatározta hogy 7 Nyiry Sándor honvédelmi minisztert valóságos belső titkos [...] körtvélyesi birtok bérlete Földvári Farkas szaniszlói lakos ki­bérelte a város tulajdonát [...] adta át Elitéit párbajozók Becsek Sán­dor és Csilláry Andor Nagy Károlyi [...]
50. 1904-07-28 / 60. szám
[...] SZAMOS 3 ik oldal Krémer Sándor színtársulata múlt hó 21 ón [...] István dr Fekete Gyula Fogarassy Sándor dr Hrehus Viktor Illy Gusztáv [...] Tunyog Alsófernezely Kisbáuya Oláhkékes Mérk Szaniszló Batizvas vári Egri Kiskolcs Krassó [...] Száj és körömfájás Szatmár Madarász Szaniszló Veresmart VIDÉK Főispáni látogatás Nagy [...]
51. 1904-08-25 / 68. szám
[...] fogadására épült raktár he­lyiséget Fogarassy Sándor mérnök tervezte nagy szakértelemmel és [...] rak­tár helyiségeit alaposan megszemlél­ték Dornahidy Sándor vezérigazgató üdvözölte a megjelenteket és [...] Endemann bányagondnok dr Ha czewski Szaniszló és Kazimir Sysák Eduárd jött [...] tiszt viselőit Éljenek soká Dornahidy Sán­dor vezérigazgató és Teitelbaum Hermann ügyvezető [...]
52. 1904-09-01 / 70. szám
[...] a maga bér­lőjét Földvári Farkas szaniszlói lakos bérelte ki ugyanis elsőnek [...] amikor is a bérle­ményre Weisz Sándor pusztalaki és Schwarcz Mór adtak [...] Schönpflug László kard 4 Benedek Sándor Debreczeni Sándor kard 5 N Szabó Albert [...] kard 9 Móricz István Debreczeni Sán­dor tőr 10 Benedek Sándor Ko­váts László kard Csendőrségi szolgálat [...]
53. 1904-11-13 / 91. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mibályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] József Horváth József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullman Sándor Csenger Katona Ágoston Mátészalka Al­mer [...]
54. 1904-11-20 / 93. szám
[...] ös merteti Továbbá tudatja Krérner Sándor szatmári programmjál mely valóban élvezetes [...] beszéljenek az ő sorai Krémer Sándor tekintve Szat niíír és Eperjes [...] e t e rd y Sándor a vidéki színészet általáno­san elismert [...] Bódy László oki jegyzőt a szaniszlói anya­könyvi kerületben anyakönyvi helyet­tessé nevezte [...]
55. 1904-12-04 / 97. szám
[...] József Horváth József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullman Sándor Csenger Katona Ágoston Mátészalka Ál [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
56. 1904-12-15 / 100. szám
[...] Somlyó Ér Mibályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szaíka [...] Központi vámhi­vatal Továbbá Unger Ulmann Sándor és Bossin József urak gyógy­szertárában [...]
57. 1905-01-05 / 2. szám
[...] Tordai Imre és dr Miskolczy Sándor a felsőbányá­iban Baumerth Károly Dióshalmon [...] Weisz Jenő Fekete falun Kováts Sándor Misztótfalun Szimon Béla és Fülöp [...] Ignácz uj a gencsiben Elekes Sán­dor uj Néma Lajos Srádi Márton [...] és Szepáher Ferencz uj a szaniszlóiban Szakáll János uj id Kovács [...]
58. 1905-02-02 / 10. szám
[...] án életének 66 ik évé­ben Szaniszlón elhunyt Ekker Károly nagykárolyi polgár [...] ja­nuár hó 25 napján Mihájlovies Sándor kir bir végrehajtó i 46 [...] jau hó 30 napján Mihájlovies Sándor kir bir végrehajtó mmmmmmmmammammmmmm A [...]
59. 1905-04-23 / 33. szám
[...] Korpótlék engedélyezés Szkra batovics Endre szaniszlói rk tanító korpótléba 1905 január [...] tanítónő helyettesíti Fizetés rendezés Viski Sándor ilki ev ref tanító törzsfizetését [...]
60. 1905-05-07 / 37. szám
[...] 90736 Leó 91911 Nándor 8346 Sándor 23115 Dünn 91939 Gábriel 59435 [...] 106193 Lorene 34093 Norbert 3359 Szaniszló 600 S 1 I y [...]
61. 1905-05-28 / 43. szám
[...] bűnügyi főtárgyalást mely alkalommal Jákó Sándor al ügyész hatásos beszédben fejtegette [...] és Kis Gábor 14 éves szaniszlói suhanezok nagyon megé­heztek egy kis [...] ler Ferencz majd Czier Péter szanisz­lói gazdáknak záros kamaráját feltör­ték és [...]
62. 1905-07-30 / 61. szám
[...] m kir miniszter dr Kurtz Sándor helybeli kir kath főgimná­ziumi tanárt [...] ere besi és Molnár József szaniszlói se­géd jegyzőt anyakönyvvezető helyet­tesül nevezte [...]
63. 1905-09-28 / 78. szám
[...] főkapitány kép­viselték A kiállítást Domahidy Sán­dor elnök tartalmas szép beszéddel nyitotta [...] Szekeres Szecsődy L Komáromy Istvánné Szaniszló és Jantyik Lajosnó Szamosdob A [...] 100 kor Gróf Dé genfeld Sándor Viharja Lovagolta Báró Blomberg Frigyes [...] voltak A vádhatóságot dr Orosz Sándor kir alügyész látta el a [...]
64. 1906-03-08 / 19. szám
[...] Szónatér Tessék árjegyzéket kérni FÖLDES SÁNDOR termény és magkereskedése Szatmár Deák [...] lebonyolítsam Kiváló tisztelettel w Földes Sándor Deák tér 25 0 0 [...] lackcipőkhöz Bécs XII 1 Joó Sándor elismert elsőrendű mű ruhafestő vegyészeti [...] Somlyó Ér Mihályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
65. 1906-03-18 / 22. szám
[...] József Horváth József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullman Sándor és Bartók László drog Mátészalka [...] Ember Elek Vass Lajos Bajnáczy Sándor Csenger Katona Ágoston Éljen Egger [...] Somlyó Ér Mihályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Eesed M Szalka [...] József Horváth József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlic hSá muel Unger Ullman [...]
66. 1906-04-01 / 26. szám
[...] Somlyó Ér Mihályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] József Horváth József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlic hSá­muel Unger Ullman Sándor Csenger Katona Ágos­ton Mátészalka Almer [...]
67. 1906-04-15 / 30. szám
[...] Somlyó Ér Mibályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] József Horváth József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullman Sándor és Bartók László drog Mátészalka [...]
68. 1906-04-29 / 34. szám
[...] Rudolf Salamon Sámson Samu Sámuel Sándor Sári Sarolta Sebestyén Simon Soma Stefánia Szabolcs Szaniszló Szalvátor Szerafin Szeréna Szidónia Szigfried [...]
69. 1906-05-13 / 38. szám
[...] 102137 iSamu 1059941 Sámuel 54436 Sándor 23131 Sári 39416 Sarolta 21506 [...] 91531 Stefánia 90693 Szabolcs 50629 Szaniszló 23109 Szalvátor 8190 jszerafin 21942 [...]
70. 1906-05-20 / 40. szám
[...] Rudolf Salamon Sámson Samu Sámuel Sándor Sári Sarolta Sebestyén Simon Soma Stefánia Szabolcs Szaniszló Szalvátor Szerafin Szeréna Szidónia Szigfried [...]
71. 1906-06-03 / 44. szám
[...] Somlyó Ér Mihályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] Beer Miklós Beer Mór Horváth Sándor Kanfmann Dávid Kínál Géza Ullmann [...] Ó utcza 12 sz Joó Sándor elismert elsőrendű mű ruhafestő vegyészeti [...]
72. 1906-06-17 / 48. szám
[...] és Sá rika leányával Madarassy Sándor nejével Sepsy Károlynó Tar Jánosnó [...] Wesselényi u 16 épületjavitásokra Makranczy Sán­dornak Kinizsi u 32 uj lakóházra [...] védnöksége s dr Jordán Károly szaniszlói apát plebános elnöklete alatt kongresszust [...]
73. 1906-07-01 / 52. szám
[...] Somlyó Ér Mihályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] Beer Miklós Beer Mór Horváth Sándor Kanfmann Dávid Kinél Géza Ullmann [...] gyapjúszövet gyárosnak egyedüli raktára Joó Sándor elismert elsőrendű inű ruhafestő vegyészeti [...]
74. 1906-08-02 / 61. szám
[...] szándékozók értekezhet­nek 5 t Z Sándor ügyvéd szinér váraljai lakossal Felvétetnek [...] Somlyó Ér Mihályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] Horváth József Rohrlich Sámuel Rajzinger Sándor Unger Ullmann Sándor gyógyszertárában a Szatmár hegyen Bodnár [...]
75. 1906-08-19 / 66. szám
[...] elmaradt HÍRROVAT Személyi hírek Kölcsey Sándor és Unger Gusztáv debreczeni kir [...] bérkocsi elgázolta Buzgó Lász Ióné szaniszlói illetőségű 52 éves asszonyt ki [...] hirdetményére VIDÉK Aratóünnepély Domaliidán Do­mahidy Sándor abból az alkalomból hogy aratói [...]
76. 1906-09-06 / 71. szám
[...] Gotsch János zajtai Kemény Kálmán szaniszlói Jeney Sándor zsa rolyáni Hefler József György [...] istálló és szekérszin épí­tésre Szoboszlai Sándornak Balhás hegyen istálló építésre özv [...] Hunyadi­utca 29 tetőfedésre ifj Diószeghy Sándornak Vörösmarti u 56 épület javilásra [...]
77. 1906-10-04 / 79. szám
[...] Somlyó Ér Mibályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] vi­dékére Melchner Testv Szatmar Joó Sándor elismert elsőrendű mű ruhafestő vegyészeti [...]
78. 1906-11-01 / 87. szám
[...] Somlyó Ér Mihályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] és egyenruha szabók Jo ó Sándor elismert elsőrendű mű ruhafestő vegyészeti [...]
79. 1907-05-19 / 40. szám
[...] Olcsó árak Hol Budapest Főherceg Sándor utca 30 páratlan hashajtó szer [...] gödörbe esett és ott megfulladt Szaniszló Pórul járt jós E hó 6 án tör­tént Szaniszló községben hogy Ke­lemen Sándor ottani lakos nagy han­gon figyelmeztette [...] szándékos emberölés miatt vádolt Vajda Sándor és társa elleni bünügy Május [...]
80. 1907-06-27 / 51. szám
[...] Szatmár Dr Láng György orvos Szaniszló Kölcsey Zoltán földbirtokos Tunyog Szagmeister [...] Józ sef szám­tiszt Bpest Brezanóczky Sándor törv széki bíró Szolnok Dr [...] családját nagy bánat érte fiuk Sándor korai elhunytával A ha­lál az [...]
81. 1907-06-30 / 52. szám
[...] Árokháty Vilmos tanácsos dr Antal Sándor tisztifőügyész Novak Lajos föszámvevö Kertészfy [...] meg tanulmányait zeniskolánk tanáránál Füredi Sándornál Kassán ki felismerve benne a [...] került a tettes egy Török Sándor nevű egyén személyében ki ellen [...] Sárközujlak Kispe leske Csenger Mikola Szaniszló A kár igen nagy csupán [...]
82. 1908-01-05 / 2. szám
[...] és kii logezredDÓl pedig Ádám Sándor Sándor Krause Dezső dr Jaka nác [...] és lemondott állá Eljegyzés Lindmeier Sándor c és kir huszárhadnagy Nyíregyházáról [...] biztos forgásból értesülünk színhá­zunkra Krómer Sándor színigazgatón kívül Pesti Ihász Lajos [...] is találta a tettest Brikiuszky Szaniszló galíciai származású 19 éves foglalkozás [...]
83. 1908-03-29 / 26. szám
[...] 19751 Leó 90406 Nándor 90709 Sándor 8308 Döme 6464 Gábriel 105977 [...] 8159 Lórenc 102133 Norbert 2325 Szaniszló 8161
84. 1908-04-05 / 28. szám
[...] 19751 Leó 90406 Nándor 90709 Sándor 8308 Woltrarn 46915 Auguszta 20063 [...] 8159 Lórenc 102133 Norbert 2325 Szaniszló 8161 Xaver 105979 Szives megrendeléseket [...]
85. 1908-04-12 / 30. szám
[...] 19751 Leó 90406 Nándor 90709 Sándor 8308 20063 Döme 6464 Gábriel [...] 1 Lórenc 102133 Norbert 2325 Szaniszló 8161 Szerafin Szeréna Szidónia Szigfried [...]
86. 1908-04-19 / 32. szám
[...] 19751 Leó 90406 Nándor 90709 Sándor 8308 Auguszta 20063 Döme 6464 [...] 8159 Lórenc 102133 Norbert 2325 Szaniszló 8161 Szalvator Szerafin Szeréna Szidónia [...]
87. 1908-04-26 / 34. szám
[...] 19751 Leó 90406 Nándor 90709 Sándor 8308 Auguszta 20063 Döme 6464 [...] 8159 Lórenc 102133 Norbert 2325 Szaniszló 8161 j Szidónia Szigfried Szilárd [...]
88. 1908-05-03 / 36. szám
[...] 19751 Leó 90406 Nándor 90709 Sándor 8308 Auguszta 20063 Döme 6464 [...] 8159 Lórenc 102133 Norbert 2325 Szaniszló 8161 Szalvator Szerafin Szeréna Szidónia [...]
89. 1908-05-10 / 38. szám
[...] Tódor Ulrik Urbán Samu Sámuel Sándor Sári Sarolta Sebestyén Simon Soma [...] Zsuzsána 119107 102133 Norbert 2325 Szaniszló 8161 j Xaver 105979 Az [...]
90. 1908-05-17 / 40. szám
[...] 19751 Leó 90406 Nándor 90709 Sándor 8308 Döme 6464 Gábriel 105977 [...] 8159 Lórenc 102133 Norbert 2325 Szaniszló 8161 Szalvator Szerafin Szeréna Szidónia [...]
91. 1908-09-13 / 74. szám
[...] József ügy­véd csomaközi telepén Ara Szaniszlón átadva ládákban 40 fillér kilónként [...] eladó Eladó házastelkek A Markos Sándor tulajdonát képező Feíső Szamospart 2 [...]
92. 1908-10-04 / 80. szám
[...] erdőszádai segédjegyzői állásra nov 4 Szaniszló községben a Il od szülésznői [...] án tartja esküvőjét ifj Sternberg Sándor leányával Anikóval Áttért katliolikus pap [...] tartóztatták le Lázin Endre és Sándor Boka János Kőváry László ifj Iluc László és Sándor Pap György és Iluc Tamás [...]
93. 1908-10-04 / 80. szám
[...] 8110 Sámson 63472 Sámuel 21361 Sándor 91317 Sarolta 102173 Sebestyén 29448 Simon 68742 Stefánia 54414 Szaniszló 93396 Szeréna 17020 Adél 7477 [...]
94. 1908-10-11 / 82. szám
[...] Ha igen tegyen próbát Benkö Sándor speciál kávé­kereskedőnél Szatmár Kazincy u [...] erdőszádai segédjegyzői állásra nov 4 Szaniszló községben másod szülésznői állásra okt [...]
95. 1908-10-18 / 84. szám
[...] díszes közönség előtt dr Szűcs Sándor az egylet fő­jegyzője tartalmas és [...] Ha igen tegyen próbát Benkő Sándor 9 peciá kávé kereskedőnél Szatmár [...] Pályázat van hirdetve szülésznői ál­lásra Szaniszlón okt 22 Feketefaluba okt 20 [...]
96. 1908-10-22 / 85. szám
[...] Kántor jánosibau Fülpösdaróczon Nagybá nyán Szaniszlón Felsőbányán Sziuér váralján Erdődön Szokondon [...] Ha igen tegyen próbát Berikő Sándor speciál kávé kereskedőnél Szatmár Kazincy [...]
97. 1908-10-25 / 86. szám
[...] Nagykárolyban Kán torjánosin Fülpösdarócon Nagybá­nyán Szaniszlón Krasznabélteken Felsőbányán SzinéfVárálján Erdődön Szokondon [...] sör friss ételek kaphatók Márkus Sándor Károlyi ház éttermében és fényesen [...] helyiségek Pon­tos kiszolgálásról gondoskodik Márkus Sándor vendéglős Kifüstölt színészek és közönség [...]
98. 1908-11-12 / 91. szám
[...] sör friss ételek kaphatók Márkus Sándor Károlyi ház éttermében és fényesen [...] helyiségek Pon­tos kiszolgálásról gondoskodik Márkus Sándor vendéglős Szerencse fel Vásároljunk csak [...] Ha igen tegyen próbát Bénító Sándor speciál kávé kereskedőnél Szatmár Kazincy [...] Nagy és Kissikárlón nov 21 Szaniszlón nov 17 Kinevezések A vallás [...]
99. 1908-11-15 / 92. szám
[...] Rózsika Rudolf Salamon Sámson Sámuel Sándor Sarolta Sebestyén Simon Stefánia Szaniszló Szeréna Szidónia Szilárd Tamás Tasziló [...]
100. 1909-02-20 / 41. szám
[...] Seiagisn Lászió ügyvéd as Ariua szaniszlói pénzintézet ügyá ze Nagykárolyban ügyvédi [...] Szegedy Antal K N gy Sándor Bakó László Chemez Jenő Kalydy [...]

 

  • 1
  • 2