34 találat (0,161 másodperc)

Találatok

1. 1929-05-19 / 36. szám
[...] véglegesítette Bírói vizsga Dr Székely István sátoraljaújhelyi kir törvény széki jegyző [...] és olcsón akar vásárolni ak­kor kerese fel a világhírű SEM LER [...]
2. 1908-11-07 / 90. szám
[...] 2 Fischer Ödön és Fetykó Istvánná drágasági pótléka tárgyában hozott határozat [...] iparostanonc iskola fentartásához állami segély kérése 17 Pénzügyi biz jav Simsa [...] iránti kérvénye tárgyában 27 Estók István és társa a baksi gát [...] a rend tartomá­nyi főnöke Bessenyei István apát beikta­tása Fényes egyházi ünnepségek [...]
3. 1892-01-17 / 3. szám
[...] János í a felvidékre Balassa István br c a bodrogk járásba [...] Bodolay József helyettes jegyző Szűcs István 2 A mádi választókerületben Elnök Szirmay István h e Kaliczky István j Hubay Miklós h j [...] Kelemen Kálmán h e Pereszlényi István j Siskovics István h j Kéler Ede Képviselőválasztási [...]
4. 1937-01-24 / 4. szám
[...] Lesznek be­hajtva Ezután dr Fáy István főispán eltávozott a gyűlésről minthogy [...] gaz­daközönségének minden jogos és méltányos kérése mellett nem szabad azonban a [...] lelkes közönség élén dr Fáy István fő­ispán és felesége továbbá a [...] szágoshirü zeneköltönek dalai Pet rik Istvánná Hornyák Olga hang­versenyénekesnő bensőséges elő­adásában [...]
5. 1904-03-29 / 35. szám
[...] legutóbb elhunyt várm fő­ügyészről Mizsák Istvánról egy negyed századon volt ő [...] Gyula Spillenberg József Mik lóssy István és dr Rosenthal Sándor A [...] szőkefürtü képe is Bálvándy második kérése már őt illette Ebben a [...] az egész műsort Dr Szirmay István volt a felolvasó aki ismeretes [...]
6. 1900-11-25 / 47. szám
[...] honszerző Ár­pád dicsőült szelleme Szent István Kálmán és Béla királyok S [...] gróf Mailáth József br Sennyey István br Sennyey Miklós úgyis mint [...] mint Karád község képviselői Bencsik Ist­ván járási főszolgabíró és Szekeres Fr [...] szives véleményüknek nézetüknek s hozzájá­rulásuknak kérése s megnyerése végett vol tnnk [...]
7. 1904-12-24 / 141. szám
[...] Izaiás próíétálása beteljese­dett a jámborok kérése meghall­gattatott A bűvös éjfélben eljött [...] Andor dec 24 Szinyei Merse István főis­pán installációja Zemplénvártne gye uj főispánjának Szinyei Merse Istvánnak hivatalos beiktatása f évi január [...] Zemplénvármegye főispán­jává kinevezett Szinyei Merse István ur Öméltóságának főis páni állásába [...]
8. 1934-07-15 / 28. szám
[...] pénztárnok Pozsonyi József ellenőr Hanzély István a Nemzeti Hitelinté­Gyógyszertárban kapható zet [...] a város Amennyiben ez a kérése teljesíthetetlen volna a társulat min­den [...] Monok község melletti Kap­tártanyán Kutas István 35 éves gaz­dasági cseléd már [...] szándékos em­berölés bűntettével vádolja Kutas Istvánt kinek ügyében a kir tör­vényszék [...]
9. 1909-03-06 / 19. szám
[...] kor Kisdobra község lakosai Mitrovich István es­peres utján 16 kor 45 [...] 12 kor 75 f Besse­nyei István apát plebános az ugari izr [...] f Kisdobra község lako­sai Mitrovich István esperes utján 16 kor 45 [...] ke­reken hétezer érdemes köztisztviselő­nek méltányos kérése nyert teljesítést Siketnémák felvétele A [...]
10. 1937-01-03 / 1. szám
[...] egy boldogabb múltnak A Molnár István utcában a rendőséggel szemben lévő [...] tájban az egyik lány át kérése miatt két legény szóváltásba keveredett [...] Ugyancsak életveszélye­sen sebesültek meg Kirmai István gazdalegény és Sárai Bertalan A [...]
11. 1898-03-27 / 13. szám
[...] Mihályi Voldán Béla Újvilág Gergely István Tarczal Soltész Róza Spatak Iftene [...] Géza Uchtritz Zsigmond báró Teleszky István Wencheim Frigyes gróf Zselénszky Róbert [...] 937 96 szám Méltóságos Molnár István urnák Zemplén vármegye főispánjának Sátoralja [...] határozatából kifolyólag elém ter­jesztett azon kérése hogy az 1896 évi 48 [...]
12. 1895-10-13 / 41. szám
[...] tradíciók egyik igazi képviselőjének Molnár István főispánnak és ven­dégeinek egészségére ürítette [...] A legtökéletesebb volt midőn anyja kérése folytán Derblay a nyakára teszi [...] hó végéig meghosz szabittatott Horváth István szinnai szolgabiró nak pedig 6 [...] főispánunk Öméltósága Dókus főjegyző Mizsák István tiszti főügyész és Hor­váth József [...]
13. 1900-11-04 / 44. szám
[...] való volt Fruzsinkának minden lebeszélése kérése könyörgése intése fenye­getése Tőke szívósan [...] Sátor hegyről vagyis az V István király szabadalom levelében Satuhig nek [...] isk tanító vezetése mellett Székely István biró Sütő József közs tanácsos [...] Gyula id Szánky Nándor Fejes István Képes Gyula Guttman Izráel Sátoralja [...]
14. 1930-12-07 / 80. szám
[...] csak jobb idők következ­hetnek Arató István fi karácsonyi segélyakció Amint lapunk [...] tagok Tá­volmaradását kimentette báró Sennyey István és Csopey Jenő Ifj gfőf [...] az itteni községek Az a kérése hogy ilyen esetben ne támogassa [...]
15. 1897-01-17 / 3. szám
[...] Golbács Imre Híjduczki Ferenc Hajduczk István Szűcs Jenő 50 50 krt [...] s lemondása mellett a közgyűlés kérése dacára szilárdul megmaradt amiért is utódául egyhangúlag Miskovits István I alparancsosztót választották ki az [...] Bródy Sándor Dóczy Lajos Bársony István Rákosi Viktor Benedek Elek Murai [...]
16. 1895-08-11 / 32. szám
[...] reggeli gyorsvonaton utaztak Patakra Molnár István főispán Dobokay Lajos miniszteri osztálytaná­csos [...] Hönsch Dezső Meczner Gyula Miklósy István Nemes Lajos Staut József Szentgyörgyi [...] Zsigmond stb S Patakról Orovecz István Zichy Rezsőné grófné szőlőíelügyelője Tállyáról [...] érdekében neki csak az a kérése hogy a közönség teljes bizalommal [...]
17. 1900-01-28 / 4. szám
[...] Kisfaludy György dandárnok telekessi Törők István ezredes és a többiek küldőik [...] atyát Bottka mellé gr Csáky István udv papját Tarjáni Györgyöt rendelték [...] az egész országban énekel­ték Második kérése az aranyszőke hajú piros arcú [...]
18. 1902-09-16 / 96. szám
[...] emel­vényen csakhamar megjelent Szir may István dr alakja A tőle meg­szokott [...] hazájából kiüldözött magyarnak csak egy kérése egy fohásza volt a Mennyek [...] Kin csessy Péter gyógyszerész­nél Rein István cukrásznál Alexander Vilmos Wessely Mór [...]
19. 1905-05-02 / 48. szám
[...] Adriánji Béla 13 és Szentgjörgji István 8 lőtték 203 millió 895 [...] lett volna tehát az a kérése melylyel a közelmúltban a közoktatási [...]
20. 1902-03-29 / 23. szám
[...] Szakácsy cukrászda előtt hogy Rein István Buza párti bizalmi férfi két [...] is látta tanú hogy Rein István és Rein Istvánná cukrászdájuk előtt az utcán állva [...] 27 A modem humanizmus minde­nütt kérésé azon eszközöket melyek­kel megelőzheti mindazon [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind