111 találat (0,088 másodperc)

Találatok

1. 1881-03-10 / 10. szám
[...] Leffler Sámuelné Májerszky Béláué Dietz Sándorné úrnők Bencs Mariska igen csinosan [...] a kemecsei ref egyház nevében Vitéz Mihály i ref lelkész Felülfizettek [...] Istvánné Elek Béláué Fejér Gusztiné Farkas Erzsiké Horváth Emma Hajnal Ida [...]
2. 1883-07-15 / 28. szám
[...] Marsalko Károlyné Márton Oézáné Práter Sándorné Fejér Barnáné Péter Lászlóné Sütő [...] költségeinek födözésére lekötött regale kontójára vitézül neki is ültek Nyilván úgy [...] 1 Jóba Elek 2 Nemes Farkas 2 Jámbor András 1 Nagy [...] György 2 frt 50 kr Farkas Balázs 2 frt 50 kr [...]
3. 1887-02-27 / 9. szám
[...] hölgyek közzül Hrabovszky Guidó né Farkas Tivadarné Gyuricskó Ferenczné Virágh Bálintné [...] kr Sarvay János 1 frt Vitéz Sala­mon 1 frt Komoróczy Aladár [...] frt Vay Peter 1 frt Farkas Balázs 5 frt Szél Mihály [...] Lászlóné Pátrovics János Ko vács Sándorné Rozsnyai József Zieger János Pet [...]
4. 1887-07-10 / 28. szám
[...] m Begyült könyör­adomány I N Farkas Balázs orsz képviselő ivén br [...] Thass 2 frt 50 kr Vitéz János Nyirbakta 18 frt Rézler [...] Oláh Györgyné 25 frt Szilvássy Sándorné 15 frt Kovács András 25 [...] s aláíratott K ni f Farkas Balázs s k elnök Sipos [...]
5. 1887-08-07 / 32. szám
[...] Györgyné 8 frt 9 Szilvási Sándorné 4 frt 50 kr 10 [...] és György 8 frt 14 Vitéz György 18 frt 15 Szilvási [...] a segélyező bizottság elnöke dr Farkas Balázs kezelése alatt a további [...] felolvastatott s aláíratott Kmf Dr Farkas Balázs Sip os Papp Károly [...]
6. 1892-01-17 / 3. szám
[...] Des­sewffy Jánosné Fejér Imréué Fráter Sándorné dr Horváth Józsefué özvegy Horváth [...] jelöltje A kisvárdai kerületben dr Farkas Balázs ellen nincs jelölt s [...] és neje sógorok és sógornők Vitéz Lijos és neje Tatái­Etelka saját valamint Vitéz Mihály mint uagyatya Vitéz Mária nagynénje ós Vitéz Gyula mint nagybátya nevében is [...]
7. 1899-05-07 / 19. szám
[...] itélő táblai elnöke bessenyei Széli Farkas itélő táblai biró Igyártó Sándor [...] ur a Koronában Bessenyei Széli Farkas ur dr Jósa András urnái [...] be az iránt hogy e vitéz zászlóalj hős ezredesé­nek Rakóczky Sámuelnek [...] Léla 90 90 krt Dietz Sándorné Gzölder Károly 80 80 kr [...]
8. 1901-02-17 / 7. szám
[...] Mandel Ödönné Goldmunn Árminné Kende Sándorné Szabó i Lajosné Leövey Elekné [...] Pálné dr Boldizsár Imréné Horkovits Sándorne Szokolay Árpadné Nemes j Béláné [...] kor Jaál Sándor 4 kor Farkas Bertalan 3 kor Vay Béla [...] középkorbeli nehéz vaspán czéiokkal terhelt vitéz óriás piripáu tánczolt ugrált volua [...]
9. 1901-10-13 / 41. szám
[...] huszár ép farkasszemet nézett imádottjával Farkas szemet nézett és mind a [...] és Jolánka leányával mint sógornői Vitéz Ignácz gyermekeivel és Berzy Llszló [...] véglei mül kedves volt Heuffel Sándorné szül Szabó Erzsike eletének leg­szebb [...]
10. 1914-08-13 / 65. szám
[...] nyír­egyházi zenész neje agyrázkódást Kákán Farkas tiszaberceli lakos agyrázkódást és zuzódást [...] korona Lukács Mihály 40 fillér Vitéz Lajos 2 korona Magyar lstvánné [...] urak Ibrony­ból 60 özv Szentmiklóssy Sándorné urnő Szakoly 5 korona Márki [...] 20 Nehéz Mihályné 20 fillér Farkas Gerőné 1 Farkas Klára 1 korona Balog Jánosné [...]
11. 1914-11-12 / 91. szám
[...] ref egyház Kemecse 5 K Vitéz Ignác 1 K Ladányi 1 [...] K Lengyel Miklósné 1 K Farkas Sándor 1 K Gset Mihály [...] Nagy György 20 f Petrikovszki Sándorné 20 f Busák János 20 f Farkas György 30 f Kovács József [...]
12. 1914-11-22 / 94. szám
[...] a harc mezején Halála előtt vitéz és bátor magaviseletéért a vitézségi [...] kápol­nából atyai jóindulátu volt földesurát Farkas Ferencet a kéki és kenézlői Farkas család utolsó tagját akiben egy [...] K Czin­czár József Miskolcz Nemes Sándorné Dr Guttmann Zsigmondné 20 20 K Kende Sán­dorné Rwész Béla 10 10 K [...]
13. 1914-11-22 / 94. szám
[...] Fiumében kapjon ez italból mindegyik vitézem Könnyen álljuk majd ki az [...] 6 törülköző 1 szalmazsák Schwartz Farkas 1 párna 1 párna­haj 2 [...] Német István 1 paplan Nagy Sándorné 1 paplan Hatházi Juliska 2 [...] mosószappan 4 mosdószappan 6 fog­kefe Farkas Bertalanné 1 éjjeli szekrény Mandel [...]
14. 1914-11-26 / 95. szám
[...] dr Klár András Bakó Bertalanné Farkas Juliska Beregszász Mikuleczky István Jármy [...] koronát Kresz Lajosné özv Nagy Sándorné Szikszay Pál 1200 koronát Nikelszky [...] Sándor Deregnyő Barabits Elemér Deregnyő Vitéz Irén Kemecse Vitéz Margit Kemecse Szikora Pálné Királytelek [...] Hoffman Ferenc Jakab József Fekete Sán­dorné Nagyhalász Kis Ánna Tiszaeszlár Csesz­nák [...]
15. 1914-12-06 / 98. szám
[...] Gserbák Mihály 1 K Holló Sándorné 40 f Monyok Jánosné 1 [...] K Balog Imre 1 K Farkas Boldizsárné 50 f Jakab József [...] f Hitter Ignác 50 f Vitéz István 50 f Takács László [...] Nagy Sándor 30 f Pap Sándorné 20 f Pál András 30 [...]
16. 1915-03-21 / 23. szám
[...] 10 K Ozsonnát adtak Aczél Sándorné Korányi Endréné Kovács Ernőné Klár Sándorné dr Dohnál Józsefné Rottaridesz lstvánné [...] a magyart emlegetik e háború legvitézebb harcosai gyanánt a Patrona Hungáriáé [...] Meskó László 10 K Engel Farkas 10 K Zoltán Jó­zsef 20 [...]
17. 1915-04-11 / 29. szám
[...] 32 24 K özv Király Sándorné 50 K Király Sándor 50 [...] K N N 50 f Farkas Margit 50 f Bokor Sándor 50 f Farkas Györgyné 50 f Ilauszky Zoltán [...] Gliba György 1 K ifj Vitéz Lajos 30 f Vajda Miklós [...]
18. 1915-05-30 / 43. szám
[...] Kovács Károlyné Aszalös Erzsébet Nyíregyháza Vitéz Ignác Ke­mecse Szakos István Nyíregyháza [...] K Hudák Károly 4000 K Farkas Eszter 1000 K Nemes Imre [...] Chevra Chadisa 400 K Újhelyi Sándorné 2000 K Marno Gyula 1000 [...] 10 000 K özv Friedman Sándorné 6000 K dr Már­kus Jenő [...]
19. 1916-02-13 / 12. szám
[...] Hoffmann Medi Frá ter Dóra Vitéz Erzsike Vertse Márta Sza­kolczay Baba [...] Pepi Burger Mária Darzsinszky Ágost Farkas Pál Mareczky Henrik Bleuer Miklós [...] föl Rochlitz Hermann és Meisels Sándorné közös ajánlatot tettek 4000 korona [...]
20. 1916-05-07 / 36. szám
[...] 8000 K át jegyeztek Weinberger Farkas Tiszabercel Eltscher Simon Nyíregyháza 7000 [...] Székely Frischmann Bertalan Nagykálló Wohl Sándorné Záhony Ébrey Győző Királytelek Majoros [...] Lajos Paulusz András Gál Júlia Farkas Tamásné Beszterecz Goldstein Menyhért Hajdusámsom [...] Zsigmond Lemes Pillér György Lemes Vitéz Ignác Kemecse kiskorú Murvay Dávid [...]
21. 1916-06-04 / 44. szám
[...] Kálmánczhey András Kálmánczhey Gyula Miklósi Sándorné Katz Emánuel Posgay József 160 [...] Törő János Klein Salamon Klein Farkas Grad Dávid Schwartz Jakab 900 [...] László dr Pollatsek Sándor Róth Farkas dr Kiss Ferenc ifj Porkoláb [...] el A régi jó János vitéz is megtöltötte a szín­házat és [...]
22. 1917-12-29 / 287. szám
[...] létérdekeit Ugyan­ezt hirdették világraszóló harsogással vi­téz fegyvereink is a régen hallgatók [...] Bleuer Bertalanná Gál Béláné Klár Sándorné Groák Ödönné Murányi Lász­lőné Wcisz [...] Búzás Istvánné Mittelmann Manóné Flegmann Sándorné Bog­dán Ferenené Klár Laóné Groák [...] Szabó Albert 100 koronát jegyzett Farkas János Katonai zsebnaptár Most jelent [...]
23. 1918-09-18 / 210. szám
[...] Kovács Gusztáv 2 K Szmrecsányi Sándorné 4 K Horváth András 35 [...] köszönetet Kemecse 1918 szept 7 Vitéz Ignác ref lelkész Talált ruhanemük [...] részesül Cim a kiadóban 1050 Farkas Kálmán orgona és zongorakészitö lakik [...]
24. 1922-01-20 / 16. szám
[...] Csűrös Gyula Hart­stein Imre Hajdú Sándorné Hunyady Já­nos Kardos István Kéler [...] N N Dr Valter Géza Vitéz Lajos 80 K t Dr [...] Lu­kács Béla Nikelszky Sámuelné Székely Farkas 50 K t Kaussay Tibor [...]
25. 1922-02-01 / 26. szám
[...] Kovács Andrásné Kovács Tiborné Krasznay Sándorné Kohn László Kreisler József Láng [...] dr Szilárdné özv Tóth Béláné Vitéz Lajos Vrabecz Andor Zimmermann Rezsőné [...] Balkányban Bereznay Béla és Stern Farkas kar társak öreg nestoruk Perpéth [...]
26. 1923-01-24 / 18. szám
[...] Gusztáv dr Kulcsár Béla dr Vitéz Gyula dr S Szabó Lászlóiul 500 K Batá Sándorné Burger István Burger György Dancs [...] Sexty J dith dr Székely Farkas dr Szopkó Dezső Várailyay Sándor [...]
27. 1923-02-10 / 32. szám
[...] Hartstein Miklós Pap Lajos Krarner Sándorné Osgyán József Kereskedelmi és Iparbank [...] 200 200 K t Katz Sán­dorné Suhanesz Lajos t Hpffmann Artúr [...] János Bocskay Gyula Hering Dezső Farkas Jenő Déry P Pál Bencs [...] Ferenc dr Oláh Já­nos dr Vitéz Szüdi dr Springer Gyula dr [...]
28. 1924-02-15 / 38. szám
[...] Petőfi Szabados Iinádsar giom b Farkas Horthy induló énekli a főgimnáziumi [...] felkéri hogy ez ügyben forduljanak Vi­téz Barczaujfalussy Egon századoshoz a Vitézi [...] járókelőkhöz hozzálökik Köszönetnyilvánítás Néhai Fried­manii Sándorné elhunyta alkalmából Bo­senbaum Jenőné 30000 [...]
29. 1924-02-26 / 47. szám
[...] voltak Andrássy Gézáné grófné Andrássy Sándorné grófné Vitéz Becske Kálmánná Bogáthy Józsefné Buday Andorné Butt­ler Sándorné báróné özv Dessewffy Aurélné vitéz [...] Mihályné özv Vay Ádámné grófné vitéz Vén Zoltámié vitéz Vértes Béláné dr Vincze Andorné [...] Dohnál Olga Virányi Sári Kertész Sándorné Szarka Sándorné Misley Baba Rónai Jenőné Kállay [...]
30. 1924-08-03 / 177. szám
[...] napra van tervezve akkor lesfc vitéz Be­víczky tábornok vitézitelekbe iktatásának ünnepélye [...] Felvidék ragaszkodását Sátorai jauf­hely kiküldöttje Farkas Antalné fogja tolmácsolni A Mansz [...] Bafaelné Baffay Sándor püs­pök Baífay Sándorné Bavasz Lászlóné Gregersen Lujza továbbá [...]
31. 1925-05-13 / 107. szám
[...] Szociális Misz­szió nevében Báró Butttler Sán­dorné a Szabolcsvármegyei Turáni Kör nevében [...] az őserdő végtelenje medvék ró­kák farkasok hiúzok üvöltve or­dítva keresnek menekülést [...] asszonyokat kérnek fel de ezenkívül Vitéz Dienes Oehm Ti­vadarnéval az élén [...]
32. 1926-01-26 / 20. szám
[...] január 26 5 hez Aradi Farkas Sándor Zenekara szolgáltatta a muzsikát [...] Antal Lajosné dr­Bencs Kálmánné Bárja Sándorné Bencs Andrásné Babics Jánosné Bartos [...] Smiják István­né Schatz Istvánné Sándorffy Sán­dorné Szohor Pálné Szabó Ist­vánné Szmolár [...] szivek tavasza Föl táncra végbeli vitézek Simák se jó e zug [...]
33. 1926-06-15 / 132. szám
[...] Tüdős Zoltán Herczeg Ferenc Lóször vitéz c megható gyermekkori reminiszcenciákat fel­táró [...] gróf Ráday Qedeonné és Raffay Sán­dorné a Szociális Misszió Társu­lat elnökének Farkas Edithnek ne­vében Spur Istvánné indítványára [...]
34. 1927-09-23 / 215. szám
[...] Kálmán Schneck Henrik Prékopa Lajos vitéz dr Kőrössy Gyula dr Erőss [...] Géza Bene­dekffy Ferenc özv Szmrecsánvi Sándorné Kleinmann Géza dr Fráter Ernő [...] Dr Vass Jenő özv Borbély Sándorné Fried Jenő 1 pengő 20 [...] E Schmid József Preisz Bertalan Farkas A Földes Ignác Feiler Bernát [...]
35. 1928-01-06 / 5. szám
[...] A Kert utcai nyo­morgók jetiinek Sándorné és özv Bartha Andrásné részére [...] Mezőgazdák Szö vetkezete 5 P Vitéz Körösi Gyula Hoffmann Adolf 5 [...] Osgyáni szappan Fábián Pál aima Farkas Jenő pipere cikkek Hoffmann cég [...]
36. 1928-02-29 / 49. szám
[...] Ignác Kiss Gyufa Antal Lajos vitéz dr Csaba Gyula Kara Sándor [...] Tóth László dr Bakó Pál vitéz dr Thurzó György Zup­kó Jenő [...] Fisch Hermán Prok Pál Dobay Sándorné Figeczky Lajos Kondrács Ágoston Bened [...] Huray Já­nos dr Fodor Mór Farkas Jenő dr Valent Mihály Bodolóczki [...]
37. 1928-05-25 / 118. szám
[...] Maurer Károly Barth Antal Er­délyi Farkas Tobákos Péter Szohor Pál Kállay [...] Szarka Sándor Marsalek János dr vitéz Lázár Ferenc Eördegh Béla Kubacska [...] Gyu áné Simonidesz Gyu a Farkas Jenő Kiss Károly Imre János [...] dr Gönczy József özv Király Sándorné dr­Marton öyu a Szitha Jenő [...]
38. 1928-07-03 / 148. szám
[...] át a Lányi Gonda és Farkas gyógyszertárak tartanak éjjeli szolgálatot Városi [...] Tibor zongorahumoristák hangverse­nye Eljegyzések özv vitéz Lajtai Sándorné szül Berecz Mar­git és Kis [...]
39. 1929-01-08 / 6. szám
[...] csendőrség képvisele­tében Csűrös Gyula és Vitéz Fábry György századosok jelen­nek meg [...] lelkű Sexty Judit és Harstein Sándorné mosolyában szemük fényében Ez a [...] Hartstein Jenőné Hönsch Miklósné Hartstein Sán­dorné Haissinger Viktorné dr Helmeczy Istvánné [...] Károly dr elnököt és Erdélyi Farkas alelnököt i Szeressük Asztaltársaság karácsonya [...]
40. 1929-12-17 / 288. szám
[...] elő jóizü humori­zálással Korondán János Farkas Imre egyik szép dalát adta [...] Felolvasás 7 45 Hangverseny Utána Farkas Jenő és cigány­zenekarának hangversenye a [...] Erzsi­ke Józsika Árpád Ilike dr Vi­téz István és neje Szabó Gréty [...] adta ki Özv bilkei Pap Sándorné szül Liptay Anna bánatos anyja [...]
41. 1929-12-29 / 297. szám
[...] kérésére karácsonyi kegyelmet kapott Szecsei Sándorné nagykőrösi gyilkos asszony akinek kivégzé­séről [...] 10 10 Időjelzés időjárás Utána Farkas Jenő és cigány zenekarának hangversenye [...] Mozgó ELJEGYZÉS Simák Marcsát eljegyezte vi­téz Nagy Péter Nyíregyháza Magéra Etelka [...]
42. 1930-01-03 / 2. szám
[...] 10 30 Időjelzés hirek Utána Farkas Jenő és cigány zenekarának hangversenye [...] utóbbi időben az egész országi­ban vitéz Borbély Maczky Emii országgyűlési képviselő [...] területére a körzetszer­vezői tisztséggel szentkatolnai vi­téz Elekes Gábor nyugalmazott huszárezredes bizatott [...] Führer Izidorné Berger Miklós­né Lefkovics Sándorné Wiesner Mórné Eisenberg Józsefné Rö­mer [...]
43. 1930-01-19 / 15. szám
[...] Gramofonhangverseny 7 Német nyelvoktatás Utána Farkas Jenő és cigány­jenekarának hangversenye a [...] kfltp ügyet tárgyalni Köszönetnyilvánítás Krám­mer Sándorné 100 P t adományo­zott egyletünk [...] február 20 án lesz Nagykálióban Vitéz Mikó Berta­lan főszolgabíró pályázatot hirdet [...]
44. 1930-01-21 / 16. szám
[...] határozati javaslat egyhangú elfogadása után vitéz Ceglédy Béla kamarai főtitkár a [...] házassága 10 15 Időjárás Utána Farkas Jenő és cigány­zenekarának hangversenye a [...] jegyesek HALÁLOZÁS v Özv Király Sándorné szül Barzó Zsuzsánna február 19 [...] testvé­rünk és rokonunk özv Király Sán­dorné szül Barzó Zsuzsánna f hó [...]
45. 1930-02-13 / 36. szám
[...] évi elnökét Ja­kubcsák Mihályt alelnöknek vi­téz Igaz Andrást pénztárnokká Molnár Andrást [...] fiu Makóczi Zoltán r kath Farkas Károly ref Dolf Ábrahám izr [...] Bodor Zsigmond 50 P Kramer Sándorné 30 P dr Ko­vách Elek [...]
46. 1930-02-18 / 40. szám
[...] Pál kulturtanácsnok képviselte Ott láttuk vitéz László Árpád tűz­oltóparancsnokot kereskedő ügyvédi [...] Róth Ilonka Fried Manyi Kisvárda Farkas Manci Rácz Icu Máté­szalka Gellért [...] Téger Béláné Czigler Jánosné Fesztóry Sándorné Dankó Miklósné Farkas And­rásné Deák Andrásné özv Har­tos [...] Sa­lamon Miklósné Jávor Györgyné Kondor Sándorné Vay Istvánné Kádár Béláné dr [...]
47. 1930-04-24 / 92. szám
[...] a lakosságot Barth Ida és Farkas Gizella védőnők Az országos fpvédőnő [...] Csmiü Mihály Szabó Károly és vitéz Dévényi Sámuel egyesületi tagok között [...] ünne­pek alkalmából adakoztak özv Járossy Sándorné N N Osgyáni Józsefné 5 [...] és 2 kgr cukrot Várallyay Sándorné 3 kgr cuk­rot Bodor Zsigmondné [...]
48. 1930-06-25 / 141. szám
[...] üres férő hely v Dobai Sándorné igazgató Király Imre volt nyíregyházi [...] ő ötlete volt a János vitéz cimü operettnek bemutatása amelynek páratlan [...] Egész héten át Gergelyffy és Farkas gyógy­szertár tartanak ügyeleti szolgá­latot VÁSÁROK [...] zenekari hangv Majd Időjelzés Utána Farkas Jenő és cigány­zenekarának hangversenye a [...]
49. 1930-12-10 / 280. szám
[...] sze­mélyiségei vettek részt Ott lát­tuk vitéz Déschán Benő táborno­kot a helyőrség [...] Vack Károly ezredest a huszárezredpa­rancsnokát vitéz Görgényi Imre ezredest a tüzérezred [...] ki­váló és közkedvelt elnöknője Szőke Sándorné és vele karöltve az egész [...] héten át a Gergelyffy és Farkas gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot Városi [...]
50. 1931-01-20 / 15. szám
[...] Berzáczy Miháiyné dr Csuttkay Istvánné Farkas Er­nőné Halmos Ernőné özv Há­czay [...] Józsefné Korocz Lászlóné özv Kurucz Sán­dorné Marossy Bertalanné Mar­saiké Gyuláné Máthé Lászlóné vitéz Miíkó Bertalanná özv fNemiess Zoitánné [...] Osz­Kárné Soós Jenőn dr Veress Sán­dorné Vertse K Andorné Uneányok Balogh [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind