111 találat (0,344 másodperc)

Találatok

1. 1881-03-10 / 10. szám
[...] Leffler Sámuelné Májerszky Béláué Dietz Sándorné úrnők Bencs Mariska igen csinosan [...] a kemecsei ref egyház nevében Vitéz Mihály i ref lelkész Felülfizettek [...] Istvánné Elek Béláué Fejér Gusztiné Farkas Erzsiké Horváth Emma Hajnal Ida [...]
2. 1883-07-15 / 28. szám
[...] Marsalko Károlyné Márton Oézáné Práter Sándorné Fejér Barnáné Péter Lászlóné Sütő [...] költségeinek födözésére lekötött regale kontójára vitézül neki is ültek Nyilván úgy [...] 1 Jóba Elek 2 Nemes Farkas 2 Jámbor András 1 Nagy [...] György 2 frt 50 kr Farkas Balázs 2 frt 50 kr [...]
3. 1887-02-27 / 9. szám
[...] hölgyek közzül Hrabovszky Guidó né Farkas Tivadarné Gyuricskó Ferenczné Virágh Bálintné [...] kr Sarvay János 1 frt Vitéz Sala­mon 1 frt Komoróczy Aladár [...] frt Vay Peter 1 frt Farkas Balázs 5 frt Szél Mihály [...] Lászlóné Pátrovics János Ko vács Sándorné Rozsnyai József Zieger János Pet [...]
4. 1887-07-10 / 28. szám
[...] m Begyült könyör­adomány I N Farkas Balázs orsz képviselő ivén br [...] Thass 2 frt 50 kr Vitéz János Nyirbakta 18 frt Rézler [...] Oláh Györgyné 25 frt Szilvássy Sándorné 15 frt Kovács András 25 [...] s aláíratott K ni f Farkas Balázs s k elnök Sipos [...]
5. 1887-08-07 / 32. szám
[...] Györgyné 8 frt 9 Szilvási Sándorné 4 frt 50 kr 10 [...] és György 8 frt 14 Vitéz György 18 frt 15 Szilvási [...] a segélyező bizottság elnöke dr Farkas Balázs kezelése alatt a további [...] felolvastatott s aláíratott Kmf Dr Farkas Balázs Sip os Papp Károly [...]
6. 1892-01-17 / 3. szám
[...] Des­sewffy Jánosné Fejér Imréué Fráter Sándorné dr Horváth Józsefué özvegy Horváth [...] jelöltje A kisvárdai kerületben dr Farkas Balázs ellen nincs jelölt s [...] és neje sógorok és sógornők Vitéz Lijos és neje Tatái­Etelka saját valamint Vitéz Mihály mint uagyatya Vitéz Mária nagynénje ós Vitéz Gyula mint nagybátya nevében is [...]
7. 1899-05-07 / 19. szám
[...] itélő táblai elnöke bessenyei Széli Farkas itélő táblai biró Igyártó Sándor [...] ur a Koronában Bessenyei Széli Farkas ur dr Jósa András urnái [...] be az iránt hogy e vitéz zászlóalj hős ezredesé­nek Rakóczky Sámuelnek [...] Léla 90 90 krt Dietz Sándorné Gzölder Károly 80 80 kr [...]
8. 1901-02-17 / 7. szám
[...] Mandel Ödönné Goldmunn Árminné Kende Sándorné Szabó i Lajosné Leövey Elekné [...] Pálné dr Boldizsár Imréné Horkovits Sándorne Szokolay Árpadné Nemes j Béláné [...] kor Jaál Sándor 4 kor Farkas Bertalan 3 kor Vay Béla [...] középkorbeli nehéz vaspán czéiokkal terhelt vitéz óriás piripáu tánczolt ugrált volua [...]
9. 1901-10-13 / 41. szám
[...] huszár ép farkasszemet nézett imádottjával Farkas szemet nézett és mind a [...] és Jolánka leányával mint sógornői Vitéz Ignácz gyermekeivel és Berzy Llszló [...] véglei mül kedves volt Heuffel Sándorné szül Szabó Erzsike eletének leg­szebb [...]
10. 1914-08-13 / 65. szám
[...] nyír­egyházi zenész neje agyrázkódást Kákán Farkas tiszaberceli lakos agyrázkódást és zuzódást [...] korona Lukács Mihály 40 fillér Vitéz Lajos 2 korona Magyar lstvánné [...] urak Ibrony­ból 60 özv Szentmiklóssy Sándorné urnő Szakoly 5 korona Márki [...] 20 Nehéz Mihályné 20 fillér Farkas Gerőné 1 Farkas Klára 1 korona Balog Jánosné [...]
11. 1914-11-12 / 91. szám
[...] ref egyház Kemecse 5 K Vitéz Ignác 1 K Ladányi 1 [...] K Lengyel Miklósné 1 K Farkas Sándor 1 K Gset Mihály [...] Nagy György 20 f Petrikovszki Sándorné 20 f Busák János 20 f Farkas György 30 f Kovács József [...]
12. 1914-11-22 / 94. szám
[...] a harc mezején Halála előtt vitéz és bátor magaviseletéért a vitézségi [...] kápol­nából atyai jóindulátu volt földesurát Farkas Ferencet a kéki és kenézlői Farkas család utolsó tagját akiben egy [...] K Czin­czár József Miskolcz Nemes Sándorné Dr Guttmann Zsigmondné 20 20 K Kende Sán­dorné Rwész Béla 10 10 K [...]
13. 1914-11-22 / 94. szám
[...] Fiumében kapjon ez italból mindegyik vitézem Könnyen álljuk majd ki az [...] 6 törülköző 1 szalmazsák Schwartz Farkas 1 párna 1 párna­haj 2 [...] Német István 1 paplan Nagy Sándorné 1 paplan Hatházi Juliska 2 [...] mosószappan 4 mosdószappan 6 fog­kefe Farkas Bertalanné 1 éjjeli szekrény Mandel [...]
14. 1914-11-26 / 95. szám
[...] dr Klár András Bakó Bertalanné Farkas Juliska Beregszász Mikuleczky István Jármy [...] koronát Kresz Lajosné özv Nagy Sándorné Szikszay Pál 1200 koronát Nikelszky [...] Sándor Deregnyő Barabits Elemér Deregnyő Vitéz Irén Kemecse Vitéz Margit Kemecse Szikora Pálné Királytelek [...] Hoffman Ferenc Jakab József Fekete Sán­dorné Nagyhalász Kis Ánna Tiszaeszlár Csesz­nák [...]
15. 1914-12-06 / 98. szám
[...] Gserbák Mihály 1 K Holló Sándorné 40 f Monyok Jánosné 1 [...] K Balog Imre 1 K Farkas Boldizsárné 50 f Jakab József [...] f Hitter Ignác 50 f Vitéz István 50 f Takács László [...] Nagy Sándor 30 f Pap Sándorné 20 f Pál András 30 [...]
16. 1915-03-21 / 23. szám
[...] 10 K Ozsonnát adtak Aczél Sándorné Korányi Endréné Kovács Ernőné Klár Sándorné dr Dohnál Józsefné Rottaridesz lstvánné [...] a magyart emlegetik e háború legvitézebb harcosai gyanánt a Patrona Hungáriáé [...] Meskó László 10 K Engel Farkas 10 K Zoltán Jó­zsef 20 [...]
17. 1915-04-11 / 29. szám
[...] 32 24 K özv Király Sándorné 50 K Király Sándor 50 [...] K N N 50 f Farkas Margit 50 f Bokor Sándor 50 f Farkas Györgyné 50 f Ilauszky Zoltán [...] Gliba György 1 K ifj Vitéz Lajos 30 f Vajda Miklós [...]
18. 1915-05-30 / 43. szám
[...] Kovács Károlyné Aszalös Erzsébet Nyíregyháza Vitéz Ignác Ke­mecse Szakos István Nyíregyháza [...] K Hudák Károly 4000 K Farkas Eszter 1000 K Nemes Imre [...] Chevra Chadisa 400 K Újhelyi Sándorné 2000 K Marno Gyula 1000 [...] 10 000 K özv Friedman Sándorné 6000 K dr Már­kus Jenő [...]
19. 1916-02-13 / 12. szám
[...] Hoffmann Medi Frá ter Dóra Vitéz Erzsike Vertse Márta Sza­kolczay Baba [...] Pepi Burger Mária Darzsinszky Ágost Farkas Pál Mareczky Henrik Bleuer Miklós [...] föl Rochlitz Hermann és Meisels Sándorné közös ajánlatot tettek 4000 korona [...]
20. 1916-05-07 / 36. szám
[...] 8000 K át jegyeztek Weinberger Farkas Tiszabercel Eltscher Simon Nyíregyháza 7000 [...] Székely Frischmann Bertalan Nagykálló Wohl Sándorné Záhony Ébrey Győző Királytelek Majoros [...] Lajos Paulusz András Gál Júlia Farkas Tamásné Beszterecz Goldstein Menyhért Hajdusámsom [...] Zsigmond Lemes Pillér György Lemes Vitéz Ignác Kemecse kiskorú Murvay Dávid [...]
21. 1916-06-04 / 44. szám
[...] Kálmánczhey András Kálmánczhey Gyula Miklósi Sándorné Katz Emánuel Posgay József 160 [...] Törő János Klein Salamon Klein Farkas Grad Dávid Schwartz Jakab 900 [...] László dr Pollatsek Sándor Róth Farkas dr Kiss Ferenc ifj Porkoláb [...] el A régi jó János vitéz is megtöltötte a szín­házat és [...]
22. 1917-12-29 / 287. szám
[...] létérdekeit Ugyan­ezt hirdették világraszóló harsogással vi­téz fegyvereink is a régen hallgatók [...] Bleuer Bertalanná Gál Béláné Klár Sándorné Groák Ödönné Murányi Lász­lőné Wcisz [...] Búzás Istvánné Mittelmann Manóné Flegmann Sándorné Bog­dán Ferenené Klár Laóné Groák [...] Szabó Albert 100 koronát jegyzett Farkas János Katonai zsebnaptár Most jelent [...]
23. 1918-09-18 / 210. szám
[...] Kovács Gusztáv 2 K Szmrecsányi Sándorné 4 K Horváth András 35 [...] köszönetet Kemecse 1918 szept 7 Vitéz Ignác ref lelkész Talált ruhanemük [...] részesül Cim a kiadóban 1050 Farkas Kálmán orgona és zongorakészitö lakik [...]
24. 1922-01-20 / 16. szám
[...] Csűrös Gyula Hart­stein Imre Hajdú Sándorné Hunyady Já­nos Kardos István Kéler [...] N N Dr Valter Géza Vitéz Lajos 80 K t Dr [...] Lu­kács Béla Nikelszky Sámuelné Székely Farkas 50 K t Kaussay Tibor [...]
25. 1922-02-01 / 26. szám
[...] Kovács Andrásné Kovács Tiborné Krasznay Sándorné Kohn László Kreisler József Láng [...] dr Szilárdné özv Tóth Béláné Vitéz Lajos Vrabecz Andor Zimmermann Rezsőné [...] Balkányban Bereznay Béla és Stern Farkas kar társak öreg nestoruk Perpéth [...]
26. 1923-01-24 / 18. szám
[...] Gusztáv dr Kulcsár Béla dr Vitéz Gyula dr S Szabó Lászlóiul 500 K Batá Sándorné Burger István Burger György Dancs [...] Sexty J dith dr Székely Farkas dr Szopkó Dezső Várailyay Sándor [...]
27. 1923-02-10 / 32. szám
[...] Hartstein Miklós Pap Lajos Krarner Sándorné Osgyán József Kereskedelmi és Iparbank [...] 200 200 K t Katz Sán­dorné Suhanesz Lajos t Hpffmann Artúr [...] János Bocskay Gyula Hering Dezső Farkas Jenő Déry P Pál Bencs [...] Ferenc dr Oláh Já­nos dr Vitéz Szüdi dr Springer Gyula dr [...]
28. 1924-02-15 / 38. szám
[...] Petőfi Szabados Iinádsar giom b Farkas Horthy induló énekli a főgimnáziumi [...] felkéri hogy ez ügyben forduljanak Vi­téz Barczaujfalussy Egon századoshoz a Vitézi [...] járókelőkhöz hozzálökik Köszönetnyilvánítás Néhai Fried­manii Sándorné elhunyta alkalmából Bo­senbaum Jenőné 30000 [...]
29. 1924-02-26 / 47. szám
[...] voltak Andrássy Gézáné grófné Andrássy Sándorné grófné Vitéz Becske Kálmánná Bogáthy Józsefné Buday Andorné Butt­ler Sándorné báróné özv Dessewffy Aurélné vitéz [...] Mihályné özv Vay Ádámné grófné vitéz Vén Zoltámié vitéz Vértes Béláné dr Vincze Andorné [...] Dohnál Olga Virányi Sári Kertész Sándorné Szarka Sándorné Misley Baba Rónai Jenőné Kállay [...]
30. 1924-08-03 / 177. szám
[...] napra van tervezve akkor lesfc vitéz Be­víczky tábornok vitézitelekbe iktatásának ünnepélye [...] Felvidék ragaszkodását Sátorai jauf­hely kiküldöttje Farkas Antalné fogja tolmácsolni A Mansz [...] Bafaelné Baffay Sándor püs­pök Baífay Sándorné Bavasz Lászlóné Gregersen Lujza továbbá [...]
31. 1925-05-13 / 107. szám
[...] Szociális Misz­szió nevében Báró Butttler Sán­dorné a Szabolcsvármegyei Turáni Kör nevében [...] az őserdő végtelenje medvék ró­kák farkasok hiúzok üvöltve or­dítva keresnek menekülést [...] asszonyokat kérnek fel de ezenkívül Vitéz Dienes Oehm Ti­vadarnéval az élén [...]
32. 1926-01-26 / 20. szám
[...] január 26 5 hez Aradi Farkas Sándor Zenekara szolgáltatta a muzsikát [...] Antal Lajosné dr­Bencs Kálmánné Bárja Sándorné Bencs Andrásné Babics Jánosné Bartos [...] Smiják István­né Schatz Istvánné Sándorffy Sán­dorné Szohor Pálné Szabó Ist­vánné Szmolár [...] szivek tavasza Föl táncra végbeli vitézek Simák se jó e zug [...]
33. 1926-06-15 / 132. szám
[...] Tüdős Zoltán Herczeg Ferenc Lóször vitéz c megható gyermekkori reminiszcenciákat fel­táró [...] gróf Ráday Qedeonné és Raffay Sán­dorné a Szociális Misszió Társu­lat elnökének Farkas Edithnek ne­vében Spur Istvánné indítványára [...]
34. 1927-09-23 / 215. szám
[...] Kálmán Schneck Henrik Prékopa Lajos vitéz dr Kőrössy Gyula dr Erőss [...] Géza Bene­dekffy Ferenc özv Szmrecsánvi Sándorné Kleinmann Géza dr Fráter Ernő [...] Dr Vass Jenő özv Borbély Sándorné Fried Jenő 1 pengő 20 [...] E Schmid József Preisz Bertalan Farkas A Földes Ignác Feiler Bernát [...]
35. 1928-01-06 / 5. szám
[...] A Kert utcai nyo­morgók jetiinek Sándorné és özv Bartha Andrásné részére [...] Mezőgazdák Szö vetkezete 5 P Vitéz Körösi Gyula Hoffmann Adolf 5 [...] Osgyáni szappan Fábián Pál aima Farkas Jenő pipere cikkek Hoffmann cég [...]
36. 1928-02-29 / 49. szám
[...] Ignác Kiss Gyufa Antal Lajos vitéz dr Csaba Gyula Kara Sándor [...] Tóth László dr Bakó Pál vitéz dr Thurzó György Zup­kó Jenő [...] Fisch Hermán Prok Pál Dobay Sándorné Figeczky Lajos Kondrács Ágoston Bened [...] Huray Já­nos dr Fodor Mór Farkas Jenő dr Valent Mihály Bodolóczki [...]
37. 1928-05-25 / 118. szám
[...] Maurer Károly Barth Antal Er­délyi Farkas Tobákos Péter Szohor Pál Kállay [...] Szarka Sándor Marsalek János dr vitéz Lázár Ferenc Eördegh Béla Kubacska [...] Gyu áné Simonidesz Gyu a Farkas Jenő Kiss Károly Imre János [...] dr Gönczy József özv Király Sándorné dr­Marton öyu a Szitha Jenő [...]
38. 1928-07-03 / 148. szám
[...] át a Lányi Gonda és Farkas gyógyszertárak tartanak éjjeli szolgálatot Városi [...] Tibor zongorahumoristák hangverse­nye Eljegyzések özv vitéz Lajtai Sándorné szül Berecz Mar­git és Kis [...]
39. 1929-01-08 / 6. szám
[...] csendőrség képvisele­tében Csűrös Gyula és Vitéz Fábry György századosok jelen­nek meg [...] lelkű Sexty Judit és Harstein Sándorné mosolyában szemük fényében Ez a [...] Hartstein Jenőné Hönsch Miklósné Hartstein Sán­dorné Haissinger Viktorné dr Helmeczy Istvánné [...] Károly dr elnököt és Erdélyi Farkas alelnököt i Szeressük Asztaltársaság karácsonya [...]
40. 1929-12-17 / 288. szám
[...] elő jóizü humori­zálással Korondán János Farkas Imre egyik szép dalát adta [...] Felolvasás 7 45 Hangverseny Utána Farkas Jenő és cigány­zenekarának hangversenye a [...] Erzsi­ke Józsika Árpád Ilike dr Vi­téz István és neje Szabó Gréty [...] adta ki Özv bilkei Pap Sándorné szül Liptay Anna bánatos anyja [...]
41. 1929-12-29 / 297. szám
[...] kérésére karácsonyi kegyelmet kapott Szecsei Sándorné nagykőrösi gyilkos asszony akinek kivégzé­séről [...] 10 10 Időjelzés időjárás Utána Farkas Jenő és cigány zenekarának hangversenye [...] Mozgó ELJEGYZÉS Simák Marcsát eljegyezte vi­téz Nagy Péter Nyíregyháza Magéra Etelka [...]
42. 1930-01-03 / 2. szám
[...] 10 30 Időjelzés hirek Utána Farkas Jenő és cigány zenekarának hangversenye [...] utóbbi időben az egész országi­ban vitéz Borbély Maczky Emii országgyűlési képviselő [...] területére a körzetszer­vezői tisztséggel szentkatolnai vi­téz Elekes Gábor nyugalmazott huszárezredes bizatott [...] Führer Izidorné Berger Miklós­né Lefkovics Sándorné Wiesner Mórné Eisenberg Józsefné Rö­mer [...]
43. 1930-01-19 / 15. szám
[...] Gramofonhangverseny 7 Német nyelvoktatás Utána Farkas Jenő és cigány­jenekarának hangversenye a [...] kfltp ügyet tárgyalni Köszönetnyilvánítás Krám­mer Sándorné 100 P t adományo­zott egyletünk [...] február 20 án lesz Nagykálióban Vitéz Mikó Berta­lan főszolgabíró pályázatot hirdet [...]
44. 1930-01-21 / 16. szám
[...] határozati javaslat egyhangú elfogadása után vitéz Ceglédy Béla kamarai főtitkár a [...] házassága 10 15 Időjárás Utána Farkas Jenő és cigány­zenekarának hangversenye a [...] jegyesek HALÁLOZÁS v Özv Király Sándorné szül Barzó Zsuzsánna február 19 [...] testvé­rünk és rokonunk özv Király Sán­dorné szül Barzó Zsuzsánna f hó [...]
45. 1930-02-13 / 36. szám
[...] évi elnökét Ja­kubcsák Mihályt alelnöknek vi­téz Igaz Andrást pénztárnokká Molnár Andrást [...] fiu Makóczi Zoltán r kath Farkas Károly ref Dolf Ábrahám izr [...] Bodor Zsigmond 50 P Kramer Sándorné 30 P dr Ko­vách Elek [...]
46. 1930-02-18 / 40. szám
[...] Pál kulturtanácsnok képviselte Ott láttuk vitéz László Árpád tűz­oltóparancsnokot kereskedő ügyvédi [...] Róth Ilonka Fried Manyi Kisvárda Farkas Manci Rácz Icu Máté­szalka Gellért [...] Téger Béláné Czigler Jánosné Fesztóry Sándorné Dankó Miklósné Farkas And­rásné Deák Andrásné özv Har­tos [...] Sa­lamon Miklósné Jávor Györgyné Kondor Sándorné Vay Istvánné Kádár Béláné dr [...]
47. 1930-04-24 / 92. szám
[...] a lakosságot Barth Ida és Farkas Gizella védőnők Az országos fpvédőnő [...] Csmiü Mihály Szabó Károly és vitéz Dévényi Sámuel egyesületi tagok között [...] ünne­pek alkalmából adakoztak özv Járossy Sándorné N N Osgyáni Józsefné 5 [...] és 2 kgr cukrot Várallyay Sándorné 3 kgr cuk­rot Bodor Zsigmondné [...]
48. 1930-06-25 / 141. szám
[...] üres férő hely v Dobai Sándorné igazgató Király Imre volt nyíregyházi [...] ő ötlete volt a János vitéz cimü operettnek bemutatása amelynek páratlan [...] Egész héten át Gergelyffy és Farkas gyógy­szertár tartanak ügyeleti szolgá­latot VÁSÁROK [...] zenekari hangv Majd Időjelzés Utána Farkas Jenő és cigány­zenekarának hangversenye a [...]
49. 1930-12-10 / 280. szám
[...] sze­mélyiségei vettek részt Ott lát­tuk vitéz Déschán Benő táborno­kot a helyőrség [...] Vack Károly ezredest a huszárezredpa­rancsnokát vitéz Görgényi Imre ezredest a tüzérezred [...] ki­váló és közkedvelt elnöknője Szőke Sándorné és vele karöltve az egész [...] héten át a Gergelyffy és Farkas gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot Városi [...]
50. 1931-01-20 / 15. szám
[...] Berzáczy Miháiyné dr Csuttkay Istvánné Farkas Er­nőné Halmos Ernőné özv Há­czay [...] Józsefné Korocz Lászlóné özv Kurucz Sán­dorné Marossy Bertalanné Mar­saiké Gyuláné Máthé Lászlóné vitéz Miíkó Bertalanná özv fNemiess Zoitánné [...] Osz­Kárné Soós Jenőn dr Veress Sán­dorné Vertse K Andorné Uneányok Balogh [...]
51. 1931-02-13 / 35. szám
[...] László eiő­ adása 6 40 Farkas Jenő és cigányze­nekarának hangversenye 7 [...] Nyíregyházára A Nőegylet részérői Vizely Sándorné Müller Ferencné és a vendéglátó [...] Karner Gyula dr Komjáthy Kázmér vitéz Körössy Gyula Lipthay Jenő Meskó [...] Aladár Ehrenstein Lipót dalmi Erdélyi Farkas Ébner Béla Földes Miklós Friedmann [...]
52. 1931-03-01 / 49. szám
[...] í Dan czinger Eszti Amsell Sándorné Danczinger Ilona és Danczinger Berta [...] Appel Izraelné Danczinger Eszti Amsell Sándorné Danczin­ger Ilona és Da czinger [...] gyári lerakat előnyös törlesz­téssel vehető FARKAS bútoráru­házában Kossuth tér 10 Kir [...] megadása 4 Ruha beszerzés 5 vitéz László Árpádnak pa­rancsnoki állásában való [...]
53. 1931-07-25 / 166. szám
[...] 25 Szalonzenekari hangverseny 6 40 Vitéz dr Berde Károly elő­adása 7 [...] időjárásjelentés hirek lóver­senyered nények Majd Farkas Jenő és cigányze­nekarának hangversenye a [...] Margit Pelczer Ilonka és térje vitéz Dancs Pál Jánös gyer­mekei özv [...] Pelczer Paula Pelczer Kálmán Biró Sándorné szül Pelczer Berta testvérei özv [...]
54. 1932-09-14 / 207. szám
[...] és jazz zenekarának hang­versenye 11 Farkas Sándor és cigányze­nekarának hangversenye HÁZASSÁG [...] Papp Miklós 4 Emlékbeszédet mond vitéz Az I as z vámemelés [...] megnyerni az énektanszakra dr Havas Sándorné ál arntag képesített okleveles ének­tanárnőt [...] hangver­senyén mutatkozik be dr Hava Sándorné énekművésznő MŰSOR 1 Megnyitóbeszéd Tartja [...]
55. 1932-09-18 / 211. szám
[...] Tomasov szky Komlós Bálmt Tass farkas Fentiek keretében említjük meg hogy [...] ís Ünnepeljetek m a velünk vitéz és frontharcos bajtársaink mert vele­tek [...] a Honsz iro­dában Özv Kenyeres Sándorné hadi­özvegyünknél Hunyadi u 7 sz [...]
56. 1932-12-18 / 286. szám
[...] Gyüre Ká­roly vm aljegyző dr vitéz Csaba Gyula ügyvéd Mikecz Pál [...] Bella banktisztviselő Harsányi Albert géplakatos vitéz Antalfy Dániel huszár álhadinagy Martinovszky [...] ny vasutas Kovács Ág­nes tanuló Farkas Vilma lapuló Blavnotyák Magda tanuló [...] Zoltán István ny főstzcxlgabirö Pásztor Sándorné magánzó Kovács László földbirtokos 7 [...]
57. 1933-10-18 / 189. szám
[...] 740 Zenés hang­játék 10 00 Vitéz Tibor éne­kel 1030 Farkas Sándor ci­gányzenekara Állaadó hétköznapi közvetítés [...] gyűlése cimü kis mesét Dobay Sándorné átdolgozásában és betanításában a Kálvineum [...]
58. 1933-12-05 / 228. szám
[...] A tiszai járás ünnepe Néhai vitéz Szabó Aladár ta­nácsnok a tiszai [...] Kató Jakó Lujza Mester Rózsa Farkas Pi­roska Török Bella Kacskó Má­ria [...] kanonok Mikecz Ödönné főispánné Virányi Sándorné alispánné Bencs Kál­mánné polgármesterné a [...]
59. 1934-02-04 / 27. szám
[...] következők ne­vét sikerült lejegyeznünk Asszonyok vitéz Barczaujfa­lussy Egonná vitéz Bartha Ká­lolyné [...] Jóny Istvánné Kemény Péterné Kertész Sándorné vitéz Köteles Józsefné dr Kopócsy Tiborné [...] Béláné dr Simon Jenőné Szalay Sándor­né vitéz Szentpétery Jánosné vi téz Tass [...] Uzoni Jenőné dr Vermes Istvánné vi­téz Vén Zoltánné vitéz Vidovich Fetencné Virányi Sándorné Zá­goni [...]
60. 1935-09-14 / 210. szám
[...] mek Sárkereszten Bozzai Erzsébet és Farkas János két éves gyermekek felügyelet [...] Veron rk 10 hónapos Varga Sán­dorné Kiss Rozália ref 31 éves [...] helyett véletlenül lug­követ ivott Varga Sándorné egy geszterédi gazda 32 éves [...] csere okozta a szerencsétlenséget Varga Sándornét haldokolva szállították be a nyíregy­házi [...]
61. 1935-10-02 / 225. szám
[...] József és váro­sunk testnevelési intézője vitéz Rajhátby Sándor fejtenek ki a [...] jegyezték az ered­ményt amelynek adatait vitéz László Árpád dolgozta fel a [...] fő­jegyző kiosztotta a dijakat amelye­ket vitéz Rajháthy Sándorné adott át a győzőknek A [...] 9 Halmos Pál 261 10 Farkas István 11 Gajdos József 257 [...]
62. 1935-11-07 / 254. szám
[...] is A jól sikerüli előadást vitéz Tass Gyula a szeretettel körülövezett [...] hangulatban lefolyt kát órás műsor vitéz Tass parancs­nok lelkes éljenzésével ért [...] földbirtokesok mert 1933 decemberében egy Farkas Sán­dorné elleni perben mint tanuk azt [...] szintén a vádlottak padján filő Farkas Sándorné kérte őket val­lomásuk megtételére Dr [...]
63. 1936-03-05 / 54. szám
[...] fogházban egy amerikai magyar újságíró Far­kas Viktor iró és ujságiró aki [...] a bu­dapesti törvényszék előtt ál­lott Farkas már a vizsgálóbíró előtt is [...] akinek bejelentése alapján fogták el Farkast Ausztriában Mandei nem is­merte fel Farkast aki erre siró gör­csök között [...] Anya és leánya tragédiája Nagy Sándorné és Nagy Anna horti lakosok [...]
64. 1936-03-11 / 59. szám
[...] erkölcsi megújhodás egyik legtiszteletremél­tóbb harcosát vitéz Bessenyei La­jost Nem Ceasárt magasztaló [...] Kisvirdán egész héten át a Farkas gyógy­szertár tart ügyeleti szolgálatot 4 [...] Ná nássy Imre Hahn Artúr Farkas Oli­vér A Nyíregyházi Jótékony Nőegylet [...] Béla gk 31 éves Nógrádi Sándorné Sajó Erzsébet rk 25 éves [...]
65. 1936-05-13 / 111. szám
[...] édes tokaji szamorodni 88 fillér vitéz Tornay István fűszer és csemegeüzletében [...] Telefon 307 Hamistanuzási bünperegy adósságból Farkas Sándorné nyir­jákói laKos 700 pengővel tartozott [...]
66. 1936-05-31 / 126. szám
[...] iskolafelügyelői Iminőség­ben Horváth János helyébe vitéz Kiss Jenő nagykállói tanítót nevezte [...] Anyakönyvi hirek V 28 Születés Farkas Margit ref Bodnár Margit gkat [...] 6 órai májusi ájta­tosságon Aszalós Sándorné szoprán solóban előadja Gounod Ave [...]
67. 1936-08-22 / 192. szám
[...] I kormányzó lusztriába utazott Nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó tegnap délután [...] öt vádlottja volt Kóti Béláné Farkas Ilona Far kas Gáspárné Kudri Sándorné és ifj Kóti Elemérné Az [...] miatt tett feljelentést Kóti Béláné Farkas Gás pámé és Farkas Ilona ellen Kóti Béláné pedig [...]
68. 1936-09-13 / 210. szám
[...] kezdtek Az egyik nagyobb csoport Farkas Bálint gazdálkodó házánál húzatta a [...] verekedés támalt A verekedés hevében Farkas Elemért oldalba ifj Nyirő Jánost [...] következők Lipthay Györgyné dr Borbélv Sándorné dr Bedeő Lajosné Fényes Gyuláné [...] J A NEP csoportjainak szervezkedése Vitéz szentkatolnai Elekes Gábor elnök kiváló [...]
69. 1936-12-16 / 288. szám
[...] 4 liter tejszín Báró Butt­ler Sándorné 4 q burgonya D Kál­lay [...] Takarékpénztár 15 P Dr Borbély Sándorné 5 P Csendőr gv tanosz­tály [...] B 4 láné 5 P Vitéz Nemereyné 5 P Pency Rezsőné [...] Fekete And­rás N N Fisch Farkas Simon György Papp Ernő Gróf [...]
70. 1937-08-27 / 193. szám
[...] Józsefné Kiss Bélámé özv MiLló Sándorné özv Kniezler Sámuelné Diamant Mómé Szanics Sándorné Szabó Tamásné K i ss [...] Mihály­né Marton lstvánné Tóth Ignácné Farkas Józsofné Kóta j 11 us [...] Istvánná Csuja íáborné Dobos Józsefné vitéz Szabolcs Imréné Vigh Cíáborné Rakamuz [...]
71. 1937-09-16 / 209. szám
[...] Sznopek BSE Kanta BSE győztek Farkas DEAC Bally DEAC ellen 6 [...] Straub János BEAC dr Tóth Sándorné NyTVE ellen 6 1 6 [...] Tornyai Mészárosné miskolci Move győz­tek Farkas Torockay ellen 8 6 6 [...] ott gyakorló iskolai tanítóvá kine­vezett vitéz Derenesényi Miklóstól A díszgyűlést a [...]
72. 1938-01-04 / 2. szám
[...] dr Bartók Jenő ref leikész vitéz Bé di Alajos ezre­des áliomásparancsnok [...] dr Bcncs Kál­mánná dr Borbély Sándorné Bo­dor Zsigmondné v Bezerfdy Ti­bimé [...] gróf Dessewffy Gyuláné dr Dobay Sándorné dr Dómján Elekné v Eötvös Sándorné dr Éber Antalné Erdei Káímánné [...] Istvánné Dankó Jánosné Csíki Julia Farkas Jánosné Nagy Györgyné Balázs Jánosné [...]
73. 1938-05-01 / 97. szám
[...] 1938 május hó l I vitézek Kirac estiének műsora Szabolcs vármegye [...] Nyiregyházán a Városi Szín­háziban szegénysorsú vitéz tagjainak megsegítése javára kuruc estet [...] 38 Tiroli nadrág kabáttal Soakovszki Sándorné Ér u 28 1 pár [...] utca 74 1 gyermek joppé Farkas Irén Hói ló arte a [...]
74. 1938-05-01 / 97. szám
[...] 50 Pompás uj kávéháza János vitéz sörözője gyönyörű télikertje a fővá­ros [...] szobák előnyös penaióárak Cigány szegedi Farkas Jóska Jaaz téae Virány swing [...] kir kát gimn tanár Dobay Sándorné a Kálvineum igazgatója és Imecs [...]
75. 1938-06-21 / 137. szám
[...] Köteles Jó zsetfiné dr Mandula Sándorné Jan­sen Ferenené és leányai Edit [...] dr Kerekes Pálné Fialmy Józsefné vitéz Eötvös Sán­dorné Szoták Árpádné Szalay Kál mánné dr Horvátih Sándorné Ga zsó Józsefné Pulszky Mihályné [...] 6 30 Elbeszé­lések 7 00 Farkas Béla és cigányze­nekara muzsikál közben [...]
76. 1938-07-02 / 146. szám
[...] jogvesztés terhe mellett jelentsék be Farkas Imréné Debreceni utca 75 sz [...] nagy éljenzéssel fogadott sza­vak után vitéz szentkatolnai Elekes Gábor megdicsérte a [...] Ferenc dr főispánnal feleségével Borbély Sándornéval a távollevő Hágában időző alispán [...] ebéd a fürdő konyháját dicséri Vitéz Jé­key Ferencné Borbély Sándorné vi­téz M ikó Bent alarmé Lipthay [...]
77. 1939-02-21 / 42. szám
[...] ta­nár és többen Itt van vitéz Putnoky István nyűg ezredes vitéz Csaba Gyula vitéz Köteles József vitéz László Ár pád akik a [...] né dr Dégi Lászlómé Dobay Sándorné vitéz Eötvös Sán­dorné dr Eckerdt Lajosné vitéz Fábry Györgyné vitéz Fonyó Jenő­né Farkas Lászlóné Galló Lajosné dr Gödény [...]
78. 1939-02-21 / 42. szám
[...] dr Tóitih L ászióné Tóth Sándorné Tahy Józsefné Vargíba Sándorné dr Vasváry Sándorné vitéz Vido­vidh Ferencné br Vecsey Aladárné [...] be a pompásan sike­rült palotást vitéz László Árpád és vitéz Baur György fáradoztak a te­rem [...] hamarosan eredményre is vezetett Elfogták Farkas Budai Andrást baraki la­kost Kovács [...]
79. 1939-09-05 / 201. szám
[...] megszervezéséivel az elmúlt év novemberében vitéz dr Besse­nyei Lajost bízta meg [...] karcsúságot üde­séget 9 Dr Havas Sándorné oki zene­tanárnő államilag engedélyezett ok­tatását [...] a rendszeres biblia­órák A bibliamagyarázatokat Far­kas László lelkész titkár tartja Változatos [...]
80. 1939-09-15 / 209. szám
[...] Nánássy Imre dr képviselő és vitéz Elekes Gábor Honsz elnök méltatták [...] Nánássy Imre dr országgyűlési képviselővel vitéz Szentkatoln ai Elekes Gábor ny hu­száré zredes Honsz elnökkel Far­kas Lajos dr igazgatóval ideérkez­tünk a [...] a tanul­mápyútrg érkezett nyíregyháziakat Kriskó Sándorné Mert a Kriskó fais­kola és [...]
81. 1940-01-22 / 17. szám
[...] ragyogó szépségű műsorszámok és a vitéz Ottófy Ot tóné az Egyesült [...] Andrásné Zoltán Istvánná Szalánezy Ferencné Farkas Horác né Pethes Miklósáé Kökéndy [...] küldöttek köré tömörül a kö­zönség vitéz Bodor Aladárné Czeke Vilmával vitéz Ofctófy Ottónéval itt vannak Budapestről [...] Jékey Ferencnével Szo­bor Pál Borbély Sándornéval Sehc delbauer Tivadar Szobor Bálnával [...]
82. 1940-06-03 / 124. szám
[...] a le omló fal Molnár Sándorné gyuilahá zi lakosra az esőzésektől [...] Ili gordonkázik zongorakísérettel 22 40 Farkas Jenő cigányzenekara Budapest II 18 [...] Német nyelv oktatás 18 55 Vitéz Szende Ferenc az Operaiház tagja [...]
83. 1940-08-16 / 186. szám
[...] a villám be­lecsapott özv Pataki Sándorné kislétai lakos házába s az [...] nem szen­vedtek Orvosi hír Dr vitéz Köteles József fogorvos szabadsága alatt [...] 18 40 Előadás 19 00 Farkas Béla és cigányzenekara 19 15 [...]
84. 1940-08-24 / 192. szám
[...] 00 Hírek lóversenyeredmények 20 25 vitéz Galánthay Jenő dr hegedül zongo­rakísérettel [...] eszpe­ ranto nyelven 23 25 Farkas Béla és ci­gányzenekara 0 05 [...] 70 éves vencsellői la­kos Csajka Sándorné nál dolgozott s munka közben [...] A reggeli órákban történt hogy Far­kas Ilona musnka közben megcsú­szott a [...]
85. 1940-08-28 / 195. szám
[...] 58 pengő értékben dr Mikita Sándor­né 1 lepedőt 1 nagy és [...] kést 16 pengő értékben Kiss Sándorné 2 drb új lepedőt Oltványi [...] inget 1 törülközőt 1 kispárnahuzatot vi­téz Bartha Jenő készpénzadományt 4 pengő [...] Riedl Lászlóné Sim­kovics Endre özv Farkas Antalné kész­pénzadományt 1 pengő értékben [...]
86. 1940-10-04 / 227. szám
[...] Nyulassy Imre 2 pengő Vékey Sándorné 1 pengő N N 10 [...] fillér Bihon Mihály 2 pengő Farkas Kató 1 pengő Moskovits Emil [...] pengő N N 50 fillér Farkas Imréné 30 fillér Tóth Jánosné [...] gyűjtés összege 3478 60 P Vitéz Jékey Ferenc főispán adta át [...]
87. 1940-10-09 / 231. szám
[...] fillér Meinleird F 50 fil­lér vitéz Fábián István 30 fillér Takács [...] Józsefné 1 pengő özv László Sándorné 1 pengő Palaz Imre 50 [...] Nádasi Lajosné 1 P özv Farkas Aladárné 4 pengő Kocsis Béla [...] Gunyecz Lászlóné 20 fillér Bogár Sán­dorné 10 fillér N N 10 [...]
88. 1940-10-10 / 232. szám
[...] Lefkovics Zsigmond 2 pengő özv Farkas Antalné 2 pengő összesen 225 [...] Szarka Vida Gizella gyüjtőívén Wellich Sándorné 1 pengő Stefán Gyula 1 [...] pengő Simon György 2 pengő vitéz Soboty Miklósné 10 pengő Szitha [...] Áldás a szegény kisemberekre hogy vi­téz dr Jékey Ferencné főispánná felké­résére [...]
89. 1940-10-15 / 236. szám
[...] Csergő Edit gyűjtése özv Bálint Sán­dorné 1 pengő Vaskó 50 fillér [...] András 50 fillér dr Mandula Sándorné 5 pengő Jeney Ernő­né 50 [...] pengő N N 30 fillér Farkas Henrik 40 fillér özv Gönczy [...] A fel­avatott emlékmű előtt a vitézek tűzhar­cosok leventék és tűzoltók elvonulnak [...]
90. 1940-10-16 / 237. szám
[...] Etelka 1 50 pengő Boda Sándorné 1 pengő Jeney Dezsőné 1 [...] 2 o 2 o fillér Farkas József 3 o fillér Sil­berstein [...] Gyureskó Mária 1 pengő Kotráncz Sán­dorné 50 fillér Bártfay József 50 [...] fillér Hadabás Sándor 1 pengő vitéz Hernoró 1 pengő Péter Józsefné [...]
91. 1940-10-17 / 238. szám
[...] János 50 fillér özv Vajas Sándorné 1 F Nagy Józsefné 1 [...] Ferencné 1 pengő dr Kálmán Sándorné 5 pengő Kálmán Judit 5 [...] 3 pengő Zeitelbaum 50 fillér vitéz Márton Gyu­láné 10 pengő Vancsisin [...] Nádassy Aranka 1 P özv Farkas Jenőné 50 fillér özv Se­tuxyné [...]
92. 1940-11-27 / 271. szám
[...] a Kaptárszövet­ség debreceni kerületének elnöke vitéz dr Bessenyey Lajos tanker kir [...] nyiregyházi középiskolák igazgatói közül Dobay Sándorné Dohanics János Korá­nyi Aladár Porzsolt [...] a iNyiiirvidék sz erikesztósége özv Farkas Piéterné teme­tése alkalmából 15 P [...]
93. 1941-01-04 / 3. szám
[...] Rö­mer Deutscih József Olcsó Bolt Farkas és Löiffter Liébern é 2 [...] zlsebkendő Szere­tet csomagot adtaik dr vitéz Jéfcey Ferencné dr Borbély Sándorné dr Miikecz Miklósné dr Garay [...] Egy egy gyermek ebédeltetését vállalta vitéz dr Egiry Nándorné Tairasay Adollfné [...] A közgyűlésen önként felajáln­lott adomálnyok vitéz Bé ldy Alajos­né 2 P [...]
94. 1941-01-11 / 8. szám
[...] igaz testvériségét Orvosi hír Dr Farkas Irén fog­szakorvos rendélését e hó [...] Téged teljes szívem 2 Ima Farkas László ref vallástanár 3 Ko­vácsné [...] izek jam ek óriási választékban vitéz Tornay István fűszer és csemege [...] LUTHER UTCA 6 szám Vikár Sándorné gyűjtése a menekült erdélyiek számára [...]
95. 1941-05-01 / 99. szám
[...] ay 2 t s Kinevezés Vitéz dr Jékey Fe­renc főispán dr [...] betör­tek a lakásába özv Kulcsár Sándor­né tiszabezdédi lakoshoz amig a templomban [...] 10 Az operaelőadás folytatá­sa Majd Farkas Béla és cigányze­nekara 23 00 [...]
96. 1941-07-01 / 148. szám
[...] bűnössé­ge mellett Benke és Porkoláb Sán­dorné azonban továbbra is foigiva maradnak [...] Miklós Kádár Miklós Kiss Antal vitéz Kiss Sándor Ko­csis Béla Kovábs [...] igaz gató Aradivári Béla tanár Farkas László ref vaillástanár intéztek lelkesítő [...]
97. 1941-11-29 / 274. szám
[...] ára 10 fii lér Nagy Sándorné és Vad n Bor­bála nyírbátori [...] látogatást tett a vármegye járásaiban Vitéz Elekes Gábor és Uzonii Jenő [...] a MÉP veze­tői állásának betöltését Vitéz Elekes Gábor utóda a MÉP [...] Lajos dr riall töltötték be Farkas dtr ed dig iis Mlke [...]
98. 1942-05-16 / 110. szám
[...] N N 2 P Weinstock Farkas és Fia 15 P VártaiEyay [...] emlékünnepély lesz Ezen az ün­nepélyen vitéz dr Zerinváry Szi­lárd országgyűlési képviselő [...] sikerében Váozy Károly karnagy Antalóczy Sándor­né Kassai Marika Majos Zsófi Varai [...]
99. 1942-10-27 / 243. szám
[...] 6 Iván Miklós és neje Farkas Erzsébet 283 tjkvi 832 hrsz [...] Pál B Mező Sándor Mező Sándorné sz Varga Gizella 327 tjkvi [...] Nyíregyháza 1942 okt hó 22 vitéz Jékey Ferenc dr sk főispán [...]
100. 1943-02-05 / 28. szám
[...] 1 UU E 9 Or vitéz Korosy Gyula ÍUd E lU [...] U 0 E 11 Er vitéz Kózsavoigyi László 1 U 0 [...] P 34 özv Dr Szúha Sándorné 20 P 35 Dr Szőiiőssy [...] Dezső 5 P 49 Dr Farkas Imre 3 P Összesem 2468 [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind