44 találat (0,142 másodperc)

Találatok

1. 1871-04-09 / 15. szám
[...] m k reáltanoda igazgató tanára Bozóky János ur a menyiségtani tárgyakat [...] Ferencz irja Debreczen vá­rosét Szűcs István szóval majd mindenütt felkarolták az [...]
2. 1871-09-24 / 39. szám
[...] Pesten f Indítvány dr Teleszky István ügyvéd úrtól Nagyváradon 5 Esetleg [...] fogalma és jogai tár­gyában dr Bozóky Alajos jogtanár úrtól Nagyváradon Vélemény [...] úrtól Egerben Előadó dr Teleszky István ügyvéd ur Nagyváradon 3 Indítvány [...] úrtól Sz Mihályfalván Vélemények dr Bozóky Alajos jogtanár uitói nagyváradon és [...]
3. 1880-04-01 / 1. szám
[...] eddig érvényesíthesse Egyházmegyei tanácsbiróvá Tóth István ibrouyi számvevőszéki jegyzővé Nagyváthy Ferencz [...] levéltárban őrzött eredeti kézirat után Bozoky auditorial Tartalma Az ezred szervezkedé­se [...]
4. 1880-04-22 / 4. szám
[...] ki hivatalát el nem fogadhatta Bozóky Ist­vánnak hasonlóképen Másod Kapitányi ranggal és [...]
5. 1880-12-16 / 38. szám
[...] kiadott gyászlap következőleg hangzik Özv Bozóky Istvánná szül Gáspár Julianna özv Jármy Lászlóné szül Bozóky Eulália özv Jármy Bélán é [...]
6. 1885-04-19 / 16. szám
[...] Özv Szólnoki Jármi Lászlríní szü­lotot Bozóky Eulália ugy a maga és [...] illetőleg nagy anyja özvegy Botólcy Istvánná szü­lótott Gáspár Juliána 1885 ik [...]
7. 1887-05-29 / 22. szám
[...] Sz J 1 frt Pintér István 1 frt Rottaridesz János 50 [...] Ozv Szolnoki Jármy Llszlóné sz Bozóky Eulália a maga továbbá az [...] 13 án tartatnak meg Schu­rina István főreálisk igazgató Egy színésznő köszönete [...] Id Cséry Lajos földbirtokos Domahidy István földbirtokos és országgyűlési képviselő Forster [...]
8. 1889-05-05 / 18. szám
[...] özv szolnoki Jármy Lászlóné született Bozóky Euláliáuak Lakodon 1889 május hó [...] történt meg hogy felvégesi Nyikos István alvégesi Vámosi litván kocsijába odadobta [...]
9. 1893-02-19 / 8. szám
[...] Tischier Pin kász 25 kr Bozoky Lajos 20 kr Pásztor István 5 kr Jeney István 30 kr Gergelyfy Mihály 50 [...] frt 10 kr Túra Adorján István 50 kr Glück Bála 50 [...] Grósz Mihály 10 kr Ballay István 5 kr össze­st n 35 [...]
10. 1899-04-23 / 17. szám
[...] Előadók Orsovszky Gyula Puskás Antal Bozóky Lajos 7 Az önérzet és ambitió növelé e Értekezés Görgey Istvántól 8 A szőlőmetszés tavaszszal és [...]
11. 1899-08-20 / 34. szám
[...] A misét fényes segédlettel Werzár István esperes plébános szol­gáltatta Ő felsége [...] József D P K E Bozóky Imre D P K E [...] József D P K E Bozóky Imre D P K E [...] Szabó Lajos Ny K E Bozóky Imre D P K E [...]
12. 1899-08-27 / 35. szám
[...] III VI leányosztálybeli növendékeket Horváth István tanító A beirats alkalmával az [...] szalagjához Rott János Kiss György Bozóky Imre D breczenból Lorünzer Hermann [...] csél előtt 200 méterrel sikerült Bozókynak lespurtolni Kisst a ki 8 [...] Kiss György 9 39 3 Bozoky Imre 10 r 06 Végküzdelem [...]
13. 1904-02-21 / 8. szám
[...] belenyulott Szinte kívánatos hogy Zoltán István főrendező és társai ugyan­csak elégedettek [...] Kovács György Hagymássy Sándor Palitz István Sinkó Mihály Vecsey József Pátrovits [...] eljegyezte özv Büchlbauer Lajosné szül Bozóky Rozália úraszony kedves leányát Margit [...]
14. 1910-06-26 / 24. szám
[...] miniszter Szabolcsvármegye tiszai járá­sára Székely István gyürei lakost a gazdasági udósitói [...] Ilona leányai Ki­rály Ilonka férj Bozóky Gyuláné Király Miklós m kir [...] hadnagy unokája Király Géza vő Bozóky Gyula m kir honv főhadnagy [...]
15. 1914-05-17 / 40. szám
[...] alakult meg Tiszanagyfalu helyi igazgató Bozóky Sándor ref tanitó Balsa helyi [...] Népszövetségei Köz­ségi igazgató id Vigyi István Buj községben 58 taggal alakult [...]
16. 1914-12-06 / 98. szám
[...] Fekete József 1 K Dudás István 60 f Nagy Pál 40 [...] Orosz Mihály 2 K Vegcza István 60 f Vámosi János 1 [...] községi jegyző ur Nyirbog­dány gyüjtöivén Bozóky Lajos 5 K Erdélyi Imre [...] Varga András 20 f Kóródi István 20 f Harcsa István 10 f Angyal László 10 [...]
17. 1915-11-21 / 93. szám
[...] Nyíregyháza 200 kononát B Tóth István Demecser Mikuleczky István Nyíregyháza Bige Zsófia Bige Borbála [...] Iván András Hegedűs Erzsébet Márton István Sz F Vitáli József 7000 koronát Asztalos István 5000 koronát Szoboszlai István B S 3000 koronát Stern [...] Pál 200 K Klein Menyhért Bozóky Annykó 1000 1000 K Leonorevics [...]
18. 1916-06-04 / 44. szám
[...] debreczeni kir ítélőtábla elnöke Bálint István jogszigorló nyiregyházi lakost a nyiregyházi [...] a Nyíregy­házi Állatvédő Egyesületet Kubacska István titkár fogja képviselni A hadiárváknak [...] érkeztek Háuffel Lajos 60 K Bozóky László Kemecse 10 K Fried [...]
19. 1916-12-10 / 98. szám
[...] Ibrány 8 COO K Miklóssy István püspök 6000 K Hugyaji leány [...] József Kemecse Krausz Jákób Kemecse Bozóky László Kemecse Bozóky Lászlóné Kemecse Német Antal Nagyhalász [...]
20. 1917-07-01 / 140. szám
4 JNftÖcmDÉK 1917 július 1 Bozóky László Kemecse I engyel Ferenc Nyírtét Pázmány István Gégény Mikecz Pál Kemecse Klein [...] K Bernstein F szter Pócsik István Pápay András Sztroja János Csobán [...] Vlaskovits Mihály Sepelyák András Mincsik István Török András Marczkó István Jakab Mendel Simon Péter Kokavecz [...]
21. 1922-05-31 / 122. szám
[...] nö­veljük Mert mint gróf Széchenyi István mondla Csak magunkban a hiba [...] kíván­csian lesi hogy vájjon Ferenci István ta­nár testnevelési előadó aki a [...] első évi értesitvénv melyet közzétett Bozóky János oki fő reáltanodái tanár [...]
22. 1922-12-07 / 279. szám
[...] nagykállói reálisko­lát Az első igazgató Bozóky János lett A tanítás 1870 [...] érett lett Köves Attila Végíiseő István Érettek Galgóczy János Hanuszik Elemér [...]
23. 1922-12-07 / 279. szám
[...] december 10 r í taníts István Hegyessy Sándor Lászlót i Sándor [...] illetve a főgimnázium igaz­galói voltak Bozóky János Gáspárik Já­nos helyettes Schunia István Dudinszki Emil Labdavszky János helyettes [...] A konferencián melynek tudvale­vően Bethlen István gróf miniszterelnök az elnöke és [...] és Ballá Ferencet Rétközberencs Kardos István főtitkár mutatja be majd mindhárman [...]
24. 1923-04-27 / 95. szám
[...] Színjáték 1 felvonásbari Irta Havas István Rendező Mikecz Gábor Személyek Nemtő [...] Emma So­may Nusi Tóth Róza Bozóky Nusi Nagy Zsuzsika Somay Boriska [...]
25. 1923-05-01 / 98. szám
[...] értesités helyett Eljegyzés Dr Juhász István or­vos Solymárról eljegyezte Fekete Gizikét [...] és gazdá­szok figyelmébe Elkészült dr Bozóky Fe­renc egyetemi tanár Közigazgatási polili­ka [...]
26. 1925-05-01 / 98. szám
[...] és félünk félünk J WORKA ISTVÁN A szombati Byron ünnep Szombaton [...] Esküvő Hoíik Lenke és Be­lánszkv István f hó 2 án szom­baton [...] ág h ev templom­ban Halálozás Bozóky Lászlóné szüi Bavlicza Gertrúd életének [...] szer­tartása szerint Az elhunytat férje Bozóky László a Fefsószabolcsi Tiszai Ármentesitő [...]
27. 1926-02-07 / 30. szám
[...] a privilégium körül Közli Gál István I Nyíregyháza város adófizető communitása [...] nemesség e feltételeket elbí­rálás céljából Bozóky István elis­mert jogtudósnak adta át Ennek [...]
28. 1926-02-19 / 40. szám
[...] utca Ibo­lya utca Incédy sor István utca Jég utca Kálmán utca [...] a privilégium körül Közii Gál István III A 6 pontra a [...] ápr 24 1824 alázatos szolgájok Bozóky István Folytatjuk
29. 1926-02-21 / 42. szám
[...] Rónay Jenő dr és Hál István angol nyelvű számokot adnak elő [...] dr Rónay Jenő és Gál István adnak elő A Shakespeare ünnépség [...] Julius Caesar fölött Brutus Szabó Ist­ván Antonius Bihary László 8 Dialogue [...] privilégium körül IV Közli Gál István Bozóky István jogi véleményét a nyíregyházi nemesség [...]
30. 1926-03-05 / 52. szám
[...] a ne­mességet ez ügyben tényleg Bozóky István jogtudós kikért tanácsai irá­nyítják aki [...]
31. 1926-08-29 / 195. szám
[...] leg­nagyobb véráldozatot a mohácsi csatamezőn Bozóky rigmusos sorai 1809 ben ekként [...] névleg Kállai János és Kállai István azutá i Palóczi An­tal Perényi [...]
32. 1926-10-13 / 232. szám
[...] október 12 A Nyirvidék tudósítójától­Mikecz István alispán a várme­gye elmúlt félévéről [...] 3 drb kőbaltát 3 Kozák István főgimn rajzta­nár Pósa Lajos levelét [...] László orvos nyír­egyházi kutyabárcát 9 Bozóky László ármentesitő társulati felügyelő Kemecse [...]
33. 1927-02-05 / 28. szám
[...] Orbán Margit és férje Szathmáry István Orbán Bertalan és neje Prok [...] r kath 38 éves Vas­kó István g kath 2 hónapos özv [...] de felemelő szépségű Előadták Zágon István átdolgozásában a Darázsfészek c­vígjátékot A [...] helyzeteken megy keresztül A szereplők Bozóky Nusi Eli­se Benedotti Mikecz Gábor [...]
34. 1927-07-05 / 149. szám
[...] r kath plébános vezetett Lepsényi István tanár őszinte meleghangú beszéd­ben ünnepelte [...] és felkérte Gáspár Gyu­la Lepsényi István és Vajdaffy Géza tanárokat hogy [...] nagyszámú tisztelője jegyezte nevét Balog István tanárértekezleti jegyző a beérkezett üdvözlő [...] László or­vos nyíregyházi kutyabárcát 20 Bozóky László Kemecse harci bárdot és [...]
35. 1928-02-05 / 29. szám
[...] kinzó tetszhalál NYÍRI SZABOLCS Esküvő Bozóky Anna és Mi­kecz Gábor f [...] Lévay Miklós 5 P Kozák István 2 P Takács Miklós 3 [...] és Sportegyesületének elnök­sége nevében Sikorszky István ei­nök­ Holnap lesz a tüzoltóbál [...]
36. 1929-07-17 / 160. szám
[...] szolgálatra vállalkoznának je­lentkezzenek ifj Smiják István építőmesternél vagy Zeke László ipartestületi [...] a legnagyobb magyar politikus Tisza István testvére és felkereste a Röntgen [...] 6 ta­nárnak a debreceni Tisza István egyetem doktorává Varga Zsig­mond dr [...] ref theolog iai kar dékánjá­vá Bozóky Ferenc dr egyet ny rendes [...]
37. 1930-08-07 / 178. szám
[...] érettségizett diákságának sú­lyos pályaválasztási gondjait Bozóky a bizonyítékok súlya alatt megtört [...] hétfőn délelőtt a rendőrségbe kisérték Bozóky Jánost a nyir­egyházi kir törvényszék [...] a folyosón néhány ismerőse tartózkodott Bo­zóky kezével eltakarta az arcát hogy [...] Mik­sa a Grand Hotel Esplanade Ist­ván király Deák Ferenc szállodák volt [...]
38. 1931-04-05 / 77. szám
[...] Andor ny igazgató néhai Kardos István vá­rosi kulturtanácsnok Molnár Ró­zsi rajztanárnő [...] főkapitány Sztrariyavszky ál amtitkár és Bozó­ky egyetemi tanár orvosszakértó A merénylő [...]
39. 1934-03-17 / 61. szám
[...] úgy zengettát a városon Keéky István dr hatalmasan szár­nyaló márciusi beszéde [...] francia zene­szerző 1862 ben Fáy István gróf zeneszerző 1862 ben A [...] Zsóka Szilágyi Irén Juhai Jolán Bozóky Kálmán Bocskai Sándor Gödény Zoltán [...]
40. 1938-10-06 / 225. szám
[...] temetőjében iA városi gróf Széchenyi István fel­sőkereskedelmi iskola október 6 iki [...] A debreceni m kir Tisza Ist­ván Tudományegyetem 1938 októ­ber 8 án [...] iá kollégiumi kán­tus 5 Dr Bozóky Ferenc a jog és államtudomán [...]
41. 1941-01-25 / 20. szám
[...] szám Leszedte a telefondrótokat Papp István ópályi lakos több száz méter [...] ek óriási választékban vitéz Tornay István fűszer és csemege üzletében Zrínyi [...] Gyulámé 2 pengő özv Reök Ist­ván né 5 pengő N N [...] van az influenzának tegnap meghalt Bozóky András forgalmi­adóellenőr Retikül különlegességek bőröndök [...]
42. 1941-04-28 / 96. szám
[...] A debreceni m kir Tisza István Tudományegyetem tanácsa május 3 án [...] ülésen Bacsó Jenő és Vásáry István jogtudományi és pilis­maród Bozőky Mária bölcsészettu­dományi doktorjelölteket kormány­zógyűirüs doktorokká [...] Ferencet a nyir­egyházi gróf Széchenyi István keres­kedelmi iskola tanárát pedig a [...]
43. 1941-12-06 / 280. szám
[...] é s szentbeszéd a Szénit István bazcMkálból 11 15 fivamglélliíkus iistemiíLszbelefc [...] át Szabolcsvármegye körzetvezetője Szilágyi László Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes a [...] a fővá­rosiban nagy népszerűségnek örven­dő Bozóky Gyula ny vezérkari ez­redes a [...]
44. 1944-02-26 / 46. szám
[...] Géza j kanonok és Rajkovics István püspöki titkár társaságában a görögkatolikus [...] Bánass László prépost plébános Rásó István alispán dr Bozóky Ferenc protektor az egyetem képviseletében [...] Kölcsey Sándor dr polgármester Rásó István alispán valamint számos társadalmi egyesület [...]