15. oldal, 306 találat (0,077 másodperc)

Találatok

281. 1900-08-16 / 33. szám
[...] A szatmári színház igaz­gatója Szálkái Sándornak színi társulata f évi aug [...] m kir államvasuti távirda felvigyázót Sándor nevű 8 hetes kis fia [...] a rendőrkapitányi hiva­talnál átveheti Sertésvész Szaniszló és Kis Majtény községek területén [...]
282. 1904-05-19 / 20. szám
[...] megfelelően berendezve és kiállítva Polgár Sándor orvosi műszer és kötőszergyárosnál Budapesten [...] hitelesítő bizottság választása 2 Károlyi Sándor egye­sületi első jegyző jelentése az [...] u ló nagykárolyi Reszege ló Szaniszló ló nagysomkuti Fehérszék ló Hagymáslápos [...]
283. 1906-08-23 / 34. szám
[...] hír Székely Gyula segédlelkész Csomaközről Szaniszlóra helyez­tetett át Rónay János diakónus [...] Adolf Dr Kováts Dezső Toóth Sándor intéző Dr Nemestóthi Szabó Albert [...] igazgatósága tagjai sorába szerződtette Papír Sándor komikust ki nemrég Krémer Sándor társulatának volt tagja s igy [...]
284. 1905-06-08 / 23. szám
[...] Zuzsika uno­kái Beniczky Miklós Beniczky Sándor Be­niczky Ferencz Beniczky Endre Schweiger [...] kez­detét Kinevezés A király Dicsőfi Sándor dr nyíregyházi törvényszéki bírót a [...] is be kell állítani Krémer Sándor színtársulata Eperjes­ről Bártfára megy s [...] gyászháznál tartott szertartás után a szaniszlói róm kath sirkertben tétetett örök [...]
285. 1900-03-15 / 11. szám
[...] Samu Reich Sámuel itj Sternberg Sándor Sternberg Lipót és Schiff József [...] az újakat köszönjük Üdvözlet Kaligula Szaniszló Nem közölhető H YILT TÉR [...]
286. 1903-01-01 / 1. szám
[...] Nagykároly Garzó Imre urad kasznár Szaniszló Gózner Antal földbérlő Kaplony id [...] dr Lúcz Ignácz birtokos Matolcsy Sándor kereskedő Mildóssy Márton birtokos Müller [...] zászlóaljhoz helyezték át Dr Gaál Sándor ezred orvost a helybeli zászló­aljtól [...] olvasókönyv füge és rajzónok Matolcsy Sándor szentjános kenyér és 1 doboz [...]
287. 1899-07-13 / 28. szám
[...] lánglelkü költő és szabadsághős Petőfi Sándor kozák fegyvertől találva az élők [...] járásban Vállaj Kis Majtény Börvely Szaniszló Doma hida Nagy Majtény Gilvács [...] Debreczeni Ist­ván l frtot Nagy Sándor 50 krt Főtiszt Hám József [...]
288. 1903-11-12 / 46. szám
[...] Nyikita L és neje Püspök Sándor és neje 10 10 K [...] fizet illetéket Vissza Amerikából A Szaniszlóról Amerikába kivándorlottak kezdenek vissza száilingózni [...]
289. 1904-07-07 / 27. szám
[...] a Király dij at Püspöki Sándor városunk fia nyerte el Állatorvosi [...] birtokot 12 évre Földvári Farkas szaniszlói birtokos bak 7000 korona évi [...]
290. 1904-11-24 / 47. szám
[...] gróf Károlyi Gyula örökösei Toóth Sándor a gróf Károlyi István Pohl [...] néhány lápi kisbirtokos Domahidy 1 Sándor s még mások távolmaradásukat ki­mentették [...] László okleveles jegyzőt a j szaniszlói anyakönyvi kerületben anyakönyvi helyettessé nevezte [...] Bertalan Serly Ferencz és Sternberg Sándor Pénztárnok Strohmayer Ferencz Ellenőr Somossy [...]
291. 1904-01-28 / 4. szám
[...] Singer Lipót Sternberg Lipót Stern­berg Sándor Kinevezés A m kir pénzügyminiszter [...] Vida Lajos helybeli keres­kedő Vida Sándor polgártársunk fia e hó 21 [...] részvét mellett Halálozás Háger János szaniszlói vendéglős e hó 26 án [...]
292. 1903-03-26 / 13. szám
[...] kegyelet elhalmozta koszorúkkal Béke poraira Szaniszlóról nap nap után többen ván­dorolnak [...] vett fel és pedig Toóth Sándor uradalmi intézőt Gal góczy Árpád [...] Kőszeghy Andor Péchy István Toóth Sándor Vagács János rendes tagok Bodnár [...]
293. 1903-12-24 / 52. szám
[...] és Popper urak 10 Blum Sán­dor ur Budapest 5 koronát küldtek [...] albirák A király meg­engedte hogy Sándor Lajos halmii s Egri István [...] Mátészalkaiban Nyirmegyesen 1 a nagyká­rolyiban Szaniszlón 1 Vállajon 2 tanyán Orvosi [...]
294. 1901-07-04 / 27. szám
[...] vált meg pipájától Seydlitz Nagy Sándor lovas csapatjainak hires vezetője a [...] különösen a fáradhatatlan vivómestert Benedek Sándort ki az egyesületet a vívásban [...] dr Jordán Károly ez apát szaniszlói plébánost kérte fel Uj gazdasági [...]
295. 1906-06-21 / 25. szám
[...] erdőket kezelő erdőtisztek létszámában Schönherr Sándor erdészt a nagybányai föerdöhivatalhoz fö [...] és gencsi körjegyzőség junius 26 szaniszlói és mezöteremi körjegyzőség junius 27 [...] rendes tagok Bát­hory István Vida Sándor Kardos Lipót és Bendes János [...]
296. 1905-08-03 / 31. szám
[...] nyomdász 5 5 kor Kaufman Sándor és Singer Márton 3 3 [...] továbbá 5378 1905 K sz Szaniszló község vásártartásának véleményezése tárgyában hozott [...]
297. 1907-08-01 / 31. szám
[...] szívvel emlékezett meg gróf Dégenfeld Sán­dor nagybirtokosról aki az újonnan építendő [...] Elitéit kivándorlási ügynök Hepp József szaniszlói napszámost Madarassy Ist­ván központi főszolgabíró [...]
298. 1903-12-03 / 49. szám
[...] hó 26 án ment végbe Szaniszlón nagy részvét mellett hol férje [...] leányával Etelkával Halálozás Id Csőkör Sándor váro­sunk köztiszteletben álló polgára múlt [...]
299. 1902-04-24 / 17. szám
[...] legnagyobb buzgó Sággal támogassák iSérti Sándor tr HÍREK kat képző intézet [...] Imre irinyi és Takács Ferencz szaniszlói lelkészek ügyes talpraesett tósztokkal fűszerezték [...] sokáig az a nyulmama Fazekas Sándor nyaláson vármegyénk képviseletében Nagy László [...]
300. 1907-01-31 / 5. szám
[...] szám hj 26 Ifj Farkas Sándor Árpád utczai telkéből utczaterülethez csatolt [...] törvényszéki bírákat valamint Bre zanóczy Sándor szolnoki és Bakos István zilahi [...] tanácsos a menyasszony Soltész István szaniszlói lakos a vőlegény részéről Uj [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind