306 találat (0,092 másodperc)

Találatok

1. 1907-03-14 / 11. szám
[...] Dezső Dr Sternberg Endre Toóth Sándor Nagykároly­ból Dr Böszörményi Emil Szatmárról [...] Börvely Csanálos Fény Bere Csomaköz Szaniszló Reszege és Kaplony községek Elnök Garzó Imre Szaniszló rendes tagok Moldován Endre Fény Gruber Márton Szaniszló pót­tagok Dr Láng György Szaniszló Szabó Dezső Csanálos 3 ik [...]
2. 1913-11-12 / 46. szám
[...] csaholczi li las d óráját Szaniszló községházához kitűzi 3 Árverezni szándékozók [...] feltételek a telekkönyvi ható­ságnál valamint Szaniszló Mazőpetri és Reszege községek elöljáróságainál [...] járásbíróság mint tlkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbiró A [...] nagykárolyi bej cégnek Fleischer Lipót szaniszlói lakos ellen folytatott végrehajtási ügyében [...]
3. 1904-12-01 / 48. szám
[...] kisérje firigyüket Gyászeset Dr Serli Sándor nyugal­mazott járásorvos városunk fia lapunknak [...] sógor és rokonnak Dr Serli Sándor nyugalmazott járási orvosnak 1904 évi [...] bir­tokos Nagykároly Czeppel Béla gazdatiszt Szaniszló Csikós Bálint birtokos Csipkés András [...] Nagykároly Kiss József nyug gazdatiszt Szaniszló Kiie László kereskedő Nagykároly Komáromi [...]
4. 1900-01-04 / 1. szám
[...] Károly 1899 deczember 29 Domahidy Sándor s k társulati alelnök Árverési [...] nagykárolyi kir járásbíró­ság területén levő Szaniszló községben fekvő a szaniszlói 307 sz tjkvben A 1 [...] illető részre 214 frt a szaniszlói 383 sz tjkvben A I [...] sö napján délelőtt 10 órakor Szaniszló község házánál megtartandó nyilvános ár­verésen [...]
5. 1909-02-18 / 7. szám
[...] Ke­resztúri Borody Dezső Puppenheim Hornyák Sándor Pista polgári rendőr Szabó István [...] Vágó Mihály Székely Imre Székely Sándor 5 id Szaióky József Szaniszló Szeremi Fe rencz Szaniszló Szendrei Jenő Debreczeni József ifj [...] Lajosné 2 2 K Czégényi Sándor Nagygécz Gönczy Sándor Tyúkod Hadady József Komorőczy Etelka [...]
6. 1911-08-10 / 32. szám
[...] Jo Ián U Öak Kiss Sándor Völgyi József Nóg rády Sándor Faragó Sándor Kiss Lajos Szép Gyula Rajnai [...] azonban a szomszédos Csoma köz Szaniszló és Fény községek fecskendőivel sikerült [...] Szerencsétlenség a buzahordásnál Fekete László szaniszlói vagyonos gazdálkodó buzahordás közben leesett [...]
7. 1913-10-22 / 43. szám
[...] t melynek az igazgatója Kemény Sándor volt A részvényesek most feljelentést [...] ellen sikkasztás büntette miatt Kemény Sándor jelenleg nincs már a részvény [...] kedves szomszédunk Oroszország Aljegyző választás Szaniszlón A nagykárolyi járás főszolgabirája a szaniszlói allegyzői állásra pályázatot hirdetett Választás helye Szaniszló ideje november 15 en délelőtt [...]
8. 1905-01-26 / 4. szám
[...] Hetey Ábrahám Vetzák Ede Sternberg Sándor Ezalatt óriási néptömeg gyűlt össze [...] án életének 66 ik évében Szaniszlón el­hunyt Temetése e hó 22 [...] mellett ment végbe Garzó Imre szaniszlói uradalmi tiszttartó apósát gyászolja j [...] kath templomban a Mindenhatónak beinutattatni Szaniszló 1905 január 20 án Béke [...]
9. 1914-02-11 / 6. szám
[...] alkalmazásban 1909 évben a két szaniszlói Brien fiú Alajos cs István [...] mely szerint Brein Alajos ki szaniszló születésű jelenleg húsz éves az [...] tanyán és Brein István ki sza­niszlói születésű jelenleg 18 éves a [...] az ő önrajzolta bálványához Kisded Sándor fűszer kereskedésében Nagykároly A borvásárló [...]
10. 1907-04-11 / 15. szám
[...] úrnő életékek 83 ik észtendejében Szaniszlón fo­lyó hó 7 én elhunyt [...] Te­metése kedden délután történt meg Szanisz­lón nagy részvét mellett Elhunytáról a [...] délután 3 óra­kor fogjuk a szaniszlói róm kath temetőbe levő sírboltban [...] lesz az Egek Urának bemutatva Szaniszló 1907 április hó 7 én [...]
11. 1906-05-10 / 19. szám
[...] mentek a járási tisztviselők Sepsy Sándor szolgabiróval s a hozzájuk csatlako­zott [...] A fellobogózott reszegei állomáson keresz­tülhaladva Szaniszlóra ért a vonat hol ismét nagyszámú közönség várakozott Szaniszló Dengeleg Iriny Portelek községek lakossága [...] czimzetes kano I nők apát szaniszlói plébános s rövid de igen [...]
12. 1899-09-28 / 39. szám
[...] kaphatók Kiváló tisztelettel ifj Némethy Sándor 2 3 cz akrász FÉLSZÁZAD [...] kir járásbíró­ság területén lévő a szaniszlói 299 számú telekjegyzőkönyvi A I [...] birtokra 1828 frt és a szaniszlói 42 sz tjkönyvi A I [...] napján d e 10 órakor Szaniszló községházánál megtartandó nyil­vános árverésen a [...]
13. 1913-05-14 / 20. szám
[...] nagykárolyi bej cégnek Flei­scher Lipót szaniszlói lakos ellen folytatott vég­rehajtási ügyében [...] a Fleischer Lipót és neje szaniszlói 1298 sz tkvi betétben A [...] 2 napjának délelőtt 9 óráját Szaniszló községházába kitűzi 3 Árverezni szándékozók [...] jbiróság mint tlkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
14. 1905-11-16 / 46. szám
[...] és Váradi Jánosné Esküvő Nagy Sándor tb vármegyei főjegyző folyó hó [...] Zoltán hely­beli ügyvéd Komáromi István szaniszlói uradalmi ispán és Mellau Lőrincz [...] 000 koronáért Megszurta Turgyán József szaniszlói születésű 21 éves vasúti munkás [...] esteli 8 9 óra között Szaniszló községében a mellén egy zsebkés­sel [...]
15. 1908-06-11 / 24. szám
[...] Ignácz Pucser Károly ifj Sternberg Sándor Szeder Dénes ifj Vida Sándor 1 1 kor Magyar Mihály [...] ÁR OLY ÉS VIDÉKÉ után Szaniszlón f hó 10 én d [...] családi sírboltban örök nyugalomra elhelyeztetni Szaniszló 1908 május 9 Ál­dás hamvaira [...] Jó­zsef III oszt kovács Kovács Sándor III oszt asztalos Csömör László [...]
16. 1901-05-16 / 20. szám
[...] köszönet Dr Lang György ur Szaniszlóról a f hó 4 én [...] Halálozás Alig temették el Némethy Sándor czukrász feleségét már ismét bekö­szöntött [...] nagykárolyi kir járásbíróság területén levő szaniszlói községi 954 számú tjkvi A [...] ik napján délelőtt 9 órakor Szaniszló községházánál megtartandó nyilvá­nos árverésen a [...]
17. 1909-12-16 / 50. szám
[...] vonatkozó módosítás volt mely Sternberg Sándor Weinberger Fe rencz ésDr Kovács [...] isko­lához szükséges hozzájárulás megajánlása tárgyában Szaniszlóé állami iskola elhe­lyezésére szükséges telek [...] tény Börrely Kálmánd Mező petri Szaniszló Érkörtvélyes Dengeleg Iriny Mezőfény Krasznaszentmiklós [...] bizottság fogja megbirálni Képkiállitás Fáy Sándor festő táj és zsáner képekből [...]
18. 1899-11-02 / 44. szám
[...] legény­egyesület újonnan kinevezett elnökének Tietz Sándor kegyesrendi áldozárnak október hó 29 [...] lelkét Teremtőjé nek Földi maradványai Szaniszlón novem­ber 3 án délután fél [...] 10 órakor fog leikéért a szaniszlói plébániai templomban az egek Urának be­mutattatok Szaniszló 1899 évi november hó 1 [...]
19. 1909-12-02 / 48. szám
[...] hogy Mező­terem Mezőpetri Fény és Szaniszló közsó j NA GYKÁROLY ÉS [...] Lajos járásorvos és Dr Aáron Sándor főorvos is többször tettek már [...] Becsky György 2 K Becsky Sándor 2 K Saághy Gusztáv 2 [...] K N N 20 K Szaniszlói állomásfőnök 3 K 40 f [...]
20. 1915-12-29 / 52. szám
[...] Szalmaözvegy c egyfelvonásos bohózat Keszler Sándor nagy tetszéssel adta az após [...] a karácsonyi tábori jelenet László Sándor és Balogh Gyula jóízűen játszották [...] Láng Gyula Vállaj Pásztóy Dénes Szaniszló Récsey Ede Rónay István Csa [...] Farkas Lajos érdengelegi Szilágyi József szaniszlói gazdálkodók az északi harc­téren hősi [...]
21. 1899-08-24 / 34. szám
[...] Jasztrabszky Irma végrehaj tatónak Baumgartner Sándor és neje Schultósz Te­rézia végrehajtást [...] i kir tvszék területén fekvő Szaniszló községházához kitüzetik az árverési feltételek [...] ki­kiáltási áron alul is a szaniszlói 1151 sz tjkvi A f [...]
22. 1912-05-22 / 21. szám
[...] László Kupié énekli Katrabai Nagy Sándor Az Idegesek bohózat Elő­adják Dienes [...] ügyészséget hogy letartóztatták ifjabb Varga Sándort és nyolc társát akik Bihar [...] ügyosztályuknál Épül egy magyar iskola Szaniszlóban a napokban fogtak hozzá a [...] volt szük­ség mindenki tudja ki Szaniszló községet is­meri Körjegyzőválasztás A vezendi [...]
23. 1912-03-06 / 10. szám
[...] városunkban Varga István és Martinovics Sándor jezsuita páterek 8 napon át [...] diákok ügyében a szatmár megyei Szaniszló község oláh parasztjai is népgyüléseztek [...] három példány a kicsapott kispapokból Szaniszlóra való Jó volna ha a [...]
24. 1905-03-23 / 12. szám
[...] herczegprimás dr Jordán Károly apátplébánost szaniszlói lelkészt a róm kath tanítók [...] 26 án keresi fel kütdöttségiieg Szaniszlón uj elnökét hogy díszes állásában [...] Nagy­károly a másodikban Garzó Imre Szaniszló a harmadikban Gönyei István Nagykároly a negyedikben Sepsy Sándor Nagykároly Uj ügyészségi megbízottak Az igaz­ságügyminiszter Nagy Sándor dr erdődi gyakorló ügyvédet az [...]
25. 1911-11-16 / 46. szám
[...] és támogatást kér tisztelettel Sámuel Sándor könyv és papirkereskedö HÍREK Személyi [...] Kékesoroszfaluban Nagysom 1 kúton Nagykárolyban Szaniszlón Nagybányán I és Felsőbányán melyek [...] Állami iskolák en­gedélyeztettek 1912 évre Szaniszló Réztelek Szamosborhid Kányaháza Kismajtény Jeder [...]
26. 1909-07-22 / 29. szám
[...] csak szeptemberben várható Betörés A szaniszlói postahivatal­ban f hó 14 és [...] tettest Kinevezés A király Szoboszlay Sándor debreczeni kir törvényszéki bírót a [...] vívmányaival felszerelt gyár X Asztalos Sándor ut 22 sz alatt van [...] központ aug 4 d e Szaniszló köz­pont A tól O ig [...]
27. 1910-05-19 / 20. szám
[...] Franek László a krassóiban Böszörményi Sándor az aranyosmegyesiben Dr Schönpfiug Riehárd [...] azt mondotta hogy azt egy szaniszlói nagybátyjá­tól kapta Csintalan Erzsébet megtudva [...] Fel­jelenhetett a kir ügyészségnek Kanyarójárvány Szaniszló és Pe­nészlek községekben a kanyaró [...]
28. 1903-03-05 / 10. szám
[...] A műsor második számát Radó Sándor színész monológja képezte ki Hangai [...] beszerzett adatokat Doktorrá avatás Ptyánk Sándor fő gymnasiumi tanár február hó [...] Lajos Genesen és Gruber Márton Szaniszlón Orvosi körökben már rég ismert [...] András biró és 244 társa Szaniszló ról Soltész István és 88 [...]
29. 1912-09-18 / 38. szám
[...] sógora Kubinyi Mariska unokahuga Kubinyi Sándor unokaöccse Vármegyénk állandó választmánya hétfőn [...] Károlynéhoz Templomból kivezetett kántor A Szaniszló községbeli görög katholikus oláhok kántortanitójukat [...] kinevezte tanítónak az októberben megnyíló szaniszlói állami iskolához Ebből pedig a [...]
30. 1904-01-14 / 2. szám
[...] Károlyi párt ré­széről Dr Aáron Sándor Dr Czulcor Lajos Jeney Géza [...] Papp Béla Pallay Péter Sternberg Sándor Schuszteritsch Fe rencz és id [...] a harmadik szakasznál a hol Szaniszló Érkörtvélyes Érendréd Penészlek Csomaköz Bere [...] ellátva Az elsők voltak a szaniszlóiak kik fel­vonultak vagy 18 Varságh [...]
31. 1905-01-19 / 3. szám
[...] polgármester a jegyzőkönyv hitele­sítésére Csőkör Sándor Mercs Imre Rozen berg Bernát [...] a következőket Elnökök Dr Aáron Sán­dor dr Adler Adolf Asztalos György [...] Árpád Ér endréd Garzó Imre Szaniszló Kalmár Fe­rencz Genes Kosztra Ignácz [...] Demeter Reszegérel Ifj Lang Demeter Szaniszlóról Bonya Sán­dor Borbély György Bereczky Zsigmond Csőkör [...]
32. 1907-05-09 / 19. szám
[...] Jubiláló orvos Dr Lang György szaniszlói körorvos a napokban ünnepelte orvosi [...] Szatmáron Eljegyzés Borosjenői Penyigey Manczur Sándor cs és kir főhadnagy boros­jenői [...] lakosok fia el­jegyezte vasadi Kriston Sándor és neje keő keszi és [...] László Szamosszeg mintatanitásra Paál Jenő Szaniszló érteke­zésre 4 Egyházmegyei kiküldötteknek 3 [...]
33. 1906-10-18 / 42. szám
[...] fogana­tosíttatott s ezen resztvettek Garády Sándor vasúti és hajózási főfelügyelő Kacsó [...] mellett Kinevezés A pénzügyminiszter Szabó Sándor tordai pénzügyi számgyakornokot és Juhász [...] munkák végrehajtása tárgyá­ban Beküldetett Pénzintézet Szaniszlón Folyó hó 22 én d [...] helybeli Polgári olvasókör helyiségében a Szaniszló község­ben Arina takarék és hitelintézet [...]
34. 1899-12-07 / 49. szám
[...] úgy maga mint gyermekei Laczika Sándor és Kálmán valamint a nagyszámú [...] évi deczember hó 5 én Szaniszlóról kocsi­som által Szeőrdemeterre küldött egy [...] bármily czimen el ne fo­gadja Szaniszló 1899 évi deczember hó 6 [...]
35. 1909-05-13 / 19. szám
[...] tagjain kívül résztvettek dr Aáron Sándor Boér Endre Ilosvay Aladár Jékey Mór Jékey Sándor Kende Zsigmond b Kováts Jenő [...] kisiklott Emiatt az esti gyorsvonat Szaniszló a személyvonat pedig Nagykároly állomáson [...] Béla tb főszolgabíró b Kovács Sándornak a járás uj főszolgabirájának Az [...]
36. 1914-01-07 / 1. szám
[...] Lauritz József Középhomoród Dr Nagy Sándor és Kiüt­tök Ágoston Felsöboldád Cseke [...] Kismajtény Bodoky István Sebnek Márton Szaniszló Becsky György dr Láng György [...] Mátészalkai járásban Mátészalka Dr Csapó Sándor Ailner Béla Nagyecsed Glatter Béla [...] Csengeri járásban Csenger B Iteky Sándor Molnár László Tyúkod Dr Uray [...]
37. 1912-03-06 / 10. szám
[...] kath Lindenfeld Herman fuvaros fia Sándor izr Kolmájer Ferenc ács leánya [...] 1912 február hő 9 ikén Szaniszló községben Markovics Márton nagykárolyi lakost [...]
38. 1914-04-08 / 14. szám
[...] órakor tartandó istentiszteleten prédikál Nagy Sándor kántor Husvét második ünnepén a [...] és férje Stern Miksa Terez Sándor Ignác gyermekeik Bing Juliska Bing [...] Adolf Rózsika leányuk unokahugai Bing Sán­dor Bing Henrik Czeisler Vilmos és [...] Mezőpetri Mezőterem Penószlek Portelek Reszege Szaniszló és Vezend vagyis városunk 21 [...]
39. 1909-03-04 / 9. szám
[...] Gugen berger Debreczen id Matolcsy Sándor N N Schnell Imre ifj [...] következvén Bálintffy József ifj Barak Sándor Csőkör István Kirilla Adolf Kovács [...] Veres Lajos 3 K Kandel Sán­dor Peér 2 K Kovács Gedeon [...] Katinka Kan­del Ilonka Kerczi Émmuska Szaniszló Józsa Erzsiké Józsa Klára Kalmár
40. 1899-10-05 / 40. szám
[...] kaphatók Kiváló tisztelettel ifj Némethy Sándor 3 3 czukrász IMF ela [...] a kiadóhivatal 2 2 birtok Szaniszló községben 72 hold belsőség­gel s [...]
41. 1917-07-18 / 30. szám
[...] nap pedig M zőterem Érendrédés Szaniszló községeket egy köznapon pedig Genes [...] fogja programmbeszédét rövidesen körvonalozni Jékey Sándor vármegyénk uj főispánja bájos nejével [...] avattatott fel Járásbíróságunk köréből Dániel Sándor a helybeli járásbíróság vezetője f [...] áró sági gyűlés hogy Jékéy Sándor volt fehérgyarmati fő szolgabirót főispánnak [...]
42. 1909-10-21 / 42. szám
[...] a dohánybeváltáshoz szakértőkül Szatmárra Szőke Sándor és Világossy Gáspár Nagyká­rolyba Madarassy [...] Rébay Dezső Szerdahelyi Ágoston Szalkay Sándor Vajay Károly dr rendes tagok Uj tagokul felvétettek Garzó Imre Szaniszló Csikós Mihály Mezőterem Radványi Jenő [...] András Janitzky Albert és Sternberg Sándor alelnökök Stroh mayer Ferencz pénztárnok [...]
43. 1909-06-17 / 24. szám
[...] a képviselőtestület mellőzte Ifjú Némethy Sándornak megengedte a képviselőtestület hogy a [...] az első állami óvoda megnyittatott Szaniszló községgel tárgyalt állami iskola szervezésére [...] István helybeli kereskedő eljegyezte Rab Sándor földbirto­kos leányát Mariskát Szalacsról Zenevizsga [...] tarkították Kinevezés A pénzügyminiszter Ács Sándor volt nagykárolyi földbirtokost jelen­leg a [...]
44. 1918-01-02 / 1. szám
[...] fájó érzéssel tudatja hogy Nagy Sándor állami elemi és ipariskolai tanító [...] Salamon 20 20 koronát Lebovits Sándor Sza niszlő Frank Sámuel Gotlieb [...] Ignácné Róth Lipótné Böhm Dávid Szaniszló Rokk Viktor Rokk Mátyásné Sarkadi [...] Ignác Somossy Miklós és Némethy Sándor póttagokká Gózner Kálmán Rosenberg Samuel [...]
45. 1914-05-13 / 19. szám
[...] Jenő nagyecsedi és j Nagy Sándor helybeli tanítók együttes illetve j [...] melyet eleven alakban szemléltetett Nagy Sándor pedig azonnal agyagból mintáztatta ki [...] a jövő évi gyűlés helyéül Szaniszló jelöltetett ki A kellemes impressziókkal [...] Lajost a szinérváraljai körbe Irinyi Sándort a vállaji körbe Jankovits János [...]
46. 1913-01-15 / 3. szám
[...] ifj Kaufmann Adolf ifj Sternberg Sándor Grün feld Miksa Sternberg Móric [...] Politzer Ig­nátz Klein József Blau Sándor Bródi Mihály Lukács Lajos dr [...] Ernts Miksa Weinberger Mór Deutsh Sándor Markovics Márton Fazekas Vilmos Jakobovics [...] el Tiltott szerenosejáték Érmihályfalva és Szaniszló között a vonalon Fecske László [...]
47. 1911-10-12 / 41. szám
[...] órán át végűi Dr Vetzák Sándor tanitja a váltójogot bati 1 [...] ger Dezső helybeli fakereskedőt Ugyanis Sán­dor nevű 7 éves fiacskája f [...] törvényszék és Kiss Mik­lóst és Sándort 1 1 havi Csáki Józsefet [...] A jó rokon Láng József szaniszlói lakos f hó 6 án [...]
48. 1908-07-09 / 28. szám
[...] erdődi járásbíróságnál alkalmazott Papp í Sándor és Csúcsai István Írnokokat iroda [...] az Kinevezés A király Fekete Sándor szatmárnémeti i törvényszéki jegyzőt a [...] sínekre feküdt öngyilkossági szándékból A Szaniszló felől jött 6 órai személyvonat [...]
49. 1912-11-27 / 48. szám
[...] esküvőt vacsora követte Útépítés A Szaniszló vasúti állomáshoz vezető közúton végzendő [...] Marosán Máriával gör kath Mol­nár Sándor napszámos gör kath Turgva Máriával [...] Ilonával gör kath Meghaltak Ámán Sándor volt rendőr róm kath 85 [...]
50. 1913-04-16 / 16. szám
[...] kőbányai söreinek főraktára ifj Matolcsy Sándor Telefon 122 sörraktára Telefon 122 [...] be ha kedves az élete Szaniszló községben eltérőleg az eddigi hírlapi [...]
51. 1914-05-20 / 20. szám
[...] buzgolkodik Tempfli József diszelnök Piánk Sándor Fástánc Pál Kimer József elnökök [...] Mórent János Binder Mihály Müller Sán­dor Czumbil József Zámbál Ferenc rendezők [...] és 28 án Genes és Szaniszló községben május 27 28 és [...]
52. 1911-04-06 / 14. szám
[...] fogházra ítélték Szép egyezség Huszti Sándor és Dobosi Mihály hodászi gazdák [...] A szerelmes oigány Fecske György szaniszlói sármunkás udvarolt Vancsa Ferencné ottani [...] földbe ásva megtalálták Balogh Já­nos szaniszlói cigány a múlt héten Fekete [...] bejelentette a főszolgabírói hivatal­nak hogy Szaniszlón az idegen illetőségű cigá­nyok annyira [...]
53. 1915-12-24 / 47. szám
[...] Ferenené sz Fok Terézia Molnár Sándor József és Mihály ifj Nonn [...] 000 Krasznaszenl miklós 9400 K Szaniszló 72 000 K Genes 12 [...]
54. 1912-07-10 / 28. szám
[...] rendőral kapitány eljegyezte ifj Vida Sándor helybeli keres­kedő leányát Erzsikét Járásbíróságunk [...] étől szept 17 éig Dániel Sándor jul 2 től aug 3 [...] II III sz gy­sz gy­sz Szaniszló 90 3 60 60 2 [...]
55. 1911-12-07 / 49. szám
[...] hittel és reménynyel üdvözölheti Dárday Sándort báró Bánffy Dezső méltó örökösét [...] Érendréd Fény Csanálos Csomaköz és Szaniszló községekből Az általános benyomás melyet [...] Dezső dr Marián Ferenc Sternberg Sándor és Vetzák Ede dr kiknek [...]
56. 1909-05-27 / 21. szám
[...] és Kiss János Könyvtárossá Kovács Sándor és Dobránszki János Választmányi tagokká [...] Érkörtvólyes Mezőterem Nagymaj tény Portelek Szaniszló és Vállaj községek­ben Az időszakos [...]
57. 1919-01-15 / 3. szám
[...] Nagymajtény Pe­nészlek Piskolt Portelek Reszege Szaniszló Vállaj és Yezend tkvi betéteiben [...] A bírósági elnök bíróságunknál Dániel Sándor itélőtábla biró tagjai a szakegyesületek [...]
58. 1906-11-01 / 44. szám
[...] meg alakuló j közgyűlésüket Bónyi Sándor szaniszlói posta­mester fejtegette az intézet czélját [...] Ardeleán Coriolán fő­esperes Lázár Gábor szaniszlói főesperes Szilágyi György szaniszlói földbirtokos Bónyi Sándor szaniszlói postamester Pataki József szaniszlói segédlelkész Burdea András lel­kész Dr [...]
59. 1911-04-13 / 15. szám
[...] folyó hó 11 én Böszörményi Sándort községi bíróvá Böször­ményi Ferencet pedig [...] illetékes hatóság közszemlére kitétette Lopái Szaniszló községben Friedman Sá­mueltől Czeglédi Imrénétől [...] a tűzet a mi Szondi Sándor ázánál keletkezett a gyermekek gyufával [...]
60. 1906-07-12 / 28. szám
[...] a rendezőség melynek élén Toóth Sándor elnök áll mindent el­követ hogy [...] meghívja a rendező bizottság Toóth Sándor elnök Nagy Elek Kovács György [...] 1 Vinczlér Ferencz 4 Matolcsy Sán­dor 2 Kovács György 3 Kiss [...] Kerekes Józsefivé Nagy­károly Takács Ferenczné Szaniszló Klie Lászlóné Erdély Klósz Lajosné [...]
61. 1904-05-26 / 21. szám
[...] súlyos testi sértés Erdei János szaniszlói lakost sógora Szilágyi Miklós szaniszlói lakos egy folyó hó 8 [...] testi sértéssel vádolt Gnándt György szaniszlói lakos bűnügyét Vádlott beismerte hogy [...] felmerült költségek megfizetésében ügy Orosz Sándor dr kir alügyész mint vádlott [...] megfelelően berendezve és kiállítva Polgár Sándor orvosi műszer és kötőszergyárosnál Budapesten [...]
62. 1909-04-15 / 15. szám
[...] Csalás Albrecht Teréz városunkban szolgáló szaniszlói illetőségű cselédleány két­ségbe volt esve [...] távirdaigazgatóság He gyessy Ödön postamestert Szaniszlóról Nyir béltekre özv Farkas Edénét pedig Thuzsér ről Szaniszlóra helyezte át Házasság Heves Béla [...] 40 40 f Ifj Matolcsy Sándor gyűjtő ivén ifj Matolcsy Sándor 1 K Blázsek Imre Blázsek
63. 1899-10-12 / 41. szám
[...] A nemzeti kegyelet mely Petőfi Sándor dicsteljes halála 50 ik évforduló­ján [...] elnök tartott megnyitó beszédet Makoldy Sándor VIII o t Várady Antal [...] Bánya 22 61 Kálmánd 10 Szaniszló 8 Fehér Gyarmat 5 Kaplony [...] T i e t z Sándor kegyesrendi áldozárt helybeli segéd­lelkészt nevezte [...]
64. 1906-01-25 / 4. szám
[...] elnök bemutatta a gyűlésnek Skulthéty Sán­dort mint az épitömunkások országos szövet­ségének [...] Pápai József Kovács József Csőkör Sándor gubás ifj Kovács Lajos Lukácsovits [...] még nem történt Ismeretlen hulla Szaniszló községhez tartozó Karuly pusztán f [...] fazekas Vilmos Torzsa Ferencz Schneider Sándor Orosz Sándor Nonn János 20 20 fillér [...]
65. 1912-07-24 / 30. szám
[...] Fere ncnó 1 K Ambruszter Sándor 1 K Tuff Antal 1 [...] R L 50 f Papp Sándor 50 f Rácz Demeter 50 [...] Sándorné 40 f Snei der Sándor 40 f Tóth Sándorné 40 [...] Genes Kismaj tény Nagykároly Reszege Szaniszló Erden geleg Erendrég Mezőterem Portelek [...]
66. 1899-09-28 / 39. szám
[...] Fo­dor József Héb Ignácz Heim Sándor Kern János Luczay Mihály Mercs [...] József Koszorús lányok Hágen Erzsiké Sándor Erzsiké Gsőszleányok Blum Anna Gindele [...] a kiadóhivatal 1 2 birtok Szaniszló községben 72 hold belsőség­gel s [...]
67. 1913-02-19 / 8. szám
[...] Fejes Jolánka Kubinyi Mariska Kubinyi Sán­dor Kubinyi Béla unokái gyászolják Áthelyezett [...] Róza börvelyi lakos férjét Vakarcs Sándort súlyos testi sértés miatt fel­jelentette [...] lakos a Debrecen Nagy­károlyi vonatról Szaniszló és Dégenfeld 50 sz őrház [...]
68. 1915-06-16 / 24. szám
[...] Imre a har­madikon ilj Matolcsy Sándor volt a vizsgabiz­tos A második [...] és junius hónapokra 200 K Szaniszló község gyűjtése a főszolgabírói hivatal [...]
69. 1911-03-30 / 13. szám
[...] d e és d u Szaniszló központ ápr 21 d e [...] évi március 13 án Farkas Sándor kir bir végrehajtó Eladó egy [...]
70. 1903-07-23 / 30. szám
[...] Kör szünidei bizott­sága nevében Makoldy Sándor szünidei elnök A rendezőség Gallasz [...] Margit urhölgy Török Pál Makoldy Sándor ur 3 Dalok Énekli Gaál [...] városi főjegyző végezte Tanuk voltak Szaniszló Gábor gazdatiszt és Dr Balika [...] helybeli kereskedő tanulóját ifj Kapocsán Sándort f hó 21 én a [...]
71. 1913-03-19 / 12. szám
[...] Nagykárolyból Amerika felé Szo kán Sándor nagykárolyi lakos feljelentést tett a [...] hat heti fogházbünte­tésre ítélte Deszkalopás Szaniszlón Szilágyi De­meter szaniszlói lakos deszka állománya egyre tetemesen [...] fia Antal róm kath Dobros Sándor ács fia Sándor róm kath Piricsi Sándor kocsis leánya Mária gör kath [...]
72. 1914-06-10 / 23. szám
[...] Személyek Jávorka diák kuruckém Hadady Sándor VII o t Heiszter labancge­nerális [...] csökkenés nincs A leggyengébb anyag Szaniszló Penészlek és Mezőpetri Közsegbeliek között [...]
73. 1913-02-12 / 7. szám
[...] Ugyanis mint annak idején megírtuk Szaniszló és Reszege vasúti állomások között [...] 37 éves kéthegyüszivbillenlyüs elégtelenség Somkután Sándor gör kath 2 éves tüdö [...]
74. 1905-08-10 / 32. szám
[...] titkos tanácsos volt belügy­miniszter Teleky Sándor János és Pál grófok folyó [...] láttuk Károlyi István Teleky Géza Sándor János és Pál grófokat s [...] terembe Károlyi István Teleky Géza Sándor János és Pál grófok kiket [...] és letartóztatását ren­delte el a Szaniszló és Csomaköz kö­zötti utón átlőtt [...]
75. 1915-06-26 / 21. szám
[...] alatt a városi tisztviselők Dániel Sándor já rásbiró vezetése ala t [...] község küldöttsége Rónai István plé­bános Szaniszló község küldöttsége az ottani róm [...]
76. 1905-08-03 / 31. szám
[...] egy nagykárolyi illetőségű siketnéma részesittessék Szaniszló község vásártartási enge­dély nyerése iránti [...] nem forog tudomásul vette Krémer Sándor színigazgató azon kérelmét hogy részére [...] Csipkés András Kaufmann Jakab Vida Sán­dor Albanézi Mihály és id Gindele [...]
77. 1901-03-14 / 11. szám
[...] program­mal 1 Alkalmi beszéd Tietz Sándor 2 Kik voltak a honvédek [...] pénztárnok Varga Imre háznagynak Matolcsy Sándor és könyvtárnoknak Singer Márton lettek [...] Hám József dr Láng György Szaniszló Singer Lipót 2 2 kor [...]
78. 1904-11-07 / 44. szám
[...] Márton Serly Ferencz és Vida Sándor képviselőtestületi tagok bizalmi férfiakul és [...] stb Tiszti orvosi képesítés Róth Sándor dr erdődi kórházi és körorvos [...] tetett Az uj telekkönyvi betétek Szaniszló községre nézve elkészülvén az idevonatkozó [...] róla hogy id Bre zanóczy Sándor nyugalmazott uradalmi tiszt­tartó elhunyt Nevezett [...]
79. 1904-06-02 / 22. szám
[...] u ló nagykárolyi Reszege ló Szaniszló ló nagysomkuti Fehér­szék ló Kolcér [...] megfelelően berendezve és kiállítva Polgár Sándor orvosi műszer és kölőszergyárosnál Budapesten [...]
80. 1907-06-13 / 24. szám
[...] pénztár­nok Kabelik Gyula jegyző Bakos Sándor Bálinti József József Csókás László [...] Nagy Jenő Nágele Ferencz Némethy Sándor Orosz János Szendrei Jenő Szik [...] keres­kedelemügyi miniszter Reszege Piskolt és Szaniszló állomások kibővítésének közigaz­gatási bejárását rendelvén [...]
81. 1904-05-19 / 20. szám
[...] megfelelően berendezve és kiállítva Polgár Sándor orvosi műszer és kötőszergyárosnál Budapesten [...] hitelesítő bizottság választása 2 Károlyi Sándor egye­sületi első jegyző jelentése az [...] u ló nagykárolyi Reszege ló Szaniszló ló nagysomkuti Fehérszék ló Hagymáslápos [...]
82. 1910-01-20 / 3. szám
[...] Rooz Móriczot Singer Lipótot Sternberg Sándort és Weisz Jakabot a 18 [...] badulna meg Rendőri hirek Szakács Sándor mérki lakos a napokban sütőtököt [...] Fecske Ferencz Gyula és József szaniszlói lakosok sonkára éheztek Mi­í vei [...] a szat­mári kir ügyészségnek átadattak Szaniszlói csendélet Márk György szaniszlói lakos a minap betért Vastag [...]
83. 1916-01-19 / 3. szám
[...] helybeli polgári fiúiskola és gimnázium szaniszlói gör kath tanulói karácsonyi betiehemes [...] Elek gör kath esperes és szaniszlói Nutz Etelka szaniszlói tanitónő voltak kegyesek támogatni A [...] ev Bélteky Ist­ván csizmadia fia Sándor gör kath Szabolcsi Mihály m [...] kath 80 éves végelgyen­gülés Egri Sándor napszámos gör kath 67 éves [...]
84. 1910-05-19 / 20. szám
[...] én csütörtökön a jelölt a Szaniszlóról és vidékéről hozzácsatlakozot t kísérettel [...] György körorvos is láthatók voltak Szaniszlóról indult Érkörtvélyesre ahol Pataki Sándor ref lelkész üdvözölte a jelöltet [...] után a jelölt meglátogatta Pataki Sándor lel­készt és Balázsy József földbirtokost [...] tett Tukats lelkésznél majd kíséretével Szaniszlóra utazott Délután 4 óra­kor a [...]
85. 1900-03-15 / 11. szám
[...] Samu Reich Sámuel itj Sternberg Sándor Sternberg Lipót és Schiff József [...] az újakat köszönjük Üdvözlet Kaligula Szaniszló Nem közölhető H YILT TÉR [...]
86. 1903-01-01 / 1. szám
[...] Nagykároly Garzó Imre urad kasznár Szaniszló Gózner Antal földbérlő Kaplony id [...] dr Lúcz Ignácz birtokos Matolcsy Sándor kereskedő Mildóssy Márton birtokos Müller [...] zászlóaljhoz helyezték át Dr Gaál Sándor ezred orvost a helybeli zászló­aljtól [...] olvasókönyv füge és rajzónok Matolcsy Sándor szentjános kenyér és 1 doboz [...]
87. 1899-07-13 / 28. szám
[...] lánglelkü költő és szabadsághős Petőfi Sándor kozák fegyvertől találva az élők [...] járásban Vállaj Kis Majtény Börvely Szaniszló Doma hida Nagy Majtény Gilvács [...] Debreczeni Ist­ván l frtot Nagy Sándor 50 krt Főtiszt Hám József [...]
88. 1900-08-16 / 33. szám
[...] A szatmári színház igaz­gatója Szálkái Sándornak színi társulata f évi aug [...] m kir államvasuti távirda felvigyázót Sándor nevű 8 hetes kis fia [...] a rendőrkapitányi hiva­talnál átveheti Sertésvész Szaniszló és Kis Majtény községek területén [...]
89. 1912-04-03 / 14. szám
[...] Uj telefon előfizető Ifj Matolcsy Sán­dor kereskedő 122 szám alatt a [...] helybeli kórházba szállították Községi választások Szaniszlón Sza niszló községben múlt csütörtökön [...] bírónak Heinrich Ja­kabot pénztárnoknak Kósa Sándort közgyám­nak Gnándt Jánost albirónak Kósa [...] Gyula gyógyszertárában Bártfán 1 Sikkasztanak Szaniszlón is Atyim Illés szabómester Szaniszlón de úgy látszik egy jobb [...]
90. 1900-12-20 / 51. szám
[...] Lajos 2 Vörösmartyról Felolvassa Tietz Sándor 3 Szép Ilonka koszorúja Szavalja [...] az uradalmak tisztikara nejeikkel a szaniszlói sirkertbe Városunkból is többen jelentek [...] Ede József Andor Mariska Ella Sándor Sárika mint gyermekei a maguk [...] szertartásai sze­rint beszenteltetni s a szaniszlói sirkertben örök nyugalomra tétetni Az [...]
91. 1905-08-03 / 31. szám
[...] nyomdász 5 5 kor Kaufman Sándor és Singer Márton 3 3 [...] továbbá 5378 1905 K sz Szaniszló község vásártartásának véleményezése tárgyában hozott [...]
92. 1901-02-21 / 8. szám
[...] is lehetőleg érvényesíteni igye­kezzék Sérti Sándor tr IvCeg ls lTT ó­A [...] Az irnoki állásokra jelöltettek Tóth Sándor Orosz Károly Horváth István és [...] A gróf Károlyi Gyula örökösei szaniszlói uradal­mának tiszttartója Schick Emii és [...] szénási uradalomba helyez­tettek át A szaniszlói uradalom tiszttartójává ki neveztetett Garzó [...]
93. 1909-09-16 / 37. szám
[...] Horváth Jenő Komáromi Ká­roly Toóth Sándor és Zsunk János a vá­rosból [...] kerületi főesperes és Papp Elek szaniszlói esperes lelkész mint az el­hunyt [...] segédletével A gyászbeszédet Papp Elek szaniszlói esperes plébános tartotta kiemelve az [...] Nagy Lajos Nagy Árpád Soós Sán­dor Szikszay Gyula Szűcs Gyula Tóth [...]
94. 1912-05-15 / 20. szám
[...] a feljelentést A bosszú Elekes Sándor genes lakos házába folyó hó [...] lakos ellen irányult aki Elekes Sándor Berta nevű leányát feleségül kerte [...] és revorvert rántottak miközben Erdei Sándort hasba lőtték Betörtek a nagykárolyi [...] azt meggyujtották Erőszakos fél Kosa Sándor szaniszlói lakos Braun Dezső szaniszlói segédjegyzőnek annak hivatalos helyiségében alkalmatlankodott [...]
95. 1903-05-28 / 22. szám
[...] ünnepén magát képviselteti s Nagy Sándor választmányi tag által az emlékszoborra ko­szorút helyez Ünnepet Rákóczinak Nagy Sándor tb vármegyei főjegyző vármegyei biz [...] Ádám és neje Ájj Erzsébet szaniszlói lakosok megvették Thanhoffer Pálné Slábi [...] és Hill Gyuláné Slábi Julia szaniszlói karuly pusztai lakosoknak a szaniszlói határban fekvő 54 cat hold [...]
96. 1913-11-26 / 48. szám
[...] Y ÉS VIDÉKE 5 A szaniszlói aljegysc választás A szaniszlói aljegyzői áH nra a választási [...] A király dr Jordán Károly szaniszlói apátplébánost városunk fiát a nagyváradi [...] tiszt fia László ref Wagner Sándor vas­úti hordár leánya Erzsébet gk [...]
97. 1907-09-12 / 37. szám
[...] fel­olvasni Halljuk Felhatalmazást nyertem Wekerle Sán­dor miniszterelnök ur önagyméltóságától annak a [...] Kovács Dezső Luby Béla Szálkái Sándor Dr Adler Adolf Kovács Jenő [...] Jubileum Szentgyörgyi Jordán Ká­roly dr szaniszlói apátplébános az Országos Katholikus Tanügyi [...] hó 8 án ülte meg szaniszlói plébánosságának 30 ik 1 évfordulóját [...]
98. 1906-04-19 / 16. szám
[...] án való beiktatásnál közreműködő Nagy Sándor vármegyei I ső aljegyző ellen [...] Fény Mező terem Mezőpetri Mérk Szaniszló és Vállaj község sváb lakossai [...]
99. 1910-06-02 / 22. szám
[...] József Kubinyi Bertalan ifjú Sternberg Sán­dor Jurcsek Béla Debreczeni István Nagy [...] főszolgabíró ellen Luby Gézának Jékey Sándor fehérgyarmati főszol­gabíró ellen és Földes [...] szervezve Uj járásbiró városunkban Dániel Sándor járásbiró ki hason minőségben Erdőd [...] darabot láttuk jó előadásban Mulatság Szaniszlón A szaniszlói Polgári Olvasókör saját könyvtára javára [...]
100. 1910-01-06 / 1. szám
[...] deczem berben Jegyző Dr Ambrózy Sándor Pénteken délután 3 órakor Elnök [...] Rozgonyi Viktor Jegyző Dr Ambrózi Sándor IV Sommás polgári felebbezési tanács [...] 2 Füzessy Árpád albiró Lopás Szaniszlón A csendőrség bejelen­tette a szatmári [...] Krémer Mihály és Bereczki Imre szaniszlói 8 16 év közötti fiatal [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind