19 találat (0,204 másodperc)

Találatok

1. 1912-04-24 / 17. szám
[...] Máriavölgyi VÍZ kristálytiszta kellemes Zinner István étterme Nagykároly Nagypiac Kitűnő ételek [...] két és fél cvi Székely Istvánt pegig egy évi börtönre Ítélte [...] püspökséghez történő csatlakozásnak kimondása illetve ké­rése képezte E nagyfontosságu ügy előkészí­tése [...] értelemben történt felszólalása után Drágus István kérése elnöklő főesperes felolvasta azon kérvényt [...]
2. 1912-01-03 / 1. szám
[...] izr Kinal József kőmives fia István rom kath Varga Károly cipész fia István róm kath Demeter Ist­ván fuvaros fia László gör kath [...] meg­bízható óvadékképes egyént Jelentkezések Fridi István vendéglős ur­nái történnek T 7 [...] állam­titkár megígérték hogy a küldöttség kérésé teljesíteni fogják E vasutak létesülése [...]
3. 1917-02-14 / 7. szám
[...] és mindenek előtt Dr Péchy István vármegyei főjegyzőt tart­juk jogosultnak ki [...] az alispáni állásra Dr Péchy Istvánt bebizonyítva ezzel azt hogy a [...] 6 Gáspár Pál árvaszéki elnök kérése szolgálati pótlék engedélyezése iránt 7 [...] 80 f amely összeget Debreczeni István polgármes­ter urnák adtam át a
4. 1912-03-13 / 11. szám
[...] áldozatra is késznek mutatkozott Debreceni István polgármester ismer­tette az előzményeket s [...] volt a pápaszemes bölcs professzo­rok kérése intelme bizony üresen maradtak nemsokára [...] zászlóaljnak s az hangulatot Debreczeni István enyhítette egy másik sürgöny felolvasásával [...] N Szabó Antal ajánlatára Debreczeni István pol­gármestert hogy még a mai [...]
5. 1918-07-03 / 28. szám
[...] 2 Tanfolyam 3 Méhetető cu­kor kérése A bizottság tagjait valamint az [...] Samuné 2 K ifj Szilágyi István 2 K 50 f Kutna [...] Nagykároly 1918 junius 20 Debreceni István polgármester Uj hanvédállomás parancsnok A [...] parancsnokát Somogyi Bálint főhadnagyot Róth István Lajos századossal cserélte fel a [...]
6. 1912-12-25 / 52. szám
[...] egyetemi tanár lesz Gróf Tisza István városunkban A munkapárti képviselöház elnöke gróf Tisza István rendes detektív kíséretében pénteken kocsordi [...] sikerei számát ismételten gyarapította Török István Mözsa Pál és Szabó Sándor [...] a I Szentiványi család ismételt kérése dacára el­fogadta a nagykárolyi ág [...]
7. 1913-08-27 / 35. szám
[...] szabályozni A Dalegyesület népünnepélye Szent István napján tarlotla a Nagykárolyi Dal­HÍREK [...] Imre működő tagok I Török István Szolomayer József Tóth Sámuel Adorján [...] Deák Gyula a nagykárolyi kegyesrendi István király napján d e 10 [...] véleménye után dönt a városok kérése endők megbízása mellett Üresedésben levő [...]
8. 1910-05-19 / 20. szám
[...] a szülői háznál töltötték Debreczeni István váro­sunk polgármestere kedden délután hivatalos [...] Doma hidy Elemér alelnök Domahidy István Luby Lajos Bodoky Gyula ifj [...] Andor dr Keresztszeghy Lajos Deb­reczeni István dr Farkas Antal Reök Gyula [...] utón elégtételt szerezzenek Nevezettek azon kérése hogy ezen czikkekben foglalt vádak [...]
9. 1905-08-03 / 31. szám
[...] án rendkívüli közgyűlést tartott Debreczeni István polgármester pont­ban 10 órakor megnyitotta [...] ságu tárgysorozattal biró gyűlésen Debreczeni István polgármester min­denek előtt jelezte hogy [...] gazdasági ismétlő iskola részére államsegély kérése A város ugyanis a gazdasági [...] Mangu Béla Mikó Ferencz Papp István Fatay Ferencz Serly Dénes és [...]
10. 1899-05-11 / 19. szám
[...] Károly 1899 május 9 Debreczeni István polgármester Tárgy sorozat 1 id [...] iránt Személyi hír Gróf Károlyi Istvánná ő méltósága folyó hó 2 [...] Je senszky Sándor dr Csánk István Berev József Galba Lajos Domahidy [...] kegyelmezzenek Látva azonban hogy minden kérése hasztalan arra kérte őket engedjék [...]
11. 1906-07-05 / 27. szám
[...] tneg a hol az a kérése fel fog vétetni és elbírálás [...] 4391 1906 K sz Pintér István és társai Gencs utczai telkéből [...] 4392 1906 K sz Jakócs István nagy­károlyi lakos Nagyhajduváros utczai telkéhez [...] 4396 1906 K sz Danka István nagy­károlyi lakos Gencs utczai telkéhez
12. 1906-07-19 / 29. szám
[...] 2 án tartott üléséből Debreczeni István 2 2 polgármester 1034 1906 [...] meg a hol az a kérése fel fog vétetni és elbírálás [...] 1906 julius 11 én Debreczeni István m m Zsigmondnál Nagykárolyban
13. 1905-07-27 / 30. szám
[...] rendkívüli közgyűlésre tisztelettel meghívom Debreczeni István polgármester Tárgy sorozat 1 Az [...] s az is­métlőiskola részére államsegély kérése 3721 1905 k sz kj [...] sz hj 34 Gróf Károlyi István és társai indítványa az adófizetésnél [...] hatá­rozata tárgyában 5 Gróf Károlyi István és társai valamint Luby Géza [...]
14. 1914-04-08 / 14. szám
[...] városi lő jégyeö felolvasta Miklóssy István hajdudOfogi göi kath magyar püspök [...] karba hozatalát Csodálatosképen egyetlen egy kérése sem ment teljesedésbe Az utca [...]
15. 1906-07-12 / 28. szám
[...] 2 án tartott üléséből Debreczeni István 1 2 polgármester 333333 CCCCCC [...] meg a hol az a kérése fel fog vétetni és elbírálás [...]
16. 1915-01-13 / 2. szám
[...] évi január hó 12 Debre­ceni István polgármester Nagykároly r t város [...] férjével egy sírba temessék E kérése elé a katonai parancs­nokság nem [...]
17. 1905-08-24 / 34. szám
[...] e oldva a rendörkapitányi hivatal kérése azzal ha egy dijnokot kap [...] a Karlsbadban tartózkodó magyarok Szt István ünnepe alkalmával Kossuth Ferencz nek [...]
18. 1903-11-26 / 48. szám
[...] főmérnököt választotta meg B Máthé István szeődemeteri állami tanító levelet intézett [...] a földbirtokos és bérlöközönsógét Hármas kérése van hozzá­juk legyen minden földbirtokos [...] Gazdatisztek Orsz Egyesülete nevében Szluha István országgyűlési képviselő mint az egyesület [...]
19. 1900-11-29 / 48. szám
[...] való e a fegyveres elégtétel kérése A párbaj intézményét fentartja tehát [...] már nem dobog S Kiss István Nedves ködös a levegő nesztelenül [...]