306 találat (0,088 másodperc)

Találatok

1. 1913-11-12 / 46. szám
[...] csaholczi li las d óráját Szaniszló községházához kitűzi 3 Árverezni szándékozók [...] feltételek a telekkönyvi ható­ságnál valamint Szaniszló Mazőpetri és Reszege községek elöljáróságainál [...] járásbíróság mint tlkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbiró A [...] nagykárolyi bej cégnek Fleischer Lipót szaniszlói lakos ellen folytatott végrehajtási ügyében [...]
2. 1907-03-14 / 11. szám
[...] Dezső Dr Sternberg Endre Toóth Sándor Nagykároly­ból Dr Böszörményi Emil Szatmárról [...] Börvely Csanálos Fény Bere Csomaköz Szaniszló Reszege és Kaplony községek Elnök Garzó Imre Szaniszló rendes tagok Moldován Endre Fény Gruber Márton Szaniszló pót­tagok Dr Láng György Szaniszló Szabó Dezső Csanálos 3 ik [...]
3. 1911-10-12 / 41. szám
[...] órán át végűi Dr Vetzák Sándor tanitja a váltójogot bati 1 [...] ger Dezső helybeli fakereskedőt Ugyanis Sán­dor nevű 7 éves fiacskája f [...] törvényszék és Kiss Mik­lóst és Sándort 1 1 havi Csáki Józsefet [...] A jó rokon Láng József szaniszlói lakos f hó 6 án [...]
4. 1905-01-26 / 4. szám
[...] Hetey Ábrahám Vetzák Ede Sternberg Sándor Ezalatt óriási néptömeg gyűlt össze [...] án életének 66 ik évében Szaniszlón el­hunyt Temetése e hó 22 [...] mellett ment végbe Garzó Imre szaniszlói uradalmi tiszttartó apósát gyászolja j [...] kath templomban a Mindenhatónak beinutattatni Szaniszló 1905 január 20 án Béke [...]
5. 1900-01-04 / 1. szám
[...] Károly 1899 deczember 29 Domahidy Sándor s k társulati alelnök Árverési [...] nagykárolyi kir járásbíró­ság területén levő Szaniszló községben fekvő a szaniszlói 307 sz tjkvben A 1 [...] illető részre 214 frt a szaniszlói 383 sz tjkvben A I [...] sö napján délelőtt 10 órakor Szaniszló község házánál megtartandó nyilvános ár­verésen [...]
6. 1906-11-01 / 44. szám
[...] meg alakuló j közgyűlésüket Bónyi Sándor szaniszlói posta­mester fejtegette az intézet czélját [...] Ardeleán Coriolán fő­esperes Lázár Gábor szaniszlói főesperes Szilágyi György szaniszlói földbirtokos Bónyi Sándor szaniszlói postamester Pataki József szaniszlói segédlelkész Burdea András lel­kész Dr [...]
7. 1911-04-06 / 14. szám
[...] fogházra ítélték Szép egyezség Huszti Sándor és Dobosi Mihály hodászi gazdák [...] A szerelmes oigány Fecske György szaniszlói sármunkás udvarolt Vancsa Ferencné ottani [...] földbe ásva megtalálták Balogh Já­nos szaniszlói cigány a múlt héten Fekete [...] bejelentette a főszolgabírói hivatal­nak hogy Szaniszlón az idegen illetőségű cigá­nyok annyira [...]
8. 1907-04-11 / 15. szám
[...] úrnő életékek 83 ik észtendejében Szaniszlón fo­lyó hó 7 én elhunyt [...] Te­metése kedden délután történt meg Szanisz­lón nagy részvét mellett Elhunytáról a [...] délután 3 óra­kor fogjuk a szaniszlói róm kath temetőbe levő sírboltban [...] lesz az Egek Urának bemutatva Szaniszló 1907 április hó 7 én [...]
9. 1904-05-26 / 21. szám
[...] súlyos testi sértés Erdei János szaniszlói lakost sógora Szilágyi Miklós szaniszlói lakos egy folyó hó 8 [...] testi sértéssel vádolt Gnándt György szaniszlói lakos bűnügyét Vádlott beismerte hogy [...] felmerült költségek megfizetésében ügy Orosz Sándor dr kir alügyész mint vádlott [...] megfelelően berendezve és kiállítva Polgár Sándor orvosi műszer és kötőszergyárosnál Budapesten [...]
10. 1904-12-01 / 48. szám
[...] kisérje firigyüket Gyászeset Dr Serli Sándor nyugal­mazott járásorvos városunk fia lapunknak [...] sógor és rokonnak Dr Serli Sándor nyugalmazott járási orvosnak 1904 évi [...] bir­tokos Nagykároly Czeppel Béla gazdatiszt Szaniszló Csikós Bálint birtokos Csipkés András [...] Nagykároly Kiss József nyug gazdatiszt Szaniszló Kiie László kereskedő Nagykároly Komáromi [...]
11. 1909-04-15 / 15. szám
[...] Csalás Albrecht Teréz városunkban szolgáló szaniszlói illetőségű cselédleány két­ségbe volt esve [...] távirdaigazgatóság He gyessy Ödön postamestert Szaniszlóról Nyir béltekre özv Farkas Edénét pedig Thuzsér ről Szaniszlóra helyezte át Házasság Heves Béla [...] 40 40 f Ifj Matolcsy Sándor gyűjtő ivén ifj Matolcsy Sándor 1 K Blázsek Imre Blázsek
12. 1905-11-16 / 46. szám
[...] és Váradi Jánosné Esküvő Nagy Sándor tb vármegyei főjegyző folyó hó [...] Zoltán hely­beli ügyvéd Komáromi István szaniszlói uradalmi ispán és Mellau Lőrincz [...] 000 koronáért Megszurta Turgyán József szaniszlói születésű 21 éves vasúti munkás [...] esteli 8 9 óra között Szaniszló községében a mellén egy zsebkés­sel [...]
13. 1911-08-10 / 32. szám
[...] Jo Ián U Öak Kiss Sándor Völgyi József Nóg rády Sándor Faragó Sándor Kiss Lajos Szép Gyula Rajnai [...] azonban a szomszédos Csoma köz Szaniszló és Fény községek fecskendőivel sikerült [...] Szerencsétlenség a buzahordásnál Fekete László szaniszlói vagyonos gazdálkodó buzahordás közben leesett [...]
14. 1914-02-11 / 6. szám
[...] alkalmazásban 1909 évben a két szaniszlói Brien fiú Alajos cs István [...] mely szerint Brein Alajos ki szaniszló születésű jelenleg húsz éves az [...] tanyán és Brein István ki sza­niszlói születésű jelenleg 18 éves a [...] az ő önrajzolta bálványához Kisded Sándor fűszer kereskedésében Nagykároly A borvásárló [...]
15. 1913-03-19 / 12. szám
[...] Nagykárolyból Amerika felé Szo kán Sándor nagykárolyi lakos feljelentést tett a [...] hat heti fogházbünte­tésre ítélte Deszkalopás Szaniszlón Szilágyi De­meter szaniszlói lakos deszka állománya egyre tetemesen [...] fia Antal róm kath Dobros Sándor ács fia Sándor róm kath Piricsi Sándor kocsis leánya Mária gör kath [...]
16. 1913-10-22 / 43. szám
[...] t melynek az igazgatója Kemény Sándor volt A részvényesek most feljelentést [...] ellen sikkasztás büntette miatt Kemény Sándor jelenleg nincs már a részvény [...] kedves szomszédunk Oroszország Aljegyző választás Szaniszlón A nagykárolyi járás főszolgabirája a szaniszlói allegyzői állásra pályázatot hirdetett Választás helye Szaniszló ideje november 15 en délelőtt [...]
17. 1910-01-20 / 3. szám
[...] Rooz Móriczot Singer Lipótot Sternberg Sándort és Weisz Jakabot a 18 [...] badulna meg Rendőri hirek Szakács Sándor mérki lakos a napokban sütőtököt [...] Fecske Ferencz Gyula és József szaniszlói lakosok sonkára éheztek Mi­í vei [...] a szat­mári kir ügyészségnek átadattak Szaniszlói csendélet Márk György szaniszlói lakos a minap betért Vastag [...]
18. 1912-04-03 / 14. szám
[...] Uj telefon előfizető Ifj Matolcsy Sán­dor kereskedő 122 szám alatt a [...] helybeli kórházba szállították Községi választások Szaniszlón Sza niszló községben múlt csütörtökön [...] bírónak Heinrich Ja­kabot pénztárnoknak Kósa Sándort közgyám­nak Gnándt Jánost albirónak Kósa [...] Gyula gyógyszertárában Bártfán 1 Sikkasztanak Szaniszlón is Atyim Illés szabómester Szaniszlón de úgy látszik egy jobb [...]
19. 1906-05-10 / 19. szám
[...] mentek a járási tisztviselők Sepsy Sándor szolgabiróval s a hozzájuk csatlako­zott [...] A fellobogózott reszegei állomáson keresz­tülhaladva Szaniszlóra ért a vonat hol ismét nagyszámú közönség várakozott Szaniszló Dengeleg Iriny Portelek községek lakossága [...] czimzetes kano I nők apát szaniszlói plébános s rövid de igen [...]
20. 1916-01-19 / 3. szám
[...] helybeli polgári fiúiskola és gimnázium szaniszlói gör kath tanulói karácsonyi betiehemes [...] Elek gör kath esperes és szaniszlói Nutz Etelka szaniszlói tanitónő voltak kegyesek támogatni A [...] ev Bélteky Ist­ván csizmadia fia Sándor gör kath Szabolcsi Mihály m [...] kath 80 éves végelgyen­gülés Egri Sándor napszámos gör kath 67 éves [...]
21. 1910-05-19 / 20. szám
[...] én csütörtökön a jelölt a Szaniszlóról és vidékéről hozzácsatlakozot t kísérettel [...] György körorvos is láthatók voltak Szaniszlóról indult Érkörtvélyesre ahol Pataki Sándor ref lelkész üdvözölte a jelöltet [...] után a jelölt meglátogatta Pataki Sándor lel­készt és Balázsy József földbirtokost [...] tett Tukats lelkésznél majd kíséretével Szaniszlóra utazott Délután 4 óra­kor a [...]
22. 1899-09-28 / 39. szám
[...] kaphatók Kiváló tisztelettel ifj Némethy Sándor 2 3 cz akrász FÉLSZÁZAD [...] kir járásbíró­ság területén lévő a szaniszlói 299 számú telekjegyzőkönyvi A I [...] birtokra 1828 frt és a szaniszlói 42 sz tjkönyvi A I [...] napján d e 10 órakor Szaniszló községházánál megtartandó nyil­vános árverésen a [...]
23. 1913-05-14 / 20. szám
[...] nagykárolyi bej cégnek Flei­scher Lipót szaniszlói lakos ellen folytatott vég­rehajtási ügyében [...] a Fleischer Lipót és neje szaniszlói 1298 sz tkvi betétben A [...] 2 napjának délelőtt 9 óráját Szaniszló községházába kitűzi 3 Árverezni szándékozók [...] jbiróság mint tlkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
24. 1913-11-26 / 48. szám
[...] Y ÉS VIDÉKE 5 A szaniszlói aljegysc választás A szaniszlói aljegyzői áH nra a választási [...] A király dr Jordán Károly szaniszlói apátplébánost városunk fiát a nagyváradi [...] tiszt fia László ref Wagner Sándor vas­úti hordár leánya Erzsébet gk [...]
25. 1901-05-16 / 20. szám
[...] köszönet Dr Lang György ur Szaniszlóról a f hó 4 én [...] Halálozás Alig temették el Némethy Sándor czukrász feleségét már ismét bekö­szöntött [...] nagykárolyi kir járásbíróság területén levő szaniszlói községi 954 számú tjkvi A [...] ik napján délelőtt 9 órakor Szaniszló községházánál megtartandó nyilvá­nos árverésen a [...]
26. 1900-12-20 / 51. szám
[...] Lajos 2 Vörösmartyról Felolvassa Tietz Sándor 3 Szép Ilonka koszorúja Szavalja [...] az uradalmak tisztikara nejeikkel a szaniszlói sirkertbe Városunkból is többen jelentek [...] Ede József Andor Mariska Ella Sándor Sárika mint gyermekei a maguk [...] szertartásai sze­rint beszenteltetni s a szaniszlói sirkertben örök nyugalomra tétetni Az [...]
27. 1899-11-02 / 44. szám
[...] legény­egyesület újonnan kinevezett elnökének Tietz Sándor kegyesrendi áldozárnak október hó 29 [...] lelkét Teremtőjé nek Földi maradványai Szaniszlón novem­ber 3 án délután fél [...] 10 órakor fog leikéért a szaniszlói plébániai templomban az egek Urának be­mutattatok Szaniszló 1899 évi november hó 1 [...]
28. 1901-02-21 / 8. szám
[...] is lehetőleg érvényesíteni igye­kezzék Sérti Sándor tr IvCeg ls lTT ó­A [...] Az irnoki állásokra jelöltettek Tóth Sándor Orosz Károly Horváth István és [...] A gróf Károlyi Gyula örökösei szaniszlói uradal­mának tiszttartója Schick Emii és [...] szénási uradalomba helyez­tettek át A szaniszlói uradalom tiszttartójává ki neveztetett Garzó [...]
29. 1907-09-12 / 37. szám
[...] fel­olvasni Halljuk Felhatalmazást nyertem Wekerle Sán­dor miniszterelnök ur önagyméltóságától annak a [...] Kovács Dezső Luby Béla Szálkái Sándor Dr Adler Adolf Kovács Jenő [...] Jubileum Szentgyörgyi Jordán Ká­roly dr szaniszlói apátplébános az Országos Katholikus Tanügyi [...] hó 8 án ülte meg szaniszlói plébánosságának 30 ik 1 évfordulóját [...]
30. 1903-05-28 / 22. szám
[...] ünnepén magát képviselteti s Nagy Sándor választmányi tag által az emlékszoborra ko­szorút helyez Ünnepet Rákóczinak Nagy Sándor tb vármegyei főjegyző vármegyei biz [...] Ádám és neje Ájj Erzsébet szaniszlói lakosok megvették Thanhoffer Pálné Slábi [...] és Hill Gyuláné Slábi Julia szaniszlói karuly pusztai lakosoknak a szaniszlói határban fekvő 54 cat hold [...]
31. 1905-03-23 / 12. szám
[...] herczegprimás dr Jordán Károly apátplébánost szaniszlói lelkészt a róm kath tanítók [...] 26 án keresi fel kütdöttségiieg Szaniszlón uj elnökét hogy díszes állásában [...] Nagy­károly a másodikban Garzó Imre Szaniszló a harmadikban Gönyei István Nagykároly a negyedikben Sepsy Sándor Nagykároly Uj ügyészségi megbízottak Az igaz­ságügyminiszter Nagy Sándor dr erdődi gyakorló ügyvédet az [...]
32. 1909-02-18 / 7. szám
[...] Ke­resztúri Borody Dezső Puppenheim Hornyák Sándor Pista polgári rendőr Szabó István [...] Vágó Mihály Székely Imre Székely Sándor 5 id Szaióky József Szaniszló Szeremi Fe rencz Szaniszló Szendrei Jenő Debreczeni József ifj [...] Lajosné 2 2 K Czégényi Sándor Nagygécz Gönczy Sándor Tyúkod Hadady József Komorőczy Etelka [...]
33. 1908-06-11 / 24. szám
[...] Ignácz Pucser Károly ifj Sternberg Sándor Szeder Dénes ifj Vida Sándor 1 1 kor Magyar Mihály [...] ÁR OLY ÉS VIDÉKÉ után Szaniszlón f hó 10 én d [...] családi sírboltban örök nyugalomra elhelyeztetni Szaniszló 1908 május 9 Ál­dás hamvaira [...] Jó­zsef III oszt kovács Kovács Sándor III oszt asztalos Csömör László [...]
34. 1909-09-16 / 37. szám
[...] Horváth Jenő Komáromi Ká­roly Toóth Sándor és Zsunk János a vá­rosból [...] kerületi főesperes és Papp Elek szaniszlói esperes lelkész mint az el­hunyt [...] segédletével A gyászbeszédet Papp Elek szaniszlói esperes plébános tartotta kiemelve az [...] Nagy Lajos Nagy Árpád Soós Sán­dor Szikszay Gyula Szűcs Gyula Tóth [...]
35. 1912-05-15 / 20. szám
[...] a feljelentést A bosszú Elekes Sándor genes lakos házába folyó hó [...] lakos ellen irányult aki Elekes Sándor Berta nevű leányát feleségül kerte [...] és revorvert rántottak miközben Erdei Sándort hasba lőtték Betörtek a nagykárolyi [...] azt meggyujtották Erőszakos fél Kosa Sándor szaniszlói lakos Braun Dezső szaniszlói segédjegyzőnek annak hivatalos helyiségében alkalmatlankodott [...]
36. 1910-06-02 / 22. szám
[...] József Kubinyi Bertalan ifjú Sternberg Sán­dor Jurcsek Béla Debreczeni István Nagy [...] főszolgabíró ellen Luby Gézának Jékey Sándor fehérgyarmati főszol­gabíró ellen és Földes [...] szervezve Uj járásbiró városunkban Dániel Sándor járásbiró ki hason minőségben Erdőd [...] darabot láttuk jó előadásban Mulatság Szaniszlón A szaniszlói Polgári Olvasókör saját könyvtára javára [...]
37. 1912-03-13 / 11. szám
[...] Elek Nagy Elek ifj Némelhy Sándor Norm János Ré csei Ede [...] Singer Lipót Sróff Gábor Sternberg Sándor Stroh májer Ferenc N Szabó [...] lemondott A vá­lasztásig Láng György szaniszlói körorvos fogja helyettesíteni Gyilkosság húsz [...] a legolcsóbb Eljegyzés Bőhm Ignátz szaniszlói keres­kedő eljegyezte Róth Henrik técsői [...]
38. 1911-12-07 / 49. szám
[...] lakos megfellebbezte Kellemes utitárs Lovas Sándor helybeli lakos múlt hó 23 [...] születésű fog­lalkozásnélküli csavargó ki Lovas Sándor és Kiss Gyula részére is [...] súlyos betegen a kórház­ban fekszik Szaniszlói virtuskodás Bereczky Ferenc és Lajos szaniszlói lakosok régóta haragban J élnek Bereczky Sándorral azonban ezt nem merték megtámadni [...]
39. 1910-01-06 / 1. szám
[...] deczem berben Jegyző Dr Ambrózy Sándor Pénteken délután 3 órakor Elnök [...] Rozgonyi Viktor Jegyző Dr Ambrózi Sándor IV Sommás polgári felebbezési tanács [...] 2 Füzessy Árpád albiró Lopás Szaniszlón A csendőrség bejelen­tette a szatmári [...] Krémer Mihály és Bereczki Imre szaniszlói 8 16 év közötti fiatal [...]
40. 1913-09-17 / 38. szám
[...] Gyula segédszinész Szigeihy József Lantos Sándor Kallós Béla Kormos Lipót Juhász [...] Jakab diszletmester 4 segéddel Ba­kos Sándor fökellékes 2 segéddel Kovács Jó­zsef [...] Pénzre volt szükségé Epstein Dávid szaniszlói lakosnak Felbérelte tehát Vargha János [...] az Epstein terve mert a szaniszlói csendőrőrs rájött a stiklire és [...]
41. 1911-10-05 / 40. szám
[...] Papp Dániel és és Biró Sándor nagyecsedi lakosok egy zsák diót [...] Bulyáki Zsiga Nagy Dániel Nagy Sándor és Torma Sándor nagyecsedi le­gények az est sötétségét [...] és felügyelet tekintetében ismét a szaniszlói posta és távirdahivatalhoz tartozik j és összeköttetését a Mezőpetriről Szaniszlóra és vissza naponkint egyszer közlekedő [...]
42. 1909-12-16 / 50. szám
[...] vonatkozó módosítás volt mely Sternberg Sándor Weinberger Fe rencz ésDr Kovács [...] isko­lához szükséges hozzájárulás megajánlása tárgyában Szaniszlóé állami iskola elhe­lyezésére szükséges telek [...] tény Börrely Kálmánd Mező petri Szaniszló Érkörtvélyes Dengeleg Iriny Mezőfény Krasznaszentmiklós [...] bizottság fogja megbirálni Képkiállitás Fáy Sándor festő táj és zsáner képekből [...]
43. 1911-09-28 / 39. szám
[...] Uj ügyvéd városunkban Dr Vetzák Sándor a múlt héten az ügyvédi [...] ügyében megkötött szerződés jóváhagyatott Nagy Sándor népszámláló biz­tosnak a dijait 25 [...] cimü újság belső dolgozótársát Máté Sándort Csizmadia Zsigmond mátészalkai gazdálkodó és [...] tiszteletet és szeretetet ér­demel A szaniszlói szállító lova Spitz József szaniszlói fuvaros elvállalta az uradalomnál dolgozó [...]
44. 1910-11-10 / 45. szám
[...] a hagy másláposiban ifj Jeszenszky Sándor és Ke­resztény Lajos a misztótfalusiban [...] Lukács László a felsőbányáiban Farkas Sán­dor a kismajtényiban Bodoky Béla és Szolo májer János a szaniszlóiban Gruber Márton és Zahoránszky István [...] Mózesné hely­beli és Magyar László szaniszlói lakosokat gondnokság alá helyezte A [...]
45. 1914-01-28 / 4. szám
[...] rendőrség nyomoz ez ügyben Táncvigalom Szaniszlón A szaniszlói polgári Olvasókör saját könyvtára javára [...] Bö­zsike urléány Szilágyi Gyula Hornyák Sándor Csanálosi József Diczig Jenő urak [...] Szavalta Szász János 2 Petőfi Sándor Elő­adta Szaleczky Miklós áll ig [...] nélkül elvitt A szalma Tájerling Sándor hely­beli mészárosnál van elhelyezve A [...]
46. 1910-04-07 / 14. szám
[...] StroL nayer Ferencz kereskedő Sternberg Sándor magánzó Dr Sternberg Endre ügyvéd [...] István kereskedő és Dr Vetzák Sándor ügyvédjelölt A 9 óra 16 [...] képviselőjelöltjét utánna Dr Jordán Károly szaniszlói apát plébános kiindulva a károlyiak [...] Fide virtute fámám quaere mint szaniszlói nagybirtokost és jó patronust éltette [...]
47. 1916-04-12 / 15. szám
[...] j ca vasárnap délelőtt kiment Szaniszlóra hon j nan délután már [...] kr kormánysegéd adománya 20 Lebovits Sándor szaniszlói akos 50 Gajdos Mihály kis [...]
48. 1914-04-29 / 17. szám
[...] ki Plébános beiktatás Török Lajos szaniszlói plébános múlt csütörtökön tette le megyéspüs­pökünk kezébe a plébánosi esküt Szaniszlón kedden iktatta be dr Szentgyörgyi [...] ref Boros István cseled fia Sándor ref Jenei Lajos cseléd leánya [...] 4 hetes ránggörcs Kovács J Sándor rk 5 hetes veleszületett gyengeség [...]
49. 1911-02-16 / 7. szám
[...] méltó példa Halálozás Polliik Leopold szaniszlói volt lakos Pollák Mór érmihályfalvai [...] kir tanácsos pénzügy igazgatót és Sándor Ignácz adóhivatali föpénztáírnokot mint az [...] Hányevalik György hetes kinek szülei Szaniszlóról Fiúméba mentek lakni afeletti elkeseredésében [...] villamtelep gépészének fia eljegyezte Katanizs Sándor épí­tési vállalkozó kisszebeni gránit kőbányák [...]
50. 1909-12-02 / 48. szám
[...] hogy Mező­terem Mezőpetri Fény és Szaniszló közsó j NA GYKÁROLY ÉS [...] Lajos járásorvos és Dr Aáron Sándor főorvos is többször tettek már [...] Becsky György 2 K Becsky Sándor 2 K Saághy Gusztáv 2 [...] K N N 20 K Szaniszlói állomásfőnök 3 K 40 f [...]
51. 1912-05-22 / 21. szám
[...] László Kupié énekli Katrabai Nagy Sándor Az Idegesek bohózat Elő­adják Dienes [...] ügyészséget hogy letartóztatták ifjabb Varga Sándort és nyolc társát akik Bihar [...] ügyosztályuknál Épül egy magyar iskola Szaniszlóban a napokban fogtak hozzá a [...] volt szük­ség mindenki tudja ki Szaniszló községet is­meri Körjegyzőválasztás A vezendi [...]
52. 1912-08-07 / 32. szám
[...] Géza Igná­cot helyettesül dr Vetzák Sándor nagykárolyi ügyvédet nevezte ki Bejelentési [...] tett lépéseket Hir szerint Giesswein Sándor kanonok országgyűlési képviselő utód­lási joggal [...] Antal Zimonyi Gyuláné ifj Bánóczi Sándor Éltető Albert Luczay Mihály Pálur [...] szatmárudvari állami elemi néptanitónot a szaniszlói Karabélyos Andor és neje szaniszlói állami elemi iskolai tanítót illetve [...]
53. 1911-01-05 / 1. szám
[...] sz fj 6 Ifj Matolcsy Sándor és Makay Lajos kérelme társaskocsi [...] Kinevezés A pénzügyminisztérium Sze leszky Sándor volt városi helyettes aljegyzőt a [...] népszámlálás Ssaniszlón Hír sze­rint a szaniszlói románajku polgárokat valaki kit a [...] ko­rona pénzbüntetéssel sújtotta Pái György sza­niszlói gazdát ki János nevű fiát [...]
54. 1915-12-29 / 52. szám
[...] Szalmaözvegy c egyfelvonásos bohózat Keszler Sándor nagy tetszéssel adta az após [...] a karácsonyi tábori jelenet László Sándor és Balogh Gyula jóízűen játszották [...] Láng Gyula Vállaj Pásztóy Dénes Szaniszló Récsey Ede Rónay István Csa [...] Farkas Lajos érdengelegi Szilágyi József szaniszlói gazdálkodók az északi harc­téren hősi [...]
55. 1911-04-27 / 17. szám
[...] testi sértés Márk községben Szabó Sándor és Janóski István ottani lakos [...] még a mull év őszén Szaniszlón 20 25 tagból melynek Ba­log [...] a társaság két hónap alatt Szaniszlón és vidékén a csendőrség vegre [...] oda Uj terménykereskedő városunkban Kaufmann Sándor ki a napokban termény kereskedést [...]
56. 1911-09-28 / 39. szám
[...] nyelv diadala lehet Iskolák bezárása Szaniszlón A ron­csoló toroklób járványszerii fellépése folytán Szaniszlón az iskolákat bezárták USCHONG BUZIÁSFÜRDO [...] továbbá 7783 1911 K Nagy Sándor népszámláló biztos dijainak felemelésére vonatkozólag [...]
57. 1899-08-24 / 34. szám
[...] Jasztrabszky Irma végrehaj tatónak Baumgartner Sándor és neje Schultósz Te­rézia végrehajtást [...] i kir tvszék területén fekvő Szaniszló községházához kitüzetik az árverési feltételek [...] ki­kiáltási áron alul is a szaniszlói 1151 sz tjkvi A f [...]
58. 1911-03-09 / 10. szám
[...] ismeretlen Ebmarás Gebén a Harsányi Sándor tu­lajdonát képező házőrző eb megveszett [...] fogházra itelte Rókák garázdálkodása Pataky Sán­dor érkörtvélyesi ref lelkész 6 fajtyukját [...] hó 2 án tartotta meg Szaniszlón évi rendes közgyűlését Marchis Romnlus [...] ezután a székhely városunk lesz Sza­niszlón csak fiókot tartanak fenn Az [...]
59. 1912-03-06 / 10. szám
[...] városunkban Varga István és Martinovics Sándor jezsuita páterek 8 napon át [...] diákok ügyében a szatmár megyei Szaniszló község oláh parasztjai is népgyüléseztek [...] három példány a kicsapott kispapokból Szaniszlóra való Jó volna ha a [...]
60. 1911-11-16 / 46. szám
[...] és támogatást kér tisztelettel Sámuel Sándor könyv és papirkereskedö HÍREK Személyi [...] Kékesoroszfaluban Nagysom 1 kúton Nagykárolyban Szaniszlón Nagybányán I és Felsőbányán melyek [...] Állami iskolák en­gedélyeztettek 1912 évre Szaniszló Réztelek Szamosborhid Kányaháza Kismajtény Jeder [...]
61. 1909-07-22 / 29. szám
[...] csak szeptemberben várható Betörés A szaniszlói postahivatal­ban f hó 14 és [...] tettest Kinevezés A király Szoboszlay Sándor debreczeni kir törvényszéki bírót a [...] vívmányaival felszerelt gyár X Asztalos Sándor ut 22 sz alatt van [...] központ aug 4 d e Szaniszló köz­pont A tól O ig [...]
62. 1912-03-20 / 12. szám
[...] akadt Magánlaksértés Morsik Nagy Lajos szaniszlói lakos Bamuli József uradalmi inté­zőt [...] Lázárné leányát Az alkohol Papp Sándor társainak behí­vására a Rózner féle [...] végleges betöltéséig nem Láng György szaniszlói körorvQs hanem dr Bluii Józsii [...]
63. 1910-05-19 / 20. szám
[...] Franek László a krassóiban Böszörményi Sándor az aranyosmegyesiben Dr Schönpfiug Riehárd [...] azt mondotta hogy azt egy szaniszlói nagybátyjá­tól kapta Csintalan Erzsébet megtudva [...] Fel­jelenhetett a kir ügyészségnek Kanyarójárvány Szaniszló és Pe­nészlek községekben a kanyaró [...]
64. 1912-07-31 / 31. szám
[...] elmegyógyintézetbe szállították Öngyilkosság Freund Antal szaniszlói telepes kit vállalkozásaiban ért balsiker [...] ki mint csendes elmezavarodott élt Szaniszlón beugrott az udvarán levő nyi­tott [...] fiúgyermeket szült kit nagyapja Lengyel Sándor miután a gyermek halva született [...]
65. 1912-04-24 / 17. szám
[...] Személyek Ligeti Konrád vaskereskedő Hornyák Sándor Ella neje Szabó Giziké Özv [...] fia Mihály és Ferenc kik Szaniszlón laktak Gólya Miklós felesége és [...] Mikulás György és Parisán János szaniszlói legényeket akik Poszet Vendelt megtámadták [...]
66. 1915-06-23 / 25. szám
[...] PéchyJIstván dr a járás­bíróságot Dániel Sándor a kath egyházköz­ség küldöttségét Récsey [...] Székely Gyula mérki Török Lajos szaniszlói plébánosok Szentiványi Béla ke­gyesr tanár [...] Lőrincz István ungvári Csont Ignác szaniszlói káp­lánok és a helybeli kegyesr [...]
67. 1912-09-18 / 38. szám
[...] sógora Kubinyi Mariska unokahuga Kubinyi Sándor unokaöccse Vármegyénk állandó választmánya hétfőn [...] Károlynéhoz Templomból kivezetett kántor A Szaniszló községbeli görög katholikus oláhok kántortanitójukat [...] kinevezte tanítónak az októberben megnyíló szaniszlói állami iskolához Ebből pedig a [...]
68. 1903-03-05 / 10. szám
[...] A műsor második számát Radó Sándor színész monológja képezte ki Hangai [...] beszerzett adatokat Doktorrá avatás Ptyánk Sándor fő gymnasiumi tanár február hó [...] Lajos Genesen és Gruber Márton Szaniszlón Orvosi körökben már rég ismert [...] András biró és 244 társa Szaniszló ról Soltész István és 88 [...]
69. 1910-01-06 / 1. szám
[...] Ha­lálát siratják fiai Takács Ferencz szaniszlói ref lelkész és Takács Zsigmond [...] rody Dezső és Dr Debreczeni Sándor ügyvéd jelölt Mitrovich Elek gör [...] 1 főszolgabíróvá dr Láng György szaniszlói és dr Kovács József érendrédi [...]
70. 1904-01-14 / 2. szám
[...] Károlyi párt ré­széről Dr Aáron Sándor Dr Czulcor Lajos Jeney Géza [...] Papp Béla Pallay Péter Sternberg Sándor Schuszteritsch Fe rencz és id [...] a harmadik szakasznál a hol Szaniszló Érkörtvélyes Érendréd Penészlek Csomaköz Bere [...] ellátva Az elsők voltak a szaniszlóiak kik fel­vonultak vagy 18 Varságh [...]
71. 1907-01-17 / 3. szám
[...] számához Áthelyezés A király Várady Sándor dr ipolysági törvényszéki bírónak a [...] Friedenstein Jenő Kaufmann Izidorné Kaufmann Sándor Sternberg Sándor Weisz Samu Péterfi tanya 2 [...] hulla eltemettetett Halálozás Lázár Gábor szaniszlói gör katholikus lelkész kerületi esperes [...] én életének 68 ik évében Szaniszlón el­hunyt és ugyanott f hó [...]
72. 1906-10-18 / 42. szám
[...] fogana­tosíttatott s ezen resztvettek Garády Sándor vasúti és hajózási főfelügyelő Kacsó [...] mellett Kinevezés A pénzügyminiszter Szabó Sándor tordai pénzügyi számgyakornokot és Juhász [...] munkák végrehajtása tárgyá­ban Beküldetett Pénzintézet Szaniszlón Folyó hó 22 én d [...] helybeli Polgári olvasókör helyiségében a Szaniszló község­ben Arina takarék és hitelintézet [...]
73. 1905-01-19 / 3. szám
[...] polgármester a jegyzőkönyv hitele­sítésére Csőkör Sándor Mercs Imre Rozen berg Bernát [...] a következőket Elnökök Dr Aáron Sán­dor dr Adler Adolf Asztalos György [...] Árpád Ér endréd Garzó Imre Szaniszló Kalmár Fe­rencz Genes Kosztra Ignácz [...] Demeter Reszegérel Ifj Lang Demeter Szaniszlóról Bonya Sán­dor Borbély György Bereczky Zsigmond Csőkör [...]
74. 1907-05-09 / 19. szám
[...] Jubiláló orvos Dr Lang György szaniszlói körorvos a napokban ünnepelte orvosi [...] Szatmáron Eljegyzés Borosjenői Penyigey Manczur Sándor cs és kir főhadnagy boros­jenői [...] lakosok fia el­jegyezte vasadi Kriston Sándor és neje keő keszi és [...] László Szamosszeg mintatanitásra Paál Jenő Szaniszló érteke­zésre 4 Egyházmegyei kiküldötteknek 3 [...]
75. 1906-03-08 / 10. szám
[...] Dr Adler Adolf Dr Aáron Sándor Borody György Brichta Miksa Bunda [...] Albert Schusteritsch Ferencz ifj Sternberg Sándor Stróhmájer Ferencz Toóth Sándor Torner Béla Vetzák Ede Dr [...] gyűlésén szentgyörgyi Dr Jordán Károly szaniszlói apát plébános egyházi elnök elnökölt [...] visszaszállingóznak Hirtelen halál Rácz Bálint szaniszlói lakos földmives f hó 6 [...]
76. 1900-12-06 / 49. szám
[...] Ernő V o t Kaufman Sándor VII o t zongorakisérete mellett [...] Izidor és Dr Láng György Szaniszlóról 3 3 koronát Almássy Ignáczné [...] Vagner Istvnn és lvováts Nándor Szaniszlóról 2 2 kcr Dr Cservenyák [...] Pál Blau M László Lovass Sándor Gyurovits Gyula Maresch Emil Toóth Sán­dor Friedl Ernő Pap László Schiff [...]
77. 1901-10-24 / 43. szám
[...] illetve menye Sarkadi Renée Sarkadi Sándor Sarkadi Pista Neumann Sándor Sternberg Feri Sternberg Laczi gyömöröi Aldor Lucy Fisch Erzsiké Fisch Sándor Fisch Ella Fisch Miklós mint [...] István vendéglőjében néhány gencsi és szaniszlói választó össze verekedett minek folytán Magyar György szaniszlói lakost és fiát úgy el [...]
78. 1904-06-30 / 26. szám
[...] tagok felszólalása után hogy Jobbágy Sándor hagyatékügyi jegyzőt a budapesti tűzoltó [...] dr Laurán Ágostont Lázár Gábor szaniszlói esperes lelkész román nyelvű köszöntőben [...] kerületbe Diamant Gyula segédjegyzőt a szaniszlói anyakönyvi kerületbe Majercsik Sándor okleveles jegyzőt a genesi anya­könyvi [...]
79. 1907-12-19 / 51. szám
[...] en hiva­talosak Uj doktor Debreczeni Sándor váro­sunk polgármesterének fia a napokban [...] Krémer Béla 21 éves molnársegéd szaniszlói lakos f hó 16 án Szaniszlón szülei lakásán egy 7 milli­méteres [...]
80. 1899-12-07 / 49. szám
[...] úgy maga mint gyermekei Laczika Sándor és Kálmán valamint a nagyszámú [...] évi deczember hó 5 én Szaniszlóról kocsi­som által Szeőrdemeterre küldött egy [...] bármily czimen el ne fo­gadja Szaniszló 1899 évi deczember hó 6 [...]
81. 1917-04-04 / 14. szám
4 NAGYKÁROLY ES VIDÉKI Tóth Sándor papi polgári vasúti és egyenruha [...] kérve maradtam teljes tisztelettel Tóth Sándor férfi szabó Nagykárolyban a polgári [...] próbamosást be­mutatja Teljes tisztelettel Fried Sándor a szab tulajdonosa Molnár és [...] eladó Értekezhetni lehet Heitmann Vencelnél Szaniszlón Kagjfkáeok ífctafi fpmda
82. 1917-04-25 / 17. szám
[...] Vetzák Ede és Dr Vetzák Sándor ügyvédi irodájukat egyesi tették A [...] dohányzsineg beszerezhető gffi Schwartz Ferencnél Szaniszlón Eladó házastelek j A Kenderes [...]
83. 1909-10-07 / 40. szám
[...] való megfizetésére Ítélte Tiltott kártyázás Sándor Károly és Nagy Lajos érkeserüi [...] érkeztek s miután Fecske Kálmán szaniszlói czigánynak tudomására jutott hogy nevezett [...] Időközben a rend­őrség megtudta hogy Sándort és Nagyot ki akarják fosztani [...] Pap Józsefné Mészáros István Majos Sán­dor 20 20 fillér A nemes [...]
84. 1903-02-05 / 6. szám
[...] János Gyurovits Gyula Szatmári Rajzinger Sándor Bosszin József Szaniszlón Straub Antal gyógyszertárában biztos s [...]
85. 1901-12-24 / 52. szám
[...] 1 töl kiadó Ur táron Sándor 3 3 r T 1 [...] Wagner Lajos Nonn János Malolcsy Sándor Petz János és Janitzky Albert [...] ezukorka itthon készül ifj Némethy Sándor ezukrász II I szokvány minőségben [...] János Gyurovits Gyula Szatmári Rajzinger Sándor Bosszin József Szaniszlón Straub Antal gyógyszertárában
86. 1915-12-15 / 50. szám
[...] karácsonyára 5 K Kerl ész Sándor adománya 50 K Szegedy Antal [...] adománya 300 K Komáromi István szaniszlói lakos adománya 62 K 20 [...]
87. 1903-03-12 / 11. szám
[...] örök áron eladó Értekezhetni Erdélyi Sándorral Somos utcza I sz alatt [...] közönség szives tudomására hozom hogy Szaniszlón levő 5 év óti üzletáthelyezés [...]
88. 1900-12-25 / 52. szám
[...] Szatmáron Bossin Jó­zsef és Rajzinger Sándor gyógyszeré­szeknél Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszertárában Fehér Gyarma­ton [...] szept 17 tisztelő hive Wekerle Sándor Elismerő nyilatkozat Ch k Olga [...]
89. 1908-12-31 / 53. szám
[...] kereskedő Müller József birtokos Némethy Sándor iparos Nonn Gyula és Papp [...] Serly Dénes és ifj Sternberg Sándor birtokosok Stuller József iparos Sugár [...] Helyettes parancsnokul távolléte idejére Márialaky Sán­dor főhadnagy vezényeltetett ki Ma nagy [...] értékes tárgy Lopás Márkus György szaniszlói gazda a múlt héten két [...]
90. 1914-01-14 / 2. szám
[...] Szentgyörgyi Jor­dán Károly apát kanonok szaniszlói plébános január 4 én vasárnap [...] Debreceni i polgármester erdőör fia Sándor gk Popovits János cipész­segéd leánya [...] S irnuel hivatal szolga íia Sándor ref Ráksi Imre dohányos fia Sándor ref Farkuly János vonatfékező leánya [...] Brugós István földmi vés fia Sándor rk Sinka József kőműves leánya [...]
91. 1913-12-31 / 53. szám
[...] Endre csomaközi plé­bános s a szaniszlói plébánia interimalis ad ministratorává Láng [...] kiterjedő működési körrel ifj Barak Sándor csizmadia és Stier Ignácz borbély [...] ref Friedmann Béni kereskedő fia Sándor izr Pákey Dezső vasúti kapus [...] béres fii Pál gk Puskás Sándor kondás leánya Ida gk Lengyel [...]
92. 1914-07-01 / 26. szám
[...] Madarassy Dezsőt Tóth Mórt Gá­bor Sándor főerdőtanácsost és Osztadál főerdő mestert [...] az uj járásorvosra Takács István szaniszlói ref lelkész lendületes beszédben az [...] táv­irattal értesítették Meglopott járásbiró Dániel Sándor kir já rásbiró panaszt tett [...] magukat Nagykárolyból kitiltott alkoholista Né­methy Sándor sok galibát okozott a rendőr­ségnek [...]
93. 1901-12-12 / 50. szám
[...] János Gyurovits Gyula Szatmári Rajzinger Sándor Bosszin József Szaniszlón Straub Antal gyógyszertárában A Il [...]
94. 1909-03-11 / 10. szám
[...] közönséget A zenét Rácz Lajos szaniszlói zenekara szolgáltatta a mulatság csak [...] törvényszéki biró A király Visky Sándor temesvári aljárásbirót a szat­mári törvényszékhez [...]
95. 1917-08-01 / 32. szám
[...] javítását A mozgalomhoz amelyet Gerő Sán­dor szervezett az ország összes ipartestületei [...] 22 azonnali megvételre Nagykárolyban és Szaniszlón egy nagyobb esetleg s 1 [...]
96. 1909-05-13 / 19. szám
[...] tagjain kívül résztvettek dr Aáron Sándor Boér Endre Ilosvay Aladár Jékey Mór Jékey Sándor Kende Zsigmond b Kováts Jenő [...] kisiklott Emiatt az esti gyorsvonat Szaniszló a személyvonat pedig Nagykároly állomáson [...] Béla tb főszolgabíró b Kovács Sándornak a járás uj főszolgabirájának Az [...]
97. 1910-07-14 / 28. szám
[...] vm t főügyész Dr Aáron Sándor vm főorvos Bay Miklós és [...] is mig a nagykárolyi és szaniszlói áll iskolák építése csak jövő [...] milyen ekkor lefolyt Szeretik Benedek Sándort tanítványai barátai s mindazok kik [...] végül Benedek Gyula és Benedek Sán­dor A bemutatott szép produktiók igen [...]
98. 1910-01-06 / 1. szám
[...] pedig Rozgonyi Viktor és Jeney Sándor törvényszéki bírók sorsoltat tak ki [...] óhajtók közül Penészlekrő való 21 Szaniszlóról 19 Mezőteremröl és Krasznaszentmiklósrol 11 [...] hozhattuk Köszönet érette Nagytiszteletü Uray Sándor urnák Debreczen Kész örömmel adtunk [...]
99. 1912-03-06 / 10. szám
[...] kath Lindenfeld Herman fuvaros fia Sándor izr Kolmájer Ferenc ács leánya [...] 1912 február hő 9 ikén Szaniszló községben Markovics Márton nagykárolyi lakost [...]
100. 1909-10-14 / 41. szám
[...] árvaszéki elnök Csaba Ador­ján Jékey Sándor Képessy László Péchy László Kovács Sándor és Madarassy István föszolgabirák Mangu [...] Gyene Pál vár­megyei aljegyzők Jeszenszky Sándor vár­nagy Az ebéden több felköszöntő [...] Szuporán János és Mikulás Demeter szaniszlói lakosok ellopták és azt részben [...] dr Fárnek László 10 Jeszenszky Sán­dor 5 Szilágyi Lajos 10 Almer [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind