116 találat

Találatok

1. (487. oldal)
[...] 1092 pankotai főesperes Dellana Miklós István fia 264 pannonhalmi apát Dombói [...] 1246 1290 posztónyírók 1290 Szent István első vértanú egyház plébánosa Bele­di [...] pápai adomány 331 340 341 kérése 419 audientia contradictorum 704 bulla [...] 22 389 805 872 1031 kérése 28 57 70 135 230 [...]
2. (678. oldal)
[...] Burján cs 231 232 1013 István és Mihály királyi emberek 1182 [...] 847 950 1274 konventi kiküldött István pap 270 Jakab szerzetes 598 [...] 428 703 polgárok 1542 áthelyezés kérése 362 bulla 705 engedély 347 613 999 1553 kérése 332 581 582 lásd még [...]
3. (665. oldal)
[...] 664 739 1982 2412 2413 kérése 31 230 231 421 423 [...] Nani Se­cundus ajánlás 1258 alkalmaztatás kérése 951 alkamarás 1797 alkamarás Lajos [...] 1834 1921 1941 2090 kibocsátásának kérése 799 kiegészí­tése 1274 szövegének javítása [...] jegyző 1337 jövedelmek succollectora Baranyai István zág­rábi kanonok 1864 kamarás 730 [...]
4. (760. oldal)
[...] lásd még apostoli Constitution döntés kérése 1361 engedély kérése 1213 1232 1242 1345 1347­1348 [...] 1367 familiáris Cardini Konrád felmentés kérése 1964 2118 2232 2237 2264 feloldozás kérése 2187 jövedelem átengedése 1799 kamara [...] Fleckel Henrik Mali­generi Vilmos Oláh István de Thomariis de Bo­nonia János [...]
5. (635. oldal)
[...] Egyházaserdőteleki Bereck Dénes diák György István János és Vörös István királyi em­berek 1165 Egyházasfügedi cs [...] h Borsod m 949 Egyházastokányi István Kis Simon fia szent­péteri plébános 949 egyházi adományok kérése és engedélyezése 328 fenyíték 1518 [...] 771 780 jövedelmének beszedése 581 kérése 282 289 402 404 420 [...]
6. (400. oldal)
[...] királyi ember 577 1275 1276 István királyi ember 577 1091 Miklós [...] 477 éneklőkanonok Dancs Miklós Szerdahelyi István éneklőkanonokság kérése 209 főesperes 93 kanonok Sápi Benedek Szerdahelyi István kanonokság kérése 208 káptalan írnoka Kelemen
7. (464. oldal)
[...] m 148 Panyiti cs 129 István és László királyi emberek 1225 [...] Cardeni de Florentia Konrád adomány kérése 476 adószedő Wolfram i Péter [...] 1178 elnyerése öt évre 1073 kérése 477 1073 1168 1188 1248 [...] officiálisok 460 felmentés 352 454 kérése 897 904 feloldozás megújítása 453 [...]
8. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1-40. jegyzőkönyv (1946. február 5.-1946. július 19.) 75-1008 (879. oldal)
[...] minisztertanácsról Jelen voltak B Szabó István államminiszter Tombor Jenő honvédelmi miniszter [...] Bárányos Károly közellátásügyi miniszter Dobi István földmívelésügyi miniszter Dr Antall József [...] köz oktatásügyi miniszter Dr Balogh István miniszterelnökségi politikai államtitkár Dr Ries István igazságügymi­niszter képviseletében dr Pfeiffer Zoltán [...] a bányászok családonkint Az a kérése hogy ez a közellátási kvantumon [...]
9. Név-, tárgy- és számmutató (575. oldal)
[...] Pál királyi ember 1072 Királyfiasámoti István és Miklós királyi embe­rek 900 [...] kiváltsá­gaik 154 195 asztalnokmester Bátori István bánya 800 bányakámarai rendelet 516 beleegyezés és hozzájárulás kérése 384 birtok 352 1097 birtokadomány [...] 937 995 996 1002 1247 kérése 1144 lásd még szabadispánság birtoklefoglaló [...]
10. (413. oldal)
[...] Dózsa püspökség birtokai 861 Szent István első vértanú oltár oltárosa Péter [...] 1204 Illés királyi ember 880 István és Zelch Mihály királyi emberek [...] közjegyző Bodrogi János Dögei Kaszás István Gyulai Gergely Lupstowo i János [...] őrkanonok Csázmai Brumeni Tamás őrkanonokság kérése 210 prépost 55 617 783 [...]
11. Név-, tárgy- és számmutató (529. oldal)
[...] Doboka m 589 Egregyi Mihály István fia egri kanonok 246 Égre [...] esperes György 362 cs 1168 István királyi ember 1438 1445 László [...] Mikófalvi Pál Pásztói Lukács kanonokság kérése 246 275 káptalan 251 454 [...] Miklós Erzsébet oltár rektora Asszonypataki István István király oltár rektora Újlaki András [...]
12. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 41-66. jegyzőkönyv (1946. július 26. -1946. november 15.) 1009-1686 (1216. oldal)
[...] költségvetése keretében kér Dr Balogh István bejelenti hogy a javaslatot egyelőre [...] 4 6 5 Dr Balogh István államtitkár előterjeszti javaslatát a B [...] 5 7 6 Dr Balogh István államtitkár előterjeszti javaslatát dr Kaffka [...] sz előterjesztés Gyöngyösi János távirati kérése alapján javasolta kiegészíteni a magyar [...]
13. 1426 (431. oldal)
[...] esküt előttük mégis erről sokszori kérése ellenére a felmentő oklevelet vonakodnak [...] előtt Salona i Lóránt fia István fiai László János és Pál [...] Sadan nevű birtokai Lóránt fia István fiainak kezén vannak akiket ius [...] János mester nevében Theresthene i István fia János nádori levéllel jelent [...]
14. (625. oldal)
[...] pápai 1337 kamarás 927 Kamarcai István nyestböradószedő 2275 2401 2402 Jakab [...] királyi ember 645 ügyvéd 1644 István királyi ember 20 Kónya királyi [...] 2332 2418 lásd még Hornsteini István és Szarvkői István János esztergomi érsek 1387 1418 [...] javadalom ado­mányozása 298 átadása 1550 kérése 867 perlé­se 786 kanonokságba befogadás [...]
15. (420. oldal)
erdélyi püspök Palóci György Upori István püspöki és káptalani tizedek és [...] 169 vajda Csáki Miklós Lackfí István vajdai jelenlét bírósága 677 1080 [...] titeli kanonok az erdődi Szent Ist­ván plébániaegyház plébánosa 93 plébános Erdődi [...] Antal Zákányi Tamás kanonoki javadalom kérése 249
16. (418. oldal)
[...] i Miklós zenggi püspök Dámján István orgonista Necpáli János Székely Mátyás [...] Necpáli János pankotai főes­peres orgonista István kanonok prebendárius Várfalvai Péter prépost [...] Egyházaserdőteleki Bereck Dénes diák György István János és Vörös István királyi emberek 998 Egyházasmerecse h [...] el­nyerése 495 523 617 863 kérése 10 187 208­209 211 215 [...]
17. 1. kötet • B. Gróf Tisza István kormánya 1903. november 3-1905. június 18. • Az országgyűlés harmadik ülésszakának törvényalkotó munkája (211. oldal)
[...] harmadik ülésszakának törvényalkotó munkája Tisza István 1904 május 2 án kelt [...] 26 1905 Ш 74 Tisza István miniszterelnök legfelsőbb előterjesztése az uralkodó [...] 1904 május 2 783 Burián István sürgette hogy a megajánlott pénz [...] 7 t 25 27 Burián István kérése az Országos Bizottság részé­re 1904 [...]
18. (326. oldal)
[...] védett munkahelyével kapcsolatos jelentés LESTÁK ISTVÁN elvtárs Először azt kell tisztázni [...] a maguk véleménye erről LESTÁK ISTVÁN elvtárs Fejezzük be az építkezést [...] Nagyon sok pénzbe kerül LESTÁK ISTVÁN elvtárs A vár alatti objektum [...] követet leváltani valamint ez kifejezett kérése Nasszernek is mivel a szomszédságában [...]
19. OKLEVÉLKIVONATOK (1–1044. sz.) (239. oldal)
[...] 1 október 8 között kelt kérése 544 sz értelmében Od i [...] i János fiai Egyed és István O d i Mihály fia Miklós Od i István fia Mihály Doba i Dubo [...] Doba i Egyed Chompaz i István és Márton Chama fia Tamás István fia László Fermenus i György [...]
20. (642. oldal)
[...] előtt Zeleste i Jakab fia István fogott bírák közbenjárására kiegyezve Zeleste [...] Ápr 12 Uo Ua Grabowniczai István zágrábi egyházmegyei clericusnak adja azon [...] Ápr 12 Uo Ua Rachai István zágrábi egyházmegyei clericusnak adja a [...] villicum nomine minden holmijával engedély kérése terragium és tartozásai megfizetése nélküha [...]
21. 1. kötet • Bevezető tanulmány • A. Gróf Khuen-Héderváry Károly kormánya 1903. június 27-1903. november 3. • Khuen-Héderváry Károly kormány megalakítása (24. oldal)
[...] Wekerle Sándor hátat fordítson Tisza István kormányala­kítási tervének Az új kormány [...] megbeszéléseket értekezleteket is tartottak Tisza István biztosan csak az első két [...] én reggel fogadja hivatalában Tisza István hazaérkezve 1903 június 17 én [...] a királyi felhatalmazással érkező Tisza István kérése elől és 1903 június 18 [...]
22. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 41-66. jegyzőkönyv (1946. július 26. -1946. november 15.) 1009-1686 (1408. oldal)
[...] tudja mi lehet a külügyminiszter kérése mö­gött talán a katonai kérdések [...] Rácz Jenő Rónai Sándor Ries István Molnár Erik illetve Sárkány József és Balogh István nem írta alá a jegyzőkönyvet [...] előter­jesztés 30 A budapesti Győrffy István Kollégium 1946 július 10 én [...]
23. (373. oldal)
[...] fia János az utóbbi fia István nevében is eladják Thuson i [...] Dacho fiának Jánosnak fiait Demetert Istvánt és Lorándot valamint Kelechen i [...] 11 f V p pasche István turóci prépost és a konvent [...] Ápr 12 Firenze Pápai búcsúengedély kérése a pécsi egyházmegyei Sakol i [...]
24. A minisztertanácsi jegyzőkönyvek • [13.] 193.1947. július 28. (617. oldal)
Vásárhelyi István államtitkár Az orosz szöveg terjesen [...] olajos mozdonyaink is vannak Antos István államtitkár Ha csak arról van [...] pénzügyi problémák merülnek fel Vásárhelyi István államtitkár A tárgyalások során felhívtuk [...] szovjet félnek az volt a kérése hogy vigyük ezt ennek dacára [...]
25. (490. oldal)
[...] Bálint királyi ember 169 882 István és László királyi emberek 169 [...] 1348 udvari miles Maróti János István fia Zrínyi Péter Udvarnokdarázs h [...] 1144 1184 1237 1238 1282 kérése 718 örökösök részére is 482 [...] 532 Unyani cs 582 755 István királyi ember 9 952 János [...]
26. 1424 (255. oldal)
[...] i Máténál vannak amelyeket sokszori kérése ellenére sem ad vissza neki [...] die oct Georgii Nánai Kompolt István országbíró azt a pert amelyet Korogh i néhai István bán fia István proc Nagfalu i Antal diák [...] Chemen i Lőrinc fia Salaph István proc Thelley i György szintén [...]
27. (486. oldal)
[...] 1409 1432 640 1095 írásbeli kérése 222 lásd még Galántai özvegy [...] Pachay i lásd Pocsaji Pacsai István nádori ember 453 Zenthus Demeter [...] 260 707 nádori ember 707 István királyi ember 260 Paks h [...] királyi ember 999 Ermolaus 123 István nádori ember 454 Palazokwz i [...]
28. A MINISZTERTANÁCSI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEI (1113. oldal)
Dr Balogh István államtitkár előterjeszti javaslatát az Elhagyott [...] nem ez volt egészen a kérése Ajavaslat idevágó része abszurdum A [...] főváros gyámhatósága alá Dr Balogh István államtitkár ennyire nem volt kiélezve [...] belügyminiszter szempontjából elfogadhatatlan Dr Balogh István államtitkár nem tartja lényegesnek ezt [...]
29. (519. oldal)
[...] János ispán Marcali Dénes javadalom kérése 92 kanonok Bericsi Miklós Miklós fia Dávoti Lász­ló Ebresi Tamás István Farkas fia Kaproncai János Ladichovit [...] László fia Török László kanonokság kérése 92 zágrábi káptalan 555 691 [...]
30. (210. oldal)
[...] M Júl 5 Vicedomini Jakab kérése a pápához Lukinovic 572 Helyes [...] Platy dictus Péter Lipto i István fia János és Tamás fia István Zambor i Gergely és Zazfalua [...] felesége elismerve hogy Salamon i István fiától Kelementől visszakapták a 61 [...]
31. (237. oldal)
[...] Harangláb birtokán lakó Basow dic­tus István nevű jobbágya tolvajsággal vádolva Antal [...] azonnal kérte hogy az officiális István részéről szolgáltasson elégtételt és bár [...] meg is ígérte mindeddig többszöri kérése ellenére sem szolgáltatott igazságot Tegyen [...] i Chuda dictus Pál fia István fiait a birtok elfoglalásától felkérésé­től [...]
32. (455. oldal)
[...] Isthennebe Zegenuknek hátlapi feljegyzés 1231 István Farkas fia bekcsényi főesperes zágrábi [...] 957 kalocsai olvasókanonok lásd Mányaházai István vikárius és éneklőkanonok mint fogott [...] szlavón bán lásd Gutkeled nb István türjei prépost 286 váradi olvasókanonok [...] 1187 lásd még bírói intézkedés kérése 191 251 252 260 654 [...]
33. 1424 (609. oldal)
[...] hogy a Zeplak i nemesek ké­rése ürügyén a birtokaikat és jobbágyaikat [...] i Péter mester Nánai Kompolt István or­szágbíró Nyitra megyei bírságszedője nyugtatja [...] i Miklós özvegyét meg fi­ait Istvánt Pétert Lászlót és Andrást valamint [...] megfizetése felől amelyben Gedfalwa i István leánya Ilona Babindal i Miklós [...]
34. Név-, tárgy- és számmutató (736. oldal)
[...] m 584 1134 világi karhatalom kérése 1430 villicus 47 646 880 [...] Pál királyi ember 307 Vitéz István lásd Kamarcai Vitéz István Vitkai Imre királyi ember 219 [...] 135 1383 vitricus 1370 Vityai István és Mihály királyi emberek 737 [...]
35. (425. oldal)
[...] 1073 1075 1204 1226 Pohárnok István Tamás fia volt királynéi pohár­nok [...] h Szabolcs m 12 Besenyődi István királyi ember 2 Besev Besew [...] kamarása Ferenc velencei bíbo­ros bíborosság kérése 29 bicellum 100 481 548 [...] 274 782 Bilgezdi Domokos és István familiárisok 990 Gál László Márton [...]
36. Hely-, név- és tárgymutató (279. oldal)
[...] győri káplán 36 ifjú Bátori István familiárisa VII 10 Paladics h [...] vár Csehország kh 181 pártfogás kérése 147 Patócsi személynév III 19 [...] 1498 1526 58 1 20 István 1 13 mint levélkézbesítő 1 [...]
37. OKLEVÉLKIVONATOK (1–1044. sz.) (110. oldal)
[...] on zálogba adja Cheh d István magister Aduryan i alvárnagynak Eredeti [...] László Capulna i Bene­dek fia István Horuath d Péter és fia [...] Jóllehet 1376 október 7 i kérése 209 sz szerint Ebesfolua i [...] aki Turuzkou i Elleus fia Istvánnak a leánya elhunyt férje birtokából [...]
38. (626. oldal)
[...] Zágráb m 85 Botunovci Tamás István fia zágrábi püspöki vikárius 85 Boyzka i István királyi ember 1271 Bozéi Domokos [...] Litvánia 202 Bresztolci cs 1437 István turóci prépost 263 607 376 [...] 545 572 641 993 1419 kérése 219 1541 megerősítése 1033 Buda [...]
39. A minisztertanácsi jegyzőkönyvek • [6.] 186. 1947. június 27. (339. oldal)
[...] nyugodtan el lehet fogadni Antos István pénzügyi államtitkár A minisztertanács nem [...] l A a szovjet fél kérése tőlünk az elért lehető engedményekkel [...] körül folyik a vita Antos István pénzügyi államtitkár A kormány pl [...]
40. Oklevélkivonatok (1-1046. sz.) (164. oldal)
[...] i Péter fia Jakab valamint István által Budun város ostromakor és [...] Jakab­nak Sebe t az előbbi Istvánnak a feleségét valamint a még [...] május 24 i ítéletlevele és kérése 374 sz alapján Molunsar i [...] Méltóságsor Fülöp prépost Benedek olvasó István éneklőkanonok az őrkanonokság betöltetlen Hátlapján [...]
41. 1424 (288. oldal)
[...] 17 után Buda Nánai Kompolt István országbíró a csázmai káptalanhoz DL [...] szóló oklevelet a panaszosok többszöri kérése ellenére is ezért megparancsolja nekik [...] Bude in Trinit Nánai Kompolt István országbíró a leleszi konventhez Elmondták [...]
42. (208. oldal)
[...] és test­véreinek György székelyispánnak s Istvánnak in triginta florenis compoti Zathmariensis [...] II p Barnabe Chak i István fia György székelyispán szatmári és [...] különös királyi parancsra tartott közgyűlésén István fia Imre a váradi káptalan [...] erőszakkal elvette azokat és számtalan kérése ellenére sem adta vissza Mivel [...]
43. (338. oldal)
[...] János fiai János érsek és Ist­ván valamint ugyané János fiának Miklósnak [...] járó harmadát cum dupplo dupplato István mester kilenc márka bírság bírói [...] Zsig­mond felesége Lucia ellen amiért kérése ellenére nem szolgáltattak elégtételt Olaius [...]
44. (610. oldal)
[...] Molnári Kelemen őrkanonok Dénes őrkanonokság kérése 1173 Szent Adalbert egyház 567 [...] Vasvári Péter Borbála kápolna rectora István crucifer 590 Domokos kolostor 567 Katalin ispotályosház mestere István vikárius 2393 vikárius Domokos győri [...]
45. (727. oldal)
[...] közzététele 2015 lefoglalása 2555 másolatának kérése 669 másolatban való kiadása 1532 [...] h Zágráb m 2855 Oláh István egri kanonok pápai káplán 2247 [...] m 2093 Zemplén m 668 István királyi ember 1462 Olaszka h [...]
46. (497. oldal)
[...] birtok birtokrész zálogosítása zálogosításhoz beleegyezés kérése 1257 zálogosítólevél 253 519 960 [...] Konszkai 1124 Zellásd Szél Zélai István királyi ember 1002 1144 Zelch [...] zempléni alispán Ruszkai Bertalan Semsei István ZempselZemthe i lásd Semsei Zengel [...]
47. 1424 (260. oldal)
[...] nádori ember Orros János alábbi kérése miatt végül nem lett megnevezve [...] káptalan Zs hoz Nánai Kompolt István országbíró idézőlevele értelmében az abban [...] Yach i Márton királyi ember­rel István karbeli klerikust küldték ki akik [...]
48. OKLEVÉLKIVONATOK (153. oldal)
[...] nevezett Hanwa i András fia István fiának Mihálynak özvegyét és Erzsé­bet [...] jegy ajándék fejében Sen i István útján 60 aranyforintot fizettek Hiányos [...] Lamperthfalwa és Zylwazo birtokoknak adományul kérése miatt keletkezett vitás ügyben amelyben [...]
49. (843. oldal)
[...] a tartalmát nem ugyanis a kérése az volt és a javaslata [...] javaslat Tessék Horváth elvtárs HORVÁTH ISTVÁN elvtárs Én úgy vettem észre [...] akartam döntést hozni róla HORVÁTH ISTVÁN elvtárs Mint új dologgal kapcsolatos [...]
50. (694. oldal)
[...] 2178 Imre herceg oltár 2177 István király oltár 2178 László kápolna [...] Frank királyi ember 503 702 István királyi ember 503 702 felhatalmazás [...] házassági akadály alól 1651 2232 kérése 2118 2264 kereset alól 828 [...]