2. oldal, 114 találat (0,298 másodperc)

Találatok

51. (413. oldal)
[...] Dózsa püspökség birtokai 861 Szent István első vértanú oltár oltárosa Péter [...] 1204 Illés királyi ember 880 István és Zelch Mihály királyi emberek [...] közjegyző Bodrogi János Dögei Kaszás István Gyulai Gergely Lupstowo i János [...] őrkanonok Csázmai Brumeni Tamás őrkanonokság kérése 210 prépost 55 617 783 [...]
52. (418. oldal)
[...] i Miklós zenggi püspök Dámján István orgonista Necpáli János Székely Mátyás [...] Necpáli János pankotai főes­peres orgonista István kanonok prebendárius Várfalvai Péter prépost [...] Egyházaserdőteleki Bereck Dénes diák György István János és Vörös István királyi emberek 998 Egyházasmerecse h [...] el­nyerése 495 523 617 863 kérése 10 187 208­209 211 215 [...]
53. (420. oldal)
erdélyi püspök Palóci György Upori István püspöki és káptalani tizedek és [...] 169 vajda Csáki Miklós Lackfí István vajdai jelenlét bírósága 677 1080 [...] titeli kanonok az erdődi Szent Ist­ván plébániaegyház plébánosa 93 plébános Erdődi [...] Antal Zákányi Tamás kanonoki javadalom kérése 249
54. (421. oldal)
[...] Mihály fia őrkanonokság jogai 494 kérése 248 negyedjövedelme 494 örökös ispán [...] egyház 941 Anna városrész 252 István király kereszteseinek szerzetese Nagy Péter [...] m 737 Fahídi András és István királyi emberek 1238 Fain h [...]
55. (429. oldal)
[...] olvasókanonok Garammelléki Miklós György olvasókanonokság kérése 215 őrkanonok István plébános Nórápi Tamás prépost Egyed [...] klerikus császári köz­jegyző 842 Porkoláb István királyi ember 1238 Gyulafalvi cs [...]
56. (462. oldal)
[...] 1062 1070 1244 1248 írásbeli kérése 174 uradalom 1244 Öderpn 1246 [...] cs Isván lásd Aranyáni ördög István jn 995 1096 1203 őri [...] császári közjegy­ző 99 özdögei Besenyő István volt királyi bírságbehajtó 982 Pál [...]
57. (464. oldal)
[...] m 148 Panyiti cs 129 István és László királyi emberek 1225 [...] Cardeni de Florentia Konrád adomány kérése 476 adószedő Wolfram i Péter [...] 1178 elnyerése öt évre 1073 kérése 477 1073 1168 1188 1248 [...] officiálisok 460 felmentés 352 454 kérése 897 904 feloldozás megújítása 453 [...]
58. (480. oldal)
szállás kérése 961 Szálláspatak h Hunyad m [...] 173 592 975 1141 Szalontai István kúriából kiküldött nádori ember 294 [...] vasalt 953 Szanai cs 733 István bosjakói officális 777 Miklós alnádor [...]
59. (483. oldal)
[...] 915 999 1293 1295 káplánság kérése 256 per 960 974 1146 [...] ülnök 364 Szennyesi cs 1074 István királyi ember 1091 Szepes megye [...] Szent Péter egyház plébánosa 343 István esztergomi egyházmegyei pap bácsi kano­nok [...]
60. (488. oldal)
[...] Thompsa ffi szn 1102 Thori István nyitrai presbiter kiküldött 1144 thomachkerthuel [...] Miklós Erdődi Benedek János kanonokság kérése 212 káptalan mint hh 12 [...]
61. (490. oldal)
[...] Bálint királyi ember 169 882 István és László királyi emberek 169 [...] 1348 udvari miles Maróti János István fia Zrínyi Péter Udvarnokdarázs h [...] 1144 1184 1237 1238 1282 kérése 718 örökösök részére is 482 [...] 532 Unyani cs 582 755 István királyi ember 9 952 János [...]
62. (494. oldal)
[...] Márton fia Szentgyörgyi András kanonokság kérése 213 káptalan 696 856 974 [...] Vetési cs 473 825 872 István a rác despota tárnokmestere 473 [...] János római prefektus 481 Vicsapi István királyi ember 151 Vid aradi [...]
63. (497. oldal)
[...] birtok birtokrész zálogosítása zálogosításhoz beleegyezés kérése 1257 zálogosítólevél 253 519 960 [...] Konszkai 1124 Zellásd Szél Zélai István királyi ember 1002 1144 Zelch [...] zempléni alispán Ruszkai Bertalan Semsei István ZempselZemthe i lásd Semsei Zengel [...]
64. OKLEVÉLKIVONATOK (1-1059. sz.) (227. oldal)
[...] Desew comes és Ugrin fia István bizonyítják hogy noha István fia Ja­kab Sicula fia Máté [...] hogy XXII János pápához intézett kérése alapján felmenti őt az irregularitas [...]
65. A MINISZTERTANÁCSI JEGYZÖKÖNYVEK • [11] 78. Jegyzőkönyv. 1946. január 5. 428 (462. oldal)
[...] 80 Gyöngyösi Külügyminiszter adminisztratív jellegű kérése van A fűtő­anyaggal való kényszerű [...] távollevőket helyettesítő államtitkár továbbá Balogh István miniszter­elnökségi államtitkár Ajegyzőkönyv mellett megtalálható [...]
66. FÜGGELÉK • A MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEK NAPIRENDI PONTJAINAK JEGYZÉKE 653 (666. oldal)
[...] 286 75 27 Felhatalmazás indemnitás kérése a Nemzetgyűléstől az államház­tartás ügyeinek [...] Szilágyi Mihály és dr Mohar István miniszteri osztálytanácsos és dr Kobulszky [...]
67. FÜGGELÉK • A MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEK NAPIRENDI PONTJAINAK JEGYZÉKE 653 (686. oldal)
[...] 608 83 15 Dr Szívós István kinevezése az Iparügyi Minisztérium központi [...] 83 31 A brit kormány kérése a szovjet magyar kereskedelmi egyezmény [...]
68. (31. oldal)
[...] azonban János megidézését kérte Mivel kérése iuri consona főre videbatur a [...] a királyi ember Kispereche i István a konventi Tamás fráter volt [...]
69. (45. oldal)
[...] i Péter fiával László­val és István diák fiával Jakabbal folytatott és [...] jegyzőjének kérésére a nagybányai Szent István király plébánia kiváltságait átírja és [...] Miklós csanádi egyházmegyei temesi báró kérése a pápától az interdictum alá [...]
70. (304. oldal)
[...] i Elek fia György és István fia Jakab néhány megnevezett és [...] és szomszédjától meg határosától sok­szori kérése ellenére sem tudta megszerezni nisi [...]
71. (425. oldal)
[...] 1073 1075 1204 1226 Pohárnok István Tamás fia volt királynéi pohár­nok [...] h Szabolcs m 12 Besenyődi István királyi ember 2 Besev Besew [...] kamarása Ferenc velencei bíbo­ros bíborosság kérése 29 bicellum 100 481 548 [...] 274 782 Bilgezdi Domokos és István familiárisok 990 Gál László Márton [...]
72. (430. oldal)
[...] m 738 Bresztolci cs 738 István turóci prépost 159 243 284 [...] cs és Olasz cs 152 István királyi ember 152 Brokonagora h [...] 71 319 393 398 711 kéré­se 136 Buda cs Rátoni 990 [...]
73. (440. oldal)
[...] 726 810 1060 1061 1254 kérése 27 213 365 1254 visszaadása [...] Mihály püspök Palóci György Upori István vajda Csáki Miklós Szántói Lack [...]
74. (455. oldal)
[...] Isthennebe Zegenuknek hátlapi feljegyzés 1231 István Farkas fia bekcsényi főesperes zágrábi [...] 957 kalocsai olvasókanonok lásd Mányaházai István vikárius és éneklőkanonok mint fogott [...] szlavón bán lásd Gutkeled nb István türjei prépost 286 váradi olvasókanonok [...] 1187 lásd még bírói intézkedés kérése 191 251 252 260 654 [...]
75. (486. oldal)
[...] 1409 1432 640 1095 írásbeli kérése 222 lásd még Galántai özvegy [...] Pachay i lásd Pocsaji Pacsai István nádori ember 453 Zenthus Demeter [...] 260 707 nádori ember 707 István királyi ember 260 Paks h [...] királyi ember 999 Ermolaus 123 István nádori ember 454 Palazokwz i [...]
76. (487. oldal)
[...] 1092 pankotai főesperes Dellana Miklós István fia 264 pannonhalmi apát Dombói [...] 1246 1290 posztónyírók 1290 Szent István első vértanú egyház plébánosa Bele­di [...] pápai adomány 331 340 341 kérése 419 audientia contradictorum 704 bulla [...] 22 389 805 872 1031 kérése 28 57 70 135 230 [...]
77. (519. oldal)
[...] János ispán Marcali Dénes javadalom kérése 92 kanonok Bericsi Miklós Miklós fia Dávoti Lász­ló Ebresi Tamás István Farkas fia Kaproncai János Ladichovit [...] László fia Török László kanonokság kérése 92 zágrábi káptalan 555 691 [...]
78. (326. oldal)
[...] védett munkahelyével kapcsolatos jelentés LESTÁK ISTVÁN elvtárs Először azt kell tisztázni [...] a maguk véleménye erről LESTÁK ISTVÁN elvtárs Fejezzük be az építkezést [...] Nagyon sok pénzbe kerül LESTÁK ISTVÁN elvtárs A vár alatti objektum [...] követet leváltani valamint ez kifejezett kérése Nasszernek is mivel a szomszédságában [...]
79. (615. oldal)
[...] derült ki neki az a kérése hogy az MSZMP vegye fel [...] Alelnökök lettek Darvas József Dobi István Harrer Ferenc Kádár János Szabó [...]
80. (266. oldal)
619 Máj 18 Pozsony Rozgonyi István pozsonyi ispán elismeri hogy Sopron [...] 18 Losonci László fia Zsigmond kérése a pápához a jenői kolostor [...]
81. (556. oldal)
[...] forintot amelyeket adott neki sokszori kérése ellenére sem adja vissza neki [...] szolgabírák eskütételre kötelezik Ko­moréi Ormos Istvánt Ormos János özvegyének azon vádjára [...]
82. (626. oldal)
[...] Zágráb m 85 Botunovci Tamás István fia zágrábi püspöki vikárius 85 Boyzka i István királyi ember 1271 Bozéi Domokos [...] Litvánia 202 Bresztolci cs 1437 István turóci prépost 263 607 376 [...] 545 572 641 993 1419 kérése 219 1541 megerősítése 1033 Buda [...]
83. (635. oldal)
[...] Egyházaserdőteleki Bereck Dénes diák György István János és Vörös István királyi em­berek 1165 Egyházasfügedi cs [...] h Borsod m 949 Egyházastokányi István Kis Simon fia szent­péteri plébános 949 egyházi adományok kérése és engedélyezése 328 fenyíték 1518 [...] 771 780 jövedelmének beszedése 581 kérése 282 289 402 404 420 [...]
84. (678. oldal)
[...] Burján cs 231 232 1013 István és Mihály királyi emberek 1182 [...] 847 950 1274 konventi kiküldött István pap 270 Jakab szerzetes 598 [...] 428 703 polgárok 1542 áthelyezés kérése 362 bulla 705 engedély 347 613 999 1553 kérése 332 581 582 lásd még [...]
86. A MINISZTERTANÁCSI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEI (935. oldal)
[...] nincs jelen mert hozzá egy kérése lett volna A Magyar Távirati [...] tudomásul vette 4 Dr Balogh István államtitkár előterjeszti javaslatát az államháztartás [...]
87. A MINISZTERTANÁCSI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEI (1078. oldal)
[...] hozzájárult 48 Bárányos Földmívelésügyi miniszter kérése van a pártvezérekhez Egyes vidékeken [...] egyedül semmit sem csinálhatnak Hajdú István áttelepítési kormánybiztos semmiféle kormányintézkedés ebben [...]
88. A MINISZTERTANÁCSI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEI (1113. oldal)
Dr Balogh István államtitkár előterjeszti javaslatát az Elhagyott [...] nem ez volt egészen a kérése Ajavaslat idevágó része abszurdum A [...] főváros gyámhatósága alá Dr Balogh István államtitkár ennyire nem volt kiélezve [...] belügyminiszter szempontjából elfogadhatatlan Dr Balogh István államtitkár nem tartja lényegesnek ezt [...]
89. A MINISZTERTANÁCSI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEI (1116. oldal)
[...] részt az értekezleten Dr Balogh István államtitkár eló terjesztését a napirendről [...] tárgyában Nyárádi Pénzügyminiszter az a kérése hogy ne a múlt évre [...]
90. OKLEVÉLKIVONATOK (l-l 116. sz.) (354. oldal)
[...] vajdának 1358 február 2 i kérése 977 sz értelmében kiküldték tanúbizonyságul [...] tanúbizonyságát kinek jelenlétében Lachk fia István a királyné udvari apródja aule [...]
91. 1424 (255. oldal)
[...] i Máténál vannak amelyeket sokszori kérése ellenére sem ad vissza neki [...] die oct Georgii Nánai Kompolt István országbíró azt a pert amelyet Korogh i néhai István bán fia István proc Nagfalu i Antal diák [...] Chemen i Lőrinc fia Salaph István proc Thelley i György szintén [...]
92. 1424 (260. oldal)
[...] nádori ember Orros János alábbi kérése miatt végül nem lett megnevezve [...] káptalan Zs hoz Nánai Kompolt István országbíró idézőlevele értelmében az abban [...] Yach i Márton királyi ember­rel István karbeli klerikust küldték ki akik [...]
93. 1424 (288. oldal)
[...] 17 után Buda Nánai Kompolt István országbíró a csázmai káptalanhoz DL [...] szóló oklevelet a panaszosok többszöri kérése ellenére is ezért megparancsolja nekik [...] Bude in Trinit Nánai Kompolt István országbíró a leleszi konventhez Elmondták [...]
94. 1424 (504. oldal)
[...] die oct Michaelis Nánai Kompolt István országbíró azon három vásáron történő [...] hasznait élvezi amelyet Mihály gyakori kérése ellenére sem ad neki vissza [...]
95. 1424 (609. oldal)
[...] hogy a Zeplak i nemesek ké­rése ürügyén a birtokaikat és jobbágyaikat [...] i Péter mester Nánai Kompolt István or­szágbíró Nyitra megyei bírságszedője nyugtatja [...] i Miklós özvegyét meg fi­ait Istvánt Pétert Lászlót és Andrást valamint [...] megfizetése felől amelyben Gedfalwa i István leánya Ilona Babindal i Miklós [...]
96. Név-, tárgy- és számmutató (642. oldal)
[...] m 999 Bresztolci cs 1455 István turóci prépost 142 144 285 [...] 1133 Brezombanya lásd Breznóbánya Brezovicai István királyi ember 965 Breztanc h [...] 446 búcsú 415 engedély 420 kérése 106 122 123 202 360 [...]
97. Név-, tárgy- és számmutató (653. oldal)
[...] püspökség 380 974 kormányzója Rozgonyi István győri ispán 1482 Szent Márton [...] cseréje 42 jövedelme 960 1473 kérése 15 16 22 35 42 [...] Sebes cs 1532 lásd Felsőendrédi István nádori ember 555 633 királyi [...]
98. Név-, tárgy- és számmutató (736. oldal)
[...] m 584 1134 világi karhatalom kérése 1430 villicus 47 646 880 [...] Pál királyi ember 307 Vitéz István lásd Kamarcai Vitéz István Vitkai Imre királyi ember 219 [...] 135 1383 vitricus 1370 Vityai István és Mihály királyi emberek 737 [...]
99. Oklevelek, levelek (135. oldal)
[...] 1522 augusztus 31 Buda Bátori István nádor királyi helytartó parancsa Vas [...] bírói intézkedésükről a panaszos sokszori kérése ellenére sem adták ki az [...]
100. Hely-, név- és tárgymutató (279. oldal)
[...] győri káplán 36 ifjú Bátori István familiárisa VII 10 Paladics h [...] vár Csehország kh 181 pártfogás kérése 147 Patócsi személynév III 19 [...] 1498 1526 58 1 20 István 1 13 mint levélkézbesítő 1 [...]