2. oldal, 114 találat (0,289 másodperc)

Találatok

21. (418. oldal)
[...] i Miklós zenggi püspök Dámján István orgonista Necpáli János Székely Mátyás [...] Necpáli János pankotai főes­peres orgonista István kanonok prebendárius Várfalvai Péter prépost [...] Egyházaserdőteleki Bereck Dénes diák György István János és Vörös István királyi emberek 998 Egyházasmerecse h [...] el­nyerése 495 523 617 863 kérése 10 187 208­209 211 215 [...]
22. A minisztertanácsi jegyzőkönyvek • [13.] 193.1947. július 28. (617. oldal)
Vásárhelyi István államtitkár Az orosz szöveg terjesen [...] olajos mozdonyaink is vannak Antos István államtitkár Ha csak arról van [...] pénzügyi problémák merülnek fel Vásárhelyi István államtitkár A tárgyalások során felhívtuk [...] szovjet félnek az volt a kérése hogy vigyük ezt ennek dacára [...]
23. 1. kötet • Bevezető tanulmány • A. Gróf Khuen-Héderváry Károly kormánya 1903. június 27-1903. november 3. • Khuen-Héderváry Károly kormány megalakítása (24. oldal)
[...] Wekerle Sándor hátat fordítson Tisza István kormányala­kítási tervének Az új kormány [...] megbeszéléseket értekezleteket is tartottak Tisza István biztosan csak az első két [...] én reggel fogadja hivatalában Tisza István hazaérkezve 1903 június 17 én [...] a királyi felhatalmazással érkező Tisza István kérése elől és 1903 június 18 [...]
24. (642. oldal)
[...] előtt Zeleste i Jakab fia István fogott bírák közbenjárására kiegyezve Zeleste [...] Ápr 12 Uo Ua Grabowniczai István zágrábi egyházmegyei clericusnak adja azon [...] Ápr 12 Uo Ua Rachai István zágrábi egyházmegyei clericusnak adja a [...] villicum nomine minden holmijával engedély kérése terragium és tartozásai megfizetése nélküha [...]
25. A minisztertanácsi jegyzőkönyvek • [17.] 197.1947. augusztus 21. (823. oldal)
[...] köztársa­ság elnökéhez előterjesztést tehessen Kertész Istvánnak a római magyar kö­vetség vezetése [...] részére az olasz kormánytól agrément kérése tárgyában Pártvezéri megállapodás alapján történt [...] követség vezetésével megbízott dr Kertész István rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert [...]
26. A MINISZTERTANÁCSI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEI (1113. oldal)
Dr Balogh István államtitkár előterjeszti javaslatát az Elhagyott [...] nem ez volt egészen a kérése Ajavaslat idevágó része abszurdum A [...] főváros gyámhatósága alá Dr Balogh István államtitkár ennyire nem volt kiélezve [...] belügyminiszter szempontjából elfogadhatatlan Dr Balogh István államtitkár nem tartja lényegesnek ezt [...]
27. (490. oldal)
[...] Bálint királyi ember 169 882 István és László királyi emberek 169 [...] 1348 udvari miles Maróti János István fia Zrínyi Péter Udvarnokdarázs h [...] 1144 1184 1237 1238 1282 kérése 718 örökösök részére is 482 [...] 532 Unyani cs 582 755 István királyi ember 9 952 János [...]
28. 1424 (609. oldal)
[...] hogy a Zeplak i nemesek ké­rése ürügyén a birtokaikat és jobbágyaikat [...] i Péter mester Nánai Kompolt István or­szágbíró Nyitra megyei bírságszedője nyugtatja [...] i Miklós özvegyét meg fi­ait Istvánt Pétert Lászlót és Andrást valamint [...] megfizetése felől amelyben Gedfalwa i István leánya Ilona Babindal i Miklós [...]
29. 1424 (255. oldal)
[...] i Máténál vannak amelyeket sokszori kérése ellenére sem ad vissza neki [...] die oct Georgii Nánai Kompolt István országbíró azt a pert amelyet Korogh i néhai István bán fia István proc Nagfalu i Antal diák [...] Chemen i Lőrinc fia Salaph István proc Thelley i György szintén [...]
30. (210. oldal)
[...] M Júl 5 Vicedomini Jakab kérése a pápához Lukinovic 572 Helyes [...] Platy dictus Péter Lipto i István fia János és Tamás fia István Zambor i Gergely és Zazfalua [...] felesége elismerve hogy Salamon i István fiától Kelementől visszakapták a 61 [...]
31. (486. oldal)
[...] 1409 1432 640 1095 írásbeli kérése 222 lásd még Galántai özvegy [...] Pachay i lásd Pocsaji Pacsai István nádori ember 453 Zenthus Demeter [...] 260 707 nádori ember 707 István királyi ember 260 Paks h [...] királyi ember 999 Ermolaus 123 István nádori ember 454 Palazokwz i [...]
32. Hely-, név- és tárgymutató (279. oldal)
[...] győri káplán 36 ifjú Bátori István familiárisa VII 10 Paladics h [...] vár Csehország kh 181 pártfogás kérése 147 Patócsi személynév III 19 [...] 1498 1526 58 1 20 István 1 13 mint levélkézbesítő 1 [...]
33. (237. oldal)
[...] Harangláb birtokán lakó Basow dic­tus István nevű jobbágya tolvajsággal vádolva Antal [...] azonnal kérte hogy az officiális István részéről szolgáltasson elégtételt és bár [...] meg is ígérte mindeddig többszöri kérése ellenére sem szolgáltatott igazságot Tegyen [...] i Chuda dictus Pál fia István fiait a birtok elfoglalásától felkérésé­től [...]
35. Oklevélkivonatok (1-1046. sz.) (164. oldal)
[...] i Péter fia Jakab valamint István által Budun város ostromakor és [...] Jakab­nak Sebe t az előbbi Istvánnak a feleségét valamint a még [...] május 24 i ítéletlevele és kérése 374 sz alapján Molunsar i [...] Méltóságsor Fülöp prépost Benedek olvasó István éneklőkanonok az őrkanonokság betöltetlen Hátlapján [...]
36. A minisztertanácsi jegyzőkönyvek • [6.] 186. 1947. június 27. (339. oldal)
[...] nyugodtan el lehet fogadni Antos István pénzügyi államtitkár A minisztertanács nem [...] l A a szovjet fél kérése tőlünk az elért lehető engedményekkel [...] körül folyik a vita Antos István pénzügyi államtitkár A kormány pl [...]
37. (208. oldal)
[...] és test­véreinek György székelyispánnak s Istvánnak in triginta florenis compoti Zathmariensis [...] II p Barnabe Chak i István fia György székelyispán szatmári és [...] különös királyi parancsra tartott közgyűlésén István fia Imre a váradi káptalan [...] erőszakkal elvette azokat és számtalan kérése ellenére sem adta vissza Mivel [...]
38. (455. oldal)
[...] Isthennebe Zegenuknek hátlapi feljegyzés 1231 István Farkas fia bekcsényi főesperes zágrábi [...] 957 kalocsai olvasókanonok lásd Mányaházai István vikárius és éneklőkanonok mint fogott [...] szlavón bán lásd Gutkeled nb István türjei prépost 286 váradi olvasókanonok [...] 1187 lásd még bírói intézkedés kérése 191 251 252 260 654 [...]
39. 1424 (288. oldal)
[...] 17 után Buda Nánai Kompolt István országbíró a csázmai káptalanhoz DL [...] szóló oklevelet a panaszosok többszöri kérése ellenére is ezért megparancsolja nekik [...] Bude in Trinit Nánai Kompolt István országbíró a leleszi konventhez Elmondták [...]
40. (338. oldal)
[...] János fiai János érsek és Ist­ván valamint ugyané János fiának Miklósnak [...] járó harmadát cum dupplo dupplato István mester kilenc márka bírság bírói [...] Zsig­mond felesége Lucia ellen amiért kérése ellenére nem szolgáltattak elégtételt Olaius [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind