114 találat (0,263 másodperc)

Találatok

1. (642. oldal)
[...] előtt Zeleste i Jakab fia István fogott bírák közbenjárására kiegyezve Zeleste [...] Ápr 12 Uo Ua Grabowniczai István zágrábi egyházmegyei clericusnak adja azon [...] Ápr 12 Uo Ua Rachai István zágrábi egyházmegyei clericusnak adja a [...] villicum nomine minden holmijával engedély kérése terragium és tartozásai megfizetése nélküha [...]
2. (368. oldal)
[...] 339 részére királyi védnök kirendelésének kérése 657 serviens országos 118 várjobbágy [...] 339 vásárolt földdel 339 Német István mester fehérvári kanonok 377 435 [...]
3. (208. oldal)
[...] és test­véreinek György székelyispánnak s Istvánnak in triginta florenis compoti Zathmariensis [...] II p Barnabe Chak i István fia György székelyispán szatmári és [...] különös királyi parancsra tartott közgyűlésén István fia Imre a váradi káptalan [...] erőszakkal elvette azokat és számtalan kérése ellenére sem adta vissza Mivel [...]
4. (394. oldal)
[...] a Kanizsaiakat s György szepesi István esztergomi prépostokat valamint a Csornai [...] A leleszi konvent előtt Lesznai István száz kassai frtot fizet Nagymihályi [...] amelyek birtokainak a királytól adományul kérése és számára visszaszolgáltatása közben felmerültek [...]
5. (200. oldal)
Imre fiainak Tamásnak Péternek Lászlónak Istvánnak és Ágostonnak s hozzájárul hogy [...] összegyűlt bíborosokat mivel Zs követeinek kérése ellenére sem hagytak fel az [...]
6. (392. oldal)
[...] nem az egész község általános kérése hanem csak a józanabb de [...] ő az eddigi bírót Kovács Istvánt akarja megválasztani A főszolgabíró a [...]
7. (129. oldal)
[...] birtokában levő néhai Bathor i István or­szágbíró által Kwsthyan birtok visszaiktatása [...] nevében az engedélyt Mátyás király kérése ügyében amely szerint azt a [...]
8. (220. oldal)
[...] macsói bánok magn ítéletlevele és kérése értelmében Barlyad i Bálint mester [...] figyelembe az alperesek Raad i István diák és Tamasfalwa i Miklós [...]
9. (237. oldal)
[...] Harangláb birtokán lakó Basow dic­tus István nevű jobbágya tolvajsággal vádolva Antal [...] azonnal kérte hogy az officiális István részéről szolgáltasson elégtételt és bár [...] meg is ígérte mindeddig többszöri kérése ellenére sem szolgáltatott igazságot Tegyen [...] i Chuda dictus Pál fia István fiait a birtok elfoglalásától felkérésé­től [...]
10. (694. oldal)
[...] iure hereditario hanem az előbbi István ifjabb király az utóbbi I [...] birtoknak Simon comes általi adományul kérése légitime et de iure történt [...] közben elhalt Lászlónak a fia István bemutatták az egri káp­talan 1412 [...]
11. OKLEVÉLKIVONATOK (153. oldal)
[...] nevezett Hanwa i András fia István fiának Mihálynak özvegyét és Erzsé­bet [...] jegy ajándék fejében Sen i István útján 60 aranyforintot fizettek Hiányos [...] Lamperthfalwa és Zylwazo birtokoknak adományul kérése miatt keletkezett vitás ügyben amelyben [...]
12. (385. oldal)
[...] elvtárs elő­terjesztését Harmadik kérdés Stadinger István elvtárs kérése illetve a Politikai Bizottság ne­vében [...]
13. (843. oldal)
[...] a tartalmát nem ugyanis a kérése az volt és a javaslata [...] javaslat Tessék Horváth elvtárs HORVÁTH ISTVÁN elvtárs Én úgy vettem észre [...] akartam döntést hozni róla HORVÁTH ISTVÁN elvtárs Mint új dologgal kapcsolatos [...]
14. (727. oldal)
[...] közzététele 2015 lefoglalása 2555 másolatának kérése 669 másolatban való kiadása 1532 [...] h Zágráb m 2855 Oláh István egri kanonok pápai káplán 2247 [...] m 2093 Zemplén m 668 István királyi ember 1462 Olaszka h [...]
15. (338. oldal)
[...] János fiai János érsek és Ist­ván valamint ugyané János fiának Miklósnak [...] járó harmadát cum dupplo dupplato István mester kilenc márka bírság bírói [...] Zsig­mond felesége Lucia ellen amiért kérése ellenére nem szolgáltattak elégtételt Olaius [...]
17. A minisztertanácsi ülések jegyzőkönyvei (folyt.) 9 • 47. 1945. augusztus 29 137 (142. oldal)
[...] Bélának a bizalmas kezelésre vonatkozó kérése ellenére a megállapodások ismertté váltak [...] hozásaként értékelték Lásd Sipos Péter­Vida István Az 1945 augusztus 27 én [...]
18. A minisztertanácsi ülések napirendi pontjainak jegyzéke 622 (664. oldal)
[...] Béla bejelentése Cseh János Dobó István és Dancza Lajos nem­zetgyűlési képviselők [...] Párt és a Szociáldemokrata Párt kérése az Ideiglenes Nem­zetgyűlés időbeosztását illetően [...]
19. (463. oldal)
[...] és Nempthy i Berek fia István királyi ember Bars megyében vizsgálatot [...] DL 43394 Múz törzsanyag Horvát István iratai M 1784 Ápr 19 [...] birtokaira költözött akik őket ismételt kérése ellenére
20. (658. oldal)
[...] lásd Aponyi aquileiai egyházi javadalom kérése 1446 patriarcha Teck Lajos Ar [...] 869 Szepes m 1466 1584 István szondi esküdt 36 Aranyosi cs [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind