110 találat (0,302 másodperc)

Találatok

1. Ülésnapok • 1869-253 (1869-XI-291. oldal)
[...] Nyáry Pál Domahidy Ferencz Dezső Sza­niszló Kiss Lajos Gál Péter Pilisy [...] Más részről Simonyi Ernő Al­másy Sándor Henszlmaun Imre Dietrich Ignácz Patay [...] Degenfeld Béla gr De zső Szaniszló Dienes József Domahidy Ferencz Drottlef [...] Móricz Pál Mihályi Péter Muzslay Sándor Nedeczky István Nehrebeczky Sándor Nyáry Pál Olgyay Zsigmond Ónossy [...]
2. Ülésnapok • 1869-321 (1869-XV-270. oldal)
[...] három első szava kimarad Körmendy Sándor Igaz t ház hogy módositványaimmal [...] Széll Kálmán jegyző olvassa Kör­mendy Sándor módosüványát Tóth Vilmos belügyminiszter Összhangzásba [...] a 93 ik szakaszt Dezső Szaniszló T ház Ezen sza­kasz lényegére [...] Széll Kálmán jegyző olvassa Dezső Szaniszló módosüványát Tóth Vilmos belügyminiszter Részemről [...]
3. Ülésnapok • 1865-215 (1865-VII-93. oldal)
[...] Károly elnöklete alatt Tárgyai Dezső Szaniszló megbízó levele éa kérvények bemutatása [...] törvényjavaslatokról Kandó Kálmán éa Ormós Sándor végleg igazoltatnak s osztályba soroztatnak [...] ülés jegyzökönyvét Elnök Bemutatom Dezső Szaniszló Bihar megye Tenke választó kerületében [...] bizottság véleményét elfogadni Elfogadjak Csiky Sándor Ezen ungvári választás oly híressé [...]
4. Ülésnapok • 1884-282 (1884-XIII-289. oldal)
[...] 121 Harkányi Frigyes 121 Hegedűs Sándor 120 Horváth Gyula 120 Ivánka [...] 103 Rakovszky Géza 104 Rassics Szaniszló 102 Szirmay Pál 101 gróf [...] Gaal Jenő pécskai 115 Hegedűs Sándor 115 Horánszky Nándor 11 5 [...] 87 XIII KÖTET Géza Rassics Szaniszló Szirmay Pál gróf Teleki Domokos [...]
5. Ülésnapok • 1869-79 (1869-III-488. oldal)
[...] Brezovay László Brogyányi Vincze Buday Sándor Bujanovics Sándor Buttyán László Buzinkay Pál Bittó [...] Dobsa Lajos Dőry János Drágfy Sándor Eör­dögh Frigyes Eöry Sándor Ercsey Lajos Édes István Farkas [...] Ferencz Degenfeld Gusztáv gr Dezső Szaniszló Dietrich Ignácz Domahidy Fe­rencz Eszterházy [...] Prick József Prónay József Román Sán­dor Ráday László gr Schvarcz Gyula [...]
6. Ülésnapok • 1869-26 (1869-I-428. oldal)
[...] Bobory Károly Boczkó Dániel Bogyó Sándor Borlea Zsigmond Csanády Sándor Csernatony Lajos Csernovics Péter Csiky Sándor Clementis Gábor Deáky Lajos Dezső Szaniszló Dietrich Ignácz Dobsa Lajos Dőry János Drágfy Sándor Eordögh Frigyes Eöry Sán­dor Ercsey Lajos Eder István Farkas [...] Jenő gr Aczél Péter Almásy Sán­dor Andrásy Gyula gr Barcsay Ákos [...]
7.
[...] 1868 april 17 dikén Dezső Szaniszló megbízó levele és kérvények bemutatása [...] törvényjavaslatokról Kandó Kálmán és Ormos Sándor végleg igazoltatnak s osztályba soroztainak [...] tűze­tik Domokos László és Dezső Szaniszló igazoltatnak s az osztályokba soroltatnak [...]
8. Ülésnapok • 1869-346 (1869-XVI-302. oldal)
[...] Eitel Frigyes Lónyay Gábor Janicsáry Sándor Luksics Bódog Mo­csonyi György Keglevich [...] Nyiry Józsa Rannicher Jakab Nehrebeczky Sándor Olgyay Zsigmond Várady Gábor Berde [...] Wodianer Béla Szepessy Gyula Dezső Sza­niszló Sipos Orbán Ciotta János Vesselenyi [...] Domokos gr Henter Géza Mednyánszky Sán­dor Wahrmann Mór Szilágyi Virgil Nagy [...]
9. Ülésnapok • 1869-34 (1869-II-54. oldal)
[...] Bobory Károly Boczkó Dániel Bogyó Sándor Borlea Zsigmond Csanády Sándor Csernatony Lajos Csernovics Péter Csiky Sándor Clementis tábor Deáky Lajos Dezső Szaniszló Dietrich Ignácz Dobsa Lajos Domahidy [...] Mocsonyi Antal Mocsonyi György Mocsonyi Sándor Molnár András Muzslay Sán­dor Madarász Jenő Mocsonyi Jenő Maller [...]
10. Ülésnapok • 1869-4 (1869-I-11. oldal)
[...] 27 én 1869 11 Mocsonyi Sándor Pilisy Lajos Sümeghy Fe­rencz Paczolay [...] Vukovics Sebő Ocskay Rudolf Dezső Szaniszló Pap József Muzslay Sándor Kürthy István Berényi Ferencz gr [...] Fülepp Lipót Luksics Bódog Török Sán­dor gömöri Jankovics Gyula Janicsáry Sándor Szuppan Zsigmond Nehrebeczky Sándor Ányos István Eszterházy Pál herczeg [...]
11. Ülésnapok • 1869-455 (1869-XXII-212. oldal)
[...] Brezovay László Brogyányi Vincze Buday Sándor Buttler Sándor gr Buzinkay Pál Bugárszky Sándor Beusznem Guido Ciotta János Csáky [...] Mándy Bertalan Molnár Antal Mártyák Sándor Nedeczky István Nehrebeczky Sándor Ol­gyay Zsigmond Ónossy Mátyás Ordódy [...] Bárdossy István Cliorin Fe­rencz Csanády Sándor Csernatony Lajos Csiky Sándor Deáky Lajos Degré Alajos Dezső [...]
12. Ülésnapok • 1869-212 (1869-X-127. oldal)
[...] Zsedényi Ede Zweier Frigyes Zichy Sándor gr Almássy Sándor Andrássy Gyula Beniczky Ödön Berecz [...] Bobory Károly Boczkó Dániel Bogyó Sándor Borlea Zsigmond Beniczky Gyula Csanády Sándor Csernatony Lajos Csernovics Péter Csiky Sándor Deáky Lajos De­zseő Szaniszló Dietrich Ignácz Dobsa Lajos Doma­hidy [...]
13. Ülésnapok • 1869-471f (1869-XXIII-355. oldal)
[...] Varró Samu Luksich Bódog Gubody Sándor Fejér Miklós Kiss Mihály Papp [...] Bárdossy István Chorin Ferencz Csa­nády Sándor Csernatony Lajos Csiky Sándor Deáky Lajos Degré Alajos Dezső Szaniszló Dobsa Lajos Domahidy Ferencz Dőry [...] Mándy Bertalan Molnár Antal Mártyák Sándor Nedeczky István Nehrebeczky Sándor Olgyay Zsigmond Ónossy Mátyás Ordódy
14. Ülésnapok • 1869-46 (1869-II-450. oldal)
[...] Domahidy Ferencz Dőry János Drágfy Sándor Eitel Frigyes Eöry Sándor Ercsey Lajos Eszterházy Pál gr [...] Ferencz gr Betegh Kelemen Bethlen Sándor gr Binder La­jos Binder Mihály Boczkó Dániel Bogyó Sán­dor Bömches Frigyes Buday Sándor Buttyán László Benedikty A Ibert Csanády Sándor Csernovics Péter Csiky Sándor Degenfeld Béla gr Drotthf Tamás [...]
15. Ülésnapok • 1869-467 (1869-XXIII-207. oldal)
[...] Patay István Bobory Károly Csiky Sán­dor Lázár Ádám Csanády Sándor Madarász Jenő Kiss János Varga [...] Vajda János Szakácsy Dániel Almásy Sándor Mednyánszky Sándor Mukics Ernő Helfy Ig­nácz Simonyi [...] Bonts Döme Chorin Ferencz Csanády Sándor Csernatony Lajos Csiky Sándor Deáky Lajos Degré Alajos Dezső Szaniszló Dobsa Lajos Domahidy Ferencz Dőry
16. Ülésnapok • 1869-23 (1869-I-363. oldal)
[...] Térey Pál Török Dániel Török Sándor göm J Török Sándor sopr J Tóth Vilmos Turcsányi [...] Brezovay László Bro­gyányi Vincze Buday Sándor Bujanovics Sán­dor Buttler Sándor gr Buzinkay Pál Bittó Ist­ván [...] Bobory Károly Boczkó Dániel Bogyó Sán­dor Borlea Zsigmond Csanády Sándor Cserna­tony Lajos Csiky Sándor Clementis Gábor Deáky Lajos y [...]
17. Ülésnapok • 1869-118 (1869-V-284. oldal)
[...] Brezovay László Brogyányi Vincze Buday Sándor Buttler Sándor gr Bethlen Sándor gr Buzinkay Pál Bittó István [...] Borlea Zsigmond Buttyán László Csanády Sán­dor Csernatony Lajos Csiky Sándor Deáky Lajos Dezseő Szaniszló Dietrich Ignácz Dobsa Lajos Domahidy Ferencz Döry János Drágfy Sándor Eördögh Frigyes Eöry Sándor Ercsey Lajos Farkas Elek Fazekas [...]
18. Ülésnapok • 1869-468 (1869-XXIII-233. oldal)
[...] Brezovay László Brogyányi Vincze Buday Sándor Bujanovics Sándor Buttler Sándor gr Buzinkay Pál Bugarszky Sándor Bausmem Guido Ciotta János Csáky [...] Vukovkh Sebő Zahomáczky Bálint Zichy Sándor gr Zsigó Endre Almásy Sándor [...] Bonts Döme Chorin Ferencz Csa­nády Sándor Csernatony Lajos Csiky Sándor Deáky Lajos Degré Alajos Dezső [...]
19. Ülésnapok • 1869-396 (1869-XVIII-282. oldal)
[...] ülós deczember 6 1871 Buttler Sándor gróf Buttyán László Bárdossy István [...] Béla gróf Deseívffy Lajos Dezső Szaniszló Drottleff Tamás Nenf mel szavaztak Eöry Sándor Fazekas Alajos Gonda László Helfy [...] Imre gróf Milkovics Zsigmond Muzslay Sán­dor Maller Miksa Nagy János Német [...]
20. Ülésnapok • 1869-57 (1869-III-44. oldal)
[...] Bömches Gyula Brezovay László Buday Sándor Bujanovics Sándor Buttler Sándor gr Buzinkay Pál Bittó István [...] Gonda László Gromon Dezső Gubody Sán­dor Győrffy Gyula Grueszku Lázár Hajdú [...] Bobory Ká­roly Boczkó Dániel Bogyó Sándor Csanády Sán­dor Csernatony Lajos Csernovics Péter Csiky [...] Lajos Degenfeld Gusztáv gr Dezső Szaniszló Dienes József Dietrich Ignácz Domahidy [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind