110 találat (0,280 másodperc)

Találatok

1.
[...] 1868 april 17 dikén Dezső Szaniszló megbízó levele és kérvények bemutatása [...] törvényjavaslatokról Kandó Kálmán és Ormos Sándor végleg igazoltatnak s osztályba soroztainak [...] tűze­tik Domokos László és Dezső Szaniszló igazoltatnak s az osztályokba soroltatnak [...]
2. Ülésnapok • 1865-215 (1865-VII-93. oldal)
[...] Károly elnöklete alatt Tárgyai Dezső Szaniszló megbízó levele éa kérvények bemutatása [...] törvényjavaslatokról Kandó Kálmán éa Ormós Sándor végleg igazoltatnak s osztályba soroztatnak [...] ülés jegyzökönyvét Elnök Bemutatom Dezső Szaniszló Bihar megye Tenke választó kerületében [...] bizottság véleményét elfogadni Elfogadjak Csiky Sándor Ezen ungvári választás oly híressé [...]
3. Ülésnapok • 1865-229 (1865-VII-264. oldal)
[...] Berzenczey László Császár József Cseh Sándor Cser­nátony Lajos Csiky Sándor Deáky Lajos Des­sewffy Ottó Detrich Zsigmond Domahidy Ferencz Dráqfy Sándor Dezső Szaniszló Eöry Sándor Far­kas Elek Fisser István Gábriel [...] Ghyczy Ig­nácz Ghyczy Kálmán Gubody Sándor Hevessy Ber­talan Hodosiu József Jámbor [...] Mocsonyi Antal Mo­csonyi György Mocsonyi Sándor Molnár Endre Ná
4. Ülésnapok • 1865-240 (1865-VII-381. oldal)
[...] mely alkalommal Igennel szavaznak Almássy Sándor Babes Vincze Balomiri János Bárányi [...] Bobory Károly Borlea Zsigmond Csanddy Sándor Csernovics Péter Csiky Sándor Damaszkin János Dtáky Lajos Desscwffy [...] ky Adolf Dornahidy Ferencz Drágfy Sándor Dezső Szaniszló Eitel Frigyes Eöry Frigyes Farkas [...] Ghyczy Kál­mán Gltyczy Ignácz Gubooy Sándor Hidász Boldi­zsár Hevessy Bertalan Hodo [...]
5. Ülésnapok • 1865-240 (1865-VII-390. oldal)
[...] Detrich Zsigmond interpellatiója CCXVII Dezső Szaniszló választási Ugye CCXV CCXVIII Dijak [...] Gusztáv választási ügye CCVII Gubody Sándor 242 259 266 268 272 [...]
6. Ülésnapok • 1865-245 (1865-VIII-114. oldal)
[...] Pál Berz nczey László Csanády Sándor Cseh Sándor Csengeni Imre Cser­novics Péter Csiky Sándor Damaszkin János Deáky Lajos Dessewffy [...] Detrich Zsigmond Domahidy Ferencz Drágfy Sándor Dezső Szaniszlő Eöry Sán­dor Fejér Miklós Fisser István Gábriel [...] Németh Károly Ónossy Má­tyás Opüz Sándor Ormos Sándor Paczolay János Paiss Andor Pap [...]
7. Ülésnapok • 1865-249 (1865-VIII-197. oldal)
[...] Ottó Detrich Zsigmond Dobr­zánszkyAdolf Drágjy Sándor Eöry Sándor Eszter­házy István gróf Fisser István [...] Molnár Endre Molnár Pál Nicolics Sándor Odesoalchi Gyida herczeg Ormos Sándor Pap Lajos Pap Pál Pap [...] Tolnay Gábor Tóth Vilmos Török Sándor göm óri Török Sándor nógrádi Trefort xígoston Tulbás János [...]
8. Ülésnapok • 1865-265 (1865-IX-152. oldal)
[...] olvasni az illetők neveit Bujanovics Sándor jegyző olvassa Név szerinti szavazást [...] Grhyczy Ignáez Kiss Lajos Dezső Szaniszló Beliczey István Bá­rányi Ágoston Tisza [...] Jó­zsef Luzsénszky Pál b Gubody Sándor Gaál Péter Missics János Makray [...]
9. Ülésnapok • 1865-265 (1865-IX-153. oldal)
[...] Borlea Zsigmond Berzenczey László Csanády Sándor Cseh Sándor Csengery Imre Csernatony Lajos Csiky Sándor Deáky La­jos Dessewffy Ottó Dobrzanszky Adolf Domahidy Ferencz Drágfy Sándor Dezső Szaniszló Eöry Sán­dor Eszterházy István gr Farkas Elek [...] Gábor gr Békássy Lajos Bogyó Sándor Boheczel Sándor Boros Pál Botka Mihály Böszörményi [...]
10. Ülésnapok • 1865-277 (1865-IX-425. oldal)
[...] szavazókat he­lyesen lehessen feljegyezni Bujanovics Sándor jegyző olvassa a neve­ket mely [...] y Ottó Doboczky Ignácz Drágfy Sán­dor Domokos László Dezső Szaniszló Eöry Sándor Eötvös József b Erős Lajos [...] Boczkó Dániel Borlea Zsigmond Csanády Sándor Cserno­vics Péter Csiky Sándor Deáky Lajos Dobrzanszky Adolf Gábriel
11. Ülésnapok • 1865-278 (1865-IX-461. oldal)
[...] Péter a távollevőket pedig Bujano­vics Sándor Bujanovics Sándor jegyző olvassa a kép­viselők neveit [...] Boczkó Dániel Bónis Sámuel Csanády Sán­dor Cseh Sándor Csiky Sándor Deáky Lajos Des­ seioffy Oltó Drágfy Sándor Dezső Szaniszló Eöry Sándor Farkas Elek Gábriel István Gál [...] Binder Lajos Bittó István Bogyó Sándor Boheczel Sándor Borcsányi János Boros [...]
12. Ülésnapok • 1865-281 (1865-IX-509. oldal)
[...] Bónis Sámuel Berzenczey László Csanády Sándor Cseh Sándor Csernatony Lajos Csiky Sándor Damaszkin János Deáky Lajos Dessewffy Ottó Drágfy Sándor Dezső Szaniszló Eöry Sándor Farkas Elek Fejér Miklós Gábriel [...] Békásy Lajos Bittó István Bogyó Sándor Boheczel Sándor Boros Bálint Bo­ros Pál Botka [...]
13. Ülésnapok • 1865-300 (1865-X-187. oldal)
[...] Ghyczy Ignácz Ghyczy Kálmán Gubody Sán­dor Halász Boldizsár Horváth Károly Horváth [...] János BotkaMihály Botka Tivadar Bujanovics Sándor Császár József Cséry Lajos Csik [...] Németh Károly Nagy Péter Opicz Sándor Ormos Sándor Paczolay János Paiss Andor Pap [...] gr Drottleff Tamás Vilmos Dezső Sza­niszló Eitel Frigyes Eszterházy István gr [...]
14. Ülésnapok • 1865-327 (1865-XI-170. oldal)
[...] Dénes Lázár Kál­mán gróf Lázár Sándor Lehoczky Egyed Lónyai Menyhért Lovassy [...] Ná­nássy lgnácz Németh Károly Nikolics Sándor Noszlopy Antal Nyárt Pál Nagy Péter Onossy Má­tyás Ormos Sándor Paczolay János Paiss Andor Papp [...] Károly Dégenfeld Gusztáv gróf Drágfy Sándor Dezső Szaniszló Fábián Gá­bor Fisser István Földváry [...]
15. Ülésnapok • 1865-331 (1865-XI-287. oldal)
[...] Tóth Vilmos Török Dániel Török Sándor gömöri Török Sándor nógrádi Trauschenfels Emil Trefort Ágoston [...] Vadász Manó Vadnay Lajos Vay Sándor báró Vesselényi József báró Vladár [...] Bónis Sámuel Berzenczey László Csanády Sándor Csernátony Lajos Csiki Sándor Desseioffy Ottó Domahidy Ferencz Drágfy Sándor Dezső Sza­niszló Eöry Sándor Eszterházy István gróf Farkas Elek
16. Ülésnapok • 1865-336 (1865-XI-425. oldal)
[...] Tóth Vilmos Török Dániel Török Sándor gömöri Török Sándor nógrádi Trefort Ágoston Tidbás János [...] Bobory Ká­roly Boczkó Dániel Bogyó Sándor Bónis Sámuel Berzenczey László Gsanády Sándor Cseh Sándor Csernátony Lajos Csernovics Péter Csiki [...] y Ottó Do­mahidy ferencz Drágfy Sándor Dezső Szaniszló Eöry Sándor Eszterházy István gróf Farkas Elek [...]
17. Ülésnapok • 1869-4 (1869-I-11. oldal)
[...] 27 én 1869 11 Mocsonyi Sándor Pilisy Lajos Sümeghy Fe­rencz Paczolay [...] Vukovics Sebő Ocskay Rudolf Dezső Szaniszló Pap József Muzslay Sándor Kürthy István Berényi Ferencz gr [...] Fülepp Lipót Luksics Bódog Török Sán­dor gömöri Jankovics Gyula Janicsáry Sándor Szuppan Zsigmond Nehrebeczky Sándor Ányos István Eszterházy Pál herczeg [...]
18. Ülésnapok • 1869-5 (1869-I-14. oldal)
[...] Binder Lajos Máriássy Béla Budai Sándor Mocsonyi Sándor Paczolay János Mátyus Arisztid Zweyer [...] Vukovics Sebő Ocskay Rudolf Dezső Szaniszló Pap József Muzslay Sándor Kiirthy István Berényi Ferencz gr [...] Ig­nácz Klapka György b Csiky Sándor Keglevich Béla gr Kraj­csik János [...]
19. Ülésnapok • 1869-8 (1869-I-51. oldal)
[...] Jankovics Antal Thury Ger­gely Buday Sándor Török Sándor sopronyi Babes Vincze Molnár András [...] Brezovay László Drottlef Tamás Janicsáry Sándor Kis Lajos Dőry János Bónis Sámuel Török Sándor gömöri Jankovics Mik­lós Mednyánszky Sándor Ordódy Pál Ráday László gr [...] Szentivá­nyi Adolf Szentiványi Károly Dezső Szaniszló Bánfy János b Bánó József [...]
20. Ülésnapok • 1869-23 (1869-I-363. oldal)
[...] Térey Pál Török Dániel Török Sándor göm J Török Sándor sopr J Tóth Vilmos Turcsányi [...] Brezovay László Bro­gyányi Vincze Buday Sándor Bujanovics Sán­dor Buttler Sándor gr Buzinkay Pál Bittó Ist­ván [...] Bobory Károly Boczkó Dániel Bogyó Sán­dor Borlea Zsigmond Csanády Sándor Cserna­tony Lajos Csiky Sándor Clementis Gábor Deáky Lajos y [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind