211 találat (0,306 másodperc)

Találatok

1. Ülésnapok • 1905-3 (1905-I-13. oldal)
[...] Jankovich Marczell és Pop Cs István megbízóleveleit a b osztályba sorozta [...] tüzetett ki a Pop Cs István képviselőre vonatkozó általános választási jegyzőkönyvből [...] idevonatkozó 17 és 203 ait Kerese György korjegyző olvassa a ház­szabályok [...] felolvasni a házszabályok 233 át Kerese György korjegyző olvassa a 233 [...]
2. Ülésnapok • 1905-2 (1905-I-5. oldal)
[...] részéről jelen vannalc gr Tisza István Lukács Lászlő Nyíri Sándor Plósz [...] bízom meg a balfelől felszólalókat Kerese György a jobbfeló l fel­szólalókat [...] szólni Halljuk Halljuk Gr Tisza István miniszterelnök Tisztelet­tel jelentem hogy egy [...] Teleki Pál a távollévőket jegyzi Kerese György Zaj Nagyon kérem a [...]
3. Ülésnapok • 1896-423 (1896-XX-393. oldal)
[...] 409 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Lakatos Miklós kérése 215 406 410 Rakovszky István kérése 217 406 410 Blaskovics Ferencz [...] felszólalásra engedély kérése Kubik Béla kérése 225 41 Szluha István kérése 229 411 412 Lakatos Miklós [...] Béla kérése 414 416 Fáy István kérése 414 416 y N évszerint [...]
4. Ülésnapok • 1896-423 (1896-XX-392. oldal)
[...] 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Farkas József kérése 401 Nép súlyos adóterhe 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Fáy István kérése 394­ Neszmélyi Arthur hirlapirónak a [...] kérése 116 394 398 Fáy István kérése 86 394 Jegyzőkönyv 1899 jan [...] felszólalásra engedély kérése Bolgár Ferencz kérése 117 398 Hock János kérése [...]
5. Ülésnapok • 1905-3 (1905-I-14. oldal)
[...] foglalják el helyeiket Élénk helyeslés Kerese György korjegyző olvassa a névsort [...] szavazatot Éljenzés a baloldalon Rakovszky István képviselő ur jjedig 229 szavazatot [...] 162 Issekutz Győzőre 123 Kovacsevics Istvánra 36 Barabás Bélára 2 Thaly [...] szerint Bolgár Ferencz 70 Rakovszky István pedig 67 szótöbséggel alelnökké meg­választatott [...]
6. Ülésnapok • 1896-423 (1896-XX-391. oldal)
[...] 1 Napirend előtti fel­szólalásra engedély kérése Buzáth Ferencz kérése 413 Kisközségekben adófizetés az ex [...] 1 Napirend előtti felszólalásra en­gedély kérése Hock János kérése 404 Közigazgatás reformja 1 Napirend előtti felszóla­lásra engedély kérése Tibád Antal kérése 400 Közjegyző 1 Nagy Vilmos [...]
7. Ülésnapok • 1901-526 (1901-XXXI-73. oldal)
[...] Gyula gr békeközvetitése 1 Indem­nitás kérése ex lex választások 525 Bánffy [...] Rosenberg Gyula 25 37 Tisza István gr 38 523 Dániel Gábor [...] Andrássy Gyula gr 5 Rakovszky István 18 Apponyi Albert gr 7 [...] t czikkek értelmezése 1 Indenmitás kérése ex lex választások 525 1867 [...]
8. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-491. oldal)
[...] 466 Polónyi Géza 464 Tisza István gr 463 465 Kifogásolt megbízólevelek [...] Sándor 3 6 Pop Cs István 3 tí Ragályi Béla 3 6 Eakovszky István 3 6 Serbán Miklós 3 [...] Korjegyzők Bittó Dénes Kállay Tamás Kerese György ifj Madarász József Szunyog [...]
9. Ülésnapok • 1905-2 (1905-I-7. oldal)
[...] Ferencz Hrabovszky Guidó gr Tisza István Blaskovics Sándor Illyés Bálint Lányi [...] Róbert Baross Jusztin b Vojnits István Vermes Zoltán Zlinszky István Kuszka István gr Bethlen István Ferenczy Géza Rajk Aladár Mihályi [...] Árpád Horváth József Pop Cs István Szappanos István Návay Lajos Zboray Miklós Kubik [...] Ferencz Bénák Károly Popovics Vazul István
10. Ülésnapok • 1896-423 (1896-XX-394. oldal)
[...] 1 Napirend előtti fel­szólaláshoz engedély kérése Buzáth Ferencz kérése 394 Pécs barcsi vasút ötszázalékos [...] 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Makfalvay Géza kérése 413 Rima szabályozása 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Fáy István kérése 414 Sajó szabályozása 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Kubik Bélé kérése 414­419 Sajtószabadság [...]
11. Ülésnapok • 1896-423 (1896-XX-389. oldal)
[...] 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Kubik Béla kérése 394 Ház távbeszélőjének összeköttetése az [...] 1 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Blaskovics Ferencz kérése 394 Ház ülései I Napirend [...] elintézése Napirend előtti felszó­lalásra engedély kérése Szluha István kérése 411 Interpellácziók függőben levők jegyzékének [...]
12. Ülésnapok • 1905-5 (1905-I-24. oldal)
[...] Sándor Kecskeméti Ferencz gr Keg­levich István Kelemen Béla Kelemen Samu Keller István Kende Péter Kerese György gr Khuen Héderváry Károly [...] Pavics Ármin Pliverics József Popovics István Popovics Vazul Ist­ván Raisz Aladár Rajk Aladár Rauchbauer [...] Gyula Vi­sontai Soma b Vojnits István gr Wenck­heim István Werner Gyula b Wesselényi Miklős [...]
13. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-477. oldal)
[...] 25 31 34 36 Rakovszky István 13 14 17 21 22 [...] 2 Kállay Tamás 1 2 Kerese György 1 3 Ifj Madarász [...] alakulása 3 Bernáth Béla Bene István igazolása 7 Benyovszky Rezső gr [...]
14. Ülésnapok • 1906-166 (1906-IX-473. oldal)
[...] Bedőházi János Bella Mátyás Bene István Benedek János Beniczky Elemér Beniczky [...] Géza Kolosi József gr Károlyi István Kecskemétiig István Koller István Kerese György Keszits Antal Kmety Károly [...] Pataky László Petrogalli Oszkár Petrovics István Philipp János Pilisy István Pleininger Ferencz Pogány Lajos Polit [...]
15. Ülésnapok • 1906-5 (1906-I-21. oldal)
[...] Aurél Az elnöki széket Rakovszky István alelnök fog­lalja el Zboray Miklós [...] Miklós Markhot Aladár Schriffert József Kerese György Chernel Gyula Ernszt Sándor [...] Ziegler Kálmán Lovászy Márton Adamovics Ist­ván b Wesselényi Miklós Nemess Bertalan [...] Pallavicini György Förster Ottó Petrovics István Szappanos István Farkas József Brediceanu Koriolán ifj [...]
16. Ülésnapok • 1906-250 (1906-XIV-450. oldal)
[...] Becsey Károly Bella Mátyás Bene István Beniczky Árpád Beniczky Elemér Beniczky [...] gr Bethlen Ádám gr Bethlen István Blaho Pál Bohus Károly Bottlik [...] Kecskeméti Ferencz Kelemen Samu Keller István Kerese György Készíts Antal Kollár Márton [...] Miklós gr Zichy Vladimir Zlinszky István Zagorac István Szünet után Elnök Az ülést [...]
17. Ülésnapok • 1905-10 (1905-I-49. oldal)
[...] Boda Vilmos Buzáth Ferencz Vajay István Pogány Lajos gr Benyovszky Móricz [...] Kelemen Béla Kelemen Samu Keller István Kerese György Kniety Károly Komjáthy Béla [...] Béla Berzsenyi Jenő gr Bethlen Ist­ván Bittó Dénes Bizony Ákos Boda [...] Szulyovszky Dezső Tallián Béla Terbócz István gr Tisza István 7
18. Ülésnapok • 1905-1 (1905-I-3. oldal)
[...] részéről jelen vannak gr Tisza István Lakács László Nyiri Sándor Hiero­nymi [...] és a középen Gr Tisza István miniszterelnök Ohó Moz­gás balfelöl Krasznay [...] a ház tanácskozásait Gr Keglevich István Semmi köze hozzá Nagy zaj [...] el itt helyeiket Bittó Dé­nes Kerese György Kállay Tamás ifj Mada­rász [...]
19. Ülésnapok • 1896-423 (1896-XX-382. oldal)
[...] jöve­delmek 423 Schmidt Gyula Rakovszky István ment sérelme 42 í Szónokok [...] Béla Napirend előtti felszólalásra engedély kérése fo­gyasztási adónál elkövetett visszaélések 182 [...] 97 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése A képviselőházi távbeszélőnek az országos [...] 168 Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Kis­czelli takarékpénztár 237 Rakovszky István mentelmi sérelme 317 Dániel Ernő
20. Ülésnapok • 1906-187 (1906-XI-258. oldal)
[...] Kaufmann Géza Kállay Lipót Kecskeméthy István Keller István Készíts Antal Kopony Vilmos Korda [...] gr Bethlen Ádám gr Bethlen István Blaho Pál Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Bresztyenszky [...] Pető Sándor Petrogalli Oszkár Petrovics István Péchy Zsigmond Pilisy István Pleininger Ferencz Polit Mihály Polónyi [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind