7. oldal, 375 találat (0,291 másodperc)

Találatok

301. Ülésnapok • 1906-382 (1906-XXI-502. oldal)
[...] hatvan éves jubileum 379 Hozzászóltál Bozóky Árpád 329 Polónyi Géza 328 [...] 325 Rátkay László 330 Pilisy István 327 id Wekerle Sándor 325 [...]
302. Ülésnapok • 1906-363 (1906-XX-584. oldal)
[...] Mátvás 269 317 330 Pilisy István 289 314 381 Popovics Dusán [...] 373 374 381 382 Zagorac István 289 320 Szófiai cs és kir követ leirata 1 Bozóky Árpád interpellácziójára miniszterelnök válasza 347 [...]
303. Ülésnapok • 1906-304 (1906-XVII-318. oldal)
[...] Maniu Gyula TJrmánczy Nándor Pilisy István Ivánka Milán Szkicsák Ferencz Vlád Aurél Lengyel Zoltán Pop Cs István Bella Mátyás Bozóky Árpád Hodzsa Milán Suciu János Petrovits István Hoffmann Ottó Molnár Jenő Brediceanu [...]
304. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-444. oldal)
[...] Sándor 37 40 Pop Cs István 37 42 Ugron Gábor 33 [...] Dezső b 199 202 Bernát István 162 Bozóky Árpád 240 Buza Barna 141 [...]
305. Ülésnapok • 1906-327 (1906-XVIII-506. oldal)
[...] 319 Darabontok jutalmazása 1 Interp Bozóky Árpád 312 Déldunavidéki h é [...] Elállás a szótól 1 Bene István ment ügye Kálosi József 39 [...]
306. Ülésnapok • 1906-59 (1906-III-378. oldal)
[...] 348 349 350 351 352 Bozóky Árpád 351 Leitner Adolf 348 [...] által kiadott rendeletek 1 Petrovics István interpellácziójára vallás és közoktatásügyi miniszter [...]
307. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-494. oldal)
[...] kötött szerződés felmondása 1 Interp Bozóky Árpád 440 Aviatika terén magyar [...] 442 443 449 Hozzászóltak Bernát István 121 Hoitsy Pál előadó 34 [...]
308. Ülésnapok • 1906-382 (1906-XXI-491. oldal)
[...] interpellácziójára választói szabadság tárgyában 374 Bozóky Árpád interpellácziójára Tiszaföldvár és Mezőtúr [...] és módosítása tárgyában 375 Zagorac István Költségvetés 1909 re ált 160 [...]
309. Ülésnapok • 1906-282 (1906-XVI-206. oldal)
[...] véderővita nem lett volna soha Bozóky rpád Hamarább vége lett volna [...] hatalmi gőgjében elbizakodott gr Tisza Istvánt a császár akaratának érvényesítésében megállitot­tuk [...] Apponyi Albert Széll Kálmán Tisza István és többen Gr Apponyi Albert [...] ugyebár És akkor gr Tisza István lej övet Bécsből megreparálta ám [...]
310. Ülésnapok • 1906-147 (1906-VIII-464. oldal)
[...] 268 280 309 338 Bethlen István gr Román irredentista mozgalmak interp [...] hitfelekezeti néptanítók járan­dóságai 281 318 Bozóky Árpád Szólásra jelentkezés módja házszabályok [...]
311. Ülésnapok • 1906-327 (1906-XVIII-505. oldal)
[...] Házalakulása 312 Alelnöki tisztéletdijak beszüntetése Bozóky Árpád és társai indítványa írom [...] 312 Návay Lajos 312 Rakovszky István 312 Arató sztrájkra való bujtogatás [...]
312. Ülésnapok • 1906-295 (1906-XVII-85. oldal)
[...] az hogy ő megtagadta Pilisy István képviselő urnak jelent­kezést Hivatkozom a [...] képviselő urat illeti a zárszó Bozóky Árpád A házszabályokhoz kérek szót [...] a ház egyik alelnöke Rakovszky István t képviselőtársam a mikor a [...] azt indítványozhatná a mit Tisza István indítványozott annak idején hogy most [...]
313.
[...] elmaradása tárgyában beadott interpellácziójára Szabó István interpellácziót intéz a földmivelésügyi ministerhez [...] felolvasása Az adójavaslatok részletes tárgyalása Bozóky Árpád kérdése a ministerelnökhöz Bosznia [...]
314. Ülésnapok • 1906-409 (1906-XXIII-298. oldal)
[...] szerdán Justh Gyula utóbb Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A legutóbbi [...] felolvasása Az adójavaslatok részletes tárgya­lása Bozóky Árpád kérdése a ministerelnökhöz Bosznia [...]
315. Ülésnapok • 1906-247 (1906-XIV-414. oldal)
[...] voltak tűzve Méltóz­tatnak ehhez hozzájárulni Bozóky Árpád Nem Szappanos István A napirend megállapításá­hoz kérek szót Elnök Tessék Szappanos István T ház Folyó hó 11 [...] ház Bátor vagyok csatlakozni Szappanos István t képviselőtársam indítványához Helyeslés balfelől [...]
316. Ülésnapok • 1906-41 (1906-II-390. oldal)
[...] előadó 332 Holló Lajos Adamovich István igazolása előadó 178 Polit Mihály [...] ment ügye előadó 350 375 Bozóky Árpád ment ügyei előadó 350 [...]
317. Ülésnapok • 1906-125 (1906-VII-239. oldal)
[...] hétfőn Justh Gyula utóbb Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A múlt [...] ifj Habran Imre tiszaföldvári lakosnak Bozóky Árpád képviselő utján beadott kérvényét [...]
318. Ülésnapok • 1906-399 (1906-XXIII-30. oldal)
[...] szerdán Justh Gyula utóbb Eakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A legutóbbi [...] Csizmazia Endre jegyző Az inditványkönyvbe Bozóky Árpád a következő indítványt jegyezte [...]
319. Ülésnapok • 1906-470 (1906-XXVI-80. oldal)
[...] Batthyány Tiva­dar 136 gr Bethlen István 142 Bizony Ákos 142 Éber [...] László 4 Derültség Rákosi Viktor Bozóky Árpád és Kovács János egy [...]
320. Ülésnapok • 1906-442 (1906-XXV-118. oldal)
[...] éljenzés Elnök Ki következik Zlinszky István jegyző Parkasházy Zsigmond Farkasházy Zsigmond [...] parlamentekben is Mozgás divatozik Rakovszky István Ez nem az 1 Zaj [...] nem böfögtem volna Derültség Szappanos István Nem ugy beszélsz mint ezelőtt [...] a kik igy beszélnek Zaj Bozóky Arpád Tőlünk függetlenül beszéljen Farkasházy [...]
321. Ülésnapok • 1906-130 (1906-VII-407. oldal)
[...] vasutak fejlesztése iránt 391 Bernát István Országos Magyar Gazdasági Egyesület kér­vénye [...] t czik­kek módosítása 15 17 Bozóky Árpád Országos Magyar Gazdasági Egyesület [...]
322. Ülésnapok • 1906-265 (1906-XV-257. oldal)
[...] is jelentettem a bizottságban Bene István mert ezekben a kérdések­ben épen [...] hogy e megoldás közmegelégedésre szolgáljon Bozóky Árpád Ezt csak hatósági mérnökök­kel lehet elérni Bene István Ezeket a tényeket kötelességem konstatálni [...] legalább is nagyon ritkán Bene István Nagyon ritkán de mond­hatom soha [...]
323. Ülésnapok • 1906-448 (1906-XXV-281. oldal)
[...] a kérvényeket is Zaj Rakovszky István Független közvélemény Éber Antal előadó [...] a nap Zaj Elnök csenget Bozóky Árpád Ki irta alá a [...] koronát Nagy zaj jobbfelől Rakovszky István Ki volt a szerkesztő Éber [...] előadó Fehér Dezső Zaj Rakovszky István Ki irta alá Éber Antal [...]
324. Ülésnapok • 1906-97 (1906-VI-151. oldal)
[...] 000 koronának felvételét el­határozni Rakovszky István T képviselőház A könyv­tári bizottság [...] határozati javaslatot a milyent Rakovszky István t képviselő ur beterjesztett Issekutz [...] bizott­ság jelentését elfogadom a Rakovszky István t képviselő ur által beadott [...] köz­lése egyúttal intő hatással van Bozóky Árpád Kíváncsiak lehetünk arra Markos [...]
325. Ülésnapok • 1906-114 (1906-VI-544. oldal)
[...] Samu előadó 180 264 297 Bozóky Árpád 288 294 Issekutz Győző [...] 293 Okolicsányi László 266 Szappanos István 286 297 Vajda Sándor 281 [...]
326. Ülésnapok • 1906-262 (1906-XV-176. oldal)
[...] a javaslatok mellett fel­szólalókat Zlinszky István az azok ellen felszóla­lókat vedig [...] 1908 január 20 áról dr Bozóky Árpád a következő interpel­lácziót jegyezte [...]
327. Ülésnapok • 1906-130 (1906-VII-414. oldal)
[...] Ákos 322 Bohus Károly 325 Bozóky Árpád 320 327 344 Bródy [...] 225 Pető Sándor 274 Rakovszky István 349 Vajda Sándor 230 240 [...]
328. Ülésnapok • 1905-29 (1905-I-313. oldal)
[...] b Kaas Ivor kétrend­beli dr Bozóky Árpád kétrendbeli Ugron Gábor Kapotsfy [...] Zoltán kétrendbeli Krasznay Ferencz Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben [...]
329. Ülésnapok • 1906-323 (1906-XVIII-221. oldal)
[...] nélkül maradt interpelláczióját gr Bethlen István t képviselő­társamnak a mely interpelláczió [...] sorolta fel őket gr Bethlen István Bredi­cean Koriolán jelenlegi képviselő Comsa volt országgyűlési képviselő Pop Cs István jelenlegi képviselő Pop Sevér a [...] meg fog valósulni Nagy zaj Bozóky Árpád És akkor ezekre bizzuk [...]
330. Ülésnapok • 1906-426 (1906-XXIV-240. oldal)
[...] közbeszólásaik­kal zavarni a szónokot Szappanos István Ugy értem a dolgot hogy [...] Nagy György Wekerle maga kérte Bozóky Árpád Az önálló magyar hadsereg [...] adta be 1907 ben Szappanos István Hát nem akarnám azokat a [...] nem viselte jól magát Szappanos István Természetes hogy a hű párttagoknak [...]
331. Ülésnapok • 1906-288 (1906-XVI-335. oldal)
[...] interpellácziókra Helyeslés Ennélfogva tehát Szappanos István Tapasztaljuk hogy micsoda kicsike idő [...] felel meg a házszabályoknak Szappanos István Tudom csakhogy kimenti a képviselőket [...] közoktatásügyi miniszter ur válaszolni fog Bozóky Árpád inter­pelláczió j ára a [...]
332. Ülésnapok • 1906-352 (1906-XX-291. oldal)
[...] jogán tehát elsősorban szó illeti Bozóky Árpád Kérem Pilisy Istvánt is illeti zárszó Elnök Igen Pilisy István képviselő arat zárszó jogán szintén [...]
333. Ülésnapok • 1906-308 (1906-XVII-419. oldal)
[...] az elnök felszólította egyszer Petrovics István képviselő urat ós tény az [...] tizen azután Szkicsák Ferencz Pilisy István Bozóky Árpád Maniu Gyula Damián Vazul [...]
334. Ülésnapok • 1906-241 (1906-XIV-317. oldal)
[...] Polit Mihály b Bánffy Dezső Bozóky Árpád Eojc Milán Sándor Pál [...] Árpád gr Benyovszky Rezső Bernát István Bernáth Zoltán Bizony Ákos Bolgár Ferencz Bottlik István Burdia Szilárd Burgyán Aladár Buza [...]
335. Ülésnapok • 1906-394 (1906-XXII-414. oldal)
[...] következő ujabb bejegyzés foglaltatik Halljuk Bozóky Árpád képviselő ur inter­pellácziója gr [...] feljegyezve Dudits Imre jegyző Pilisy István Pilisy István T képviselőház Tegnapelőtt midőn még [...]
336. Ülésnapok • 1906-418 (1906-XXIV-11. oldal)
[...] úrtól Helyeslés Nagy zaj Rakovszky István képviselő ur a házszabályokhoz kér szót Rakovszky István T képviselőház Hall­juk Halljuk Személyes [...] honvédelmi minister utján az összkormányhoz Bozóky Árpád az iránt hogy mi [...]
337. Ülésnapok • 1906-308 (1906-XVII-429. oldal)
[...] Mezőfi Vilmos Szkicsák Ferencz Pilisy István Bozóky Árpád Maniu Gyula két Dámján [...] Zsigmond Ez nincs benne Rakovszky István Ez már okvetlenkedés Ugron Gábor [...]
338. Ülésnapok • 1906-295 (1906-XVII-81. oldal)
[...] nem vizsgálom Annyit tudok hogy Bozóky Árpád t képviselőtársamat senki sem [...] tűröm el Élénk helyeslés Rakovszky István Mentelmihez Lengyel Zoltán Indítványt pedig [...] sem Derültség a baloldalon Rakovszky István közbeszól Farkasházy Zsigmond T képviselőház [...]
339. Ülésnapok • 1906-66 (1906-IV-131. oldal)
[...] Nagy György írom 266 Szluha István írom 267 Farkasházy Zsigmond írom 268 Bene István írom 269 Bozóky Árpád írom 270 Visontai Soma [...]
340. Ülésnapok • 1906-277 (1906-XVI-64. oldal)
[...] a mire vonatkozólag gr Tisza István miniszterelnök ur becsületbeli kötelessége és [...] Ez nem Bécs sakkhuzása habár Bozóky Árpád t képviselőtársam még a [...] volt annak idején gr Tisza Istvánnak ház­szabályreviziót követelni akkor a mikor [...]
341. Ülésnapok • 1906-261 (1906-XV-158. oldal)
[...] a képviselő ur szólni Szappanos István A házszabályokhoz kí­vánok szólni néhány [...] rendelkezését szem előtt tartam Szappanos István El is hallgattam csak­hogy errare [...] házszabályokat mindenki irányában Helyes­lés balfelöl Bozóky Árpád T ház A házszabályokhoz [...]
342. Ülésnapok • 1906-143 (1906-VIII-328. oldal)
[...] áprúis 19 én péntekeú Hogy Bozóky t képviselőtársam módosítá­sához miért nem [...] Raisz Aladár jegyző Gr Bethlen István Gr Bethlen István T képviselőház A 12 azon [...]
343. Ülésnapok • 1906-365 (1906-XXI-17. oldal)
[...] Semsey László 147 zámolyi Szabó István 144 Szemere Miklós 147 Széll [...] meg lettek választva gr Bethlen István 56 Bizony Ákos 52 Buday [...] Ivedig Gr Thorotzkai Miklós jegyző Bozóky Árpád Felkiáltások Nincs itt Kovács [...]
344. Ülésnapok • 1906-290 (1906-XVI-398. oldal)
[...] tévedésbe a me­lyet mikor Tisza István követte el olyan nagy felháborodással [...] a házszabályreviziót a mely Tisza István részéről annyira jogellenesnek annyira alkotmányellenesnek [...] horvát obstrukczió bajt ne okozzon Bozóky Árpád Három év múlva megint [...]
345. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-429. oldal)
[...] kérik 273 Hédervári Lehel Bernát István ment ügye 260 Bethlen Ádám [...] Blahó Pál ment ügye 260 Bozóky Árpád ment ügye 260 Halász [...]
346. Ülésnapok • 1906-348 (1906-XX-188. oldal)
[...] Aladár Haviár Dániel Fernbach József Bozóky Árpád Polónyi Géza Pogány Lajos [...] Dudits Endre Fodor Kálmán Kecskeméthy István Jeszenszky Ferencz Berzsenyi Jenő Czibur [...] Bárcsics Erazmusz Ertl János Szappanos István Elnök A felolvasott névsor kapcsán [...]
347. Ülésnapok • 1906-448 (1906-XXV-283. oldal)
[...] 1000 koronát Zaj és mozgás Bozóky Árpád Halljuk az egyes nyugtákat Rakovszky István Az Egyetértés és a Pesti [...] Miksa Mozgás és zaj Rakovszky István Azért szid az minket Igaz [...]
348. Ülésnapok • 1906-448 (1906-XXV-277. oldal)
[...] a czimen kérnek átalányt Rakovszky István Halljuk a lapokat Polónyi Géza [...] és mozgás Halljuk Halljuk Rakovszky István A lapokat halljuk Elnök Csendet [...] Thorotzkai Miklós jegyző Búza Barna Bozóky Árpád Én ellene iratkoztam fel [...]
349. Ülésnapok • 1906-349 (1906-XX-205. oldal)
[...] képviselő­ket Hammersberg László és Zlinszky István jegy­zők megszámlálják a jelenlévő képviselőket [...] vonatkozólag az én javaslatomat szemben Bozóky Árpád képviselő ur javaslatával elfogadni [...] folytatóla­gos tárgyalása Ki következik Zlinszky István jegyző Kecskeméti Ferencz Kecskeméti Ferencz [...]
350. Ülésnapok • 1906-136 (1906-VIII-150. oldal)
[...] több a hatalom teljessége is Bozóky Árpád Ott nincs közös hadsereg [...] állam Halljuk Halljuk Gr Bethlen István Abban a mértékben a hogyan [...] van hiába mosolyognak Gr Bethlen István Azt hogy mily eszközök­kel törekszenek [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind