3. oldal, 375 találat (0,780 másodperc)

Találatok

101. Ülésnapok • 1906-261 (1906-XV-174. oldal)
[...] Elnök Csendet kérek Pop Cs István Mondtam beszédem kezde­tén hogy nem [...] ne méltóztassék kitűzni Helyeslés balfelöl Bozóky Árpád T képviselőház Hozzá­járulok Szentiványi [...] Fodor Kálmán De bizony kell Bozóky Árpád Hozzájárulok továbbá azért mert [...] képviselőház Első sorban reflek­tálnom kell Bozóky Árpád t képviselő ur indo­kolására [...]
102. Ülésnapok • 1906-327 (1906-XVIII-510. oldal)
[...] Nagy Sándor 44 Pop Cs István 42 Szkicsák Ferencz írom 752 [...] Ferencz 85 Napirend 312 Hozzászóltak Bozóky Árpád 7 Hoffmann Ottó 126 [...] szóló törvény eltörlése 1 Interp Bozóky Árpád 312 Országos ügyvédi gyám [...]
103. Ülésnapok • 1906-466 (1906-XXVI-27. oldal)
[...] Következik Gr Thorotzkai Miklós jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T ház A ministerelnök [...] Farkasházy Zsigmond Nagyon igaz Zaj Bozóky Árpád Én nem állítom hogy [...] tegnap ki lett hallgatva Zagorácz István ur a ki nemrég még [...]
104. Ülésnapok • 1906-297 (1906-XVII-137. oldal)
[...] az aláírók neveit Kérem Zlinszky István jegyző urat szíveskedjék az alá­írók neveit felolvasni Zlinszky István jegyző olvassa Nagy György Bozóky Árpád Farkasházy Zsigmond Csépány Géza [...] és taps Dániel László Pilisy István Molnár Jenő Hoffmann Ottó Sehriffert [...] Igaz Ugy van I Zaj Bozóky Árpád 22 en vannak aláírva [...]
105. Ülésnapok • 1906-358 (1906-XX-472. oldal)
[...] Szent Királyi Zoltán jegyző Rakovszky Ist­ván Halljuk Halljuk Mozgás Rakovszky István T képviselőház Kétféle felszólalások hangzottak [...] Zsigmond Hát van káposzta Rakovszky István Én sem az egyik sem [...] hogy Kelemen Samu t képviselő­társam Bozóky Árpád közbeszól Elnök Kérem Bozóky képviselő urat szíves­kedjék csendben lenni Rakovszky István egy névre hivatko­zott gúnyosan a [...]
106. Ülésnapok • 1906-352 (1906-XX-290. oldal)
[...] Egy nyilatkozatot kell tennem Pilisy István képviselő ur azon megjegyzésére hogy akkor a mikor Bozóky Árpád képviselő úrtól megvontam a [...] lehetséges Helyeslés En kétszer figyelmeztettem Bozóky Árpád képviselő urat a ki [...] jogom és kötelességem lett volna Bozóky Árpád képviselő úrtól már előbb [...]
107. Ülésnapok • 1906-460 (1906-XXV-454. oldal)
[...] pedig udvarias kölcsönösségből osztjuk Rakovszky István képviselő ur felfogását az alelnöki [...] szólásra feljegyezve Vertán Endre jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T ház A balpárt [...] a melyeket Búza Barna és Bozóky Árpád t képviselőtársaim itt előadtak [...]
108. Ülésnapok • 1906-41 (1906-II-398. oldal)
[...] népiskolai oktatásról 1 Interp Petrovics István 28 Manegutiu Miklós marosvásárJielyi gör [...] Lázár Zoárd előadó 350 370 Bozóky Árpád írom 165 38 40 [...] Lázár Zoárd előadó 350 372 Bozóky Árpád írom 177 38 40 [...]
109. Ülésnapok • 1906-104 (1906-VI-288. oldal)
[...] is vissza kell fizetni Szappanos István azt sem bánom ha a [...] Samassa János Fel­kiáltások Nincs itt Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Nem volt [...] hangozta­tásával Thaly Kálmán Olyan nincs Bozóky Árpád Másodszor pedig kijelentette hogy [...]
110. Ülésnapok • 1906-437 (1906-XXV-9. oldal)
[...] Géza Nemzetközi szerződésekbe üt­közik Zlinszky István jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Pető kép­viselőtársam [...] baljelől Ott van az és Bozóky Arpád Épen azért mert itt [...]
111. Ülésnapok • 1906-146 (1906-VIII-398. oldal)
[...] tekinteniök Ép oly kevéssé mint Bozóky Árpád képviselőtár­sam elleninditványát tehetem magamévá [...] nemzet fogalmát gyakran tévesen értelmezik Bozóky t képviselőtársam ellenindit­ványában nagy ellenmondást [...] egységével Azt mondja t i Bozóky t képviselőtársam olvassa A magyar [...] Én azt mondom hogy Szent István koronájá­nak területe egységes t i [...]
112. Ülésnapok • 1906-146 (1906-VIII-421. oldal)
[...] a kérdést szavazásra Elsősorban miután Bozóky Árpád képviselő ur elleninditványt adott [...] szerint fogom elrendelni a szavazást Bozóky képviselő ur indítványa ekképen szól [...] 20 át igen vagy nem Bozóky Árpád elleninditványával szemben Igen Nem [...] Hammersberg László jegyző Gr Bethlen István Nincs itt Artim Mihály Ártim [...]
113. Ülésnapok • 1906-123 (1906-VII-207. oldal)
[...] olvassa a 6 t Tálos István Tálos István T ház Teljesen egyetértek az [...] legyen az a házassági válóperekben Bozóky Árpád Hiszen felebbezhet Tálos István Mert míg a holttá nyilvánítási [...] a minél alaposabb birói Ítélkezés Bozóky Árpád Hiszen ha nem tetszik feleb­bezhet a Ouriához Tálos István Ha tehát a Curia munkáját [...]
114. Ülésnapok • 1906-312 (1906-XVIII-15. oldal)
[...] Ki következik Raisz Aladár jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Folytonos zaj [...] megkezdem beszédét t képviselő ur Bozóky Árpád A soproni eset megítélésé­nél [...] is a melyet gróf Bethlen István mondott el egy év előtt [...]
115. Ülésnapok • 1906-446 (1906-XXV-239. oldal)
[...] kihagyását indítványo­zom illetve Pop Cs István képviselőtársam által tett ilyen értelmű [...] Ki következik Szmrecsányi György jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T ház Én abban [...] is Ezek tekintetében nem osztozhatom Bozóky Árpád t képviselő ur felfogásában [...]
116. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-432. oldal)
[...] előadó 228 338 Személyes ügye Bozóky Árpáddal 232 Bozóky Árpád Czukorra vonatkozó törvényhozás tárgyában [...] módosítása 343 356 357 Bernát István ment ügye 368 Török Ferencz [...]
117. Ülésnapok • 1906-382 (1906-XXI-495. oldal)
[...] Hozzászóltak Andrássy Gyula gr 312 Bozóky Árpád 311 314 Kmety Károly [...] László 45 364 367 Szabó István EViadók Bizony Ákos 481 Okolicsányi [...] elhalasztása 369 374 377 Hozzászóltak Bozóky Árpád 206 Lázár Zoárd 113 [...]
118. Ülésnapok • 1906-437 (1906-XXV-11. oldal)
[...] Sándor képviselő ur módositványa elesik Bozóky Árpád képviselő ur az első [...] következő módosítást hozza javaslatba Zlinszky István jegyző olvassa Módosítás a 23 [...] el­fogadni az eredeti szöveget szemben Bozóky Ár­pád képviselő ur módositásával igen [...] hogy az vál­tozatlanul elfogadtatik ennélfogva Bozóky Ár­pád módositása elesik Ugyancsak az [...]
119. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-495. oldal)
[...] 475 Nagy Ferencz 475 Rakovszky István 474 Elnökválasztás Gál Sándor Elnöki [...] 1035 447 448 450 Hozzászóltak Bozóky Árpád 250 259 Nyáry Béla [...] 455 456 463 464 Hozzászólt Bozóky Árpád 303 325 373 479 [...]
120. Ülésnapok • 1906-312 (1906-XVIII-3. oldal)
[...] szerdán Justh Gyula utóbb Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai Királyi leirat [...] ügynökei szerepelnek A miniszter válasza Bozóky Árpád interpellácziója a kormányhoz a [...] soproni nyelvhasználat iránti rendelet tárgyában Bozóky Árpád interpellácziója a belügyminiszterhez a [...]
121. Ülésnapok • 1906-339 (1906-XIX-464. oldal)
464 Szófiai cs és hir Bozóky Árpád 338 Tárgymutató követ leirata [...] elállás 1 Költségvetés 1908 ra Bozóky Árpád 50 328 1 Szatmár [...] 890 333 336 Hozzászólt Reök István előadó 339 332 Vörösmarty szobor [...]
122. Ülésnapok • 1906-393 (1906-XXII-382. oldal)
[...] Batthyány Tivadar képviselő urnak indítványa Bozóky Árpád és társai határozati javaslatával [...] ur indítványát elfogadja ennélfogva érdemben Bozóky Árpád képviselő ur indítvá­nyára vonatkozólag [...] a törvényjavaslat czime Felkérem Zlinszky István jegyző urat méltóztassék a törvény­javaslat czimét felolvasni Zlinszky István jegyző olvassa a törvény­javaslat czimét [...]
123. Ülésnapok • 1906-123 (1906-VII-204. oldal)
[...] olvassa a törvény­javaslat 3 át Bozóky Árpád BoZÓky Árpád T képviselőház A polgári [...] Közlönyben is benne volt Lázár István és Rab László tiszakürti lakosok [...] határozni Egy hang bdfelől Hogyan Bozóky Árpád Ugy hogy ha az [...]
124. Ülésnapok • 1906-363 (1906-XX-582. oldal)
[...] 818 914 356 Hozzászólt Bernát István előadó 388 Korbács czimü hetilapnak [...] Berzsenyi Jenő 51 82 90 Bozóky Árpád 77 Buzáth Ferencz 90 [...] és népohlatás hiányai 1 Interp Bozóky Árpád 347 Kúriai bíráskodásról szóló [...]
125. Ülésnapok • 1906-339 (1906-XIX-459. oldal)
[...] 272 284 403 408 412 Bozóky Árpád 407 408 Kelemen Samu [...] szótól 1 Költségvetés 1908 ra Bozóky Árpád 50 328 1 Szatmár [...] Halálozások képviselők elhunytéinak beje­lentése Szluha István 331 Határozatképtelenség 1 Ház határozatkép­telensége [...]
126. Ülésnapok • 1906-411 (1906-XXIII-345. oldal)
[...] február 5 én pénteken Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A legutóbbi [...] Soron van Hammersberg László jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Minden elméleti [...]
127. Ülésnapok • 1906-398 (1906-XXIII-9. oldal)
[...] A VI bíráló­bizottsági tagságra Szappanos István nyert 116 szavazatot Elnök Szappanos István a VI bíráló­bizottság tagjául megválasztatott [...] László jegyző A közoktatás­ügyi bizottságba Bozóky Árpád 113 Szent­Királyi Zoltán 114 [...] tehát a közoktatásügyi bizottság tagjául Bozóky Árpád és Szent­Királyi Zoltán megválasztattak [...]
128. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-418. oldal)
[...] nem is hozattam be Rakovszky István Nem is találna Lengyel Zoltán [...] egynéhány perezczel a mikor Tisza István visszavonta a törvényjavaslatokat én pedig [...] Halljuk 1 Azt hallottuk ugyanis Bozóky Árpád t kép­viselőtársunktól hogy eltekintve [...] Zaj a baloldal felső padjain Bozóky árpád Minek módosítják a ház­szabályokat [...]
129. Ülésnapok • 1906-325 (1906-XVIII-315. oldal)
[...] szombaton Justh Gyula utóbb Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai Az 1908 [...] következik szólásra Raisz Aladár jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Mindenek­előtt bejelentem [...]
130. Ülésnapok • 1906-359 (1906-XX-486. oldal)
[...] törvény általános revíziójá­nál fogja érvényesíteni Bozóky Árpád Az ország kisérleti nyúl Elnök Csendet kérek Bozóky képviselő urat kérem Nagy Dezső [...] következik Szmrecsányi György jegyző Bernát István Bernát István T ház Magam részéről lemondtam [...] elv a magas kamat Bernát István az erők szabad játékával szemben [...]
131. Ülésnapok • 1906-437 (1906-XXV-16. oldal)
[...] baloldalon Elnök Ki következik Zlinszky István jegyző Szabó István Szabó István T ház A javaslat 25 [...] előadó ur nem kivan szólni Bozóky Árpád Én kívánok szólni Elnök [...] ház­szabály előírja hogy méltóztassék feliratkozni Bozóky Árpád Én feliratkoztam Zaj Fel­kiáltások [...]
132. Ülésnapok • 1906-311 (1906-XVII-483. oldal)
[...] Szokoly Tamás 303 Pop Cs István Rakovszky István féle sze­mélyes ügy Pop Cs István 322 Rakovszky István 320 304 Bákóezy album darusításával [...] Zsigmond 467 310 Szó megvonása Bozóky Árpádtól 295 Bredicean Koriolántól 303 [...] Hozzászólt Maniu Gyula 418 Pilisy Istvántól 295 Pop Cs Istvántól 303 Vlád Auréltól 295 300 [...]
133. Ülésnapok • 1906-394 (1906-XXII-416. oldal)
[...] fogadtatik Következik a 4 Zlinszky István jegyző olvassa a 4 t [...] elfogadtatik Következik az 5 Zlinszky István jegyző olvassa az ő t [...] szólásra feljegyezve Dudits Endre jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Halljuk Az [...]
134. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-479. oldal)
[...] Halljuk Az alelnöki állásra Rakovszky István kapott 170 szavazatot gróf Batthyány [...] szavazatot­tehát az alelnöki állásra Rakovszky István válasz­tatott meg Hosszantartó éljenzés és [...] helyeslés a szélsőbaloldalon Elnök csenget Bozóky Árpád szólásra feláll Elnök Milyen czimen kíván felszólalni képviselő ur Bozóky Árpád A házszabályok 204 ához [...]
135. Ülésnapok • 1906-466 (1906-XXVI-25. oldal)
[...] deczember 18 án szombaton 25 István képviselő ur 183 szavazatot Üres [...] Ezek értelmében van szerencsém Zlinszky István képviselő urat a képviselőház megválasztott [...] interpellácziókra Gr Thorotzkai Miklós jegyző Bozóky Árpád Zaj Nagy György Tessék [...] NAPLÓ 1906 1911 XXVI KÖTKT Bozóky Árpád T képviselőház Kérem méltóztassék [...]
136. Ülésnapok • 1906-267 (1906-XV-330. oldal)
[...] a múlt évben Pop Cs István a topánfalvai járás érdekében itt [...] középen Kimondtuk már az előbb Bozóky Árpád Csak a legelőkre nézve [...] ugy kivánja meg fog történni Bozóky Árpád Ezt nem felesleges kimondani [...] elvetni Élénk helyeslés Pop Cs István T képviselőház Nem akartam felszólalni [...]
137. Ülésnapok • 1906-313 (1906-XVIII-28. oldal)
[...] Zsigmond Nagyon szép nagyon helyes Bozóky Árpád És akkor is helyeslés [...] előttem szóló t képviselőtársam Rakovszky István helye­sen sorolta elő azon indokokat [...] igazán roppant érdekes Élénk derültség Bozóky Árpád olvassa Hogyha mi egy [...] a baloldalon Alkalma lesz Rakovszky István és Mezőssy Béla képvi­selő uraknak [...]
138. Ülésnapok • 1906-437 (1906-XXV-15. oldal)
[...] a tanácskozást Ki következik Zlinszky István jegyző Bozóky Árpád Elnök Bozóky Árpád nincs itt Zlinszky István jegyző Thaly László Thaly László [...]
139. Ülésnapok • 1906-53 (1906-III-236. oldal)
[...] deve­tom koji glasi ovako Szent István koronájá­nak összes országai arányosan fognak [...] a következő kiegészítést inditványozom Szent Ist­ván koronájának összes országai arányosan fog­nak [...] Ki következik Egry Béla jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház A 9 [...]
140. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-490. oldal)
490 Névmutató Pilisy István Indítványok indokolás végetti felvételére határ­nap [...] lemondása 311 314 Pop Cs István Lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló 1898 [...] magatar­tása interp 290 300 Rakovszky István Elnökválasztás napirendre tűzése 474 Ráth [...] cz módosítása 180 Személyes ügye Bozóky Árpáddal 286 Széll Kálmán Wekerle [...]
141. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-215. oldal)
[...] valaki fizetni de gróf Tisza István az erre vonatkozó határozatokat megsemmisítette [...] Mozgás Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád Már pedig csúf játék [...] biztosítékát abban látom gróf Tisza István miniszterelnök ur legnagyobb bűnét hogy [...] Ausztriába Gr Zichy Jenő Soha Bozóky Árpád Ugyancsak 1867 ben mi [...]
142. Ülésnapok • 1906-459 (1906-XXV-425. oldal)
[...] határozatképen jelentem ki Felkérem Zlinszky István jegyző urat szíves­kedjék a beérkezett [...] és kérvények jegy­zékét felolvasni Zlinszky István jegyző olvassa Arad vár­megye és [...] ezt elfogadni határozatképen mondom ki Bozóky Árpád képviselő ur a házszabályokhoz kíván szólni Bozóky Árpád T ház A házszabályok [...]
143. Ülésnapok • 1906-418 (1906-XXIV-8. oldal)
[...] is helyesen méltóztassék alkal­mazni Zaj Bozóky Árpád A házszabályokhoz kérek szót [...] a házi ügyrendre vonatkozik Rakovszky István ügy van Elnök nem pedig a házszabályokra Rakovszky István ügy van Elnök A képviselő [...] hivatko­zással Lázár Pál T ház Bozóky Árpád T képviselőház Nagy de­rültség [...]
144. Ülésnapok • 1906-347 (1906-XX-185. oldal)
[...] felolvasni A távollevők jegy­zésére Zlinszky István jegyző urat kérem fel Hódy [...] Bartal Ferencz Beniczky Ödön Bernát István Bottlik István Bozóky Árpád Bresztyenszky Kálmán Bródy Ernő [...] Pető Sándor Rákosi Viktor Reök István Rudnyánszky György b Rudnyánszky Sándor [...] Miklós gr Zichy Aladár Zlinszky István Elnök Azok a t képviselő [...]
145. Ülésnapok • 1906-297 (1906-XVII-133. oldal)
[...] kormánypolitikát Bizonyítják ezt gr Tisza István b Bánffy Dezső és Széll [...] külön szavazásnak van még helye Bozóky Árpád képviselő ur bizalmatlansági indítványára [...] lesz elfogadja e a ház Bozóky 4 rpád képviselő urnak a [...] Bredi­cean Koriolán és Pop Cs István képviselő urak határozati javaslatának azon [...]
146. Ülésnapok • 1906-142 (1906-VIII-315. oldal)
[...] Raisz Aladár jegyzői Gróf Bethlen István Nincs itt Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház A koaliozió [...] melyet a minap gróf Bethlen István t képviselő­társam itt elmondott Abból [...]
147. Ülésnapok • 1906-306 (1906-XVII-360. oldal)
[...] Zakariás János A balpártiak Pilisy István nem is érnek rá hogy [...] kinyomni a parlamentből Zaj Pilisy István helyénvalónak tartom hogy ha egy [...] jegyző Farkasházy Zsigmond Nincs itt Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház A Nagy [...]
148. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-479. oldal)
[...] Perczel Dezső házelnök­kel és Tisza István gr miniszterelnökkel szemben 1904 évi [...] 89 Személyes ügye gr Tisza Istvánnal 168 169 Bakonyi Samu Saját [...] Perczel Dezső házelnök­kel és Tisza István gr miniszterelnökkel szemben 1904 évi [...] Hodzsa Milán ment ügye 317 Bozóky Árpád Felirati vita 209 210 [...]
149. Ülésnapok • 1906-468 (1906-XXVI-51. oldal)
[...] 000 koronás tétel miatt Tisza István grófot vád alá akarta helyeztetni [...] tettek arra nézve hogy Tisza István gróf vád alá nem fog [...] méltóz­tassék a következő szónokot meghallgatni Bozóky Árpád képviselő ur következik szólásra Bozóky Árpád T képviselőház Halljuk A [...]
150. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-478. oldal)
[...] 4 a mentelmi ügye 12 Bozóky Árpád mentelmi ügyei 26 Fogarassy [...] Aurél mentelmi ügye 17 Zlinszky István mentelmi ügye 26 Károlyi István gr Keglevich István gr összeférhetlenségi ügyére vonatkozó iratok [...] Boda Vilmos igazolása 13 Rakovszky István igazolása 13 Thaly Kálmán Pop Os István igazolása 10 Miklós Ödön igazolása [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind