2. oldal, 375 találat (0,307 másodperc)

Találatok

51. Ülésnapok • 1906-392 (1906-XXII-363. oldal)
[...] a baloldalon Majd hozzátok mennek Bozóky Arpád Isten ments meg Mi [...] sem Farkasházy Zsigmond Imparlamentáris el­járás Bozóky Arpád T képviselőház Ha nem [...] tényleg megkezdhesse működését Beadják Pi­lisy István Nagy György Eötvös Károly br [...] Farkasházy Zsigmond Benedek János Szappanos István és Bozóky Árpád Kérem a t képviselőházat [...]
52. Ülésnapok • 1906-325 (1906-XVIII-322. oldal)
[...] figyelmemet némi észre­vételt tegyek Halljuk Bozóky Árpád t képviselőtársam azzal vezette [...] orvoslására épen az a mit Bozóky Árpád tart arra szükségesnek t [...] kelt a protestáns vallásszabad­ságnak Bocskay István és Bethlen Gábor ugy most [...] ur Derültség Mozgás Pop Cs István Nem szabad kicsinyelni senkit Buza [...]
53. Ülésnapok • 1906-327 (1906-XVIII-508. oldal)
[...] Miniszterelnökség írom 696 323 Hozzászóltak Bozóky Árpád 254 Farkasházy Zsigmond 253 [...] előadó 343 344 356 360 Bozóky Árpád 315 343 Búza Barna [...] Pető Sándor 326 Pop Os István 301 Thaly Kálmán 345 Zanella [...] György 466 468 493 Reök István 431 Sümegi Vilmos 482 Szabó [...]
54. Ülésnapok • 1906-453 (1906-XXV-330. oldal)
[...] bizottságot küldjön ki Halljuk Halljuk Bozőky Árpád Nem hallunk semmit Zaj [...] Halljuk Raisz Aladár jegyző olvassa Bozóky Árpád a következő indítványt jegyezte [...] beleegyezni Zaj bal elöl Pilisy István Az elnök ur azon kijelentése [...] jegy­bank érdekében Nagy György Pilisy István Mezőfi Vilmos és Bozóky Árpád által bejegy­zett indítvány felvételére [...]
55. Ülésnapok • 1906-311 (1906-XVII-481. oldal)
[...] 245 Szmrecsányi György 357 Petrovics István 273 414 429 Pilisy István 210 358 Urmánczy Nándor 203 Pop Cs István 250 313 Vlád Aurél 229 [...] Ödön 369 Kovács Pál 369 Bozóky Árpád 224 Nagy György 226 [...] Kérdés feltevése 1 Házszabályok módosí­tása Bozóky Árpád 134 Farkasházy Zsigmond 133 [...]
56. Ülésnapok • 1906-417 (1906-XXIII-538. oldal)
[...] írom 1055 398 399 Hozzászóltak Bozóky Árpád 32 Hédervári Lehel előadó [...] vonatkozólag mondott szavai lásd Interp Bozóky Árpád 409 Osztrák pénzügy ministérium [...] Interp Csernoch János 399 Pilisy István Szmrecsányi György féle sze­mélyes ügy Pilisy István 18 Szmrecsányi György 18 398 [...] ügy Szmrecsányi György 18 Pilisy István 16 18 398
57. Ülésnapok • 1906-347 (1906-XX-164. oldal)
[...] Nagy Dezső Nagy György és Bozóky Árpád interpelláczióira Bozóky Árpád interpellácziót intéz a közoktatásügyi [...] A javaslatok mellett felszólalókat Zünszky István a javaslatok ellen felszólalókat Hammersberg [...] évi június 15 éről dr Bozóky Árpád inter­pellácziója a vallás és [...]
58. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-416. oldal)
[...] 20 án csütörtökön Pop Cs István Méltóztatnak tudni hogy ez a [...] én napirendjavaslatomról beszélni Pop Cs István T képviselőház Csak magya­rázni akarom [...] Zaj Szmrecsányi György Már bevégeztem Bozóky Árpád A házszabályokhoz kérek szót t ház Elnök Bozóky Árpád képviselő ur a ház­szabályokhoz [...]
59. Ülésnapok • 1906-447 (1906-XXV-271. oldal)
[...] én szombaton 271 Pop Cs István Megilletődéssel konstatálom hogy megtörténhetett ilyesmi [...] következik Szent Királyi Zoltán jegyző Bozóky Árpád BoZÓky Árpád A legközelebbi interpellácziós napon [...]
60. Ülésnapok • 1906-297 (1906-XVII-140. oldal)
[...] távol volt 246 ennélfogva tehát Bozóky Árpád képviselő bizalmatlansági indít­ványa 143 [...] Bredicean Korio­lán és Pop Cs István képviselő urak határozati javaslataira Kérem [...] Bredicean Koriolán és Pop Cs István most fel­olvasott határozati javaslatát elfogadni [...] szembe volt helyezve Zaj balfelól Bozóky Árpád Nem volt szembe helyezve [...]
61. Ülésnapok • 1906-329 (1906-XIX-96. oldal)
[...] kérdést elfogadja e a ház Bozóky Árpád képviselő ur indítványát hogy [...] Most következik a szavazás külön Bozóky Árpád képviselő urnak két határozati [...] házat el méltóztatik e fogadni Bozóky Árpád képviselő urnak most felolvasott [...] újonnan kinevezett tanfelügyelője dr Balló István a ki a nemzeti ellenállás [...]
62. Ülésnapok • 1906-40 (1906-II-372. oldal)
[...] jogát ezen ügy­ben felfüggeszti Következik Bozóky Árpád országgyűlési kép­viselő mentelmi ügye [...] Lázár Zoárd előadó T ház Bozóky Árpád országgyűlési képviselő párviadal vétsége [...] e a ház ezen ügyben Bozóky Árpád képviselő ur mentelmi jogát [...] T ház Urmánczy Nándor Lázár István gróffal kardpárpajt vivott Miután a [...]
63. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-542. oldal)
[...] 1095 425 427 432 Hozzászóltak Bozóky Árpád 230 247 Molnár Jenő [...] 250 Manojlovics János 229 Szappanos István 239 Úrbéri jogon alapuló és [...] és kamatai 1 Interp Szabó Ist­ván nagyatádi 434 Zárszámadás 1906 ra [...] igazságügyi és kereskedelemügyi minis­terekhez 428 Bozóky Árpád Kormánynak az önálló magyar­nemzeti [...]
64. Ülésnapok • 1906-402 (1906-XXIII-108. oldal)
[...] ülés jegyzőkönyvének hitelesítése Elnöki előterjesztések Bozóky Árpád indokolja a bankbizottság jelentésének [...] pótló és segélyző egyesületének Rakovszky István képviselő által beadott kérvényét sorsuk [...] azt el­fogadottnak jelentem ki Következik Bozóky Árpád indítványának Írom 1056 indokolás [...] a ház elé terjesztése tárgyában Bozóky Árpád T képviselőház Az az [...]
65. Ülésnapok • 1906-275 (1906-XVI-28. oldal)
[...] Nem kapott megbízást a választóktól Bozóky Árpád Először is e parlament­élete [...] módon behoz­zuk a hogy Tisza István tervezte Azt mondja a miniszterelnök [...] lényegében ugyanaz Molnár Jenő Rosszabb Bozóky Árpád De állítsuk fel a [...] a tanácskozás menetét ne zavarja Bozóky Árpád 1906 évi április vagy [...]
66. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-414. oldal)
[...] 1908 február 20 án csütörtökön BoZÓky Árpád A visszavont javaslatokat fenn [...] tekintet­ben határozathozatalnak különben sincs helye Bozóky Árpád A házszabályokhoz kérek szót Elnök Kérem Bozóky Árpád A házszabályok 217 a [...] Zsigmond Bátor vagyok meg­jegyezni hogy Bozóky Árpád t képviselőtársam a miniszterelnök [...] melyet szenvedélylyel képviselt a Tisza István kormányával szemben
67. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-415. oldal)
[...] ugyanezen helyzetben a mikor Tisza István mi­niszterelnök kijelentette hogy a törvényjavaslat [...] Zsigmond Szükségesnek tartom hogy a Bozóky Árpád képviselőtársam által fen­tartott költségvetés [...] büntetőnovella a végrehajtási novella melyeket Bozóky képviselő­társam mind fentartott és melyek [...] Raisz Aladár jegyző Pop Cs István Pop Cs István T képviselőház Csatlakozom Farkasházy képviselő [...]
68. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-442. oldal)
[...] Alelnölá fizetések eltörlése Pop Cs István indtv 1 Költségvetés 1907 re Kisebb tár­czák Hozzászóltak Pop Cs István 37 id Wekerle Sándor 37 [...] Interp Baloghy Ernő 69 71 Bozóky Árpád Mezőfi Vilmos féle sze­mélyes ügy Bozóky Árpád 189 68 Csitáry Béla [...]
69. Ülésnapok • 1906-421 (1906-XXIV-103. oldal)
[...] ragaszkodtunk ahhoz És mikor Szappanos István t képviselőtársam indítványt tett 1907 [...] Elnök Csendet kérek Halljuk Halljuk Bozóky Árpád Azt mondtam olvassa T [...] venni Éber Antal Nagyszerű Derültség Bozóky Árpád tovább olvassa mint­hogy azonban [...] ez nem tartozik a tárgyhoz Bozóky Árpád tovább olvassa és hogy [...]
70. Ülésnapok • 1906-421 (1906-XXIV-104. oldal)
[...] a mi pártunk részéről Szappanos István t képviselőtársam határozati javaslatot adott [...] Egy hang a középen És Bozóky ellen Kovács Pá Fölösleges fecsegésekkel [...] Zaj Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád A néppárt inzultusát én [...] Pál A hazafiságot kizárólag majd Bozóky fogja magának monopolizálni Zaj Elnök [...]
71. Ülésnapok • 1906-393 (1906-XXII-381. oldal)
[...] a javaslatok mellett fel­szólalókat Zlinszky István a javaslatok ellen felszólalókat Dudits [...] tárgyalásának folytatása Ki következik Zlinszky István jegyző Farkasházy Zsig­mond Nincs itt [...] értelemben mon­dom ki a határozatot Bozóky Árpád képviselő urat a zárszó [...] illeti meg de nincs jelen Bozóky Árpád képviselő ur a következő [...]
72. Ülésnapok • 1906-359 (1906-XX-478. oldal)
[...] hallottam azt hogy épen Rakovszky István t képviselőtársam felszólalása folytán ezen [...] miniszter ur változtatást tenni Szabó István De nem annak a felszólalása révén Bozóky Árpád Akárminek a révén Zaj [...] alaposan végezni nem lehet Szabó István Zavarosban akarnak halászni Bozóky Árpád Annál inkább fontos az [...]
73. Ülésnapok • 1906-442 (1906-XXV-140. oldal)
[...] látókörrel Pozsony Bécsnek külvárosává legyen Bozóky Árpád Ugy van Luegernek a [...] javaslatok tárgya­lásával foglalkozzék a képviselőház Bozóky Árpád Az önálló bank kérdésével [...] Gaál Gaszton Mezőíi Vilmos Szappanos István Sümegi Vilmos Kmety Károly Markos [...] s a ko­szorú elhelyezésével Zlinszky Istvánt bízzuk
74. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-446. oldal)
[...] Kálosi József előadó 131 Szluha István írom 267 66 Hozzászólt Kálosi [...] Nándor 70 Mező fi Vilmos Bozóky Árpád féle személyes ügy Bozóky Árpád 189 68 Mező fi [...] Milán 34 36 Pop Cs István 35 Vázsonyi Vilmos 29 36 [...] czikk végre­hajtása 1 Interp Adamovich István 63 Osszeférhetlenségi állandó bizottság ítélete [...]
75. Ülésnapok • 1906-339 (1906-XIX-461. oldal)
[...] 30 106 Bernáth Béla 82 Bozóky Árpád 50 65 68 80 [...] Petrogalli Oszkár 162 Pop Cs István 144 Sehuller Rezső 136 Sümegi [...] Dezső 234 Marjay Péter 221 Bozóky Árpád 234 237 Nóvák Dániel [...] Károly 344 Bernáth Béla 315 Bozóky Árpád 341 343 359 Farkasházy [...]
76. Ülésnapok • 1906-227 (1906-XIII-371. oldal)
[...] Autonóm vámtarifa 202 214 Adamovits István Kivételes nősülési engedélyek interp 176 177 Rakovszky István mentelmi sérelme 179 Andrássy Gyula [...] felruházása 272 Apponyi Albert gr Bozóky Árpád interpellácziójára Felekezeti béke helyreállítása [...] törvényhatósági joggal való felruházása 354 Bozóky Árpád Popovics Dusán jegyzővé választása [...]
77. Ülésnapok • 1906-267 (1906-XV-331. oldal)
[...] keresztül nem fizetik Pop Cs István Nincs jövedelme Mezőssy Béla államtitkár [...] közbirtokossági erdőt Helyeslés Pop Cs István Nem is mondtam Elnök Szólásra [...] változatlanul elfogadja Az utolsóelőtti bekezdéshez Bozóky Árpád képviselő ur nyújtott be [...] a t házat méltóztatik e Bozóky Árpád képviselő ur uj bekezdés [...]
78. Ülésnapok • 1906-431 (1906-XXIV-374. oldal)
[...] János Szász József Csépány Géza Bozóky Árpád Ba­bocsay Sándor gr Zichy [...] szemben Éber Antal és Kuszka István képviselő urak elleninditványával Azután következik a külön kérdés föltétele Kuszka István képviselő urnak azon módositására a [...] Elemér Bizony Ákos Botzenkardt János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bruckner Vilmos [...]
79. Ülésnapok • 1906-251 (1906-XIV-479. oldal)
[...] Quótabizottság jelentése Ugron Gábor 463 Bozóky Árpád 463 250 Kiegyezés Ausztriával [...] 171 Bánffy Dezső b 64 Bozóky Árpád 86 Brlics Vatroszláv 282 [...] 332 Pető Sándor 153 Pilisy István 150 Pinterovics Antal 216 304 [...] 17 289 332 Pop Cs István 271 Popovics Dusán 257 Pribicsevics [...]
80. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-211. oldal)
[...] sőt ez mint Pop Cs István t képviselőtársam is mondotta meg [...] semmiért sem állok jót Derültség Bozóky Árpád Hát mondom helyénvaló­nak tartanám [...] a kormánynak lemondani Pop Cs István képviselőtársam hivatkozva Kossuthra Deákra Irányi [...] Párbaj miatt Nincs abban semmi Bozóky Árpád ugyanakkor ott ült Mohán [...]
81. Ülésnapok • 1906-382 (1906-XXI-486. oldal)
[...] 347 353 Apponyi Albert gr Bozóky Árpád interpellácziójára Dorozsmai elemi népiskolánál [...] előadó 181 209 221 Bernát István Kivándorlási törvényjavaslat előadó 60 83 86 Bizony Ákos Szabó István igazolása előadó 481 Bozóky Árpád Interpelláczió elhalasztása 206 Bosznia [...]
82. Ülésnapok • 1906-316 (1906-XVIII-81. oldal)
[...] ur válaszát tudo­másul vegyem Tálos István Végrehajtja e a nemzetiségi törvényt [...] választ tudomá­sul nem veszem Tálos István Mi lesz a nemzetiségi törvény­nyel [...] jobb oldalon Ellenpróbát kérünk De­rültség Bozóky Árpád képviselő ur fogja interpellá­czióját előterjeszteni Nagy zaj Bozóky Árpád T ház Tekintettel arra [...]
83. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-493. oldal)
[...] Feny­ vesi Soma 456 Pilisy István ment ügve Előadó Papp Béla [...] Pál 5 36 38 Szabó István nagyatádi 16 23 Thaly László [...] 50 Andrássy Sándor gr 9 Bozóky Árpád 9 16 Búza Barna [...] 1203 458 459 460 Hozzászóltak Bozóky Árpád 454 Holló Lajos 450
84. Ülésnapok • 1906-417 (1906-XXIII-534. oldal)
[...] Hozzászóltak Baross János 150 Bernát István 167 Búza Barna 260 Buzáth [...] Károly 426 431 432 441 Bozóky Árpád 345 Búza Barna 350 [...] 425 427 457 460 Szabó István nagyatádi 386 Szappanos István 429 Szilassy Zoltán 372 Tuskán [...] jelentésének a ház elé ter­jesztése Bozóky Árpád indítványa írom 1056 399 [...]
85. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-440. oldal)
[...] kijelentés 174 260 261 Hozzászóltak Bozóky Árpád 158 Návay Lajos 154 Farkasházy Zsigmond 150 Szappanos István 158 157 Sziklay Ottó 157 [...] házszabályok 319 a 274 Hozzászóltak Bozóky Árpád 416 419 422 423 [...] 416 Molnár Jenő 419 Rakovszky István 417 Rátkay László 418 Sághy [...]
86. Ülésnapok • 1906-363 (1906-XX-580. oldal)
[...] 347 1 Szeszadó stb Pilisy István 314 353 Elemi népiskolai oktatás [...] 346 347 360 Hozzászóltak Adamovits István 152 Apponyi Albert gr 144 [...] 155 Ábrahám Dezső 106 110 Bozóky Árpád 130 Damián Vazul 139 [...] 358 221 1 Szó megvonása Bozóky Árpád­tól 353 238 1 Végrehajtási [...]
87. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-498. oldal)
[...] féle kormány újból való kineveztetése Bozóky Árpád 366 454 440 440 [...] bank felállítá­sának kötelezettsége mellett Pilisy István indít­ványa írom 1168 453 Kormány [...] kötött szerződés felmondása 1 Interp Bozóky Árpád 440 Kossuth Lajos síremlékének [...] nyomdai munkálatoknak vasárnapokon és Szent István király napján leendő végezhetése írom [...]
88. Ülésnapok • 1906-258 (1906-XV-66. oldal)
[...] következik szólásra Csizmazia Endre jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T ház Halljuk Midőn [...] tárgyaltuk az ujonczjutalék megajánlását Szappanos István t képviselőtársam határozati javaslatot adott [...] tessék a tárgynál maradni Mozgás Bozóky Árpád Azt akarom indokolni hogy [...] baloldalon Mondom a mikor Szappanos István t kép­viselőtársam tavaly az önálló [...]
89. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-442. oldal)
[...] visszaélések 1 Interp Poj Cs István 268 Költségvetés 1908 ra 255 [...] nézve veszélyes iránya 1 Interp Bozóky Árpád 265 273 Közös hadsereg [...] adó 266 Mentelmi esetek Bernát István írom 712 260 269 Hozzászóltak [...] 375 376 Pető Sándor 375 Bozóky Árpád írom 719 260 269 [...]
90. Ülésnapok • 1906-421 (1906-XXIV-87. oldal)
[...] alkotmányter­vezet tárgyában a ministerelnökhöz Kecskeméthy István A gyulai tagosítás tárgyában az [...] tárgyában a földmivelésügyi mi­nister úrhoz Bozóky Árpád Az ujonczlétszám emelése és [...] pénzügyministerium vezetésével megbízott mi­nisterelnök úrhoz Bozóky Árpád A Szerbiával kötött ke­kedelmi [...] földmivelésügyi minister urakhoz Pop Cs István Gr Andrássy Gyula m kir [...]
91. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-492. oldal)
[...] elnöké nek átiratai E udnay István 10 Serbán Miklós 12 Megtámadott [...] Káloai József előadó 60 Tisza István gr 119 120 118 119 [...] 1 9 Visontai Soma 119 Bozóky Árpád írom 43 26 29 [...] Kálosi József előadó 289 321 Bozóky Árpád írom 44 26 29 [...]
92. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-446. oldal)
[...] Hozzászóltak Benedek János 123 141 Bozóky Árpád 66 204 224 Bredicean [...] 215 Pető Sándor 141 Pilisy István 209 Pop Cs István 170 Suciu János 159 Ugron [...] 253 264 265 267 Hozzászóltak Bozóky Árpád 234 246 Moskovitz Iván [...]
93. Ülésnapok • 1906-225 (1906-XIII-334. oldal)
[...] ozimű újság posta­szállításának megvonása tárgyában Bozóky Árpád interpellácziója a vallás és [...] A jegyzőkönyvet vezetni fogja Zlinszky István jegyző ur A javaslatok mellett [...] Kérem felolvasni a jegyző­könyvet Zlinszky István jegyző olvassa az 1907 évi [...] tárgyában a keres­kedelemügyi és belügyminiszterekhez Bozóky Árpád a felekezeti béke helyreállítása [...]
94. Ülésnapok • 1906-363 (1906-XX-586. oldal)
[...] Lajos 498 507 517 Bernát István 486 519 521 523 525 528 J Bozóky Árpád 186 476 545 Búza [...] iünther Antal 489 501 Pilisy István 431 506 512 507 509 [...] izgatásai tárgyában az igazságügymiiiiszterhez 362 Bozóky Árpád Kunszentmártoni népiskolák ós népoktatás [...]
95. Ülésnapok • 1906-396 (1906-XXII-451. oldal)
[...] gr 365 Pescha Miklós 360 Bozóky Árpád 361 416 Pilisy István 414 Farkasházy Zsigmond 403 Polónyi [...] 394 395 396 Hozzászóltak Bernát István 423 Laehne Hugó előadó 301 Bozóky Árpád 425 426 423 Brázay [...]
96. Ülésnapok • 1906-451 (1906-XXV-309. oldal)
[...] Élénk helyeslés Vertán Endre jegyző Bozóky Árpád Fel­kiáltások Eláll Eláll Elnök [...] leszek újból felfüggeszteni az ülést Bozóky Árpád képviselő urat illeti a szó Felkiáltások balfelöl Eláll Bozóky Árpád T képviselőház A lemon­dott [...] azért t képviselőház mivel Szappanos István elnökünk igen helyesen kifej­tette hogy [...]
97. Ülésnapok • 1906-365 (1906-XXI-16. oldal)
[...] indítvány könyvbe Babo­csay Sándor Szappanos István Csépány Géza Hoffmann Ottó Bozóky Árpád Molnár Jenő Uray Miklós Lipthay Sándor Lengyel Zoltán Pilisy István Benedek János Schriflert József báró [...] a következő ujabb bejegyzések foglaltatnak Bozóky Árpád Bosznia és Herczegovina alkotmánya [...] György jegyző tovább olvas Szabó István zámolyi nevének olvasásakor felkiáltások Szabó [...]
98. Ülésnapok • 1906-228 (1906-XIV-43. oldal)
[...] üdvözlik Következnek az interpellácziók Zlinszky István jegyző Polónyi Géza Fel­kiáltások Nincs [...] csenget Csendet kérek t ház Bozóky Árpád Azokkal a vádakkal szem­ben [...] Elnök Rendreutasítom Szmrecsányi kép­viselő urat Bozóky Árpád báró Bánffy felbérelt vagy [...] ne legyen szüksége arra hogy Bozóky Árpádhoz folyamodjék Megtettem inter­pellácziónwt azért [...]
99. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-445. oldal)
[...] Béla 414 Bernáth Zoltán 315 Bozóky Árpád 334 Bresztyenszky Kálmán 406 [...] Papp Elek 372 Pop Os István 306 Reök Iván 410 Sümegi [...] ünnepélyére 64 Mentelmi esetek Bene István írom 269 66 Hozzászólt Kálosi József előadó 131 Bozóky Árpád írom 270 66 Hozzászólt [...]
100. Ülésnapok • 1906-261 (1906-XV-174. oldal)
[...] Elnök Csendet kérek Pop Cs István Mondtam beszédem kezde­tén hogy nem [...] ne méltóztassék kitűzni Helyeslés balfelöl Bozóky Árpád T képviselőház Hozzá­járulok Szentiványi [...] Fodor Kálmán De bizony kell Bozóky Árpád Hozzájárulok továbbá azért mert [...] képviselőház Első sorban reflek­tálnom kell Bozóky Árpád t képviselő ur indo­kolására [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind