3. oldal, 375 találat (0,276 másodperc)

Találatok

41. Ülésnapok • 1906-476 (1906-XXVI-224. oldal)
[...] sértő fel­szólalások megtorlása 1 Interp Bozóky Árpád 466 Függőben levő indítvány [...] ülésteremben 476 Háznagyválasztás 466 Zlinszky István 466 Házszabályvita a kormány Jcineveztetéséröl [...] 14 Hencz Károly 9 46 Bozóky Árpád 51 Justh Gyula 6 [...] 18 Farkasházy Zsigmond 17 Pilisy István 39 Gaal Gaston 8 Rátkay [...]
42. Ülésnapok • 1906-442 (1906-XXV-121. oldal)
[...] balfelől Szmrecsányi György jegyző Bernáth István Bernát István T ház En azt kiszem [...] nagy érdekem a kőszén kartell Bozóky Árpád Meg Szappanos Istvánnak Derültség Bernát István A kartell nemcsak kőszén­kartell vannak [...] fennállása igen nagy érdeke Szappanos Istvánnak meg Bozó­kynak Rakovszky István Másról beszél mint Bodóné Bernát [...]
43. Ülésnapok • 1906-145 (1906-VIII-379. oldal)
[...] mondani hogy nem áll fenn Bozóky Árpád Én a jövőre vonatkozólag [...] Egy hang a középen Próféta Bozóky Árpád Másodszor t ház a [...] Lászlő Hát a józan ész Bozóky Árpád nem tartom helyesnek hogy [...] Azok után a miket Bethlen István gróf képviselőtársam a múltkor és [...]
44. Ülésnapok • 1906-313 (1906-XVIII-27. oldal)
[...] alá venni Következik napirend szerint Bozóky Árpád és társai inditváiryának indokolása [...] tiszteletdijak beszüntetése tárgyában írom 786 Bozóky Árpád T ház Zaj A [...] balról Ki volt az Rakovszky István jelenlegi alelnök ur mondotta a [...] Zsigmond Nagyon szép és igaz Bozóky Árpád Azt mondja továbbá Rakovszky István képviselő ur olvassa Én nem [...]
45. Ülésnapok • 1906-207 (1906-XIII-128. oldal)
[...] az ilyen tisztviselőktől pl Gallér Istvántól tudom némely közigazgatási tiszt­viselőnek hazafiassága [...] kik ott élünk azok tudjuk Bozóky Árpád A horvát kérdés is [...] Pető Sándor Mikor lesz az Bozóky Árpád Létérdeke Magyarországnak hogy Fiume [...] és barátkoztunk Supilo Ferencz közbeszól Bozóky Árpád oly egyénekkel a kik [...]
46. Ülésnapok • 1906-166 (1906-IX-472. oldal)
[...] jegyző a névsor olvasása közben Bozóky Árpádot hívja fel Bozőky Árpád Nem szavazok Zaj Elnök [...] igennel vagy nemmel szavazni tartozik Bozóky Árpád kimegy a teremből Zaj [...] Rud­nyánszky György Simkó József Szappanos István Szemere Huba Szent Királyi Zoltán [...] János gr Batthyány Zsig­mond Bernát István Betegh Imre Burdia Szilárd Burgyán [...]
47. Ülésnapok • 1906-291 (1906-XVI-440. oldal)
[...] módosítása 86 Czigányok kóborlásának meggátlása Bozóky Árpád indítványa 190 Hencz Károly [...] Interpelláczióra adandó válasz elhalasztása 218 Bozóky Árpád interpellácziójára Közoktatás­nak özében vmegyében [...] ment ügye előadó 105 Bene István ment ügye előadó 105 Csontos [...] Blako Pál Házszabályok módosítása 268 Bozóky Árpád Házszabályok alkalmazása 5 Házszabályok [...]
48. Ülésnapok • 1906-85 (1906-V-186. oldal)
[...] bizottság tisztelettel javasolja hogy Bene István országgyűlési képviselő mentelmi joga ez [...] ennek folytán kimondom hogy Bene István országgyűlési képviselő mentelmi joga ez [...] mentelmi bizottság jelentése írom 270 Bozóky Árpád országgyűlési kép­viselő mentelmi ügyében [...] képviselőház A bu­dapesti kir Ítélőtábla Bozóky Árpád időközben megválasztott országgyűlési képviselőt [...]
49. Ülésnapok • 1906-426 (1906-XXIV-245. oldal)
[...] február hó 24 én Beadja Bozóky Árpád Inditvány Beadja Szappanos István Tekintve Magyarországot mint a magyar [...] szóló törvényjavaslatot szemben Nagy György Bozóky Árpád és Szappanos István el­leninditványaival elfogadni általánosságban a részletes [...] elfogadtatik ennélfogva tehát Nagy György Bozóky Árpád és Szappanos István képviselő urak határozati ja­vaslata illetőleg [...]
50. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-210. oldal)
[...] kedden Justh Gyula utóbb Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A jegyzőkönyv [...] részéről jelen vannak gr Tisza István Lukács Lászlő Hieronymi Károly Cseh [...] tárgyalásának foly­tatása Okolicsányi László jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Halljuk Halljuk [...] király Madarász József Koronázott király Bozóky Árpád ő Felsége a koronázott [...]
51. Ülésnapok • 1906-392 (1906-XXII-363. oldal)
[...] a baloldalon Majd hozzátok mennek Bozóky Arpád Isten ments meg Mi [...] sem Farkasházy Zsigmond Imparlamentáris el­járás Bozóky Arpád T képviselőház Ha nem [...] tényleg megkezdhesse működését Beadják Pi­lisy István Nagy György Eötvös Károly br [...] Farkasházy Zsigmond Benedek János Szappanos István és Bozóky Árpád Kérem a t képviselőházat [...]
52. Ülésnapok • 1906-325 (1906-XVIII-322. oldal)
[...] figyelmemet némi észre­vételt tegyek Halljuk Bozóky Árpád t képviselőtársam azzal vezette [...] orvoslására épen az a mit Bozóky Árpád tart arra szükségesnek t [...] kelt a protestáns vallásszabad­ságnak Bocskay István és Bethlen Gábor ugy most [...] ur Derültség Mozgás Pop Cs István Nem szabad kicsinyelni senkit Buza [...]
53. Ülésnapok • 1906-327 (1906-XVIII-508. oldal)
[...] Miniszterelnökség írom 696 323 Hozzászóltak Bozóky Árpád 254 Farkasházy Zsigmond 253 [...] előadó 343 344 356 360 Bozóky Árpád 315 343 Búza Barna [...] Pető Sándor 326 Pop Os István 301 Thaly Kálmán 345 Zanella [...] György 466 468 493 Reök István 431 Sümegi Vilmos 482 Szabó [...]
54. Ülésnapok • 1906-453 (1906-XXV-330. oldal)
[...] bizottságot küldjön ki Halljuk Halljuk Bozőky Árpád Nem hallunk semmit Zaj [...] Halljuk Raisz Aladár jegyző olvassa Bozóky Árpád a következő indítványt jegyezte [...] beleegyezni Zaj bal elöl Pilisy István Az elnök ur azon kijelentése [...] jegy­bank érdekében Nagy György Pilisy István Mezőfi Vilmos és Bozóky Árpád által bejegy­zett indítvány felvételére [...]
55. Ülésnapok • 1906-311 (1906-XVII-481. oldal)
[...] 245 Szmrecsányi György 357 Petrovics István 273 414 429 Pilisy István 210 358 Urmánczy Nándor 203 Pop Cs István 250 313 Vlád Aurél 229 [...] Ödön 369 Kovács Pál 369 Bozóky Árpád 224 Nagy György 226 [...] Kérdés feltevése 1 Házszabályok módosí­tása Bozóky Árpád 134 Farkasházy Zsigmond 133 [...]
56. Ülésnapok • 1906-417 (1906-XXIII-538. oldal)
[...] írom 1055 398 399 Hozzászóltak Bozóky Árpád 32 Hédervári Lehel előadó [...] vonatkozólag mondott szavai lásd Interp Bozóky Árpád 409 Osztrák pénzügy ministérium [...] Interp Csernoch János 399 Pilisy István Szmrecsányi György féle sze­mélyes ügy Pilisy István 18 Szmrecsányi György 18 398 [...] ügy Szmrecsányi György 18 Pilisy István 16 18 398
57. Ülésnapok • 1906-347 (1906-XX-164. oldal)
[...] Nagy Dezső Nagy György és Bozóky Árpád interpelláczióira Bozóky Árpád interpellácziót intéz a közoktatásügyi [...] A javaslatok mellett felszólalókat Zünszky István a javaslatok ellen felszólalókat Hammersberg [...] évi június 15 éről dr Bozóky Árpád inter­pellácziója a vallás és [...]
58. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-416. oldal)
[...] 20 án csütörtökön Pop Cs István Méltóztatnak tudni hogy ez a [...] én napirendjavaslatomról beszélni Pop Cs István T képviselőház Csak magya­rázni akarom [...] Zaj Szmrecsányi György Már bevégeztem Bozóky Árpád A házszabályokhoz kérek szót t ház Elnök Bozóky Árpád képviselő ur a ház­szabályokhoz [...]
59. Ülésnapok • 1906-447 (1906-XXV-271. oldal)
[...] én szombaton 271 Pop Cs István Megilletődéssel konstatálom hogy megtörténhetett ilyesmi [...] következik Szent Királyi Zoltán jegyző Bozóky Árpád BoZÓky Árpád A legközelebbi interpellácziós napon [...]
60. Ülésnapok • 1906-297 (1906-XVII-140. oldal)
[...] távol volt 246 ennélfogva tehát Bozóky Árpád képviselő bizalmatlansági indít­ványa 143 [...] Bredicean Korio­lán és Pop Cs István képviselő urak határozati javaslataira Kérem [...] Bredicean Koriolán és Pop Cs István most fel­olvasott határozati javaslatát elfogadni [...] szembe volt helyezve Zaj balfelól Bozóky Árpád Nem volt szembe helyezve [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind