375 találat (0,274 másodperc)

Találatok

1. Ülésnapok • 1901-283 (1901-XVI-262. oldal)
[...] 283 országos ülés UH Rakovszky István Mi csak a szabadkőmű­vesség ellen [...] legújabb időben igyekeztek becsempészni Rakovszky István Nem igaz mert mikor én [...] Nagy zaj a nép­párton Rakovszky István ismételten közbekiált Elnök Kérem Rakovszky [...] jogakadémia öt tanárának névszerint dr Bozóky Alajos dr Molnár Imre dr [...]
2. Ülésnapok • 1901-341 (1901-XIX-232. oldal)
[...] terjeszszen elő javaslatot hogy Szent István koronáját örökösödés utján a Habsburg­Lotharingiai [...] k a népkör jegyzője Dr Bozóky Árpád s k a kunszentmártoni [...] Hallj uh Ha gr Tisza István miniszterelnök ur se azt a [...] én nagyon féltem gr Tisza István miniszterelnök urat mint jólelkű ember [...]
3.
[...] Molnár Albert b Kaas Ivor Bozóky Árpád Ugron Gábor Kapotsffy Jenő [...] Lengyel Zoltán Krasznay Ferencz Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben [...] jelentésének bemuta­tása melylyel gr Keglevich István összeférhetlenségi ügyére vonatkozó iratoknak a [...] jelentésének tárgyalása a gr Keglevich István összeférhetlenségi ügyére vonatkozó iratok megszerzése [...]
4.
[...] b Kaas Ivor kétrendbeli dr Bozóky Árpád kétrendbeli Ugron Gábor Kapotsfy [...] Zoltán kétrendbeli Krasznay Ferencz Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben [...] hitelesítése Elnök bejelenti gr Keglevich István elhunytát s b Bánffy Dezsőnek [...] jegyzőkönyv hitelesítése Elnöki előterjesztések Zlinszky István Perczel Dezső képviselő ellen összeférhetlenséget [...]
5. Ülésnapok • 1905-2 (1905-I-7. oldal)
[...] Ernő Krasznay Ferencz VI osztály Bozóky Árpád Vertán Endre b Nopcsa [...] Róbert Baross Jusztin b Vojnits István Vermes Zoltán Zlinszky István Kuszka István gr Bethlen István Ferenczy Géza Rajk Aladár Mihályi [...] Árpád Horváth József Pop Cs István Szappanos István Návay Lajos Zboray Miklós Kubik [...] Ferencz Bénák Károly Popovics Vazul István
6. Ülésnapok • 1905-3 (1905-I-12. oldal)
[...] r Demko Kálmán Boncza Miklós Bozóky Árpád Gsepreghy István Gromon Dezső b Bánffy Dezső [...] Károly Ver tán Endre Vajay István Szemere Huba Rudnay István Lászlóvszky Béla Török Béla Thaly [...] Gábor Vermes Zoltán b Vojnits István gr Wenckheim István Wildfeuer Ká­roly Zlinszky István gr Zselénszki Róbert Dedovics György [...]
7. Ülésnapok • 1905-4 (1905-I-18. oldal)
[...] Horthy Béla Zanella Richárd Vajay István Kúlosi József Uray Miklós Szederkényi [...] Ferenczy Géza Raisz Aladár Rudnay István Szüllő Géza Apáthy Péter Malatinszky [...] Dési Géza Koller Tivadar Huszágh István Marjay Péter Lázár László Lányi [...] Laehne Hugó Simonyi Sema­dam Sándor Bozóky Árpád Bölöny József Nedeczey János [...]
8. Ülésnapok • 1905-4 (1905-I-20. oldal)
[...] a gazdasági bizott­ságra gr Bethlen István 232 Dániel László 232 Hegedüs [...] Kálosi József 233 gr Keglevich István 231 Kubik Béla 233 Olay [...] Pisztóry Mór 233 Popovics Vazul István 232 Samassa János 233 Szatmári [...] Jenő 233 Bittó Dénes 233 Bozóky Árpád 233 Osépán Géza 233
9. Ülésnapok • 1905-5 (1905-I-24. oldal)
[...] gr Bethlen Balázs gr Bethlen István gr Bethlen Sándor Bittó Dénes [...] Miklós Bornemisza Lajos Botka Béla Bozóky Árpád Bölöny József Brázay Zoltán [...] Pavics Ármin Pliverics József Popovics István Popovics Vazul Ist­ván Raisz Aladár Rajk Aladár Rauchbauer [...] Gyula Vi­sontai Soma b Vojnits István gr Wenck­heim István Werner Gyula b Wesselényi Miklős [...]
10. Ülésnapok • 1905-10 (1905-I-50. oldal)
[...] Gyula Vészi József b Vojnits István Werner Gyula Zeyk Károly Zsámbokréthy [...] Jenő Polónyi Géza Pop Cs István Pavics Ármin Pliverics József Popovics István Popovics Vászin István Ráth Endre Rátkay László Révai [...] Sándor Boncza Miklós Botka Béla Bozóky Árpád Burgyán Aladár Barlovics István Bénák Károly Csávossy Béla gr [...]
11. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-210. oldal)
[...] kedden Justh Gyula utóbb Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A jegyzőkönyv [...] részéről jelen vannak gr Tisza István Lukács Lászlő Hieronymi Károly Cseh [...] tárgyalásának foly­tatása Okolicsányi László jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Halljuk Halljuk [...] király Madarász József Koronázott király Bozóky Árpád ő Felsége a koronázott [...]
12. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-211. oldal)
[...] sőt ez mint Pop Cs István t képviselőtársam is mondotta meg [...] semmiért sem állok jót Derültség Bozóky Árpád Hát mondom helyénvaló­nak tartanám [...] a kormánynak lemondani Pop Cs István képviselőtársam hivatkozva Kossuthra Deákra Irányi [...] Párbaj miatt Nincs abban semmi Bozóky Árpád ugyanakkor ott ült Mohán [...]
13. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-213. oldal)
[...] Zaj EEnök Csendet kérek i Bozőky Árpád Áttérek t ház az [...] vámterület kérdésére Halljuk balfelöl Tisza István miniszterelnök ur nem mondta ugyan [...] Elnök Csendet kérek képviselő urak Bozóky Árpád a mely szerződés nem­zetközi [...] tenné koczkára mint gróf Tisza István miniszterelnök ur mondta Különben is [...]
14. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-214. oldal)
[...] Zaj Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád T ház A 67 [...] Zaj Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád T ház A magyar [...] megvan a magyar alkotmány Tisza István miniszterelnök ur ezt a jogot [...]
15. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-215. oldal)
[...] valaki fizetni de gróf Tisza István az erre vonatkozó határozatokat megsemmisítette [...] Mozgás Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád Már pedig csúf játék [...] biztosítékát abban látom gróf Tisza István miniszterelnök ur legnagyobb bűnét hogy [...] Ausztriába Gr Zichy Jenő Soha Bozóky Árpád Ugyancsak 1867 ben mi [...]
16. Ülésnapok • 1905-22 (1905-I-241. oldal)
[...] tisztelt képviselők Issekutz Győző és Bozóky Árpád nyelvünk ellen mon­dottak ez [...] Kaas Ivor És most Kovacsevics István Mi pedig kik itt e [...]
17. Ülésnapok • 1905-24 (1905-I-272. oldal)
[...] Jankovics Marczell Kapotsfy Jenő Keller István Lányi Bertalan Molec Dani Nagy [...] Artim Mihály Barabás Béla Bene István gr Benyovszky Móricz Boda Vilmos [...] gr Batthyány Tivadar gr Bethlen István Brázay Zoltán Darányi Ignácz Dedovics [...] Ignácz Bauer Mihály Bornemisza Lajos Bozóky Árpád Burgyán Aladár Oopony Traugott [...]
18. Ülésnapok • 1905-26 (1905-I-288. oldal)
[...] Molnár Albert b Kaas Ivor Bozóky Árpád Ugron Gábor Kapotsffy Jenő [...] Lengyel Zoltán Krasznay Ferencz Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben [...] részéről jelen vannak gr Tisza István Berzeviczy Albert Az ülés kezdődik [...]
19. Ülésnapok • 1905-29 (1905-I-313. oldal)
[...] b Kaas Ivor kétrend­beli dr Bozóky Árpád kétrendbeli Ugron Gábor Kapotsfy [...] Zoltán kétrendbeli Krasznay Ferencz Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben [...]
20. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-478. oldal)
[...] 4 a mentelmi ügye 12 Bozóky Árpád mentelmi ügyei 26 Fogarassy [...] Aurél mentelmi ügye 17 Zlinszky István mentelmi ügye 26 Károlyi István gr Keglevich István gr összeférhetlenségi ügyére vonatkozó iratok [...] Boda Vilmos igazolása 13 Rakovszky István igazolása 13 Thaly Kálmán Pop Os István igazolása 10 Miklós Ödön igazolása [...]
21. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-479. oldal)
[...] Perczel Dezső házelnök­kel és Tisza István gr miniszterelnökkel szemben 1904 évi [...] 89 Személyes ügye gr Tisza Istvánnal 168 169 Bakonyi Samu Saját [...] Perczel Dezső házelnök­kel és Tisza István gr miniszterelnökkel szemben 1904 évi [...] Hodzsa Milán ment ügye 317 Bozóky Árpád Felirati vita 209 210 [...]
22. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-480. oldal)
[...] ügye előadó 60 118 119 Bozóky Árpád ment ügyei előadó 289 [...] Perczel Dezső házeluökkel és Tisza István gr miniszterelnökkel szem­ben 1904 évi [...] bizottsághoz utasítása ház­szabályvita 310 Huszágh István Ülések elnapolása királyi kézirattal ex [...]
23. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-486. oldal)
[...] ügye Előadó Kálosi József 12 Bozóky Árpád ment ügyei Előadó Kálosi [...] Előadó Kálosi József 17 Zlinszky István ment ügye Előadó Kálosi József [...] Osszeférhetlenségi állandó bizottság jelentése Keglevich István gr osszeférhetlenségi ügyére vonatkozó iratok Előadó Károlyi István gr 28 Számvizsgáló bizottság jelentése [...] 3 Bolgár Ferencz 3 Rakovszky István 3
24. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-488. oldal)
[...] Thaly Kálmán 50 51 Tisza István gr 51 53 Ugron Gábor [...] 268 Bánffy Bezső b 170 Bozóky Árpád 209 210 Baranyi Ignácz [...] 198 Kossuth Ferencz 141 Kovacsevics István 238 Meczner Béla 195 199 [...] Nagy Ferencz 138 Pop Cs István 190 Schriffcrt József 264 Suciu [...]
25. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-492. oldal)
[...] elnöké nek átiratai E udnay István 10 Serbán Miklós 12 Megtámadott [...] Káloai József előadó 60 Tisza István gr 119 120 118 119 [...] 1 9 Visontai Soma 119 Bozóky Árpád írom 43 26 29 [...] Kálosi József előadó 289 321 Bozóky Árpád írom 44 26 29 [...]
26. Ülésnapok • 1906-3 (1906-I-11. oldal)
[...] Kecskcméthy Ferencz Szatmári Mór Zlinszky István Németh Imre Mi­háli Tivadar Ugron Gábor Bene István Csitáry Béla Günther Antal Thaly [...] Musitzky Döme Bottlik János Bernáth István Bernáth Béla Buza Barna Czibur Bertalan Csepreghy István Hentaller Lajos IX osztály Kuszka [...] Dezső Kelemen Samu Gaál Gyula Bozóky Árpád Bakó József Szontágh Andor [...]
27. Ülésnapok • 1906-4 (1906-I-15. oldal)
[...] Várady Imre Weresmarthy Miklós Zlinszky István ifj Madarász József Drohobeczky Juligo [...] Dezső Bedőházi János Bernáth Zoltán Bozóky Árpád Buday Barna Csizmazia Ferencz [...] Kelemen Samu Kossuth Ferencz Kuszka István Lovászy Andor Lovászy Márton Mahler [...] esett Návay Lajosra 248 Rakovszky Istvánra 248 A többi szavazat lap [...]
28. Ülésnapok • 1906-5 (1906-I-20. oldal)
[...] május 28 án hétfőn Zlinszky István Jánoki Madocsányi Gyula b Inkey [...] János Coj ony Traugotfc Tálos István Barabás Béla Pop Cs István Beniczky Elemér Endrey Gyula Hen­taller [...] Kiszely Kálmán Faragó Antal Bene István Rákosi Viktor Polónyi Dezső Thaly [...] Szabó Kálmán Giesswein Sándor Keller István Hoitsy Pál Bozóky Árpád Miháli Tiva
29. Ülésnapok • 1906-5 (1906-I-24. oldal)
[...] Batthyány Tivadar Battik Ödön Bernáth István Bozóky Árpád Copony Traugott Ernszt Sándor [...] Tagjai gr Bethlen Ádám Bottlik István Csépány Géza Czibur Bertalan Ferenczy [...] állandó bizottság Elnöke gr Károlyi István helyettes elnöke Gál Sándor Tagjai [...] Béla Nehrebeczky György Pop Cs Ist­ván Tolnay Lajos Luby Béla Wildfeuer [...]
30. Ülésnapok • 1906-13 (1906-I-162. oldal)
[...] kérvény is adatott be Petrovies István Polit Mihály és Popovics György [...] Az osztályok részéről kifogásoltatott Ada­movics István Barta Ferencz Dobroszlav Péter Dudits [...] Emil Vajda Sándor és Petrovies István kép­viselő urak megbízólevele az utóbbi [...] Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Brediceanu Koriolán [...]
31. Ülésnapok • 1906-40 (1906-II-372. oldal)
[...] jogát ezen ügy­ben felfüggeszti Következik Bozóky Árpád országgyűlési kép­viselő mentelmi ügye [...] Lázár Zoárd előadó T ház Bozóky Árpád országgyűlési képviselő párviadal vétsége [...] e a ház ezen ügyben Bozóky Árpád képviselő ur mentelmi jogát [...] T ház Urmánczy Nándor Lázár István gróffal kardpárpajt vivott Miután a [...]
32. Ülésnapok • 1906-41 (1906-II-388. oldal)
[...] épitése 37 Holló Lajos Adaniovicli István igazolása 33 Polit Mihály igazolása [...] 0 dön ment ügye 38 Bozőky Árpád ment ügyei 38 Hencz [...] iránt 40 Nyáry Béla Adaniovicli István igazolása 32 Okolicsányi László Óváry [...]
33. Ülésnapok • 1906-41 (1906-II-390. oldal)
[...] előadó 332 Holló Lajos Adamovich István igazolása előadó 178 Polit Mihály [...] ment ügye előadó 350 375 Bozóky Árpád ment ügyei előadó 350 [...]
34. Ülésnapok • 1906-41 (1906-II-398. oldal)
[...] népiskolai oktatásról 1 Interp Petrovics István 28 Manegutiu Miklós marosvásárJielyi gör [...] Lázár Zoárd előadó 350 370 Bozóky Árpád írom 165 38 40 [...] Lázár Zoárd előadó 350 372 Bozóky Árpád írom 177 38 40 [...]
35. Ülésnapok • 1906-53 (1906-III-236. oldal)
[...] deve­tom koji glasi ovako Szent István koronájá­nak összes országai arányosan fognak [...] a következő kiegészítést inditványozom Szent Ist­ván koronájának összes országai arányosan fog­nak [...] Ki következik Egry Béla jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház A 9 [...]
36. Ülésnapok • 1906-59 (1906-III-365. oldal)
[...] Fenyvesi Soma igazolása 43 Keeskeméthy István igazolása 43 Tóth János igazolása [...] adandó válasz bejelentése 22 Petrovics István interpellácziójára Lukács György volt miniszter [...] Miklós igazolása előadó 36 Bernát István Összeférhetlenségi itélő bizottság kisorsolása Mikszáth [...] Pető Sándor igazolása előadó 275 Bozóky Árpád Hazai ipar fejlesztése 236 [...]
37. Ülésnapok • 1906-59 (1906-III-374. oldal)
[...] Hozzászóltak Bauer Antal 56 89 Bozóky Árpád 236 Csernoch János 88 [...] Géza 160 226 Pop Os István 151 Simonyi Semadam Sándor 159 [...] József 95 169 257 Tálos István 205 207 Vildfeuer Károly 254 [...]
38. Ülésnapok • 1906-59 (1906-III-378. oldal)
[...] 348 349 350 351 352 Bozóky Árpád 351 Leitner Adolf 348 [...] által kiadott rendeletek 1 Petrovics István interpellácziójára vallás és közoktatásügyi miniszter [...]
39. Ülésnapok • 1906-66 (1906-IV-131. oldal)
[...] Nagy György írom 266 Szluha István írom 267 Farkasházy Zsigmond írom 268 Bene István írom 269 Bozóky Árpád írom 270 Visontai Soma [...]
40. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-436. oldal)
[...] 63 66 69 71 Rakovszky István 67 71 72 75 76 [...] tárczák 62 Kálosi József Bene István ment ügye 66 Bozóky Árjaád ment ügye 66 Farkasházy [...] György ment ügye 66 Szluha István ment ügye 66 Visontai Soma [...]
41. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-437. oldal)
[...] földmivelésügyi tárcza 70 Szónokok Adamovich István 1904 VII t czikk végrehajtása [...] 244 Interpelláczió elhalasztása 435 Bernát István Költségvetés 1907 re részi 162 [...] szervezet némely módosítása előadó 176 Bozóky Árpád Személyes ügye Mezőfi Vilmossal [...]
42. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-438. oldal)
[...] részi 128 Kálosi József Bene István ment ügye előadó 131 Bozóky Árpád ment ügye előadó 131 [...] ment ügye előadó 131 Szluha István ment ügye előadó 131 Visontai [...]
43. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-441. oldal)
[...] 76 Mentelmi bizottság jelentései Bene István ment ügye Előadó Kálosi József 66 Bozóky Árpád ment ügye Előadó Kálosi [...] Előadó Kálosi József 66 Szluha István ment ügye Előadó Kálosi József [...]
44. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-442. oldal)
[...] Alelnölá fizetések eltörlése Pop Cs István indtv 1 Költségvetés 1907 re Kisebb tár­czák Hozzászóltak Pop Cs István 37 id Wekerle Sándor 37 [...] Interp Baloghy Ernő 69 71 Bozóky Árpád Mezőfi Vilmos féle sze­mélyes ügy Bozóky Árpád 189 68 Csitáry Béla [...]
45. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-444. oldal)
[...] Sándor 37 40 Pop Cs István 37 42 Ugron Gábor 33 [...] Dezső b 199 202 Bernát István 162 Bozóky Árpád 240 Buza Barna 141 [...]
46. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-445. oldal)
[...] Béla 414 Bernáth Zoltán 315 Bozóky Árpád 334 Bresztyenszky Kálmán 406 [...] Papp Elek 372 Pop Os István 306 Reök Iván 410 Sümegi [...] ünnepélyére 64 Mentelmi esetek Bene István írom 269 66 Hozzászólt Kálosi József előadó 131 Bozóky Árpád írom 270 66 Hozzászólt [...]
47. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-446. oldal)
[...] Kálosi József előadó 131 Szluha István írom 267 66 Hozzászólt Kálosi [...] Nándor 70 Mező fi Vilmos Bozóky Árpád féle személyes ügy Bozóky Árpád 189 68 Mező fi [...] Milán 34 36 Pop Cs István 35 Vázsonyi Vilmos 29 36 [...] czikk végre­hajtása 1 Interp Adamovich István 63 Osszeférhetlenségi állandó bizottság ítélete [...]
48.
[...] más képviselő Nagy György Szluha István Farkasházy Zsig­mond Bene István Bozóky Árpád Visontai Soma Kardos Samu [...] előadója benyújtja a bizottságnak Petrovics István Lovászy Márton Szentkirályi Gábor Hodzsa [...]
49. Ülésnapok • 1906-85 (1906-V-174. oldal)
[...] csütörtökön Justh Gyula utóbb Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai Elnöki előterjesztések [...] más képviselő Nagy György Szluha István Farkasházy Zsigmond Bene István Bozóky Árpád Visontai Soma Kardos Samu [...]
50. Ülésnapok • 1906-85 (1906-V-186. oldal)
[...] bizottság tisztelettel javasolja hogy Bene István országgyűlési képviselő mentelmi joga ez [...] ennek folytán kimondom hogy Bene István országgyűlési képviselő mentelmi joga ez [...] mentelmi bizottság jelentése írom 270 Bozóky Árpád országgyűlési kép­viselő mentelmi ügyében [...] képviselőház A bu­dapesti kir Ítélőtábla Bozóky Árpád időközben megválasztott országgyűlési képviselőt [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind