375 találat (0,304 másodperc)

Találatok

1. Ülésnapok • 1901-283 (1901-XVI-262. oldal)
[...] 283 országos ülés UH Rakovszky István Mi csak a szabadkőmű­vesség ellen [...] legújabb időben igyekeztek becsempészni Rakovszky István Nem igaz mert mikor én [...] Nagy zaj a nép­párton Rakovszky István ismételten közbekiált Elnök Kérem Rakovszky [...] jogakadémia öt tanárának névszerint dr Bozóky Alajos dr Molnár Imre dr [...]
2. Ülésnapok • 1901-341 (1901-XIX-232. oldal)
[...] terjeszszen elő javaslatot hogy Szent István koronáját örökösödés utján a Habsburg­Lotharingiai [...] k a népkör jegyzője Dr Bozóky Árpád s k a kunszentmártoni [...] Hallj uh Ha gr Tisza István miniszterelnök ur se azt a [...] én nagyon féltem gr Tisza István miniszterelnök urat mint jólelkű ember [...]
3.
[...] Molnár Albert b Kaas Ivor Bozóky Árpád Ugron Gábor Kapotsffy Jenő [...] Lengyel Zoltán Krasznay Ferencz Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben [...] jelentésének bemuta­tása melylyel gr Keglevich István összeférhetlenségi ügyére vonatkozó iratoknak a [...] jelentésének tárgyalása a gr Keglevich István összeférhetlenségi ügyére vonatkozó iratok megszerzése [...]
4.
[...] b Kaas Ivor kétrendbeli dr Bozóky Árpád kétrendbeli Ugron Gábor Kapotsfy [...] Zoltán kétrendbeli Krasznay Ferencz Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben [...] hitelesítése Elnök bejelenti gr Keglevich István elhunytát s b Bánffy Dezsőnek [...] jegyzőkönyv hitelesítése Elnöki előterjesztések Zlinszky István Perczel Dezső képviselő ellen összeférhetlenséget [...]
5. Ülésnapok • 1905-2 (1905-I-7. oldal)
[...] Ernő Krasznay Ferencz VI osztály Bozóky Árpád Vertán Endre b Nopcsa [...] Róbert Baross Jusztin b Vojnits István Vermes Zoltán Zlinszky István Kuszka István gr Bethlen István Ferenczy Géza Rajk Aladár Mihályi [...] Árpád Horváth József Pop Cs István Szappanos István Návay Lajos Zboray Miklós Kubik [...] Ferencz Bénák Károly Popovics Vazul István
6. Ülésnapok • 1905-3 (1905-I-12. oldal)
[...] r Demko Kálmán Boncza Miklós Bozóky Árpád Gsepreghy István Gromon Dezső b Bánffy Dezső [...] Károly Ver tán Endre Vajay István Szemere Huba Rudnay István Lászlóvszky Béla Török Béla Thaly [...] Gábor Vermes Zoltán b Vojnits István gr Wenckheim István Wildfeuer Ká­roly Zlinszky István gr Zselénszki Róbert Dedovics György [...]
7. Ülésnapok • 1905-4 (1905-I-18. oldal)
[...] Horthy Béla Zanella Richárd Vajay István Kúlosi József Uray Miklós Szederkényi [...] Ferenczy Géza Raisz Aladár Rudnay István Szüllő Géza Apáthy Péter Malatinszky [...] Dési Géza Koller Tivadar Huszágh István Marjay Péter Lázár László Lányi [...] Laehne Hugó Simonyi Sema­dam Sándor Bozóky Árpád Bölöny József Nedeczey János [...]
8. Ülésnapok • 1905-4 (1905-I-20. oldal)
[...] a gazdasági bizott­ságra gr Bethlen István 232 Dániel László 232 Hegedüs [...] Kálosi József 233 gr Keglevich István 231 Kubik Béla 233 Olay [...] Pisztóry Mór 233 Popovics Vazul István 232 Samassa János 233 Szatmári [...] Jenő 233 Bittó Dénes 233 Bozóky Árpád 233 Osépán Géza 233
9. Ülésnapok • 1905-5 (1905-I-24. oldal)
[...] gr Bethlen Balázs gr Bethlen István gr Bethlen Sándor Bittó Dénes [...] Miklós Bornemisza Lajos Botka Béla Bozóky Árpád Bölöny József Brázay Zoltán [...] Pavics Ármin Pliverics József Popovics István Popovics Vazul Ist­ván Raisz Aladár Rajk Aladár Rauchbauer [...] Gyula Vi­sontai Soma b Vojnits István gr Wenck­heim István Werner Gyula b Wesselényi Miklős [...]
10. Ülésnapok • 1905-10 (1905-I-50. oldal)
[...] Gyula Vészi József b Vojnits István Werner Gyula Zeyk Károly Zsámbokréthy [...] Jenő Polónyi Géza Pop Cs István Pavics Ármin Pliverics József Popovics István Popovics Vászin István Ráth Endre Rátkay László Révai [...] Sándor Boncza Miklós Botka Béla Bozóky Árpád Burgyán Aladár Barlovics István Bénák Károly Csávossy Béla gr [...]
11. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-210. oldal)
[...] kedden Justh Gyula utóbb Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A jegyzőkönyv [...] részéről jelen vannak gr Tisza István Lukács Lászlő Hieronymi Károly Cseh [...] tárgyalásának foly­tatása Okolicsányi László jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Halljuk Halljuk [...] király Madarász József Koronázott király Bozóky Árpád ő Felsége a koronázott [...]
12. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-211. oldal)
[...] sőt ez mint Pop Cs István t képviselőtársam is mondotta meg [...] semmiért sem állok jót Derültség Bozóky Árpád Hát mondom helyénvaló­nak tartanám [...] a kormánynak lemondani Pop Cs István képviselőtársam hivatkozva Kossuthra Deákra Irányi [...] Párbaj miatt Nincs abban semmi Bozóky Árpád ugyanakkor ott ült Mohán [...]
13. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-213. oldal)
[...] Zaj EEnök Csendet kérek i Bozőky Árpád Áttérek t ház az [...] vámterület kérdésére Halljuk balfelöl Tisza István miniszterelnök ur nem mondta ugyan [...] Elnök Csendet kérek képviselő urak Bozóky Árpád a mely szerződés nem­zetközi [...] tenné koczkára mint gróf Tisza István miniszterelnök ur mondta Különben is [...]
14. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-214. oldal)
[...] Zaj Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád T ház A 67 [...] Zaj Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád T ház A magyar [...] megvan a magyar alkotmány Tisza István miniszterelnök ur ezt a jogot [...]
15. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-215. oldal)
[...] valaki fizetni de gróf Tisza István az erre vonatkozó határozatokat megsemmisítette [...] Mozgás Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád Már pedig csúf játék [...] biztosítékát abban látom gróf Tisza István miniszterelnök ur legnagyobb bűnét hogy [...] Ausztriába Gr Zichy Jenő Soha Bozóky Árpád Ugyancsak 1867 ben mi [...]
16. Ülésnapok • 1905-22 (1905-I-241. oldal)
[...] tisztelt képviselők Issekutz Győző és Bozóky Árpád nyelvünk ellen mon­dottak ez [...] Kaas Ivor És most Kovacsevics István Mi pedig kik itt e [...]
17. Ülésnapok • 1905-24 (1905-I-272. oldal)
[...] Jankovics Marczell Kapotsfy Jenő Keller István Lányi Bertalan Molec Dani Nagy [...] Artim Mihály Barabás Béla Bene István gr Benyovszky Móricz Boda Vilmos [...] gr Batthyány Tivadar gr Bethlen István Brázay Zoltán Darányi Ignácz Dedovics [...] Ignácz Bauer Mihály Bornemisza Lajos Bozóky Árpád Burgyán Aladár Oopony Traugott [...]
18. Ülésnapok • 1905-26 (1905-I-288. oldal)
[...] Molnár Albert b Kaas Ivor Bozóky Árpád Ugron Gábor Kapotsffy Jenő [...] Lengyel Zoltán Krasznay Ferencz Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben [...] részéről jelen vannak gr Tisza István Berzeviczy Albert Az ülés kezdődik [...]
19. Ülésnapok • 1905-29 (1905-I-313. oldal)
[...] b Kaas Ivor kétrend­beli dr Bozóky Árpád kétrendbeli Ugron Gábor Kapotsfy [...] Zoltán kétrendbeli Krasznay Ferencz Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben [...]
20. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-478. oldal)
[...] 4 a mentelmi ügye 12 Bozóky Árpád mentelmi ügyei 26 Fogarassy [...] Aurél mentelmi ügye 17 Zlinszky István mentelmi ügye 26 Károlyi István gr Keglevich István gr összeférhetlenségi ügyére vonatkozó iratok [...] Boda Vilmos igazolása 13 Rakovszky István igazolása 13 Thaly Kálmán Pop Os István igazolása 10 Miklós Ödön igazolása [...]
21. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-479. oldal)
[...] Perczel Dezső házelnök­kel és Tisza István gr miniszterelnökkel szemben 1904 évi [...] 89 Személyes ügye gr Tisza Istvánnal 168 169 Bakonyi Samu Saját [...] Perczel Dezső házelnök­kel és Tisza István gr miniszterelnökkel szemben 1904 évi [...] Hodzsa Milán ment ügye 317 Bozóky Árpád Felirati vita 209 210 [...]
22. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-480. oldal)
[...] ügye előadó 60 118 119 Bozóky Árpád ment ügyei előadó 289 [...] Perczel Dezső házeluökkel és Tisza István gr miniszterelnökkel szem­ben 1904 évi [...] bizottsághoz utasítása ház­szabályvita 310 Huszágh István Ülések elnapolása királyi kézirattal ex [...]
23. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-486. oldal)
[...] ügye Előadó Kálosi József 12 Bozóky Árpád ment ügyei Előadó Kálosi [...] Előadó Kálosi József 17 Zlinszky István ment ügye Előadó Kálosi József [...] Osszeférhetlenségi állandó bizottság jelentése Keglevich István gr osszeférhetlenségi ügyére vonatkozó iratok Előadó Károlyi István gr 28 Számvizsgáló bizottság jelentése [...] 3 Bolgár Ferencz 3 Rakovszky István 3
24. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-488. oldal)
[...] Thaly Kálmán 50 51 Tisza István gr 51 53 Ugron Gábor [...] 268 Bánffy Bezső b 170 Bozóky Árpád 209 210 Baranyi Ignácz [...] 198 Kossuth Ferencz 141 Kovacsevics István 238 Meczner Béla 195 199 [...] Nagy Ferencz 138 Pop Cs István 190 Schriffcrt József 264 Suciu [...]
25. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-492. oldal)
[...] elnöké nek átiratai E udnay István 10 Serbán Miklós 12 Megtámadott [...] Káloai József előadó 60 Tisza István gr 119 120 118 119 [...] 1 9 Visontai Soma 119 Bozóky Árpád írom 43 26 29 [...] Kálosi József előadó 289 321 Bozóky Árpád írom 44 26 29 [...]
26. Ülésnapok • 1906-3 (1906-I-11. oldal)
[...] Kecskcméthy Ferencz Szatmári Mór Zlinszky István Németh Imre Mi­háli Tivadar Ugron Gábor Bene István Csitáry Béla Günther Antal Thaly [...] Musitzky Döme Bottlik János Bernáth István Bernáth Béla Buza Barna Czibur Bertalan Csepreghy István Hentaller Lajos IX osztály Kuszka [...] Dezső Kelemen Samu Gaál Gyula Bozóky Árpád Bakó József Szontágh Andor [...]
27. Ülésnapok • 1906-4 (1906-I-15. oldal)
[...] Várady Imre Weresmarthy Miklós Zlinszky István ifj Madarász József Drohobeczky Juligo [...] Dezső Bedőházi János Bernáth Zoltán Bozóky Árpád Buday Barna Csizmazia Ferencz [...] Kelemen Samu Kossuth Ferencz Kuszka István Lovászy Andor Lovászy Márton Mahler [...] esett Návay Lajosra 248 Rakovszky Istvánra 248 A többi szavazat lap [...]
28. Ülésnapok • 1906-5 (1906-I-20. oldal)
[...] május 28 án hétfőn Zlinszky István Jánoki Madocsányi Gyula b Inkey [...] János Coj ony Traugotfc Tálos István Barabás Béla Pop Cs István Beniczky Elemér Endrey Gyula Hen­taller [...] Kiszely Kálmán Faragó Antal Bene István Rákosi Viktor Polónyi Dezső Thaly [...] Szabó Kálmán Giesswein Sándor Keller István Hoitsy Pál Bozóky Árpád Miháli Tiva
29. Ülésnapok • 1906-5 (1906-I-24. oldal)
[...] Batthyány Tivadar Battik Ödön Bernáth István Bozóky Árpád Copony Traugott Ernszt Sándor [...] Tagjai gr Bethlen Ádám Bottlik István Csépány Géza Czibur Bertalan Ferenczy [...] állandó bizottság Elnöke gr Károlyi István helyettes elnöke Gál Sándor Tagjai [...] Béla Nehrebeczky György Pop Cs Ist­ván Tolnay Lajos Luby Béla Wildfeuer [...]
30. Ülésnapok • 1906-13 (1906-I-162. oldal)
[...] kérvény is adatott be Petrovies István Polit Mihály és Popovics György [...] Az osztályok részéről kifogásoltatott Ada­movics István Barta Ferencz Dobroszlav Péter Dudits [...] Emil Vajda Sándor és Petrovies István kép­viselő urak megbízólevele az utóbbi [...] Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Brediceanu Koriolán [...]
31. Ülésnapok • 1906-40 (1906-II-372. oldal)
[...] jogát ezen ügy­ben felfüggeszti Következik Bozóky Árpád országgyűlési kép­viselő mentelmi ügye [...] Lázár Zoárd előadó T ház Bozóky Árpád országgyűlési képviselő párviadal vétsége [...] e a ház ezen ügyben Bozóky Árpád képviselő ur mentelmi jogát [...] T ház Urmánczy Nándor Lázár István gróffal kardpárpajt vivott Miután a [...]
32. Ülésnapok • 1906-41 (1906-II-388. oldal)
[...] épitése 37 Holló Lajos Adaniovicli István igazolása 33 Polit Mihály igazolása [...] 0 dön ment ügye 38 Bozőky Árpád ment ügyei 38 Hencz [...] iránt 40 Nyáry Béla Adaniovicli István igazolása 32 Okolicsányi László Óváry [...]
33. Ülésnapok • 1906-41 (1906-II-390. oldal)
[...] előadó 332 Holló Lajos Adamovich István igazolása előadó 178 Polit Mihály [...] ment ügye előadó 350 375 Bozóky Árpád ment ügyei előadó 350 [...]
34. Ülésnapok • 1906-41 (1906-II-398. oldal)
[...] népiskolai oktatásról 1 Interp Petrovics István 28 Manegutiu Miklós marosvásárJielyi gör [...] Lázár Zoárd előadó 350 370 Bozóky Árpád írom 165 38 40 [...] Lázár Zoárd előadó 350 372 Bozóky Árpád írom 177 38 40 [...]
35. Ülésnapok • 1906-53 (1906-III-236. oldal)
[...] deve­tom koji glasi ovako Szent István koronájá­nak összes országai arányosan fognak [...] a következő kiegészítést inditványozom Szent Ist­ván koronájának összes országai arányosan fog­nak [...] Ki következik Egry Béla jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház A 9 [...]
36. Ülésnapok • 1906-59 (1906-III-365. oldal)
[...] Fenyvesi Soma igazolása 43 Keeskeméthy István igazolása 43 Tóth János igazolása [...] adandó válasz bejelentése 22 Petrovics István interpellácziójára Lukács György volt miniszter [...] Miklós igazolása előadó 36 Bernát István Összeférhetlenségi itélő bizottság kisorsolása Mikszáth [...] Pető Sándor igazolása előadó 275 Bozóky Árpád Hazai ipar fejlesztése 236 [...]
37. Ülésnapok • 1906-59 (1906-III-374. oldal)
[...] Hozzászóltak Bauer Antal 56 89 Bozóky Árpád 236 Csernoch János 88 [...] Géza 160 226 Pop Os István 151 Simonyi Semadam Sándor 159 [...] József 95 169 257 Tálos István 205 207 Vildfeuer Károly 254 [...]
38. Ülésnapok • 1906-59 (1906-III-378. oldal)
[...] 348 349 350 351 352 Bozóky Árpád 351 Leitner Adolf 348 [...] által kiadott rendeletek 1 Petrovics István interpellácziójára vallás és közoktatásügyi miniszter [...]
39. Ülésnapok • 1906-66 (1906-IV-131. oldal)
[...] Nagy György írom 266 Szluha István írom 267 Farkasházy Zsigmond írom 268 Bene István írom 269 Bozóky Árpád írom 270 Visontai Soma [...]
40. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-436. oldal)
[...] 63 66 69 71 Rakovszky István 67 71 72 75 76 [...] tárczák 62 Kálosi József Bene István ment ügye 66 Bozóky Árjaád ment ügye 66 Farkasházy [...] György ment ügye 66 Szluha István ment ügye 66 Visontai Soma [...]
41. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-437. oldal)
[...] földmivelésügyi tárcza 70 Szónokok Adamovich István 1904 VII t czikk végrehajtása [...] 244 Interpelláczió elhalasztása 435 Bernát István Költségvetés 1907 re részi 162 [...] szervezet némely módosítása előadó 176 Bozóky Árpád Személyes ügye Mezőfi Vilmossal [...]
42. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-438. oldal)
[...] részi 128 Kálosi József Bene István ment ügye előadó 131 Bozóky Árpád ment ügye előadó 131 [...] ment ügye előadó 131 Szluha István ment ügye előadó 131 Visontai [...]
43. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-441. oldal)
[...] 76 Mentelmi bizottság jelentései Bene István ment ügye Előadó Kálosi József 66 Bozóky Árpád ment ügye Előadó Kálosi [...] Előadó Kálosi József 66 Szluha István ment ügye Előadó Kálosi József [...]
44. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-442. oldal)
[...] Alelnölá fizetések eltörlése Pop Cs István indtv 1 Költségvetés 1907 re Kisebb tár­czák Hozzászóltak Pop Cs István 37 id Wekerle Sándor 37 [...] Interp Baloghy Ernő 69 71 Bozóky Árpád Mezőfi Vilmos féle sze­mélyes ügy Bozóky Árpád 189 68 Csitáry Béla [...]
45. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-444. oldal)
[...] Sándor 37 40 Pop Cs István 37 42 Ugron Gábor 33 [...] Dezső b 199 202 Bernát István 162 Bozóky Árpád 240 Buza Barna 141 [...]
46. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-445. oldal)
[...] Béla 414 Bernáth Zoltán 315 Bozóky Árpád 334 Bresztyenszky Kálmán 406 [...] Papp Elek 372 Pop Os István 306 Reök Iván 410 Sümegi [...] ünnepélyére 64 Mentelmi esetek Bene István írom 269 66 Hozzászólt Kálosi József előadó 131 Bozóky Árpád írom 270 66 Hozzászólt [...]
47. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-446. oldal)
[...] Kálosi József előadó 131 Szluha István írom 267 66 Hozzászólt Kálosi [...] Nándor 70 Mező fi Vilmos Bozóky Árpád féle személyes ügy Bozóky Árpád 189 68 Mező fi [...] Milán 34 36 Pop Cs István 35 Vázsonyi Vilmos 29 36 [...] czikk végre­hajtása 1 Interp Adamovich István 63 Osszeférhetlenségi állandó bizottság ítélete [...]
48.
[...] más képviselő Nagy György Szluha István Farkasházy Zsig­mond Bene István Bozóky Árpád Visontai Soma Kardos Samu [...] előadója benyújtja a bizottságnak Petrovics István Lovászy Márton Szentkirályi Gábor Hodzsa [...]
49. Ülésnapok • 1906-85 (1906-V-174. oldal)
[...] csütörtökön Justh Gyula utóbb Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai Elnöki előterjesztések [...] más képviselő Nagy György Szluha István Farkasházy Zsigmond Bene István Bozóky Árpád Visontai Soma Kardos Samu [...]
50. Ülésnapok • 1906-85 (1906-V-186. oldal)
[...] bizottság tisztelettel javasolja hogy Bene István országgyűlési képviselő mentelmi joga ez [...] ennek folytán kimondom hogy Bene István országgyűlési képviselő mentelmi joga ez [...] mentelmi bizottság jelentése írom 270 Bozóky Árpád országgyűlési kép­viselő mentelmi ügyében [...] képviselőház A bu­dapesti kir Ítélőtábla Bozóky Árpád időközben megválasztott országgyűlési képviselőt [...]
51. Ülésnapok • 1906-92 (1906-V-440. oldal)
[...] ment ügye élőadó 177 Bene István ment ügye előadó 185 Bozóky Árpád ment ügye előadó 186 [...] ment ügye előadó 184 Szluha István ment ügye előadó 185 Visontai [...] ment sérelme előadó 178 Kecskeméthy István Költségvetés 1907 re részi 300 [...] 1907 re részi 287 Petrovics István Költségvetés 1907 re részi 253 [...]
52. Ülésnapok • 1906-92 (1906-V-449. oldal)
[...] Kálosi József előadó 177 Bene István írom 269 85 Hozzászólt Kálosi József előadó 185 Bozóky Árpád írom 270 85 Hozzászólt [...] Kálosi József előadó 184 Petrovics István írom 342 87 Hozzászólt Baloghy [...] Baloghy Ernő előadó 241 Szluha István írom 267 85 Hozzászólt Kálosi [...]
53. Ülésnapok • 1906-97 (1906-VI-136. oldal)
[...] bizottság jelentése írom 342 Petrovics István országgyűlési kép­viselő mentelmi ügyében Az [...] kir törvényszék mint esküdtbíróság Petrovics István időközben megválasztott országgyűlési képviselőt izgatás [...] nem forog java­solja hogy Petrovics István orsz képviselő men­telmi joga ez [...] fogom tőle vonni a szót Bozóky Árpád A jogállam első feltétele [...]
54. Ülésnapok • 1906-97 (1906-VI-151. oldal)
[...] 000 koronának felvételét el­határozni Rakovszky István T képviselőház A könyv­tári bizottság [...] határozati javaslatot a milyent Rakovszky István t képviselő ur beterjesztett Issekutz [...] bizott­ság jelentését elfogadom a Rakovszky István t képviselő ur által beadott [...] köz­lése egyúttal intő hatással van Bozóky Árpád Kíváncsiak lehetünk arra Markos [...]
55. Ülésnapok • 1906-104 (1906-VI-288. oldal)
[...] is vissza kell fizetni Szappanos István azt sem bánom ha a [...] Samassa János Fel­kiáltások Nincs itt Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Nem volt [...] hangozta­tásával Thaly Kálmán Olyan nincs Bozóky Árpád Másodszor pedig kijelentette hogy [...]
56. Ülésnapok • 1906-114 (1906-VI-527. oldal)
[...] re részi 103 116 Bernát István Iparfelügyeletnek a kisipari nyomdákra és [...] és bevételek 1907 re 165 Bozóky Árpád Költségvetés 1907 re részi [...]
57. Ülésnapok • 1906-114 (1906-VI-541. oldal)
[...] 427 Zboray Miklós 427 Petrovics István írom 342 97 Hozzászóltak Lázár [...] Gábor írom 344 97 Hozzászóltak Bozóky Árpád 140 Vlád Aurél 139 [...]
58. Ülésnapok • 1906-114 (1906-VI-544. oldal)
[...] Samu előadó 180 264 297 Bozóky Árpád 288 294 Issekutz Győző [...] 293 Okolicsányi László 266 Szappanos István 286 297 Vajda Sándor 281 [...]
59. Ülésnapok • 1906-123 (1906-VII-204. oldal)
[...] olvassa a törvény­javaslat 3 át Bozóky Árpád BoZÓky Árpád T képviselőház A polgári [...] Közlönyben is benne volt Lázár István és Rab László tiszakürti lakosok [...] határozni Egy hang bdfelől Hogyan Bozóky Árpád Ugy hogy ha az [...]
60. Ülésnapok • 1906-123 (1906-VII-207. oldal)
[...] olvassa a 6 t Tálos István Tálos István T ház Teljesen egyetértek az [...] legyen az a házassági válóperekben Bozóky Árpád Hiszen felebbezhet Tálos István Mert míg a holttá nyilvánítási [...] a minél alaposabb birói Ítélkezés Bozóky Árpád Hiszen ha nem tetszik feleb­bezhet a Ouriához Tálos István Ha tehát a Curia munkáját [...]
61. Ülésnapok • 1906-125 (1906-VII-239. oldal)
[...] hétfőn Justh Gyula utóbb Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A múlt [...] ifj Habran Imre tiszaföldvári lakosnak Bozóky Árpád képviselő utján beadott kérvényét [...]
62. Ülésnapok • 1906-130 (1906-VII-407. oldal)
[...] vasutak fejlesztése iránt 391 Bernát István Országos Magyar Gazdasági Egyesület kér­vénye [...] t czik­kek módosítása 15 17 Bozóky Árpád Országos Magyar Gazdasági Egyesület [...]
63. Ülésnapok • 1906-130 (1906-VII-414. oldal)
[...] Ákos 322 Bohus Károly 325 Bozóky Árpád 320 327 344 Bródy [...] 225 Pető Sándor 274 Rakovszky István 349 Vajda Sándor 230 240 [...]
64. Ülésnapok • 1906-130 (1906-VII-418. oldal)
[...] 103 Holló Lajos 87 Bernát István 94 Kovács Ernő 97 Bozóky Árpád 86 109 110 Marjay [...] Hermán Ferencz előadó Pop Cs István 161 169 161 175 Sucíu [...]
65. Ülésnapok • 1906-130 (1906-VII-420. oldal)
[...] Brediceanu Koriolán 142 Pop Cs István 3 Hock János 6 Vajda [...] 203 Nagy Ferencz 193 206 Bozóky Árpád 204 206 Suciu János 199 Osizmazia Endre előadó Tálos István 207 139 190 202 203 [...] 1 Losonczvidéki 117 Pop Cs István Hock János féle személyes ügy [...]
66. Ülésnapok • 1906-131 (1906-VIII-22. oldal)
[...] állam és mi a nemzet Bozóky Árpád Például Poroszországban Polit Mihály [...] kell s tud­juk hogy Szent István is ezt a tanácsot adta [...]
67. Ülésnapok • 1906-136 (1906-VIII-150. oldal)
[...] több a hatalom teljessége is Bozóky Árpád Ott nincs közös hadsereg [...] állam Halljuk Halljuk Gr Bethlen István Abban a mértékben a hogyan [...] van hiába mosolyognak Gr Bethlen István Azt hogy mily eszközök­kel törekszenek [...]
68. Ülésnapok • 1906-136 (1906-VIII-151. oldal)
[...] azt szeretnék Zaj Gr Bethlen István Moldován Gergelyt rene­gátnak szeretik mondani [...] Nagyon derék ember Gr Bethlen István De nagyon csodálatos hogy az [...] mondják hogy renegát Gr Bethlen István ha a hatalmat a melyet [...] sokan pusztítunk abban a fában Bozóky Árpád Mi pedig szamarak vagyunk [...]
69. Ülésnapok • 1906-142 (1906-VIII-315. oldal)
[...] Raisz Aladár jegyzői Gróf Bethlen István Nincs itt Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház A koaliozió [...] melyet a minap gróf Bethlen István t képviselő­társam itt elmondott Abból [...]
70. Ülésnapok • 1906-142 (1906-VIII-317. oldal)
[...] Többség Kérem ez statisztika dolga Bozóky Árpád t képviselőtársunk itt egy [...] fel és egyúttal hivatkozott Bethlen István kép­viselőtársamnak az interpellácziójára Felkiál­tások Éljen [...] lesz akkor azzal a tanítóval Bozóky Árpád Miniszter lesz Romániában Vlád [...]
71. Ülésnapok • 1906-143 (1906-VIII-328. oldal)
[...] áprúis 19 én péntekeú Hogy Bozóky t képviselőtársam módosítá­sához miért nem [...] Raisz Aladár jegyző Gr Bethlen István Gr Bethlen István T képviselőház A 12 azon [...]
72. Ülésnapok • 1906-143 (1906-VIII-335. oldal)
[...] t a maga egészében csak Bozóky Árpád t képviselő ur tá­madta [...] ház elvi­leg határozza azt hogy Bozóky Árpád t képvi­selőtársam elleninditványával szemben [...] a melylyel szemben gr Bethlen István képviselő ur nyújtott be elleninditványt [...] e kívánni hogy gr Bethlen István képviselő ur ellen­indítványa felolvastassék Halljuk [...]
73. Ülésnapok • 1906-145 (1906-VIII-379. oldal)
[...] mondani hogy nem áll fenn Bozóky Árpád Én a jövőre vonatkozólag [...] Egy hang a középen Próféta Bozóky Árpád Másodszor t ház a [...] Lászlő Hát a józan ész Bozóky Árpád nem tartom helyesnek hogy [...] Azok után a miket Bethlen István gróf képviselőtársam a múltkor és [...]
74. Ülésnapok • 1906-146 (1906-VIII-398. oldal)
[...] tekinteniök Ép oly kevéssé mint Bozóky Árpád képviselőtár­sam elleninditványát tehetem magamévá [...] nemzet fogalmát gyakran tévesen értelmezik Bozóky t képviselőtársam ellenindit­ványában nagy ellenmondást [...] egységével Azt mondja t i Bozóky t képviselőtársam olvassa A magyar [...] Én azt mondom hogy Szent István koronájá­nak területe egységes t i [...]
75. Ülésnapok • 1906-146 (1906-VIII-418. oldal)
[...] ki­emelt hogy t i Szent István király a mi álla­munkat a [...] következik szólásra Hammersberg László jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Á 20 [...]
76. Ülésnapok • 1906-146 (1906-VIII-419. oldal)
[...] után a melye­ket gróf Bethlen István Okolicsányi László Zakariás János Nagy [...] vonatkozó megjegyzéseim nincsenek De épen Bozóky Árpád előttem szólt t kép­viselő [...] semmiféle intézkedés erre vonatkozólag nincs Bozóky Árpád Az a baj Goldis [...]
77. Ülésnapok • 1906-146 (1906-VIII-421. oldal)
[...] a kérdést szavazásra Elsősorban miután Bozóky Árpád képviselő ur elleninditványt adott [...] szerint fogom elrendelni a szavazást Bozóky képviselő ur indítványa ekképen szól [...] 20 át igen vagy nem Bozóky Árpád elleninditványával szemben Igen Nem [...] Hammersberg László jegyző Gr Bethlen István Nincs itt Artim Mihály Ártim [...]
78. Ülésnapok • 1906-147 (1906-VIII-464. oldal)
[...] 268 280 309 338 Bethlen István gr Román irredentista mozgalmak interp [...] hitfelekezeti néptanítók járan­dóságai 281 318 Bozóky Árpád Szólásra jelentkezés módja házszabályok [...]
79. Ülésnapok • 1906-147 (1906-VIII-472. oldal)
[...] György ment sérelme 134 Petrovics István ment sérelme 142 Mesterséges borok [...] Návay Lajos 187 Pop Cs István 136 Somogyi Aladár előadó 159 [...] 268 280 309 338 Bethlen István gr 328 Bizony Ákos 412 [...] 413 Bohus Károly 281 318 Bozóky Árpád 315 337 378 418 [...]
80. Ülésnapok • 1906-147 (1906-VIII-473. oldal)
[...] irredentista mozgalmak 1 Interp Bethlen István gr 136 Románnyelvü előadások a [...] 204 206 Mrksitv Jása 204 Bozóky Árpád 206 Ráth Endre 203 [...] Vajda Sándor 138 Pop Os István 136 Vlád Aurél 188 Visszavont [...] tár­gyában a miniszterelnökhöz 133 Bethlen István gr Román irredentista moz­galmak tárgyában [...]
81. Ülésnapok • 1906-166 (1906-IX-472. oldal)
[...] jegyző a névsor olvasása közben Bozóky Árpádot hívja fel Bozőky Árpád Nem szavazok Zaj Elnök [...] igennel vagy nemmel szavazni tartozik Bozóky Árpád kimegy a teremből Zaj [...] Rud­nyánszky György Simkó József Szappanos István Szemere Huba Szent Királyi Zoltán [...] János gr Batthyány Zsig­mond Bernát István Betegh Imre Burdia Szilárd Burgyán [...]
82. Ülésnapok • 1906-166 (1906-IX-473. oldal)
[...] Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bresztyenszky Kálmán [...] Géza Kolosi József gr Károlyi István Kecskemétiig István Koller István Kerese György Keszits Antal Kmety [...] Pataky László Petrogalli Oszkár Petrovics István Philipp János Pilisy István Pleininger Ferencz Pogány Lajos Polit [...]
83. Ülésnapok • 1906-167 (1906-IX-515. oldal)
[...] ment ügye előadó 209 Petrovics István ment ügye előadó 209 Mentelmi [...] közötti jogviszony szabályozása 334 Bernát István Gazda és gazdasági cseléd közötti [...] egyezmény beczikkelyezése elő­adó 99 Bottlik István Gazda és gazdasági cseléd közötti jogviszony szabályozása 238 Bozóky Árpád írazda és gazdasági cseléd [...]
84. Ülésnapok • 1906-167 (1906-IX-524. oldal)
[...] Pál előadó 396 463 Szappanos István 463 id Wekerle Sándor 299 [...] 345 Beniczky Elemér 334 Bernát István előadó 99 127 314 347 [...] 432 470 489 500 Bottlik István 238 Bozóky Árpád 326 331 333 339 [...] okozott károk 1 Interp Szabó Ist­ván 158 Halálozások képviselők elhunytának beje­lentése [...]
85. Ülésnapok • 1906-187 (1906-XI-258. oldal)
[...] Kaufmann Géza Kállay Lipót Kecskeméthy István Keller István Készíts Antal Kopony Vilmos Korda [...] gr Bethlen Ádám gr Bethlen István Blaho Pál Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Bresztyenszky Kálmán Bródy Ernő [...] Pető Sándor Petrogalli Oszkár Petrovics István Péchy Zsigmond Pilisy István Pleininger Ferencz Polit Mihály Polónyi [...]
86. Ülésnapok • 1906-190 (1906-XI-380. oldal)
[...] Gyalszki Ljuba Supilo Ferencz Zagorac István Mazsuranics Bogoszláv Penyics Bogdán Pribiosevics [...] Sümegi Vilmos Szabó Károly Szappanos István Szatmári Mór Szász József Szász [...] János gr Zichy Miklós Adamovich István Ábrahám Dezső Babocsay Sándor Babó [...] Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Brediceanu Koriolán [...]
87. Ülésnapok • 1906-200 (1906-XIII-26. oldal)
[...] Bruckner Vilmos Bródy Ernő Zlinszky István Justh János Keller István Förster Ottó Eitner Zsigmond Ferenczy [...] Károly Zboraj Miklós Kállay Tamás Bozóky Árpád Mihályi Péter Nagy Dezső [...] október i 6 án szerdán István Trauschenfels Emil Szebeny Antal Geréb [...] Ferencz Cson­tos Andor Popp Cs István Jankovics Marczell Szkicsák Ferencz II [...]
88. Ülésnapok • 1906-203 (1906-XIII-49. oldal)
[...] szerdán Justh Gyula utóbb Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A legutóbbi [...] Horvátország közt fennálló junktim iránt Bozóky Árpád interpellácziója a miniszterelnökhöz hogy [...] elnöke Szent­iványi Árpád jegyzője Bottlik István a negyedik nek pedig elnöke [...]
89. Ülésnapok • 1906-207 (1906-XIII-126. oldal)
[...] láttam én pl gróf Tisza István ő exczel­lencziájának politikai programmbeszédében a [...] Elnök Következik Hammersberg László jegyző Bozóky Árpád Hosszantartó zaj Bozóky Árpád T képviselőház B Bánffy [...]
90. Ülésnapok • 1906-207 (1906-XIII-128. oldal)
[...] az ilyen tisztviselőktől pl Gallér Istvántól tudom némely közigazgatási tiszt­viselőnek hazafiassága [...] kik ott élünk azok tudjuk Bozóky Árpád A horvát kérdés is [...] Pető Sándor Mikor lesz az Bozóky Árpád Létérdeke Magyarországnak hogy Fiume [...] és barátkoztunk Supilo Ferencz közbeszól Bozóky Árpád oly egyénekkel a kik [...]
91. Ülésnapok • 1906-213 (1906-XIII-203. oldal)
[...] Vinkovics Tivadar Vrba­nics Ferencz Zagorac István Babics Gyalszki Lyuba Banyanin János [...] Tuskan Gergely Távol voltak Adamovits István gr Andrássy Géza gr Andrássy [...] Pál Bohus Károly Bottlilc János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bredicean Coriolán [...] Pap Zoltán Pataky László Petrovics István Péchy Zsigmond Pilisy István Pleininger Ferencz Pogány Lajos Polónyi [...]
92. Ülésnapok • 1906-214 (1906-XIII-234. oldal)
[...] Kacskovics Géza Kállay Tamás Kecskeméthy István Keller István Kopony Vilmos Kubik Gyula Kubinyi [...] Somogyi Aladár Szabó Károly Szappanos István Szatmári Mór Szász Zsombor Szent [...] Beck Lajos Beniczky Árpád Bernát István Bolgár Ferencz Bottlik István Burdia Szilárd Buzáth Ferencz Chernel [...] Pál Bohus Károly Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Brediceanu Koriolán [...]
93. Ülésnapok • 1906-218 (1906-XIII-275. oldal)
[...] Semadam Sándor Sümegi Vilmos Szabó István Szatmári Mór Szász Zsombor Szemere [...] Zsedényi Ede Nemmel szavaztak Petrovics István Polit Mihály Pop C István Pintérovics Antal Popo­vics Dusán Pribicsevics [...] gr Bethlen Ádám gr Bethlen István Blalio Pál Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bródy Ernő [...]
94. Ülésnapok • 1906-219 (1906-XIII-284. oldal)
[...] Kossuth Fe­rencz Kubinyi Márton Kuszka István Leszkay Gyula Lévay Mihály Lindner [...] Popovics Sándor Pos­gay Miklós Rakovszky István Rudnyánszky György Samassa János Ság [...] Sema­dam Sándor Steiner Ferencz Szabó István Szabó Kálmán Szatmári Mór Szász [...] Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bredicean Koriolán [...]
95. Ülésnapok • 1906-219 (1906-XIII-287. oldal)
[...] Josipovich Géza Kállay Tamás Keller István Kmety Károly Kubik Gyula Kubinyi Márton Kuszka István Lázár Pál Leszkay Gyula Lévay [...] Popovics Sándor Rakovszky Béla Rakovszky István Rudnyánszky György Samassa János Ság [...] Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Bredicean Koriolán Bresztyenszky Kálmán [...]
96. Ülésnapok • 1906-223 (1906-XIII-325. oldal)
[...] Gyalszki Lyúba Budiszavljevics Bude Zagorac István Novoszelo Mátyás Vinkovics Tivadar Supilo [...] Rojc Milán Popovics Dusán Cerovac István Elnök A házszabályok 231 a [...] Aladár gr Zichy Béla Zlinszky István Adamovits István Ajtay Aladár gr Andrássy Gyula [...] Blaho Pál Bolgár Ferencz Botilik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bredicean Koriolán [...]
97. Ülésnapok • 1906-223 (1906-XIII-327. oldal)
[...] Aladár gr Zichy Béla Zlinszky István Adamovits István Ajtay Aladár gr Andrássy Gyula [...] gr Bethlen Ádám gr Bethlen István Blaho Pál Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bredicean Koriolán [...] Pető Sándor Petrogalli Oszkár Petrovics István Philipp János Pilisy István Polit Mihály Polónyi Dezső Polónyi [...]
98. Ülésnapok • 1906-225 (1906-XIII-334. oldal)
[...] ozimű újság posta­szállításának megvonása tárgyában Bozóky Árpád interpellácziója a vallás és [...] A jegyzőkönyvet vezetni fogja Zlinszky István jegyző ur A javaslatok mellett [...] Kérem felolvasni a jegyző­könyvet Zlinszky István jegyző olvassa az 1907 évi [...] tárgyában a keres­kedelemügyi és belügyminiszterekhez Bozóky Árpád a felekezeti béke helyreállítása [...]
99. Ülésnapok • 1906-225 (1906-XIII-344. oldal)
[...] 1907 november 23 án Szombaton BoZÓky Árpád Azzal vádolják a kultusz­miniszter [...] hogyan lehet Zaj Elnök csenget Bozóky Árpád Én t képviselőház sem [...] a protestáns iskolák dolgába Rakovszky István ügy van mi sem szólunk [...] korte­seket akar magának szerezni Rakovszky István Joguk van hozzá ügy van [...]
100. Ülésnapok • 1906-227 (1906-XIII-371. oldal)
[...] Autonóm vámtarifa 202 214 Adamovits István Kivételes nősülési engedélyek interp 176 177 Rakovszky István mentelmi sérelme 179 Andrássy Gyula [...] felruházása 272 Apponyi Albert gr Bozóky Árpád interpellácziójára Felekezeti béke helyreállítása [...] törvényhatósági joggal való felruházása 354 Bozóky Árpád Popovics Dusán jegyzővé választása [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind