375 találat (0,311 másodperc)

Találatok

1. Ülésnapok • 1906-424 (1906-XXIV-193. oldal)
[...] Árpád és tár­sainak halasztó indítványát Bozóky Árpád és tár­sainak eüeninditványát Bozóky Árpád és társainak határozati javaslatát [...] Zsigmond Nagy György Nagy György Bozóky Árpád Bozóky Árpád és Pilisy István képviselő urak indítványaival elleninditványai­val s [...] Zsigmond Nagy György Nagy György Bozóky Árpád Bozóky Árpád és Pilisy István képviselő urak inditványai elleninditványai és [...]
2. Ülésnapok • 1906-353 (1906-XX-319. oldal)
[...] szót Helyeslés Zaj Elnök csenget Bozóky Árpád Ez nem az én [...] a felolvasásból a melyet Rakovszky István elnök ur az imént Bozóky Árpád képviselő urnak beszédéből tartott hogy Bozóky képviselő­társam csak azt mondotta hogy [...] most is a mikor Rakovszky István elnök ur Bozóky Árpád t képviselőtársunktól vonta meg [...]
3. Ülésnapok • 1906-295 (1906-XVII-84. oldal)
[...] vagyok is a mennyiben Pilisy István és Lengyel Zoltán képviselő urak [...] felírást Ez teljesen valótlan Pilisy Istvánt a midőn nálam jelentkezett felírtam [...] és baloldalon Elnök csenget Elnök Bozóky Árpád képviselő ur előbb je­lentkezett [...] Zoltán Nagy Emil azt mondta Bozókynak hogy hazudik Tessék őt rendreuta­sítani [...]
4. Ülésnapok • 1906-394 (1906-XXII-419. oldal)
[...] ex lex Ezt akarja épen Bozóky világossá tenni hogy régi törvényeink [...] ur 1906 ban a mikor Bozóky Árpád ily indítványt tett a [...] elfogadni az 5 t szemben Bozóky Árpád képviselő ur­elleninditványával akkor Bozóky Árpád képvi­selő ur elleninditványa el [...] elfogadja Következik a 6 Zlinszky István jegyző olvassa a 6 t [...]
5. Ülésnapok • 1906-347 (1906-XX-169. oldal)
[...] ház ügy Nagy György mint Bozóky Árpád t képviselő urak jónak [...] Halljuk A miniszterelnök ur továbbá Bozóky Árpád képviselő ur fel akarják [...] miniszterelnök ur indítványát fel­olvasni Zlinszky István jegyző olvassa Elnök Most kérem felolvasni Bozóky Árpád képviselő ur indítványát Zlinszky István jegyző olvassa Elnök A kérdést [...]
6. Ülésnapok • 1906-311 (1906-XVII-480. oldal)
[...] Aurél 89 295 Pop Cs István 114 296 Farkasházy Zsigmond 158 [...] kormány iránt 1 Ház­szabályok módosítása Bozóky Árpád Mj 297 Biztosítás betegség esetere 1 Ház alkalma­zottai 310 Bozóky Árpád Nagy Emil féle személyes [...] 299 Farkasházy Zsigmond 78 Pilisy István 77 Hodzsa Milán 200 202 [...]
7. Ülésnapok • 1906-353 (1906-XX-317. oldal)
[...] Kérem méltóztassék a tárgyhoz szólni Bozóky Árpád az adóemelésnek még csak [...] urat és kizárását fogom kérni Bozóky Árpád Én az ország valóságos [...] át a mi közben Rakovszky István elnök ur a nélkül hogy [...] szó joga volt e Rakovszky István elnök urnak egyszerűen figyelmeztetés nélkül [...]
8. Ülésnapok • 1906-352 (1906-XX-289. oldal)
[...] 2 k én szerdán 289 Bozóky Árpád hanem fél az azzal [...] í Zaj Elnök Csendet kérek Bozóky Árpád Azt lehetne mondani hogy [...] Szent Királyi Zoltán jegyző Zagorac István Zaj Farkasházy Zsigmond Ez még [...] és befejezi horvát beszédet Zlinszky István jegyző Pilisy István Pilisy István Minthogy ezen törvényjavaslat valóságos merénylet [...]
9. Ülésnapok • 1906-225 (1906-XIII-344. oldal)
[...] 1907 november 23 án Szombaton BoZÓky Árpád Azzal vádolják a kultusz­miniszter [...] hogyan lehet Zaj Elnök csenget Bozóky Árpád Én t képviselőház sem [...] a protestáns iskolák dolgába Rakovszky István ügy van mi sem szólunk [...] korte­seket akar magának szerezni Rakovszky István Joguk van hozzá ügy van [...]
10. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-541. oldal)
[...] Szabadságolások Bakonyi Samu 425 Csepreghy István 420 Darányi Ferencz 425 Eitner [...] kötött kereskedelmi szerződés lásd Interp Bozóky Árpád 431 Szerbiával való háborús [...] megvonása Beniczky r Ödöntől 418 Bozóky Árpádtól 421 Maniu Gyulától 420 Pilisy Istvántól 422 Hozzászólt Far­kasházy Zsigmond 151 [...]
11. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-506. oldal)
[...] javaslat tár­gyalásának halogatása 1 Interp Bozóky Ár­pád 453 Válság megoldásának késése [...] a ház határozatával 451 Hozzászóltak Bozóky Árpád 309 Hock János 308 [...] Polónyi Géza 311 314 Szappanos István 307 id Wekerle Sándor 306 [...] tárgyában 1 Képviselői 458 Pilisy István Többségi kormány kinevezése tárgyában 1 [...]
12. Ülésnapok • 1906-297 (1906-XVII-138. oldal)
[...] Halljuk Elfogadja e a ház Bozóky Árpád képviselő urnak következő inditványát [...] a kívánságuknak Nagy zaj Zlinszky István jegyző olvassa Szabó István Hilberth Károly Hédervári Lehel Kállay [...] Novaeu Aurél Pető Sándor Pilisy István Polit Mihály Pop Cs István Sándor Pál Supilo Ferencz Szappanos István Szkicsák Ferencz b Thoroezkay Viktor
13. Ülésnapok • 1906-228 (1906-XIV-44. oldal)
[...] képviselő urat ismétel­ten kérem csendre Bozóky Árpád Szükség van azért mert [...] urat méltóztassék csendben lenni Zaj Bozóky Árpád Interpelláczióm alkalmával megmondottam és [...] képviselő urat szíveskedjék csendben lenni Bozóky Árpád Engedjék bevégezni Zaj a [...] középen El jen Apponyi Zlinszky István jegyző ISTagv György Zaj Nagy [...]
14. Ülésnapok • 1906-446 (1906-XXV-240. oldal)
[...] hogy akármiképen fáradozott Pop Csicsó István t képviselő ur akármennyi törvény­könyvet [...] 3 t szemben Pop Cs Ist­ván képviselő ur törlési indítványával elfogadni [...] A második és harmadik bekezdéshez Bozóky Árpád képviselő ur kihagyási indítványt [...] e az eredeti szöveget szemben Bozóky Árpád képviselő ur ezen kihagyási [...]
15. Ülésnapok • 1906-323 (1906-XVIII-243. oldal)
[...] megszavazni sziveskedjék Hammersberg László jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád Az országgyűlés költségei közül [...] Most a képvi­selőház tételénél tartunk Bozóky Árpád Az országgyűlés fejezetéhez iratkoztam [...] tiszteletdijakról 1904 ben gróf Tisza István kormányzata alatt egyszerűen a gazdasági [...] kell itt emelnem kalapomat Tisza István előtt Föl­kiáltások a baloldalon Nagyon [...]
16. Ülésnapok • 1906-291 (1906-XVI-445. oldal)
[...] Interpélláczió elhalasztása 276 282 Hozzászóltak Bozóky Árpád 360 Molnár Ákos 360 [...] jegy­Interpellácziók megtételének ideje 288 Hozzászóltak Bozóky Árpád 413 Hammersberg László 413 [...] 109 Nagy György 108 Rakovszky István 109 Lakásszükség budapesti orvoslása lásd [...] Lázár Zoárd előadó 264 Bene István írom 741 279 Hozzászólt Baioghy [...]
17. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-497. oldal)
[...] elnöki kijelentés 425 459 Hozzászólt Bozóky Árpád 425 Indítványok indokolás végetti [...] határnap kitűzése 453 Hozzászólt Pilisy István 330 Indítvány visszavonása előterjesztés előtt [...] 437 447 453 460 Hozzászóltak Bozóky Árpád 33 271 350 Nagy [...] 447 448 450 Hozzászóltak Bernáth István 247 Kubik Gyula előadó 94 [...]
18. Ülésnapok • 1906-291 (1906-XVI-444. oldal)
[...] Dezső 285 Czigányolc kóborlásának meggátlása Bozóky Árpád indítványa írom 736 276 [...] Hozzászóltak Andrássy Gyula gr 190 Bozóky Árpád 190 Czimeknek és kitüntetéseknek [...] házszab 319 a 275 Hozzászóltak Bozóky Árpád 5 Farkasházy Zsigmond 3 [...] 133 Pető Sándor 112 Petrovics István 370 Pilisy István 54 Polit Mihály 80 Polónyi [...]
19. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-536. oldal)
[...] Hozzászóltak Baross János 438 Bernát István 444 456 Dániel Pál 425 [...] 602 1047 435 436 Hozzászóltak Bozóky Árpád 527 Esterházy Móricz gr [...] levele 1 Interp Pop Cs István 421 Anyakönyvi hamisítások 1 Interp [...] programmja a kormánynak 1 Interp Bozóky Árpád 418 Barabás Béla Nagy [...]
20. Ülésnapok • 1906-275 (1906-XVI-27. oldal)
[...] 275 országos ülés Í 908 Bozóky Árpád Mi az igazi ok [...] Zaj Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád Azt mindenki tudja hogy [...] a mi nem sikerült Tisza Istvánnak ezek megcsinálják minden nagyobb erőszakoskodás [...] megy látta azt hogy Tisza István hiába vezérli ide a dara­bontokat [...]
21. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-540. oldal)
[...] Polónyi Dezső 31 56 Rakovszky István írom 1117 430 Hozzászólt Hédervári [...] Hozzászóltak Nagy György 308 Pilisy István 204 id Wekerle Sándor 309 [...] Ödön 10 Lázár Pál 8 Bozóky Árpád 9 Mezőfi Vilmos 11 [...] mellett tartott beszéde 1 Interp Bozóky Árpád 425 Ónálló nemzeti bank [...]
22. Ülésnapok • 1906-394 (1906-XXII-425. oldal)
[...] következik Gr Thorotzkai Miklós jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T ház Elejétől végig [...] megkötött kereskedelmi szerződés dol­gában Bernát István t képviselőtársam elő­adott Csak csodálom [...] azt hogy a mikor Bernát István t képviselőtársam igen helyesen ennyire [...] Árpád t kéjiviselő urak elfoglalnak Bozóky Árpád Bernát István is Szterényi József államtitkár Bocsánatot [...]
23. Ülésnapok • 1906-394 (1906-XXII-426. oldal)
[...] a részle­tes tárgyalás Felkérem Zlinszky István jegyző urat szíveskedjék a törvényjavaslat czimét fel­olvasni Zlinszky István jegyző olvassa a törvény­javaslat czimét [...] ki Következik az 1 Zlinszky István jegyző olvassa az 1 t Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Azok alap­ján [...] a t házat méltóztatik e Bozóky Árpád képviselőnek az 1 végére [...]
24. Ülésnapok • 1906-291 (1906-XVI-442. oldal)
442 Névmutató Pilisy István Házszabályok módosítása 54 Polit Mihály [...] fel­szólalásoknál 249 254 Pop Cs István Házszabályok módosítása 344 Rakovszky István Laelme Hugó közbeszólása 109 Rojc [...] föld­birtokok csereüzletének bélyeg és illeték­mentessége Bozóky Árpád indítványa 189 Interpellácziók elintézésének [...] nyomtat­ványok és sóutalványok tárgyában 431 Bozóky Árpád interpellácziójára Pojiovics Dusán jegyzővé [...]
25. Ülésnapok • 1906-304 (1906-XVII-303. oldal)
[...] Nagy György Far­kasházy Zsigmond Pilisy István Bozóky Árpád Hoffmann Ottó és Molnár [...] Élénk helyeslés és taps Rakovszky István Egy kicsit meg kell za­bolázni [...] urnak a zárszó jogát Kérem Bozóky Árpád kéjoviselő ur határozati javaslatát [...] a t házat méltóztatik e Bozóky Árpád képviselő urnak a zárszó [...]
26. Ülésnapok • 1906-363 (1906-XX-585. oldal)
[...] 347 1 Szeszadó stb Pilisy István 314 353 Szó megvonása Bozóky Árpádtól 352 353 Hozz ász [...] 317 Farkasházy Zsigmond 318 319 Bozóky Árpád 318 Budiszávlyevics Búdétól 351 [...] 361 Tanácskozás félbeszakítása 346 Hozzászóltak Bozóky Árpád 216 Farkasházy Zsigmond 216 [...] Sándor utólagos rendreutasítom 354 Türr István tábornok elhunyta alkalmából olasz szenátus [...]
27. Ülésnapok • 1906-440 (1906-XXV-87. oldal)
[...] és interpellácziós­könyvek felolvasása Felkérem Zlinszky István jegyző urat hogy az indítvány [...] nemzetközi értekezlet tárgyában a ministerelnökhöz Bozóky Árpád interpellácziója a magyar állam [...] urat illeti a szó Zlinszky István jegyző Bozóky Árpád Az elnöki széket Rakovszky István foglalja el Bozóky Árpád T képviselőház 1892 ben [...]
28. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-537. oldal)
[...] Hozzászóltak Farkasházy Zsigmond 109 Rakovszky István 111 Eltérés a tárgytól kérelem [...] IJjoncz jutalék mennyisége 1909 évben Bozóky Árpád 97 230 Nagy György 56 245 Szappanos István 239 420 421 425 426 [...] 430 Hozzászóltak Baross János 372 Bozóky Árpád 17 230 Farkasházy Zsigmond [...]
29. Ülésnapok • 1906-327 (1906-XVIII-507. oldal)
[...] 315 Interpelláczió elhalasztása 312 Hozzászóltak Bozóky Árpád 16 81 Mezőfi Vilmos [...] 312 Vertán Endre 312 Zlinszky István 312 Jogügyi igazgatóság 1 Kincstári [...] 819 839 319 Hozzászóltak Bene István előadó 130 Csizmazia Endre előadó [...] 220 Batthyány Tivadar gr 90 Bozóky Árpád 219 Osépány Géza 209 [...]
30. Ülésnapok • 1906-421 (1906-XXIV-100. oldal)
[...] házszabályok nem engedik meg Helyeslés Bozóky Árpád T ház A ministerelnök [...] alatt levő törvényjavaslattal Élénk helyeslés Bozóky Árpád Azt akarom bebizonyítani hogy [...] a házban szóvá termi Helyeslés Bozóky Árpád Nem olvasom fel a [...] bátor a következőket felolvasni Pilisy István t képviselőtársam azt mondja olvassa [...]
31. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-503. oldal)
Népgyűlések betiltása István nagyatádi 445 Tárgymutató 1 Interp [...] visszaélések 1 Interp Pop Os István 447 Országos földadó bizottság tagjainak [...] jelentése írom 1172 Ezzel kapcsolatban Bozóky Árpád ós társainak hatá­rozati javaslata [...] György indítványa írom 1167 453 Bozóky Árpád inditv írom 1169 453 Pilisy István inditv írom 1168 453 Ósszeférhetlenségi [...]
32. Ülésnapok • 1906-143 (1906-VIII-335. oldal)
[...] t a maga egészében csak Bozóky Árpád t képviselő ur tá­madta [...] ház elvi­leg határozza azt hogy Bozóky Árpád t képvi­selőtársam elleninditványával szemben [...] a melylyel szemben gr Bethlen István képviselő ur nyújtott be elleninditványt [...] e kívánni hogy gr Bethlen István képviselő ur ellen­indítványa felolvastassék Halljuk [...]
33. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-438. oldal)
[...] Előadó Hédervári Lehel 260 Rakovszky István ment ügye Előadó Lázár Zoárd [...] Erdélyi részekben 265 Bizony Ákos Bozóky Árpád féle személyes ügy Bizony Ákos 232 Bozóky Árpád 224 264 Blokk konverziója [...] Hozzászólt Pogány Lajos előadó 34 Bozóky Árpád Bizony Akos féle személyes ügy Bozóky Árpád 224 233 Bizony Ákos [...]
34. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-504. oldal)
[...] népgyűlések betiltása 1 Interp Szabó István nagyatádi 445 Szabadságolások Szabó Mihály [...] Zárszámadás 448 Szent Királyi Zoltán Bozóky Árpád féle személyes ügy Szent Királyi Zoltán 286 Bozóky Árpád 286 448 Szerbia 1909 [...] viszonyok tervbevett rendezése 1 Interp Bozóky Árpád 440 Szerbiával 1908 évi [...]
35. Ülésnapok • 1906-349 (1906-XX-216. oldal)
[...] 1908 Az elnöki széket Rakovszky István alelnök foglalja el kz fog [...] Hammersberg László jegyző Csányi Sándor Bozóky Árpád A házszabályokhoz kérek szót [...] Tihamér Arra való a házsza­bályvita Bozóky Árpád A házszabályvita nem tart [...] a ma­gam részéről csatlakozni a Bozóky Árpád t kép­viselőtársam által előterjesztett [...]
36. Ülésnapok • 1906-421 (1906-XXIV-101. oldal)
[...] február 17 én szerdán 101 Bozóky Árpád Kérem a képviselőházat mél­tóztassék [...] Farkasházy Zsigmond Akárhányszor lehet Zaj Bozóky Árpád Pilisy István képviselőtársam beszédéből csak azt olvasom [...] Tihamér Nem értem hango­sabban Derültség Bozóky Árpád Meg kellett volna adni [...] színeit Zaj Elnök Csendet kérek Bozóky Árpád Fekete fehér arany volt [...]
37. Ülésnapok • 1906-297 (1906-XVII-134. oldal)
[...] szavazni nem lehet Helyeslés balfelől Bozóky Árpád T képviselőház A kérdés [...] Ez egy általános kijelentés veit Bozóky Árpád Az volna a helyes [...] javaslatának első része azután Pilisy István képviselő ur elleninditványa azután Farkasházy [...] ur határozati javaslata Pop Cs István képviselő ur határozati javaslatának első [...]
38. Ülésnapok • 1906-308 (1906-XVII-430. oldal)
[...] Nagy György Ragaszkodom Zaj Rakovszky István Ez már mégis sok Zaj [...] Szmrecsányi képviselő ur almódositását Pilisy István Goldis László Maniu Gyula Parkasházy [...] indítványát Nagy zaj balfelöl Következik Bozóky Árpád képviselő ur indít­ványa Csizmazia [...] a t házat méltóztatik e Bozóky Árpád képviselő ur most felolvasott [...]
39. Ülésnapok • 1906-230 (1906-XIV-86. oldal)
[...] november 29 én pénteken Zlinszky István jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T ház Nagy mozgás [...] irod alá elejétől végig Zaj Bozóky Árpád A t miniszterelnök urat [...] Zaj Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád és rajtuk kivül nem [...] lenni Farkasházy Zsigmond Lehetetlen beszólni Bozóky Árpád melyek különben az országnak [...]
40. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-439. oldal)
[...] 257 258 263 Hozzászóltak Bernát István előadó 37 Bozóky Árpád 56 55 56 idb [...] 255 269 270 271 Hozzászóltak Bozóky Árpád 381 Ság Manó előadó [...] 267 268 271 Hozzászóltak Bene István 256 Mezőssy Béla 296 330 331 Bozóky Árpád 261 317 Nagy György [...]
41. Ülésnapok • 1906-442 (1906-XXV-121. oldal)
[...] balfelől Szmrecsányi György jegyző Bernáth István Bernát István T ház En azt kiszem [...] nagy érdekem a kőszén kartell Bozóky Árpád Meg Szappanos Istvánnak Derültség Bernát István A kartell nemcsak kőszén­kartell vannak [...] fennállása igen nagy érdeke Szappanos Istvánnak meg Bozó­kynak Rakovszky István Másról beszél mint Bodóné Bernát [...]
42. Ülésnapok • 1906-476 (1906-XXVI-224. oldal)
[...] sértő fel­szólalások megtorlása 1 Interp Bozóky Árpád 466 Függőben levő indítvány [...] ülésteremben 476 Háznagyválasztás 466 Zlinszky István 466 Házszabályvita a kormány Jcineveztetéséröl [...] 14 Hencz Károly 9 46 Bozóky Árpád 51 Justh Gyula 6 [...] 18 Farkasházy Zsigmond 17 Pilisy István 39 Gaal Gaston 8 Rátkay [...]
43. Ülésnapok • 1906-313 (1906-XVIII-27. oldal)
[...] alá venni Következik napirend szerint Bozóky Árpád és társai inditváiryának indokolása [...] tiszteletdijak beszüntetése tárgyában írom 786 Bozóky Árpád T ház Zaj A [...] balról Ki volt az Rakovszky István jelenlegi alelnök ur mondotta a [...] Zsigmond Nagyon szép és igaz Bozóky Árpád Azt mondja továbbá Rakovszky István képviselő ur olvassa Én nem [...]
44. Ülésnapok • 1906-145 (1906-VIII-379. oldal)
[...] mondani hogy nem áll fenn Bozóky Árpád Én a jövőre vonatkozólag [...] Egy hang a középen Próféta Bozóky Árpád Másodszor t ház a [...] Lászlő Hát a józan ész Bozóky Árpád nem tartom helyesnek hogy [...] Azok után a miket Bethlen István gróf képviselőtársam a múltkor és [...]
45. Ülésnapok • 1906-166 (1906-IX-472. oldal)
[...] jegyző a névsor olvasása közben Bozóky Árpádot hívja fel Bozőky Árpád Nem szavazok Zaj Elnök [...] igennel vagy nemmel szavazni tartozik Bozóky Árpád kimegy a teremből Zaj [...] Rud­nyánszky György Simkó József Szappanos István Szemere Huba Szent Királyi Zoltán [...] János gr Batthyány Zsig­mond Bernát István Betegh Imre Burdia Szilárd Burgyán [...]
46. Ülésnapok • 1906-207 (1906-XIII-128. oldal)
[...] az ilyen tisztviselőktől pl Gallér Istvántól tudom némely közigazgatási tiszt­viselőnek hazafiassága [...] kik ott élünk azok tudjuk Bozóky Árpád A horvát kérdés is [...] Pető Sándor Mikor lesz az Bozóky Árpád Létérdeke Magyarországnak hogy Fiume [...] és barátkoztunk Supilo Ferencz közbeszól Bozóky Árpád oly egyénekkel a kik [...]
47. Ülésnapok • 1906-426 (1906-XXIV-245. oldal)
[...] február hó 24 én Beadja Bozóky Árpád Inditvány Beadja Szappanos István Tekintve Magyarországot mint a magyar [...] szóló törvényjavaslatot szemben Nagy György Bozóky Árpád és Szappanos István el­leninditványaival elfogadni általánosságban a részletes [...] elfogadtatik ennélfogva tehát Nagy György Bozóky Árpád és Szappanos István képviselő urak határozati ja­vaslata illetőleg [...]
48. Ülésnapok • 1906-85 (1906-V-186. oldal)
[...] bizottság tisztelettel javasolja hogy Bene István országgyűlési képviselő mentelmi joga ez [...] ennek folytán kimondom hogy Bene István országgyűlési képviselő mentelmi joga ez [...] mentelmi bizottság jelentése írom 270 Bozóky Árpád országgyűlési kép­viselő mentelmi ügyében [...] képviselőház A bu­dapesti kir Ítélőtábla Bozóky Árpád időközben megválasztott országgyűlési képviselőt [...]
49. Ülésnapok • 1906-291 (1906-XVI-440. oldal)
[...] módosítása 86 Czigányok kóborlásának meggátlása Bozóky Árpád indítványa 190 Hencz Károly [...] Interpelláczióra adandó válasz elhalasztása 218 Bozóky Árpád interpellácziójára Közoktatás­nak özében vmegyében [...] ment ügye előadó 105 Bene István ment ügye előadó 105 Csontos [...] Blako Pál Házszabályok módosítása 268 Bozóky Árpád Házszabályok alkalmazása 5 Házszabályok [...]
50. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-210. oldal)
[...] kedden Justh Gyula utóbb Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A jegyzőkönyv [...] részéről jelen vannak gr Tisza István Lukács Lászlő Hieronymi Károly Cseh [...] tárgyalásának foly­tatása Okolicsányi László jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Halljuk Halljuk [...] király Madarász József Koronázott király Bozóky Árpád ő Felsége a koronázott [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind