5. oldal, 375 találat (0,307 másodperc)

Találatok

81. Ülésnapok • 1906-316 (1906-XVIII-81. oldal)
[...] ur válaszát tudo­másul vegyem Tálos István Végrehajtja e a nemzetiségi törvényt [...] választ tudomá­sul nem veszem Tálos István Mi lesz a nemzetiségi törvény­nyel [...] jobb oldalon Ellenpróbát kérünk De­rültség Bozóky Árpád képviselő ur fogja interpellá­czióját előterjeszteni Nagy zaj Bozóky Árpád T ház Tekintettel arra [...]
82. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-493. oldal)
[...] Feny­ vesi Soma 456 Pilisy István ment ügve Előadó Papp Béla [...] Pál 5 36 38 Szabó István nagyatádi 16 23 Thaly László [...] 50 Andrássy Sándor gr 9 Bozóky Árpád 9 16 Búza Barna [...] 1203 458 459 460 Hozzászóltak Bozóky Árpád 454 Holló Lajos 450
83. Ülésnapok • 1906-382 (1906-XXI-486. oldal)
[...] 347 353 Apponyi Albert gr Bozóky Árpád interpellácziójára Dorozsmai elemi népiskolánál [...] előadó 181 209 221 Bernát István Kivándorlási törvényjavaslat előadó 60 83 86 Bizony Ákos Szabó István igazolása előadó 481 Bozóky Árpád Interpelláczió elhalasztása 206 Bosznia [...]
84. Ülésnapok • 1906-417 (1906-XXIII-534. oldal)
[...] Hozzászóltak Baross János 150 Bernát István 167 Búza Barna 260 Buzáth [...] Károly 426 431 432 441 Bozóky Árpád 345 Búza Barna 350 [...] 425 427 457 460 Szabó István nagyatádi 386 Szappanos István 429 Szilassy Zoltán 372 Tuskán [...] jelentésének a ház elé ter­jesztése Bozóky Árpád indítványa írom 1056 399 [...]
85. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-440. oldal)
[...] kijelentés 174 260 261 Hozzászóltak Bozóky Árpád 158 Návay Lajos 154 Farkasházy Zsigmond 150 Szappanos István 158 157 Sziklay Ottó 157 [...] házszabályok 319 a 274 Hozzászóltak Bozóky Árpád 416 419 422 423 [...] 416 Molnár Jenő 419 Rakovszky István 417 Rátkay László 418 Sághy [...]
86. Ülésnapok • 1906-363 (1906-XX-580. oldal)
[...] 347 1 Szeszadó stb Pilisy István 314 353 Elemi népiskolai oktatás [...] 346 347 360 Hozzászóltak Adamovits István 152 Apponyi Albert gr 144 [...] 155 Ábrahám Dezső 106 110 Bozóky Árpád 130 Damián Vazul 139 [...] 358 221 1 Szó megvonása Bozóky Árpád­tól 353 238 1 Végrehajtási [...]
87. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-498. oldal)
[...] féle kormány újból való kineveztetése Bozóky Árpád 366 454 440 440 [...] bank felállítá­sának kötelezettsége mellett Pilisy István indít­ványa írom 1168 453 Kormány [...] kötött szerződés felmondása 1 Interp Bozóky Árpád 440 Kossuth Lajos síremlékének [...] nyomdai munkálatoknak vasárnapokon és Szent István király napján leendő végezhetése írom [...]
88. Ülésnapok • 1906-258 (1906-XV-66. oldal)
[...] következik szólásra Csizmazia Endre jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T ház Halljuk Midőn [...] tárgyaltuk az ujonczjutalék megajánlását Szappanos István t képviselőtársam határozati javaslatot adott [...] tessék a tárgynál maradni Mozgás Bozóky Árpád Azt akarom indokolni hogy [...] baloldalon Mondom a mikor Szappanos István t kép­viselőtársam tavaly az önálló [...]
89. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-442. oldal)
[...] visszaélések 1 Interp Poj Cs István 268 Költségvetés 1908 ra 255 [...] nézve veszélyes iránya 1 Interp Bozóky Árpád 265 273 Közös hadsereg [...] adó 266 Mentelmi esetek Bernát István írom 712 260 269 Hozzászóltak [...] 375 376 Pető Sándor 375 Bozóky Árpád írom 719 260 269 [...]
90. Ülésnapok • 1906-421 (1906-XXIV-87. oldal)
[...] alkotmányter­vezet tárgyában a ministerelnökhöz Kecskeméthy István A gyulai tagosítás tárgyában az [...] tárgyában a földmivelésügyi mi­nister úrhoz Bozóky Árpád Az ujonczlétszám emelése és [...] pénzügyministerium vezetésével megbízott mi­nisterelnök úrhoz Bozóky Árpád A Szerbiával kötött ke­kedelmi [...] földmivelésügyi minister urakhoz Pop Cs István Gr Andrássy Gyula m kir [...]
91. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-492. oldal)
[...] elnöké nek átiratai E udnay István 10 Serbán Miklós 12 Megtámadott [...] Káloai József előadó 60 Tisza István gr 119 120 118 119 [...] 1 9 Visontai Soma 119 Bozóky Árpád írom 43 26 29 [...] Kálosi József előadó 289 321 Bozóky Árpád írom 44 26 29 [...]
92. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-446. oldal)
[...] Hozzászóltak Benedek János 123 141 Bozóky Árpád 66 204 224 Bredicean [...] 215 Pető Sándor 141 Pilisy István 209 Pop Cs István 170 Suciu János 159 Ugron [...] 253 264 265 267 Hozzászóltak Bozóky Árpád 234 246 Moskovitz Iván [...]
93. Ülésnapok • 1906-225 (1906-XIII-334. oldal)
[...] ozimű újság posta­szállításának megvonása tárgyában Bozóky Árpád interpellácziója a vallás és [...] A jegyzőkönyvet vezetni fogja Zlinszky István jegyző ur A javaslatok mellett [...] Kérem felolvasni a jegyző­könyvet Zlinszky István jegyző olvassa az 1907 évi [...] tárgyában a keres­kedelemügyi és belügyminiszterekhez Bozóky Árpád a felekezeti béke helyreállítása [...]
94. Ülésnapok • 1906-363 (1906-XX-586. oldal)
[...] Lajos 498 507 517 Bernát István 486 519 521 523 525 528 J Bozóky Árpád 186 476 545 Búza [...] iünther Antal 489 501 Pilisy István 431 506 512 507 509 [...] izgatásai tárgyában az igazságügymiiiiszterhez 362 Bozóky Árpád Kunszentmártoni népiskolák ós népoktatás [...]
95. Ülésnapok • 1906-396 (1906-XXII-451. oldal)
[...] gr 365 Pescha Miklós 360 Bozóky Árpád 361 416 Pilisy István 414 Farkasházy Zsigmond 403 Polónyi [...] 394 395 396 Hozzászóltak Bernát István 423 Laehne Hugó előadó 301 Bozóky Árpád 425 426 423 Brázay [...]
96. Ülésnapok • 1906-451 (1906-XXV-309. oldal)
[...] Élénk helyeslés Vertán Endre jegyző Bozóky Árpád Fel­kiáltások Eláll Eláll Elnök [...] leszek újból felfüggeszteni az ülést Bozóky Árpád képviselő urat illeti a szó Felkiáltások balfelöl Eláll Bozóky Árpád T képviselőház A lemon­dott [...] azért t képviselőház mivel Szappanos István elnökünk igen helyesen kifej­tette hogy [...]
97. Ülésnapok • 1906-365 (1906-XXI-16. oldal)
[...] indítvány könyvbe Babo­csay Sándor Szappanos István Csépány Géza Hoffmann Ottó Bozóky Árpád Molnár Jenő Uray Miklós Lipthay Sándor Lengyel Zoltán Pilisy István Benedek János Schriflert József báró [...] a következő ujabb bejegyzések foglaltatnak Bozóky Árpád Bosznia és Herczegovina alkotmánya [...] György jegyző tovább olvas Szabó István zámolyi nevének olvasásakor felkiáltások Szabó [...]
98. Ülésnapok • 1906-228 (1906-XIV-43. oldal)
[...] üdvözlik Következnek az interpellácziók Zlinszky István jegyző Polónyi Géza Fel­kiáltások Nincs [...] csenget Csendet kérek t ház Bozóky Árpád Azokkal a vádakkal szem­ben [...] Elnök Rendreutasítom Szmrecsányi kép­viselő urat Bozóky Árpád báró Bánffy felbérelt vagy [...] ne legyen szüksége arra hogy Bozóky Árpádhoz folyamodjék Megtettem inter­pellácziónwt azért [...]
99. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-445. oldal)
[...] Béla 414 Bernáth Zoltán 315 Bozóky Árpád 334 Bresztyenszky Kálmán 406 [...] Papp Elek 372 Pop Os István 306 Reök Iván 410 Sümegi [...] ünnepélyére 64 Mentelmi esetek Bene István írom 269 66 Hozzászólt Kálosi József előadó 131 Bozóky Árpád írom 270 66 Hozzászólt [...]
100. Ülésnapok • 1906-261 (1906-XV-174. oldal)
[...] Elnök Csendet kérek Pop Cs István Mondtam beszédem kezde­tén hogy nem [...] ne méltóztassék kitűzni Helyeslés balfelöl Bozóky Árpád T képviselőház Hozzá­járulok Szentiványi [...] Fodor Kálmán De bizony kell Bozóky Árpád Hozzájárulok továbbá azért mert [...] képviselőház Első sorban reflek­tálnom kell Bozóky Árpád t képviselő ur indo­kolására [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind