4. oldal, 375 találat (0,344 másodperc)

Találatok

61. Ülésnapok • 1906-447 (1906-XXV-271. oldal)
[...] én szombaton 271 Pop Cs István Megilletődéssel konstatálom hogy megtörténhetett ilyesmi [...] következik Szent Királyi Zoltán jegyző Bozóky Árpád BoZÓky Árpád A legközelebbi interpellácziós napon [...]
62. Ülésnapok • 1906-40 (1906-II-372. oldal)
[...] jogát ezen ügy­ben felfüggeszti Következik Bozóky Árpád országgyűlési kép­viselő mentelmi ügye [...] Lázár Zoárd előadó T ház Bozóky Árpád országgyűlési képviselő párviadal vétsége [...] e a ház ezen ügyben Bozóky Árpád képviselő ur mentelmi jogát [...] T ház Urmánczy Nándor Lázár István gróffal kardpárpajt vivott Miután a [...]
63. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-542. oldal)
[...] 1095 425 427 432 Hozzászóltak Bozóky Árpád 230 247 Molnár Jenő [...] 250 Manojlovics János 229 Szappanos István 239 Úrbéri jogon alapuló és [...] és kamatai 1 Interp Szabó Ist­ván nagyatádi 434 Zárszámadás 1906 ra [...] igazságügyi és kereskedelemügyi minis­terekhez 428 Bozóky Árpád Kormánynak az önálló magyar­nemzeti [...]
64. Ülésnapok • 1906-275 (1906-XVI-28. oldal)
[...] Nem kapott megbízást a választóktól Bozóky Árpád Először is e parlament­élete [...] módon behoz­zuk a hogy Tisza István tervezte Azt mondja a miniszterelnök [...] lényegében ugyanaz Molnár Jenő Rosszabb Bozóky Árpád De állítsuk fel a [...] a tanácskozás menetét ne zavarja Bozóky Árpád 1906 évi április vagy [...]
65. Ülésnapok • 1906-402 (1906-XXIII-108. oldal)
[...] ülés jegyzőkönyvének hitelesítése Elnöki előterjesztések Bozóky Árpád indokolja a bankbizottság jelentésének [...] pótló és segélyző egyesületének Rakovszky István képviselő által beadott kérvényét sorsuk [...] azt el­fogadottnak jelentem ki Következik Bozóky Árpád indítványának Írom 1056 indokolás [...] a ház elé terjesztése tárgyában Bozóky Árpád T képviselőház Az az [...]
66. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-414. oldal)
[...] 1908 február 20 án csütörtökön BoZÓky Árpád A visszavont javaslatokat fenn [...] tekintet­ben határozathozatalnak különben sincs helye Bozóky Árpád A házszabályokhoz kérek szót Elnök Kérem Bozóky Árpád A házszabályok 217 a [...] Zsigmond Bátor vagyok meg­jegyezni hogy Bozóky Árpád t képviselőtársam a miniszterelnök [...] melyet szenvedélylyel képviselt a Tisza István kormányával szemben
67. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-415. oldal)
[...] ugyanezen helyzetben a mikor Tisza István mi­niszterelnök kijelentette hogy a törvényjavaslat [...] Zsigmond Szükségesnek tartom hogy a Bozóky Árpád képviselőtársam által fen­tartott költségvetés [...] büntetőnovella a végrehajtási novella melyeket Bozóky képviselő­társam mind fentartott és melyek [...] Raisz Aladár jegyző Pop Cs István Pop Cs István T képviselőház Csatlakozom Farkasházy képviselő [...]
68. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-442. oldal)
[...] Alelnölá fizetések eltörlése Pop Cs István indtv 1 Költségvetés 1907 re Kisebb tár­czák Hozzászóltak Pop Cs István 37 id Wekerle Sándor 37 [...] Interp Baloghy Ernő 69 71 Bozóky Árpád Mezőfi Vilmos féle sze­mélyes ügy Bozóky Árpád 189 68 Csitáry Béla [...]
69. Ülésnapok • 1906-421 (1906-XXIV-103. oldal)
[...] ragaszkodtunk ahhoz És mikor Szappanos István t képviselőtársam indítványt tett 1907 [...] Elnök Csendet kérek Halljuk Halljuk Bozóky Árpád Azt mondtam olvassa T [...] venni Éber Antal Nagyszerű Derültség Bozóky Árpád tovább olvassa mint­hogy azonban [...] ez nem tartozik a tárgyhoz Bozóky Árpád tovább olvassa és hogy [...]
70. Ülésnapok • 1906-421 (1906-XXIV-104. oldal)
[...] a mi pártunk részéről Szappanos István t képviselőtársam határozati javaslatot adott [...] Egy hang a középen És Bozóky ellen Kovács Pá Fölösleges fecsegésekkel [...] Zaj Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád A néppárt inzultusát én [...] Pál A hazafiságot kizárólag majd Bozóky fogja magának monopolizálni Zaj Elnök [...]
71. Ülésnapok • 1906-359 (1906-XX-478. oldal)
[...] hallottam azt hogy épen Rakovszky István t képviselőtársam felszólalása folytán ezen [...] miniszter ur változtatást tenni Szabó István De nem annak a felszólalása révén Bozóky Árpád Akárminek a révén Zaj [...] alaposan végezni nem lehet Szabó István Zavarosban akarnak halászni Bozóky Árpád Annál inkább fontos az [...]
72. Ülésnapok • 1906-442 (1906-XXV-140. oldal)
[...] látókörrel Pozsony Bécsnek külvárosává legyen Bozóky Árpád Ugy van Luegernek a [...] javaslatok tárgya­lásával foglalkozzék a képviselőház Bozóky Árpád Az önálló bank kérdésével [...] Gaál Gaszton Mezőíi Vilmos Szappanos István Sümegi Vilmos Kmety Károly Markos [...] s a ko­szorú elhelyezésével Zlinszky Istvánt bízzuk
73. Ülésnapok • 1906-393 (1906-XXII-381. oldal)
[...] a javaslatok mellett fel­szólalókat Zlinszky István a javaslatok ellen felszólalókat Dudits [...] tárgyalásának folytatása Ki következik Zlinszky István jegyző Farkasházy Zsig­mond Nincs itt [...] értelemben mon­dom ki a határozatot Bozóky Árpád képviselő urat a zárszó [...] illeti meg de nincs jelen Bozóky Árpád képviselő ur a következő [...]
74. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-446. oldal)
[...] Kálosi József előadó 131 Szluha István írom 267 66 Hozzászólt Kálosi [...] Nándor 70 Mező fi Vilmos Bozóky Árpád féle személyes ügy Bozóky Árpád 189 68 Mező fi [...] Milán 34 36 Pop Cs István 35 Vázsonyi Vilmos 29 36 [...] czikk végre­hajtása 1 Interp Adamovich István 63 Osszeférhetlenségi állandó bizottság ítélete [...]
75. Ülésnapok • 1906-339 (1906-XIX-461. oldal)
[...] 30 106 Bernáth Béla 82 Bozóky Árpád 50 65 68 80 [...] Petrogalli Oszkár 162 Pop Cs István 144 Sehuller Rezső 136 Sümegi [...] Dezső 234 Marjay Péter 221 Bozóky Árpád 234 237 Nóvák Dániel [...] Károly 344 Bernáth Béla 315 Bozóky Árpád 341 343 359 Farkasházy [...]
76. Ülésnapok • 1906-227 (1906-XIII-371. oldal)
[...] Autonóm vámtarifa 202 214 Adamovits István Kivételes nősülési engedélyek interp 176 177 Rakovszky István mentelmi sérelme 179 Andrássy Gyula [...] felruházása 272 Apponyi Albert gr Bozóky Árpád interpellácziójára Felekezeti béke helyreállítása [...] törvényhatósági joggal való felruházása 354 Bozóky Árpád Popovics Dusán jegyzővé választása [...]
77. Ülésnapok • 1906-267 (1906-XV-331. oldal)
[...] keresztül nem fizetik Pop Cs István Nincs jövedelme Mezőssy Béla államtitkár [...] közbirtokossági erdőt Helyeslés Pop Cs István Nem is mondtam Elnök Szólásra [...] változatlanul elfogadja Az utolsóelőtti bekezdéshez Bozóky Árpád képviselő ur nyújtott be [...] a t házat méltóztatik e Bozóky Árpád képviselő ur uj bekezdés [...]
78. Ülésnapok • 1906-431 (1906-XXIV-374. oldal)
[...] János Szász József Csépány Géza Bozóky Árpád Ba­bocsay Sándor gr Zichy [...] szemben Éber Antal és Kuszka István képviselő urak elleninditványával Azután következik a külön kérdés föltétele Kuszka István képviselő urnak azon módositására a [...] Elemér Bizony Ákos Botzenkardt János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bruckner Vilmos [...]
79. Ülésnapok • 1906-251 (1906-XIV-479. oldal)
[...] Quótabizottság jelentése Ugron Gábor 463 Bozóky Árpád 463 250 Kiegyezés Ausztriával [...] 171 Bánffy Dezső b 64 Bozóky Árpád 86 Brlics Vatroszláv 282 [...] 332 Pető Sándor 153 Pilisy István 150 Pinterovics Antal 216 304 [...] 17 289 332 Pop Cs István 271 Popovics Dusán 257 Pribicsevics [...]
80. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-211. oldal)
[...] sőt ez mint Pop Cs István t képviselőtársam is mondotta meg [...] semmiért sem állok jót Derültség Bozóky Árpád Hát mondom helyénvaló­nak tartanám [...] a kormánynak lemondani Pop Cs István képviselőtársam hivatkozva Kossuthra Deákra Irányi [...] Párbaj miatt Nincs abban semmi Bozóky Árpád ugyanakkor ott ült Mohán [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind