375 találat (0,264 másodperc)

Találatok

1. Ülésnapok • 1906-424 (1906-XXIV-193. oldal)
[...] Árpád és tár­sainak halasztó indítványát Bozóky Árpád és tár­sainak eüeninditványát Bozóky Árpád és társainak határozati javaslatát [...] Zsigmond Nagy György Nagy György Bozóky Árpád Bozóky Árpád és Pilisy István képviselő urak indítványaival elleninditványai­val s [...] Zsigmond Nagy György Nagy György Bozóky Árpád Bozóky Árpád és Pilisy István képviselő urak inditványai elleninditványai és [...]
2. Ülésnapok • 1906-353 (1906-XX-319. oldal)
[...] szót Helyeslés Zaj Elnök csenget Bozóky Árpád Ez nem az én [...] a felolvasásból a melyet Rakovszky István elnök ur az imént Bozóky Árpád képviselő urnak beszédéből tartott hogy Bozóky képviselő­társam csak azt mondotta hogy [...] most is a mikor Rakovszky István elnök ur Bozóky Árpád t képviselőtársunktól vonta meg [...]
3. Ülésnapok • 1906-295 (1906-XVII-84. oldal)
[...] vagyok is a mennyiben Pilisy István és Lengyel Zoltán képviselő urak [...] felírást Ez teljesen valótlan Pilisy Istvánt a midőn nálam jelentkezett felírtam [...] és baloldalon Elnök csenget Elnök Bozóky Árpád képviselő ur előbb je­lentkezett [...] Zoltán Nagy Emil azt mondta Bozókynak hogy hazudik Tessék őt rendreuta­sítani [...]
4. Ülésnapok • 1906-394 (1906-XXII-419. oldal)
[...] ex lex Ezt akarja épen Bozóky világossá tenni hogy régi törvényeink [...] ur 1906 ban a mikor Bozóky Árpád ily indítványt tett a [...] elfogadni az 5 t szemben Bozóky Árpád képviselő ur­elleninditványával akkor Bozóky Árpád képvi­selő ur elleninditványa el [...] elfogadja Következik a 6 Zlinszky István jegyző olvassa a 6 t [...]
5. Ülésnapok • 1906-347 (1906-XX-169. oldal)
[...] ház ügy Nagy György mint Bozóky Árpád t képviselő urak jónak [...] Halljuk A miniszterelnök ur továbbá Bozóky Árpád képviselő ur fel akarják [...] miniszterelnök ur indítványát fel­olvasni Zlinszky István jegyző olvassa Elnök Most kérem felolvasni Bozóky Árpád képviselő ur indítványát Zlinszky István jegyző olvassa Elnök A kérdést [...]
6. Ülésnapok • 1906-311 (1906-XVII-480. oldal)
[...] Aurél 89 295 Pop Cs István 114 296 Farkasházy Zsigmond 158 [...] kormány iránt 1 Ház­szabályok módosítása Bozóky Árpád Mj 297 Biztosítás betegség esetere 1 Ház alkalma­zottai 310 Bozóky Árpád Nagy Emil féle személyes [...] 299 Farkasházy Zsigmond 78 Pilisy István 77 Hodzsa Milán 200 202 [...]
7. Ülésnapok • 1906-353 (1906-XX-317. oldal)
[...] Kérem méltóztassék a tárgyhoz szólni Bozóky Árpád az adóemelésnek még csak [...] urat és kizárását fogom kérni Bozóky Árpád Én az ország valóságos [...] át a mi közben Rakovszky István elnök ur a nélkül hogy [...] szó joga volt e Rakovszky István elnök urnak egyszerűen figyelmeztetés nélkül [...]
8. Ülésnapok • 1906-352 (1906-XX-289. oldal)
[...] 2 k én szerdán 289 Bozóky Árpád hanem fél az azzal [...] í Zaj Elnök Csendet kérek Bozóky Árpád Azt lehetne mondani hogy [...] Szent Királyi Zoltán jegyző Zagorac István Zaj Farkasházy Zsigmond Ez még [...] és befejezi horvát beszédet Zlinszky István jegyző Pilisy István Pilisy István Minthogy ezen törvényjavaslat valóságos merénylet [...]
9. Ülésnapok • 1906-225 (1906-XIII-344. oldal)
[...] 1907 november 23 án Szombaton BoZÓky Árpád Azzal vádolják a kultusz­miniszter [...] hogyan lehet Zaj Elnök csenget Bozóky Árpád Én t képviselőház sem [...] a protestáns iskolák dolgába Rakovszky István ügy van mi sem szólunk [...] korte­seket akar magának szerezni Rakovszky István Joguk van hozzá ügy van [...]
10. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-541. oldal)
[...] Szabadságolások Bakonyi Samu 425 Csepreghy István 420 Darányi Ferencz 425 Eitner [...] kötött kereskedelmi szerződés lásd Interp Bozóky Árpád 431 Szerbiával való háborús [...] megvonása Beniczky r Ödöntől 418 Bozóky Árpádtól 421 Maniu Gyulától 420 Pilisy Istvántól 422 Hozzászólt Far­kasházy Zsigmond 151 [...]
11. Ülésnapok • 1906-297 (1906-XVII-138. oldal)
[...] Halljuk Elfogadja e a ház Bozóky Árpád képviselő urnak következő inditványát [...] a kívánságuknak Nagy zaj Zlinszky István jegyző olvassa Szabó István Hilberth Károly Hédervári Lehel Kállay [...] Novaeu Aurél Pető Sándor Pilisy István Polit Mihály Pop Cs István Sándor Pál Supilo Ferencz Szappanos István Szkicsák Ferencz b Thoroezkay Viktor
12. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-506. oldal)
[...] javaslat tár­gyalásának halogatása 1 Interp Bozóky Ár­pád 453 Válság megoldásának késése [...] a ház határozatával 451 Hozzászóltak Bozóky Árpád 309 Hock János 308 [...] Polónyi Géza 311 314 Szappanos István 307 id Wekerle Sándor 306 [...] tárgyában 1 Képviselői 458 Pilisy István Többségi kormány kinevezése tárgyában 1 [...]
13. Ülésnapok • 1906-228 (1906-XIV-44. oldal)
[...] képviselő urat ismétel­ten kérem csendre Bozóky Árpád Szükség van azért mert [...] urat méltóztassék csendben lenni Zaj Bozóky Árpád Interpelláczióm alkalmával megmondottam és [...] képviselő urat szíveskedjék csendben lenni Bozóky Árpád Engedjék bevégezni Zaj a [...] középen El jen Apponyi Zlinszky István jegyző ISTagv György Zaj Nagy [...]
14. Ülésnapok • 1906-446 (1906-XXV-240. oldal)
[...] hogy akármiképen fáradozott Pop Csicsó István t képviselő ur akármennyi törvény­könyvet [...] 3 t szemben Pop Cs Ist­ván képviselő ur törlési indítványával elfogadni [...] A második és harmadik bekezdéshez Bozóky Árpád képviselő ur kihagyási indítványt [...] e az eredeti szöveget szemben Bozóky Árpád képviselő ur ezen kihagyási [...]
15. Ülésnapok • 1906-323 (1906-XVIII-243. oldal)
[...] megszavazni sziveskedjék Hammersberg László jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád Az országgyűlés költségei közül [...] Most a képvi­selőház tételénél tartunk Bozóky Árpád Az országgyűlés fejezetéhez iratkoztam [...] tiszteletdijakról 1904 ben gróf Tisza István kormányzata alatt egyszerűen a gazdasági [...] kell itt emelnem kalapomat Tisza István előtt Föl­kiáltások a baloldalon Nagyon [...]
16. Ülésnapok • 1906-291 (1906-XVI-445. oldal)
[...] Interpélláczió elhalasztása 276 282 Hozzászóltak Bozóky Árpád 360 Molnár Ákos 360 [...] jegy­Interpellácziók megtételének ideje 288 Hozzászóltak Bozóky Árpád 413 Hammersberg László 413 [...] 109 Nagy György 108 Rakovszky István 109 Lakásszükség budapesti orvoslása lásd [...] Lázár Zoárd előadó 264 Bene István írom 741 279 Hozzászólt Baioghy [...]
17. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-497. oldal)
[...] elnöki kijelentés 425 459 Hozzászólt Bozóky Árpád 425 Indítványok indokolás végetti [...] határnap kitűzése 453 Hozzászólt Pilisy István 330 Indítvány visszavonása előterjesztés előtt [...] 437 447 453 460 Hozzászóltak Bozóky Árpád 33 271 350 Nagy [...] 447 448 450 Hozzászóltak Bernáth István 247 Kubik Gyula előadó 94 [...]
18. Ülésnapok • 1906-291 (1906-XVI-444. oldal)
[...] Dezső 285 Czigányolc kóborlásának meggátlása Bozóky Árpád indítványa írom 736 276 [...] Hozzászóltak Andrássy Gyula gr 190 Bozóky Árpád 190 Czimeknek és kitüntetéseknek [...] házszab 319 a 275 Hozzászóltak Bozóky Árpád 5 Farkasházy Zsigmond 3 [...] 133 Pető Sándor 112 Petrovics István 370 Pilisy István 54 Polit Mihály 80 Polónyi [...]
19. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-536. oldal)
[...] Hozzászóltak Baross János 438 Bernát István 444 456 Dániel Pál 425 [...] 602 1047 435 436 Hozzászóltak Bozóky Árpád 527 Esterházy Móricz gr [...] levele 1 Interp Pop Cs István 421 Anyakönyvi hamisítások 1 Interp [...] programmja a kormánynak 1 Interp Bozóky Árpád 418 Barabás Béla Nagy [...]
20. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-540. oldal)
[...] Polónyi Dezső 31 56 Rakovszky István írom 1117 430 Hozzászólt Hédervári [...] Hozzászóltak Nagy György 308 Pilisy István 204 id Wekerle Sándor 309 [...] Ödön 10 Lázár Pál 8 Bozóky Árpád 9 Mezőfi Vilmos 11 [...] mellett tartott beszéde 1 Interp Bozóky Árpád 425 Ónálló nemzeti bank [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind