375 találat (0,295 másodperc)

Találatok

1. Ülésnapok • 1906-424 (1906-XXIV-193. oldal)
[...] Árpád és tár­sainak halasztó indítványát Bozóky Árpád és tár­sainak eüeninditványát Bozóky Árpád és társainak határozati javaslatát [...] Zsigmond Nagy György Nagy György Bozóky Árpád Bozóky Árpád és Pilisy István képviselő urak indítványaival elleninditványai­val s [...] Zsigmond Nagy György Nagy György Bozóky Árpád Bozóky Árpád és Pilisy István képviselő urak inditványai elleninditványai és [...]
2. Ülésnapok • 1906-353 (1906-XX-319. oldal)
[...] szót Helyeslés Zaj Elnök csenget Bozóky Árpád Ez nem az én [...] a felolvasásból a melyet Rakovszky István elnök ur az imént Bozóky Árpád képviselő urnak beszédéből tartott hogy Bozóky képviselő­társam csak azt mondotta hogy [...] most is a mikor Rakovszky István elnök ur Bozóky Árpád t képviselőtársunktól vonta meg [...]
3. Ülésnapok • 1906-295 (1906-XVII-84. oldal)
[...] vagyok is a mennyiben Pilisy István és Lengyel Zoltán képviselő urak [...] felírást Ez teljesen valótlan Pilisy Istvánt a midőn nálam jelentkezett felírtam [...] és baloldalon Elnök csenget Elnök Bozóky Árpád képviselő ur előbb je­lentkezett [...] Zoltán Nagy Emil azt mondta Bozókynak hogy hazudik Tessék őt rendreuta­sítani [...]
4. Ülésnapok • 1906-394 (1906-XXII-419. oldal)
[...] ex lex Ezt akarja épen Bozóky világossá tenni hogy régi törvényeink [...] ur 1906 ban a mikor Bozóky Árpád ily indítványt tett a [...] elfogadni az 5 t szemben Bozóky Árpád képviselő ur­elleninditványával akkor Bozóky Árpád képvi­selő ur elleninditványa el [...] elfogadja Következik a 6 Zlinszky István jegyző olvassa a 6 t [...]
5. Ülésnapok • 1906-347 (1906-XX-169. oldal)
[...] ház ügy Nagy György mint Bozóky Árpád t képviselő urak jónak [...] Halljuk A miniszterelnök ur továbbá Bozóky Árpád képviselő ur fel akarják [...] miniszterelnök ur indítványát fel­olvasni Zlinszky István jegyző olvassa Elnök Most kérem felolvasni Bozóky Árpád képviselő ur indítványát Zlinszky István jegyző olvassa Elnök A kérdést [...]
6. Ülésnapok • 1906-311 (1906-XVII-480. oldal)
[...] Aurél 89 295 Pop Cs István 114 296 Farkasházy Zsigmond 158 [...] kormány iránt 1 Ház­szabályok módosítása Bozóky Árpád Mj 297 Biztosítás betegség esetere 1 Ház alkalma­zottai 310 Bozóky Árpád Nagy Emil féle személyes [...] 299 Farkasházy Zsigmond 78 Pilisy István 77 Hodzsa Milán 200 202 [...]
7. Ülésnapok • 1906-353 (1906-XX-317. oldal)
[...] Kérem méltóztassék a tárgyhoz szólni Bozóky Árpád az adóemelésnek még csak [...] urat és kizárását fogom kérni Bozóky Árpád Én az ország valóságos [...] át a mi közben Rakovszky István elnök ur a nélkül hogy [...] szó joga volt e Rakovszky István elnök urnak egyszerűen figyelmeztetés nélkül [...]
8. Ülésnapok • 1906-352 (1906-XX-289. oldal)
[...] 2 k én szerdán 289 Bozóky Árpád hanem fél az azzal [...] í Zaj Elnök Csendet kérek Bozóky Árpád Azt lehetne mondani hogy [...] Szent Királyi Zoltán jegyző Zagorac István Zaj Farkasházy Zsigmond Ez még [...] és befejezi horvát beszédet Zlinszky István jegyző Pilisy István Pilisy István Minthogy ezen törvényjavaslat valóságos merénylet [...]
9. Ülésnapok • 1906-225 (1906-XIII-344. oldal)
[...] 1907 november 23 án Szombaton BoZÓky Árpád Azzal vádolják a kultusz­miniszter [...] hogyan lehet Zaj Elnök csenget Bozóky Árpád Én t képviselőház sem [...] a protestáns iskolák dolgába Rakovszky István ügy van mi sem szólunk [...] korte­seket akar magának szerezni Rakovszky István Joguk van hozzá ügy van [...]
10. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-541. oldal)
[...] Szabadságolások Bakonyi Samu 425 Csepreghy István 420 Darányi Ferencz 425 Eitner [...] kötött kereskedelmi szerződés lásd Interp Bozóky Árpád 431 Szerbiával való háborús [...] megvonása Beniczky r Ödöntől 418 Bozóky Árpádtól 421 Maniu Gyulától 420 Pilisy Istvántól 422 Hozzászólt Far­kasházy Zsigmond 151 [...]
11. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-506. oldal)
[...] javaslat tár­gyalásának halogatása 1 Interp Bozóky Ár­pád 453 Válság megoldásának késése [...] a ház határozatával 451 Hozzászóltak Bozóky Árpád 309 Hock János 308 [...] Polónyi Géza 311 314 Szappanos István 307 id Wekerle Sándor 306 [...] tárgyában 1 Képviselői 458 Pilisy István Többségi kormány kinevezése tárgyában 1 [...]
12. Ülésnapok • 1906-228 (1906-XIV-44. oldal)
[...] képviselő urat ismétel­ten kérem csendre Bozóky Árpád Szükség van azért mert [...] urat méltóztassék csendben lenni Zaj Bozóky Árpád Interpelláczióm alkalmával megmondottam és [...] képviselő urat szíveskedjék csendben lenni Bozóky Árpád Engedjék bevégezni Zaj a [...] középen El jen Apponyi Zlinszky István jegyző ISTagv György Zaj Nagy [...]
13. Ülésnapok • 1906-297 (1906-XVII-138. oldal)
[...] Halljuk Elfogadja e a ház Bozóky Árpád képviselő urnak következő inditványát [...] a kívánságuknak Nagy zaj Zlinszky István jegyző olvassa Szabó István Hilberth Károly Hédervári Lehel Kállay [...] Novaeu Aurél Pető Sándor Pilisy István Polit Mihály Pop Cs István Sándor Pál Supilo Ferencz Szappanos István Szkicsák Ferencz b Thoroezkay Viktor
14. Ülésnapok • 1906-446 (1906-XXV-240. oldal)
[...] hogy akármiképen fáradozott Pop Csicsó István t képviselő ur akármennyi törvény­könyvet [...] 3 t szemben Pop Cs Ist­ván képviselő ur törlési indítványával elfogadni [...] A második és harmadik bekezdéshez Bozóky Árpád képviselő ur kihagyási indítványt [...] e az eredeti szöveget szemben Bozóky Árpád képviselő ur ezen kihagyási [...]
15. Ülésnapok • 1906-323 (1906-XVIII-243. oldal)
[...] megszavazni sziveskedjék Hammersberg László jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád Az országgyűlés költségei közül [...] Most a képvi­selőház tételénél tartunk Bozóky Árpád Az országgyűlés fejezetéhez iratkoztam [...] tiszteletdijakról 1904 ben gróf Tisza István kormányzata alatt egyszerűen a gazdasági [...] kell itt emelnem kalapomat Tisza István előtt Föl­kiáltások a baloldalon Nagyon [...]
16. Ülésnapok • 1906-291 (1906-XVI-445. oldal)
[...] Interpélláczió elhalasztása 276 282 Hozzászóltak Bozóky Árpád 360 Molnár Ákos 360 [...] jegy­Interpellácziók megtételének ideje 288 Hozzászóltak Bozóky Árpád 413 Hammersberg László 413 [...] 109 Nagy György 108 Rakovszky István 109 Lakásszükség budapesti orvoslása lásd [...] Lázár Zoárd előadó 264 Bene István írom 741 279 Hozzászólt Baioghy [...]
17. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-497. oldal)
[...] elnöki kijelentés 425 459 Hozzászólt Bozóky Árpád 425 Indítványok indokolás végetti [...] határnap kitűzése 453 Hozzászólt Pilisy István 330 Indítvány visszavonása előterjesztés előtt [...] 437 447 453 460 Hozzászóltak Bozóky Árpád 33 271 350 Nagy [...] 447 448 450 Hozzászóltak Bernáth István 247 Kubik Gyula előadó 94 [...]
18. Ülésnapok • 1906-291 (1906-XVI-444. oldal)
[...] Dezső 285 Czigányolc kóborlásának meggátlása Bozóky Árpád indítványa írom 736 276 [...] Hozzászóltak Andrássy Gyula gr 190 Bozóky Árpád 190 Czimeknek és kitüntetéseknek [...] házszab 319 a 275 Hozzászóltak Bozóky Árpád 5 Farkasházy Zsigmond 3 [...] 133 Pető Sándor 112 Petrovics István 370 Pilisy István 54 Polit Mihály 80 Polónyi [...]
19. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-536. oldal)
[...] Hozzászóltak Baross János 438 Bernát István 444 456 Dániel Pál 425 [...] 602 1047 435 436 Hozzászóltak Bozóky Árpád 527 Esterházy Móricz gr [...] levele 1 Interp Pop Cs István 421 Anyakönyvi hamisítások 1 Interp [...] programmja a kormánynak 1 Interp Bozóky Árpád 418 Barabás Béla Nagy [...]
20. Ülésnapok • 1906-275 (1906-XVI-27. oldal)
[...] 275 országos ülés Í 908 Bozóky Árpád Mi az igazi ok [...] Zaj Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád Azt mindenki tudja hogy [...] a mi nem sikerült Tisza Istvánnak ezek megcsinálják minden nagyobb erőszakoskodás [...] megy látta azt hogy Tisza István hiába vezérli ide a dara­bontokat [...]
21. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-540. oldal)
[...] Polónyi Dezső 31 56 Rakovszky István írom 1117 430 Hozzászólt Hédervári [...] Hozzászóltak Nagy György 308 Pilisy István 204 id Wekerle Sándor 309 [...] Ödön 10 Lázár Pál 8 Bozóky Árpád 9 Mezőfi Vilmos 11 [...] mellett tartott beszéde 1 Interp Bozóky Árpád 425 Ónálló nemzeti bank [...]
22. Ülésnapok • 1906-394 (1906-XXII-425. oldal)
[...] következik Gr Thorotzkai Miklós jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T ház Elejétől végig [...] megkötött kereskedelmi szerződés dol­gában Bernát István t képviselőtársam elő­adott Csak csodálom [...] azt hogy a mikor Bernát István t képviselőtársam igen helyesen ennyire [...] Árpád t kéjiviselő urak elfoglalnak Bozóky Árpád Bernát István is Szterényi József államtitkár Bocsánatot [...]
23. Ülésnapok • 1906-394 (1906-XXII-426. oldal)
[...] a részle­tes tárgyalás Felkérem Zlinszky István jegyző urat szíveskedjék a törvényjavaslat czimét fel­olvasni Zlinszky István jegyző olvassa a törvény­javaslat czimét [...] ki Következik az 1 Zlinszky István jegyző olvassa az 1 t Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Azok alap­ján [...] a t házat méltóztatik e Bozóky Árpád képviselőnek az 1 végére [...]
24. Ülésnapok • 1906-291 (1906-XVI-442. oldal)
442 Névmutató Pilisy István Házszabályok módosítása 54 Polit Mihály [...] fel­szólalásoknál 249 254 Pop Cs István Házszabályok módosítása 344 Rakovszky István Laelme Hugó közbeszólása 109 Rojc [...] föld­birtokok csereüzletének bélyeg és illeték­mentessége Bozóky Árpád indítványa 189 Interpellácziók elintézésének [...] nyomtat­ványok és sóutalványok tárgyában 431 Bozóky Árpád interpellácziójára Pojiovics Dusán jegyzővé [...]
25. Ülésnapok • 1906-304 (1906-XVII-303. oldal)
[...] Nagy György Far­kasházy Zsigmond Pilisy István Bozóky Árpád Hoffmann Ottó és Molnár [...] Élénk helyeslés és taps Rakovszky István Egy kicsit meg kell za­bolázni [...] urnak a zárszó jogát Kérem Bozóky Árpád kéjoviselő ur határozati javaslatát [...] a t házat méltóztatik e Bozóky Árpád képviselő urnak a zárszó [...]
26. Ülésnapok • 1906-363 (1906-XX-585. oldal)
[...] 347 1 Szeszadó stb Pilisy István 314 353 Szó megvonása Bozóky Árpádtól 352 353 Hozz ász [...] 317 Farkasházy Zsigmond 318 319 Bozóky Árpád 318 Budiszávlyevics Búdétól 351 [...] 361 Tanácskozás félbeszakítása 346 Hozzászóltak Bozóky Árpád 216 Farkasházy Zsigmond 216 [...] Sándor utólagos rendreutasítom 354 Türr István tábornok elhunyta alkalmából olasz szenátus [...]
27. Ülésnapok • 1906-440 (1906-XXV-87. oldal)
[...] és interpellácziós­könyvek felolvasása Felkérem Zlinszky István jegyző urat hogy az indítvány [...] nemzetközi értekezlet tárgyában a ministerelnökhöz Bozóky Árpád interpellácziója a magyar állam [...] urat illeti a szó Zlinszky István jegyző Bozóky Árpád Az elnöki széket Rakovszky István foglalja el Bozóky Árpád T képviselőház 1892 ben [...]
28. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-537. oldal)
[...] Hozzászóltak Farkasházy Zsigmond 109 Rakovszky István 111 Eltérés a tárgytól kérelem [...] IJjoncz jutalék mennyisége 1909 évben Bozóky Árpád 97 230 Nagy György 56 245 Szappanos István 239 420 421 425 426 [...] 430 Hozzászóltak Baross János 372 Bozóky Árpád 17 230 Farkasházy Zsigmond [...]
29. Ülésnapok • 1906-327 (1906-XVIII-507. oldal)
[...] 315 Interpelláczió elhalasztása 312 Hozzászóltak Bozóky Árpád 16 81 Mezőfi Vilmos [...] 312 Vertán Endre 312 Zlinszky István 312 Jogügyi igazgatóság 1 Kincstári [...] 819 839 319 Hozzászóltak Bene István előadó 130 Csizmazia Endre előadó [...] 220 Batthyány Tivadar gr 90 Bozóky Árpád 219 Osépány Géza 209 [...]
30. Ülésnapok • 1906-421 (1906-XXIV-100. oldal)
[...] házszabályok nem engedik meg Helyeslés Bozóky Árpád T ház A ministerelnök [...] alatt levő törvényjavaslattal Élénk helyeslés Bozóky Árpád Azt akarom bebizonyítani hogy [...] a házban szóvá termi Helyeslés Bozóky Árpád Nem olvasom fel a [...] bátor a következőket felolvasni Pilisy István t képviselőtársam azt mondja olvassa [...]
31. Ülésnapok • 1906-143 (1906-VIII-335. oldal)
[...] t a maga egészében csak Bozóky Árpád t képviselő ur tá­madta [...] ház elvi­leg határozza azt hogy Bozóky Árpád t képvi­selőtársam elleninditványával szemben [...] a melylyel szemben gr Bethlen István képviselő ur nyújtott be elleninditványt [...] e kívánni hogy gr Bethlen István képviselő ur ellen­indítványa felolvastassék Halljuk [...]
32. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-438. oldal)
[...] Előadó Hédervári Lehel 260 Rakovszky István ment ügye Előadó Lázár Zoárd [...] Erdélyi részekben 265 Bizony Ákos Bozóky Árpád féle személyes ügy Bizony Ákos 232 Bozóky Árpád 224 264 Blokk konverziója [...] Hozzászólt Pogány Lajos előadó 34 Bozóky Árpád Bizony Akos féle személyes ügy Bozóky Árpád 224 233 Bizony Ákos [...]
33. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-503. oldal)
Népgyűlések betiltása István nagyatádi 445 Tárgymutató 1 Interp [...] visszaélések 1 Interp Pop Os István 447 Országos földadó bizottság tagjainak [...] jelentése írom 1172 Ezzel kapcsolatban Bozóky Árpád ós társainak hatá­rozati javaslata [...] György indítványa írom 1167 453 Bozóky Árpád inditv írom 1169 453 Pilisy István inditv írom 1168 453 Ósszeférhetlenségi [...]
34. Ülésnapok • 1906-349 (1906-XX-216. oldal)
[...] 1908 Az elnöki széket Rakovszky István alelnök foglalja el kz fog [...] Hammersberg László jegyző Csányi Sándor Bozóky Árpád A házszabályokhoz kérek szót [...] Tihamér Arra való a házsza­bályvita Bozóky Árpád A házszabályvita nem tart [...] a ma­gam részéről csatlakozni a Bozóky Árpád t kép­viselőtársam által előterjesztett [...]
35. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-504. oldal)
[...] népgyűlések betiltása 1 Interp Szabó István nagyatádi 445 Szabadságolások Szabó Mihály [...] Zárszámadás 448 Szent Királyi Zoltán Bozóky Árpád féle személyes ügy Szent Királyi Zoltán 286 Bozóky Árpád 286 448 Szerbia 1909 [...] viszonyok tervbevett rendezése 1 Interp Bozóky Árpád 440 Szerbiával 1908 évi [...]
36. Ülésnapok • 1906-421 (1906-XXIV-101. oldal)
[...] február 17 én szerdán 101 Bozóky Árpád Kérem a képviselőházat mél­tóztassék [...] Farkasházy Zsigmond Akárhányszor lehet Zaj Bozóky Árpád Pilisy István képviselőtársam beszédéből csak azt olvasom [...] Tihamér Nem értem hango­sabban Derültség Bozóky Árpád Meg kellett volna adni [...] színeit Zaj Elnök Csendet kérek Bozóky Árpád Fekete fehér arany volt [...]
37. Ülésnapok • 1906-297 (1906-XVII-134. oldal)
[...] szavazni nem lehet Helyeslés balfelől Bozóky Árpád T képviselőház A kérdés [...] Ez egy általános kijelentés veit Bozóky Árpád Az volna a helyes [...] javaslatának első része azután Pilisy István képviselő ur elleninditványa azután Farkasházy [...] ur határozati javaslata Pop Cs István képviselő ur határozati javaslatának első [...]
38. Ülésnapok • 1906-230 (1906-XIV-86. oldal)
[...] november 29 én pénteken Zlinszky István jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T ház Nagy mozgás [...] irod alá elejétől végig Zaj Bozóky Árpád A t miniszterelnök urat [...] Zaj Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád és rajtuk kivül nem [...] lenni Farkasházy Zsigmond Lehetetlen beszólni Bozóky Árpád melyek különben az országnak [...]
39. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-439. oldal)
[...] 257 258 263 Hozzászóltak Bernát István előadó 37 Bozóky Árpád 56 55 56 idb [...] 255 269 270 271 Hozzászóltak Bozóky Árpád 381 Ság Manó előadó [...] 267 268 271 Hozzászóltak Bene István 256 Mezőssy Béla 296 330 331 Bozóky Árpád 261 317 Nagy György [...]
40. Ülésnapok • 1906-308 (1906-XVII-430. oldal)
[...] Nagy György Ragaszkodom Zaj Rakovszky István Ez már mégis sok Zaj [...] Szmrecsányi képviselő ur almódositását Pilisy István Goldis László Maniu Gyula Parkasházy [...] indítványát Nagy zaj balfelöl Következik Bozóky Árpád képviselő ur indít­ványa Csizmazia [...] a t házat méltóztatik e Bozóky Árpád képviselő ur most felolvasott [...]
41. Ülésnapok • 1906-476 (1906-XXVI-224. oldal)
[...] sértő fel­szólalások megtorlása 1 Interp Bozóky Árpád 466 Függőben levő indítvány [...] ülésteremben 476 Háznagyválasztás 466 Zlinszky István 466 Házszabályvita a kormány Jcineveztetéséröl [...] 14 Hencz Károly 9 46 Bozóky Árpád 51 Justh Gyula 6 [...] 18 Farkasházy Zsigmond 17 Pilisy István 39 Gaal Gaston 8 Rátkay [...]
42. Ülésnapok • 1906-442 (1906-XXV-121. oldal)
[...] balfelől Szmrecsányi György jegyző Bernáth István Bernát István T ház En azt kiszem [...] nagy érdekem a kőszén kartell Bozóky Árpád Meg Szappanos Istvánnak Derültség Bernát István A kartell nemcsak kőszén­kartell vannak [...] fennállása igen nagy érdeke Szappanos Istvánnak meg Bozó­kynak Rakovszky István Másról beszél mint Bodóné Bernát [...]
43. Ülésnapok • 1906-145 (1906-VIII-379. oldal)
[...] mondani hogy nem áll fenn Bozóky Árpád Én a jövőre vonatkozólag [...] Egy hang a középen Próféta Bozóky Árpád Másodszor t ház a [...] Lászlő Hát a józan ész Bozóky Árpád nem tartom helyesnek hogy [...] Azok után a miket Bethlen István gróf képviselőtársam a múltkor és [...]
44. Ülésnapok • 1906-313 (1906-XVIII-27. oldal)
[...] alá venni Következik napirend szerint Bozóky Árpád és társai inditváiryának indokolása [...] tiszteletdijak beszüntetése tárgyában írom 786 Bozóky Árpád T ház Zaj A [...] balról Ki volt az Rakovszky István jelenlegi alelnök ur mondotta a [...] Zsigmond Nagyon szép és igaz Bozóky Árpád Azt mondja továbbá Rakovszky István képviselő ur olvassa Én nem [...]
45. Ülésnapok • 1906-207 (1906-XIII-128. oldal)
[...] az ilyen tisztviselőktől pl Gallér Istvántól tudom némely közigazgatási tiszt­viselőnek hazafiassága [...] kik ott élünk azok tudjuk Bozóky Árpád A horvát kérdés is [...] Pető Sándor Mikor lesz az Bozóky Árpád Létérdeke Magyarországnak hogy Fiume [...] és barátkoztunk Supilo Ferencz közbeszól Bozóky Árpád oly egyénekkel a kik [...]
46. Ülésnapok • 1906-166 (1906-IX-472. oldal)
[...] jegyző a névsor olvasása közben Bozóky Árpádot hívja fel Bozőky Árpád Nem szavazok Zaj Elnök [...] igennel vagy nemmel szavazni tartozik Bozóky Árpád kimegy a teremből Zaj [...] Rud­nyánszky György Simkó József Szappanos István Szemere Huba Szent Királyi Zoltán [...] János gr Batthyány Zsig­mond Bernát István Betegh Imre Burdia Szilárd Burgyán [...]
47. Ülésnapok • 1906-291 (1906-XVI-440. oldal)
[...] módosítása 86 Czigányok kóborlásának meggátlása Bozóky Árpád indítványa 190 Hencz Károly [...] Interpelláczióra adandó válasz elhalasztása 218 Bozóky Árpád interpellácziójára Közoktatás­nak özében vmegyében [...] ment ügye előadó 105 Bene István ment ügye előadó 105 Csontos [...] Blako Pál Házszabályok módosítása 268 Bozóky Árpád Házszabályok alkalmazása 5 Házszabályok [...]
48. Ülésnapok • 1906-85 (1906-V-186. oldal)
[...] bizottság tisztelettel javasolja hogy Bene István országgyűlési képviselő mentelmi joga ez [...] ennek folytán kimondom hogy Bene István országgyűlési képviselő mentelmi joga ez [...] mentelmi bizottság jelentése írom 270 Bozóky Árpád országgyűlési kép­viselő mentelmi ügyében [...] képviselőház A bu­dapesti kir Ítélőtábla Bozóky Árpád időközben megválasztott országgyűlési képviselőt [...]
49. Ülésnapok • 1906-426 (1906-XXIV-245. oldal)
[...] február hó 24 én Beadja Bozóky Árpád Inditvány Beadja Szappanos István Tekintve Magyarországot mint a magyar [...] szóló törvényjavaslatot szemben Nagy György Bozóky Árpád és Szappanos István el­leninditványaival elfogadni általánosságban a részletes [...] elfogadtatik ennélfogva tehát Nagy György Bozóky Árpád és Szappanos István képviselő urak határozati ja­vaslata illetőleg [...]
50. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-210. oldal)
[...] kedden Justh Gyula utóbb Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A jegyzőkönyv [...] részéről jelen vannak gr Tisza István Lukács Lászlő Hieronymi Károly Cseh [...] tárgyalásának foly­tatása Okolicsányi László jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Halljuk Halljuk [...] király Madarász József Koronázott király Bozóky Árpád ő Felsége a koronázott [...]
51. Ülésnapok • 1906-392 (1906-XXII-363. oldal)
[...] a baloldalon Majd hozzátok mennek Bozóky Arpád Isten ments meg Mi [...] sem Farkasházy Zsigmond Imparlamentáris el­járás Bozóky Arpád T képviselőház Ha nem [...] tényleg megkezdhesse működését Beadják Pi­lisy István Nagy György Eötvös Károly br [...] Farkasházy Zsigmond Benedek János Szappanos István és Bozóky Árpád Kérem a t képviselőházat [...]
52. Ülésnapok • 1906-325 (1906-XVIII-322. oldal)
[...] figyelmemet némi észre­vételt tegyek Halljuk Bozóky Árpád t képviselőtársam azzal vezette [...] orvoslására épen az a mit Bozóky Árpád tart arra szükségesnek t [...] kelt a protestáns vallásszabad­ságnak Bocskay István és Bethlen Gábor ugy most [...] ur Derültség Mozgás Pop Cs István Nem szabad kicsinyelni senkit Buza [...]
53. Ülésnapok • 1906-327 (1906-XVIII-508. oldal)
[...] Miniszterelnökség írom 696 323 Hozzászóltak Bozóky Árpád 254 Farkasházy Zsigmond 253 [...] előadó 343 344 356 360 Bozóky Árpád 315 343 Búza Barna [...] Pető Sándor 326 Pop Os István 301 Thaly Kálmán 345 Zanella [...] György 466 468 493 Reök István 431 Sümegi Vilmos 482 Szabó [...]
54. Ülésnapok • 1906-453 (1906-XXV-330. oldal)
[...] bizottságot küldjön ki Halljuk Halljuk Bozőky Árpád Nem hallunk semmit Zaj [...] Halljuk Raisz Aladár jegyző olvassa Bozóky Árpád a következő indítványt jegyezte [...] beleegyezni Zaj bal elöl Pilisy István Az elnök ur azon kijelentése [...] jegy­bank érdekében Nagy György Pilisy István Mezőfi Vilmos és Bozóky Árpád által bejegy­zett indítvány felvételére [...]
55. Ülésnapok • 1906-311 (1906-XVII-481. oldal)
[...] 245 Szmrecsányi György 357 Petrovics István 273 414 429 Pilisy István 210 358 Urmánczy Nándor 203 Pop Cs István 250 313 Vlád Aurél 229 [...] Ödön 369 Kovács Pál 369 Bozóky Árpád 224 Nagy György 226 [...] Kérdés feltevése 1 Házszabályok módosí­tása Bozóky Árpád 134 Farkasházy Zsigmond 133 [...]
56. Ülésnapok • 1906-417 (1906-XXIII-538. oldal)
[...] írom 1055 398 399 Hozzászóltak Bozóky Árpád 32 Hédervári Lehel előadó [...] vonatkozólag mondott szavai lásd Interp Bozóky Árpád 409 Osztrák pénzügy ministérium [...] Interp Csernoch János 399 Pilisy István Szmrecsányi György féle sze­mélyes ügy Pilisy István 18 Szmrecsányi György 18 398 [...] ügy Szmrecsányi György 18 Pilisy István 16 18 398
57. Ülésnapok • 1906-347 (1906-XX-164. oldal)
[...] Nagy Dezső Nagy György és Bozóky Árpád interpelláczióira Bozóky Árpád interpellácziót intéz a közoktatásügyi [...] A javaslatok mellett felszólalókat Zünszky István a javaslatok ellen felszólalókat Hammersberg [...] évi június 15 éről dr Bozóky Árpád inter­pellácziója a vallás és [...]
58. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-416. oldal)
[...] 20 án csütörtökön Pop Cs István Méltóztatnak tudni hogy ez a [...] én napirendjavaslatomról beszélni Pop Cs István T képviselőház Csak magya­rázni akarom [...] Zaj Szmrecsányi György Már bevégeztem Bozóky Árpád A házszabályokhoz kérek szót t ház Elnök Bozóky Árpád képviselő ur a ház­szabályokhoz [...]
59. Ülésnapok • 1906-447 (1906-XXV-271. oldal)
[...] én szombaton 271 Pop Cs István Megilletődéssel konstatálom hogy megtörténhetett ilyesmi [...] következik Szent Királyi Zoltán jegyző Bozóky Árpád BoZÓky Árpád A legközelebbi interpellácziós napon [...]
60. Ülésnapok • 1906-297 (1906-XVII-140. oldal)
[...] távol volt 246 ennélfogva tehát Bozóky Árpád képviselő bizalmatlansági indít­ványa 143 [...] Bredicean Korio­lán és Pop Cs István képviselő urak határozati javaslataira Kérem [...] Bredicean Koriolán és Pop Cs István most fel­olvasott határozati javaslatát elfogadni [...] szembe volt helyezve Zaj balfelól Bozóky Árpád Nem volt szembe helyezve [...]
61. Ülésnapok • 1906-329 (1906-XIX-96. oldal)
[...] kérdést elfogadja e a ház Bozóky Árpád képviselő ur indítványát hogy [...] Most következik a szavazás külön Bozóky Árpád képviselő urnak két határozati [...] házat el méltóztatik e fogadni Bozóky Árpád képviselő urnak most felolvasott [...] újonnan kinevezett tanfelügyelője dr Balló István a ki a nemzeti ellenállás [...]
62. Ülésnapok • 1906-40 (1906-II-372. oldal)
[...] jogát ezen ügy­ben felfüggeszti Következik Bozóky Árpád országgyűlési kép­viselő mentelmi ügye [...] Lázár Zoárd előadó T ház Bozóky Árpád országgyűlési képviselő párviadal vétsége [...] e a ház ezen ügyben Bozóky Árpád képviselő ur mentelmi jogát [...] T ház Urmánczy Nándor Lázár István gróffal kardpárpajt vivott Miután a [...]
63. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-542. oldal)
[...] 1095 425 427 432 Hozzászóltak Bozóky Árpád 230 247 Molnár Jenő [...] 250 Manojlovics János 229 Szappanos István 239 Úrbéri jogon alapuló és [...] és kamatai 1 Interp Szabó Ist­ván nagyatádi 434 Zárszámadás 1906 ra [...] igazságügyi és kereskedelemügyi minis­terekhez 428 Bozóky Árpád Kormánynak az önálló magyar­nemzeti [...]
64. Ülésnapok • 1906-402 (1906-XXIII-108. oldal)
[...] ülés jegyzőkönyvének hitelesítése Elnöki előterjesztések Bozóky Árpád indokolja a bankbizottság jelentésének [...] pótló és segélyző egyesületének Rakovszky István képviselő által beadott kérvényét sorsuk [...] azt el­fogadottnak jelentem ki Következik Bozóky Árpád indítványának Írom 1056 indokolás [...] a ház elé terjesztése tárgyában Bozóky Árpád T képviselőház Az az [...]
65. Ülésnapok • 1906-275 (1906-XVI-28. oldal)
[...] Nem kapott megbízást a választóktól Bozóky Árpád Először is e parlament­élete [...] módon behoz­zuk a hogy Tisza István tervezte Azt mondja a miniszterelnök [...] lényegében ugyanaz Molnár Jenő Rosszabb Bozóky Árpád De állítsuk fel a [...] a tanácskozás menetét ne zavarja Bozóky Árpád 1906 évi április vagy [...]
66. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-414. oldal)
[...] 1908 február 20 án csütörtökön BoZÓky Árpád A visszavont javaslatokat fenn [...] tekintet­ben határozathozatalnak különben sincs helye Bozóky Árpád A házszabályokhoz kérek szót Elnök Kérem Bozóky Árpád A házszabályok 217 a [...] Zsigmond Bátor vagyok meg­jegyezni hogy Bozóky Árpád t képviselőtársam a miniszterelnök [...] melyet szenvedélylyel képviselt a Tisza István kormányával szemben
67. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-415. oldal)
[...] ugyanezen helyzetben a mikor Tisza István mi­niszterelnök kijelentette hogy a törvényjavaslat [...] Zsigmond Szükségesnek tartom hogy a Bozóky Árpád képviselőtársam által fen­tartott költségvetés [...] büntetőnovella a végrehajtási novella melyeket Bozóky képviselő­társam mind fentartott és melyek [...] Raisz Aladár jegyző Pop Cs István Pop Cs István T képviselőház Csatlakozom Farkasházy képviselő [...]
68. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-442. oldal)
[...] Alelnölá fizetések eltörlése Pop Cs István indtv 1 Költségvetés 1907 re Kisebb tár­czák Hozzászóltak Pop Cs István 37 id Wekerle Sándor 37 [...] Interp Baloghy Ernő 69 71 Bozóky Árpád Mezőfi Vilmos féle sze­mélyes ügy Bozóky Árpád 189 68 Csitáry Béla [...]
69. Ülésnapok • 1906-421 (1906-XXIV-103. oldal)
[...] ragaszkodtunk ahhoz És mikor Szappanos István t képviselőtársam indítványt tett 1907 [...] Elnök Csendet kérek Halljuk Halljuk Bozóky Árpád Azt mondtam olvassa T [...] venni Éber Antal Nagyszerű Derültség Bozóky Árpád tovább olvassa mint­hogy azonban [...] ez nem tartozik a tárgyhoz Bozóky Árpád tovább olvassa és hogy [...]
70. Ülésnapok • 1906-421 (1906-XXIV-104. oldal)
[...] a mi pártunk részéről Szappanos István t képviselőtársam határozati javaslatot adott [...] Egy hang a középen És Bozóky ellen Kovács Pá Fölösleges fecsegésekkel [...] Zaj Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád A néppárt inzultusát én [...] Pál A hazafiságot kizárólag majd Bozóky fogja magának monopolizálni Zaj Elnök [...]
71. Ülésnapok • 1906-393 (1906-XXII-381. oldal)
[...] a javaslatok mellett fel­szólalókat Zlinszky István a javaslatok ellen felszólalókat Dudits [...] tárgyalásának folytatása Ki következik Zlinszky István jegyző Farkasházy Zsig­mond Nincs itt [...] értelemben mon­dom ki a határozatot Bozóky Árpád képviselő urat a zárszó [...] illeti meg de nincs jelen Bozóky Árpád képviselő ur a következő [...]
72. Ülésnapok • 1906-359 (1906-XX-478. oldal)
[...] hallottam azt hogy épen Rakovszky István t képviselőtársam felszólalása folytán ezen [...] miniszter ur változtatást tenni Szabó István De nem annak a felszólalása révén Bozóky Árpád Akárminek a révén Zaj [...] alaposan végezni nem lehet Szabó István Zavarosban akarnak halászni Bozóky Árpád Annál inkább fontos az [...]
73. Ülésnapok • 1906-442 (1906-XXV-140. oldal)
[...] látókörrel Pozsony Bécsnek külvárosává legyen Bozóky Árpád Ugy van Luegernek a [...] javaslatok tárgya­lásával foglalkozzék a képviselőház Bozóky Árpád Az önálló bank kérdésével [...] Gaál Gaszton Mezőíi Vilmos Szappanos István Sümegi Vilmos Kmety Károly Markos [...] s a ko­szorú elhelyezésével Zlinszky Istvánt bízzuk
74. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-446. oldal)
[...] Kálosi József előadó 131 Szluha István írom 267 66 Hozzászólt Kálosi [...] Nándor 70 Mező fi Vilmos Bozóky Árpád féle személyes ügy Bozóky Árpád 189 68 Mező fi [...] Milán 34 36 Pop Cs István 35 Vázsonyi Vilmos 29 36 [...] czikk végre­hajtása 1 Interp Adamovich István 63 Osszeférhetlenségi állandó bizottság ítélete [...]
75. Ülésnapok • 1906-339 (1906-XIX-461. oldal)
[...] 30 106 Bernáth Béla 82 Bozóky Árpád 50 65 68 80 [...] Petrogalli Oszkár 162 Pop Cs István 144 Sehuller Rezső 136 Sümegi [...] Dezső 234 Marjay Péter 221 Bozóky Árpád 234 237 Nóvák Dániel [...] Károly 344 Bernáth Béla 315 Bozóky Árpád 341 343 359 Farkasházy [...]
76. Ülésnapok • 1906-227 (1906-XIII-371. oldal)
[...] Autonóm vámtarifa 202 214 Adamovits István Kivételes nősülési engedélyek interp 176 177 Rakovszky István mentelmi sérelme 179 Andrássy Gyula [...] felruházása 272 Apponyi Albert gr Bozóky Árpád interpellácziójára Felekezeti béke helyreállítása [...] törvényhatósági joggal való felruházása 354 Bozóky Árpád Popovics Dusán jegyzővé választása [...]
77. Ülésnapok • 1906-267 (1906-XV-331. oldal)
[...] keresztül nem fizetik Pop Cs István Nincs jövedelme Mezőssy Béla államtitkár [...] közbirtokossági erdőt Helyeslés Pop Cs István Nem is mondtam Elnök Szólásra [...] változatlanul elfogadja Az utolsóelőtti bekezdéshez Bozóky Árpád képviselő ur nyújtott be [...] a t házat méltóztatik e Bozóky Árpád képviselő ur uj bekezdés [...]
78. Ülésnapok • 1906-431 (1906-XXIV-374. oldal)
[...] János Szász József Csépány Géza Bozóky Árpád Ba­bocsay Sándor gr Zichy [...] szemben Éber Antal és Kuszka István képviselő urak elleninditványával Azután következik a külön kérdés föltétele Kuszka István képviselő urnak azon módositására a [...] Elemér Bizony Ákos Botzenkardt János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bruckner Vilmos [...]
79. Ülésnapok • 1906-251 (1906-XIV-479. oldal)
[...] Quótabizottság jelentése Ugron Gábor 463 Bozóky Árpád 463 250 Kiegyezés Ausztriával [...] 171 Bánffy Dezső b 64 Bozóky Árpád 86 Brlics Vatroszláv 282 [...] 332 Pető Sándor 153 Pilisy István 150 Pinterovics Antal 216 304 [...] 17 289 332 Pop Cs István 271 Popovics Dusán 257 Pribicsevics [...]
80. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-211. oldal)
[...] sőt ez mint Pop Cs István t képviselőtársam is mondotta meg [...] semmiért sem állok jót Derültség Bozóky Árpád Hát mondom helyénvaló­nak tartanám [...] a kormánynak lemondani Pop Cs István képviselőtársam hivatkozva Kossuthra Deákra Irányi [...] Párbaj miatt Nincs abban semmi Bozóky Árpád ugyanakkor ott ült Mohán [...]
81. Ülésnapok • 1906-382 (1906-XXI-486. oldal)
[...] 347 353 Apponyi Albert gr Bozóky Árpád interpellácziójára Dorozsmai elemi népiskolánál [...] előadó 181 209 221 Bernát István Kivándorlási törvényjavaslat előadó 60 83 86 Bizony Ákos Szabó István igazolása előadó 481 Bozóky Árpád Interpelláczió elhalasztása 206 Bosznia [...]
82. Ülésnapok • 1906-316 (1906-XVIII-81. oldal)
[...] ur válaszát tudo­másul vegyem Tálos István Végrehajtja e a nemzetiségi törvényt [...] választ tudomá­sul nem veszem Tálos István Mi lesz a nemzetiségi törvény­nyel [...] jobb oldalon Ellenpróbát kérünk De­rültség Bozóky Árpád képviselő ur fogja interpellá­czióját előterjeszteni Nagy zaj Bozóky Árpád T ház Tekintettel arra [...]
83. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-493. oldal)
[...] Feny­ vesi Soma 456 Pilisy István ment ügve Előadó Papp Béla [...] Pál 5 36 38 Szabó István nagyatádi 16 23 Thaly László [...] 50 Andrássy Sándor gr 9 Bozóky Árpád 9 16 Búza Barna [...] 1203 458 459 460 Hozzászóltak Bozóky Árpád 454 Holló Lajos 450
84. Ülésnapok • 1906-417 (1906-XXIII-534. oldal)
[...] Hozzászóltak Baross János 150 Bernát István 167 Búza Barna 260 Buzáth [...] Károly 426 431 432 441 Bozóky Árpád 345 Búza Barna 350 [...] 425 427 457 460 Szabó István nagyatádi 386 Szappanos István 429 Szilassy Zoltán 372 Tuskán [...] jelentésének a ház elé ter­jesztése Bozóky Árpád indítványa írom 1056 399 [...]
85. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-440. oldal)
[...] kijelentés 174 260 261 Hozzászóltak Bozóky Árpád 158 Návay Lajos 154 Farkasházy Zsigmond 150 Szappanos István 158 157 Sziklay Ottó 157 [...] házszabályok 319 a 274 Hozzászóltak Bozóky Árpád 416 419 422 423 [...] 416 Molnár Jenő 419 Rakovszky István 417 Rátkay László 418 Sághy [...]
86. Ülésnapok • 1906-363 (1906-XX-580. oldal)
[...] 347 1 Szeszadó stb Pilisy István 314 353 Elemi népiskolai oktatás [...] 346 347 360 Hozzászóltak Adamovits István 152 Apponyi Albert gr 144 [...] 155 Ábrahám Dezső 106 110 Bozóky Árpád 130 Damián Vazul 139 [...] 358 221 1 Szó megvonása Bozóky Árpád­tól 353 238 1 Végrehajtási [...]
87. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-498. oldal)
[...] féle kormány újból való kineveztetése Bozóky Árpád 366 454 440 440 [...] bank felállítá­sának kötelezettsége mellett Pilisy István indít­ványa írom 1168 453 Kormány [...] kötött szerződés felmondása 1 Interp Bozóky Árpád 440 Kossuth Lajos síremlékének [...] nyomdai munkálatoknak vasárnapokon és Szent István király napján leendő végezhetése írom [...]
88. Ülésnapok • 1906-258 (1906-XV-66. oldal)
[...] következik szólásra Csizmazia Endre jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T ház Halljuk Midőn [...] tárgyaltuk az ujonczjutalék megajánlását Szappanos István t képviselőtársam határozati javaslatot adott [...] tessék a tárgynál maradni Mozgás Bozóky Árpád Azt akarom indokolni hogy [...] baloldalon Mondom a mikor Szappanos István t kép­viselőtársam tavaly az önálló [...]
89. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-442. oldal)
[...] visszaélések 1 Interp Poj Cs István 268 Költségvetés 1908 ra 255 [...] nézve veszélyes iránya 1 Interp Bozóky Árpád 265 273 Közös hadsereg [...] adó 266 Mentelmi esetek Bernát István írom 712 260 269 Hozzászóltak [...] 375 376 Pető Sándor 375 Bozóky Árpád írom 719 260 269 [...]
90. Ülésnapok • 1906-421 (1906-XXIV-87. oldal)
[...] alkotmányter­vezet tárgyában a ministerelnökhöz Kecskeméthy István A gyulai tagosítás tárgyában az [...] tárgyában a földmivelésügyi mi­nister úrhoz Bozóky Árpád Az ujonczlétszám emelése és [...] pénzügyministerium vezetésével megbízott mi­nisterelnök úrhoz Bozóky Árpád A Szerbiával kötött ke­kedelmi [...] földmivelésügyi minister urakhoz Pop Cs István Gr Andrássy Gyula m kir [...]
91. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-492. oldal)
[...] elnöké nek átiratai E udnay István 10 Serbán Miklós 12 Megtámadott [...] Káloai József előadó 60 Tisza István gr 119 120 118 119 [...] 1 9 Visontai Soma 119 Bozóky Árpád írom 43 26 29 [...] Kálosi József előadó 289 321 Bozóky Árpád írom 44 26 29 [...]
92. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-446. oldal)
[...] Hozzászóltak Benedek János 123 141 Bozóky Árpád 66 204 224 Bredicean [...] 215 Pető Sándor 141 Pilisy István 209 Pop Cs István 170 Suciu János 159 Ugron [...] 253 264 265 267 Hozzászóltak Bozóky Árpád 234 246 Moskovitz Iván [...]
93. Ülésnapok • 1906-225 (1906-XIII-334. oldal)
[...] ozimű újság posta­szállításának megvonása tárgyában Bozóky Árpád interpellácziója a vallás és [...] A jegyzőkönyvet vezetni fogja Zlinszky István jegyző ur A javaslatok mellett [...] Kérem felolvasni a jegyző­könyvet Zlinszky István jegyző olvassa az 1907 évi [...] tárgyában a keres­kedelemügyi és belügyminiszterekhez Bozóky Árpád a felekezeti béke helyreállítása [...]
94. Ülésnapok • 1906-363 (1906-XX-586. oldal)
[...] Lajos 498 507 517 Bernát István 486 519 521 523 525 528 J Bozóky Árpád 186 476 545 Búza [...] iünther Antal 489 501 Pilisy István 431 506 512 507 509 [...] izgatásai tárgyában az igazságügymiiiiszterhez 362 Bozóky Árpád Kunszentmártoni népiskolák ós népoktatás [...]
95. Ülésnapok • 1906-396 (1906-XXII-451. oldal)
[...] gr 365 Pescha Miklós 360 Bozóky Árpád 361 416 Pilisy István 414 Farkasházy Zsigmond 403 Polónyi [...] 394 395 396 Hozzászóltak Bernát István 423 Laehne Hugó előadó 301 Bozóky Árpád 425 426 423 Brázay [...]
96. Ülésnapok • 1906-451 (1906-XXV-309. oldal)
[...] Élénk helyeslés Vertán Endre jegyző Bozóky Árpád Fel­kiáltások Eláll Eláll Elnök [...] leszek újból felfüggeszteni az ülést Bozóky Árpád képviselő urat illeti a szó Felkiáltások balfelöl Eláll Bozóky Árpád T képviselőház A lemon­dott [...] azért t képviselőház mivel Szappanos István elnökünk igen helyesen kifej­tette hogy [...]
97. Ülésnapok • 1906-365 (1906-XXI-16. oldal)
[...] indítvány könyvbe Babo­csay Sándor Szappanos István Csépány Géza Hoffmann Ottó Bozóky Árpád Molnár Jenő Uray Miklós Lipthay Sándor Lengyel Zoltán Pilisy István Benedek János Schriflert József báró [...] a következő ujabb bejegyzések foglaltatnak Bozóky Árpád Bosznia és Herczegovina alkotmánya [...] György jegyző tovább olvas Szabó István zámolyi nevének olvasásakor felkiáltások Szabó [...]
98. Ülésnapok • 1906-228 (1906-XIV-43. oldal)
[...] üdvözlik Következnek az interpellácziók Zlinszky István jegyző Polónyi Géza Fel­kiáltások Nincs [...] csenget Csendet kérek t ház Bozóky Árpád Azokkal a vádakkal szem­ben [...] Elnök Rendreutasítom Szmrecsányi kép­viselő urat Bozóky Árpád báró Bánffy felbérelt vagy [...] ne legyen szüksége arra hogy Bozóky Árpádhoz folyamodjék Megtettem inter­pellácziónwt azért [...]
99. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-445. oldal)
[...] Béla 414 Bernáth Zoltán 315 Bozóky Árpád 334 Bresztyenszky Kálmán 406 [...] Papp Elek 372 Pop Os István 306 Reök Iván 410 Sümegi [...] ünnepélyére 64 Mentelmi esetek Bene István írom 269 66 Hozzászólt Kálosi József előadó 131 Bozóky Árpád írom 270 66 Hozzászólt [...]
100. Ülésnapok • 1906-261 (1906-XV-174. oldal)
[...] Elnök Csendet kérek Pop Cs István Mondtam beszédem kezde­tén hogy nem [...] ne méltóztassék kitűzni Helyeslés balfelöl Bozóky Árpád T képviselőház Hozzá­járulok Szentiványi [...] Fodor Kálmán De bizony kell Bozóky Árpád Hozzájárulok továbbá azért mert [...] képviselőház Első sorban reflek­tálnom kell Bozóky Árpád t képviselő ur indo­kolására [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind