62 találat (0,317 másodperc)

Találatok

1. Ülésnapok • 1927-143 (1927-IX-438. oldal)
[...] budapesti lakos be­jelentése 132 Bethlen István gr Györki Imre bejelentése 131 [...] Zichy János gr 133 Zlinszky István 127 Szellemi munkásokra vonatkozó statisztikai [...] 361 Pesthy Pál 362 Rubinok István előadó 326 360 363 Szent [...] 380 Propper Sándor 383 Szünet kérése ülés közben 138 Hozzászólt Mayer [...]
2. Ülésnapok • 1927-454 (1927-XXXII-469. oldal)
[...] 423 Bródy Ernő 431 Farkas István 435 Farkas Tibor 429 Kéthly [...] 441 Kocsán Károly 443 Kray István br 435 Összeférhetlenségi állandó bizottság [...] Napirend Györki Imre 455 Bethlen István gr 456 Neubauer Ferenc 457 [...] Propper Sándortól 442 452 Szünet kérése ülés közben 441 Hozzászólt Bud [...]
3. Ülésnapok • 1927-460 (1927-XXXIII-151. oldal)
[...] délelőtt 10 órakor társuk Farkas István Miért szerdán Megint szünet s [...] a gyors segélyezésnek a provokálásia ké­rése követelése érdekében ezúttal az országos [...] ezt Nem igaz Adott Farkas Ist­ván Magának nem adott magának nem [...] mindig támogatta a munkanélkülieket Farkas István Szűcs Ist­ván felé Magának nem adott Persze [...]
4. Ülésnapok • 1935-363 (1935-XXI-347. oldal)
[...] van Ügy van jobbfelöl Friedrich István A román megszállás sem volt [...] Nem óhajtok vitába szállni Kölcsey István Ne beszéljünk erről Friedrich István Tör­ténelmi tények ezek Kölcsey István Ne be­széljünk ezekről a dolgokról Friedrich Ist­ván Jól van ne beszéljünk Méltóztassék [...] elállt a kiada­tástól s egyedüli kérése csak az volt hogy a [...]
5. Ülésnapok • 1931-192 (1931-XVI-589. oldal)
[...] Tibor 120 184 Zárt ülés kérése elnöki előterjesztés 80 184 Interpellációk [...] i Gallasz Ágost Rudolf Janó István és társai Sur községi lakosoknak [...] 187 Kun Béla ifj Szendy István leventeoktaitó lemoin­datása tárgyában a vallás [...]
6. Ülésnapok • 1927-91 (1927-VI-447. oldal)
[...] 383 Frühwirth Mátyás 377 Farkas István 375 Herrmann Miksa 385 386 [...] 84 Vitéz Győző 78 Waentler István 85 Szabóky Alajos váci megbízólevelének [...] megvonása Propper Sándortól 79 Szünet kérése ülés közben 85 Hozzászólt Pesthy [...] Tisztikar lakásviszonyai 1 Interp Haller István 73 Törvénycikkek kihirdetésük bejelentése 1927 [...]
7. Ülésnapok • 1939-191 (1939-IX-613. oldal)
[...] Nohaszőlők kiirtása tekintetében kiméleti idö kérése interp 107 Pénzügyminiszter mint gazdasági [...] hadtest­paranosnoksági parancs interp 594 Kölcsey István Mép alelnök különös tanács­adásai interp 595 Személyes ügyben felszólalása Kölcsey István felszólalásával kapcsolatban 604 Gesztelyi Nagy [...] súlyos helyzet megvizsgálása 447 Horváth István Csuvározásnak a vízimalmok részére leendő [...]
8. Ülésnapok • 1927-143 (1927-IX-432. oldal)
[...] 395 396 Személyes ügye Viczián Istvánnal 403 Mayer János Meskó Zoltán [...] 315 316 324 325 Szünet kérése ülés közben 308 Melczer László [...] ment ügye előadó 139 Farkas István ment ügyei előadó 139 Gaál [...] ügye előadó 139 Vértes Vilmos István ment ügye előadó 139 Őrffy [...]
9. Ülésnapok • 1931-161 (1931-XIV-185. oldal)
Az országgyűlés képviselőházának 161 Friedrieh István Kérek félóra meghosz­szabbítást Felkiáltások Megadjuk [...] Kérem akár éjfélig is Friedrich István Mi akkor hadakoztunk a Talbot [...] ineg­kurblizási szándékkal szemben egy tisztelet­teljes kérése van és pedig az hogy [...] En az infláció tekintetében Friedrich Ist­ván ffc képviselőtársam által mondottakra a [...]
10. Ülésnapok • 1935-209 (1935-XIII-6. oldal)
[...] az volna a mezőgazdaság tisz­teletteljes kérése hogy addig is amíg lehe­tővé [...] Sán­dor Azért hanyagolják el Farkas István Ezer évig elhanyagolták Én a [...] kénytelenek állandóan mun­kát vállalni Farkas István Kénytelenek nap­számba járni és fizetnek [...] milyen embertömegről van szó Far­kas István öt holdig adómentességet nekik A [...]
11. Ülésnapok • 1939-144 (1939-VII-134. oldal)
[...] Zárszámadásvizsgáló bizottság 168 szava­zattal Balogh István Botár István Buttler Elemér báró Csorba Antal [...] Ádám Sármezey Endre B Szabó Ist­ván Szabó Károly Szeder Ferenc Székely [...] Zoltán vitéz Tóth András Vásáry István Elnök Kérem a jegyző urat [...] költségvetést 1939 őszén az indemnités kérése után mint másféléves költségvetést terjesztettem [...]
12. Ülésnapok • 1935-148 (1935-IX-236. oldal)
[...] miniszter úr kíván válaszolni Winchkler István kereskedelem és közle­kedésügyi miniszter T [...] törvényhatóság és számtalan városi képviselőtestület kérése fekszik előttem amelyek azizial ostromolnak [...] szekatúráját célzó intéz­kedés az Winchkler István kereskedelem és közlekedésügyi miniszter Nem [...] vasárnapi egyórás árusításban jelentkezik Winchkler István kereskedelem és közleke­désügyi miniszter A [...]
13. Ülésnapok • 1935-328 (1935-XIX-628. oldal)
[...] szent esztendő és a Szent István év Szent Ist­ván az áki a magyar ifjúságot [...] eucharisztikus kongreszusmak és a Szent István esztendőnek gyakorlati eredmé­nyét elmélyíteni azaz [...] az eredménye ennek a Szent Ist­ván esztendőnek az áldása szivárogjon be [...] járó eucha­risztikus Krisztusnak ez a kérése engedjétek hozzám a magyar ifjúságot [...]
14. Ülésnapok • 1927-91 (1927-VI-440. oldal)
[...] egyes intézke­dések 100 Vértes Vilmos István interpellációjára egy alföldi néptribün üzelmei [...] 169 Jelzálogjog 261 272 Szünet kérése ülés közben 274 Farkas István interpellációjára a Népszava című lap [...]
15. Ülésnapok • 1927-454 (1927-XXXII-462. oldal)
[...] 120 121 123 124 Szünet kérése ülés közben 91 Fővárosi törvényhatósági [...] és egyéb rendelkezések 153 Farkas István Napirend 130 457 Kiadások apasztása [...] és magánszolgálatban al­kalmazása 4 Görgey István Villamos energia fejlesztése vezetése és [...]
16. Ülésnapok • 1935-218 (1935-XIII-577. oldal)
[...] Pécs kereskedelmi életének egy régebbi kérése Nevezetesen a trianoni kényszerszerződés elvágta [...] csök­kentett tarifaskálába állítanák be Farkas István Bemélem a miniszter úr teljesíti [...] ezt megfontolni Elnök Ifjabb Balogh István képviselő úr következik szólásra Ifj Balogh István T Ház Annyira ki van [...]
17. Ülésnapok • 1927-125 (1927-VIII-449. oldal)
[...] 4 t 409 412 Szünet kérése beszédközben 355 Petrovácz Gyula Interpelláció [...] 322 egyes pénztartozások átérteké Strausz István Magánjogi egyes pénztartozások átérteké lése [...]
18. Ülésnapok • 1935-314 (1935-XVIII-623. oldal)
[...] ügyben függessze fel Elnök Farkas István képviselő urat illeti a szó Farkas István T Képviselőház 1 Az előadó [...] az előbb tiltakozott Kétlhly képviselőtár­sunk kérése ellen amelyben nem kegyelmet kért [...] előadó Mólyen t Ház Farkas István igen t képviselőtársam felho­zott egyes [...]
19. Ülésnapok • 1935-222 (1935-XIV-103. oldal)
[...] hogy az egyesületnek ez a kérése honoráltassék és az igen t [...] Dulin Jenő és ifj Balogh István szólásra je­lentkeznek Dulin Jenő képviselő [...] a baloldalon Elnök Ifj Balogh István képviselő urat illeti a szó Ifj Balogh István Mélyen t Képviselő­ház Azt gondoltam [...]
20. Ülésnapok • 1935-188 (1935-XI-474. oldal)
[...] t Ház A független kisgazdapárt ké­rése ennek a javaslatnak tárgyalása során [...] Az a dilemma amelyet Antal István kép­viselőtársam állított fel s amelyet [...] olyan vonatkozásban amint azt Antal István t kép­viselőtársam tette hogy a [...] a közvélemény nem foglalkozik Antal István azt állítja hogy a háború [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind