95 találat (0,448 másodperc)

Találatok

1. 1941-05-04 / 101. szám
[...] Ger­gely Ferenc Gergely György Gergely István Szász István Fo­dor István Tótti János Györgyé Tóth János [...] Gazsi Márton Mól nár Jancsi István Szilágyi nád István özv SzRágyi nád István[...] Már­ton Vtncze János Török Dani Ist­ván Kepe rátör István Bistai István Gomyik János Béres István Tö­rök Faragó István Szilágyi S
2. 1941-05-09 / 105. szám
[...] Nagy Emil 3 A Szent István uti református elemi iskola növendékei [...] dános id Török Károly Bartha István­ná id Jakali István ifj Jakab Károly id Kiss József özv Bíró Istvánná Ambrus Ai pádná Hye faivi [...] Boronkal Albert 1 p Bonc István 10 f Puncs István 80 f Ad ám György [...]
3. 1941-02-26 / 47. szám
[...] a bejegy­zett tulajdonjog kitörlése iránti kerese tek van helye ha az [...] további együtt­működés érdekében dr Snmadi István vár megyei főügyész vezetésével egy [...] tagjai voltak többek között Aoáthy István dr Kenéz Béla dr Márki [...]
4. 1942-05-03 / 100. szám
[...] törvényjavaslat vitáját folytatta amelyhez Bíró István dr az Erdélyi Párt veaétazónotet szólott elsőnek Báró István dr beszédének bevezető részé­ben a [...] fontosabb kérdés folytatta beszédét Bíró István dr mint a Itthoni a [...] ne a pTotek t r keresé re fordítsák hanem dolgozzanak télje [...]
5. 1933-06-08 / 128. szám
[...] foglalkozott Vád alá helyezték Zágoni István dr t azon a címen [...] ügyvéd látta el a Zágoni István dr és Szász Endre védelmét [...] fegyházra Ítélik Katz Mártont Buga Istvánt és Fischer Sán­dort bélyeghamisításban találják [...] védői azt vetik az ügyész kérése ellen hogy mig az Ítélet [...]
6. 1932-07-31 / 173. szám
[...] 173 SZ 15 L Tisza István meggyilkolása ügyében uj nyomozás indul [...] hátralevő időt is Az egyetlen kérése az Sztany kovszkynak hogy kisérjék [...] hogy ő ölte meg Ti­sza Istvánt és mindössze annyit vallott be [...] is sejti kik voltak Tisza Ist­ván gyilkosai akik szerinte ma is [...]
7. 1934-06-06 / 124. szám
KeletíUjs g 5 Bethlen István a román és magyar nép [...] magyarsága Debrecen junius 4 Bethlen István gróf vasárnapi debreceni beszéde foglalkoztatja [...] az egész magyar közvéleményt Beth­len István gróf londoni előadásából kiindulva vetett [...] veszik dr Láng szavait de kérése ellenére sem valószínű hogy addig [...]
8. 1941-09-06 / 203. szám
[...] és lebilincselő tanulmány keretében Szabó István pedig Domokos Pál Péter most [...] Nagy érdeklődésre tarthat szá­mot Gál István időszerű cikke amely Orosz­ország az [...] Károly Szemlér Ferenc és Asztalos István novellái mellett Kiss Jenő é [...] végzés és adósnak jelen számú kérése egy egy pél­dányban a a [...]
9. 1944-09-02 / 199. szám
[...] Unió utca 1 490 i KERESE í megvételre egy nagyon jó [...] a vasárnap sportjáról Beszél Pluhár István és Deseő Dezső Maid sporteredmények [...]
10. 1930-05-26 / 117. szám
[...] Léber Margit Tabovlts Elza Dávid István Babcsák Alice Paál Arpádné Zudor [...] Vajnay Árpád Lipiozky Böske Jékel István Rozgonyi Lajos Szatmár Almássy Pál [...] Nemes Margit Anhaltzer Sándorné Csausz István Marosvásárhely Duha Tivadar Retteg Antonya [...] nem kapja a lapot Intézkedtünk kérése elintézése végett D T Retteg [...]
11. 1941-11-21 / 266. szám
[...] Szakács Antal Kakues Ferenc Török István Papp Dénes Csipák Lajos dr [...] Antal dr Veress Ernő Völgyi István Világiak Inczédy Joksman Nándor Ssa [...] Endre dr Oláh Jakab Pap István Lertersdorfer Sándor Urbán Gnsztáv dr [...] házasfafa ás kápolnásfalvl nomes székelyei kérése mondja Erdélynek Magyarországgal való vissosaegyesiiléséért [...]
12. 1942-10-11 / 230. szám
[...] halált halt vitéz nagybányai Horthy István kormányzó­helyettes emlékét megörökítő törvényjavaslat tárgyalásán [...] vissza Budapestre A Rector Magnifícus kérése Az egyetem rektora az október [...] október 10 MTI Dr Szolnoki István a jelenlegi világháború tartamára felajánlotta [...] 13 23 Nyugállományba vonult Schweitzer István vezérezredes és Stirling László altábornagy [...]
13. 1930-09-08 / 198. szám
[...] és a soffőr haldokolnak Bethlen István Velencében találkozott Rothermere lorddal Velencéből jelentik Betihlen István ma­gyar miniszterelnök a csütörtöki gyorsvonattal [...] szerdán fognak határoz­ni Mérő szabadlábrahelyezési kérése felől A másik két bankigazgató [...]
14. 1933-08-30 / 197. szám
[...] el is fogad­tak Az iparosság kérése röviden a következő A családtag [...] János és Pál Ale dics István a bronz érmet kapták Prökk [...] Ferenc Boér Sándor és Salár István Oklevelek Gödri Ferenc Tankó József [...] János ásványgyüjte ményét és Augustin István tüntették ki A konyhakertészeti csoportban [...]
15. 1941-03-29 / 72. szám
[...] pár Tvingue Rózsika és Balázs István Bápolthy Böske és Bikfalvy József [...] Tiborné Pillér Dczsoné dr Porosztay Istvánná Érkörös dr Ruszka Istvánne Régen [...] Szilágyi Eajosné Szász Árpádné Szolár Ist­vánná gróf Teleki Bélámé Tima Frigy [...] a bizottság rendelkezésére és Szász Ist­ván városi főmérnököt küldte ki hogy [...]
16. 1943-10-08 / 227. szám
[...] Bornemisza Géza ipar­ügyi miniszter Antal István dr nemzetvé­delmi miniszter és sokan [...] említett rendelet alapján a bérrendezés kérése a munkásság illetményeinek csök­kentésével végződött [...] evan­gélikus Nőszövetség munkáját Kolozsvári Moidován István képkiállitása A vármegyeháza kiállítási termében [...] ezelőtt nyílt meg kolozs­vári Moldovdn István fiatal festőművész képkiállitása A kolozsvári [...]
17. 1930-04-27 / 94. szám
[...] Rafíay András Osiac Péterné Dá­vid István Szabó Józsefné Zsakó Zoltánná Tibád [...] Dávid E Szilveszter Erzsébet Varga István Müller Vilmos Muszlán Györgyné Bertalan [...] Dragos Voda Ijipitzki Erzsébet Jékel István Szatmár Fo­golyin kjjhály Radnót Schuba [...] szórakozást űzni M V K Kérése teljesen szokatlan Egyáltalában nem értjük [...]
18. 1943-04-21 / 90. szám
[...] elnök Warga László alelnök Bardócz István főmérnök valamint a Lakatgyár Rt [...] Sándor a munkavállalókat pedig Istvánfíy István Tasnády Károly Wíeszt Árpád Kádár [...] Az üzérkedését annakidején leleplező Baka Ist­ván ellenőr viszont mindenről rész etesen [...] még nem döntött a RAKASz kérése ügyében A szerkesztésért és kiadásért [...]
19. 1941-03-30 / 73. szám
[...] árvízkárosultak javára A műsorban Laka­tos István előadással P Erdősi Ilona Sá [...] visszatért magyar pénzintézeteknek az a kérése hogy a felsőmagyarországi pénz­intézetek esetében [...] II Kongo Magyarul konferál Pluhár István ROYAL mozgó Eladó birtok Fősz [...] I szerű és közkedvelt Nagy István mej lett Havady Ilonka Benes [...]
20. 1931-05-16 / 109. szám
[...] Albert marosvásárhelyi gyá­ros és földbirtokos kérése került tárgyalás alá ki tudvalévőén [...] Hegedűs Nándor 2 Dr Sós István ügyvéd 3 Sehr ffér Béla [...] Wilier József 3 Dr Sulyok István Szenátorok 1 Gyárfás Elemér 2 [...]
21. 1930-01-20 / 15. szám
[...] Désakna Bodó Aczu Palotailva Székely István Jé kel István Szatmár Dési Ferenc Aranyosrákos Dá­niel [...] Némethy Sándor Jakabos Margit Bozsoki István Löw Eliz Torda Farkas Tamás [...] fog ke­rülni V K Mindenekelőtt kérése szerint egy percig sem gondolunk [...]
22. 1942-08-05 / 176. szám
[...] Lajos kitünően illusztrált riportjában László István és Pados Pál érdekes tudósításai [...] Béláné A betegapostolkodás mozgalma Gerencsér István dr Erdély fiatalságának találkozója A [...] Gaál Alajos országgyűlési kép­viselő ismételt kérése és közbenjárására a kultuszkormányzat elhatározásából [...] lesz a második villanyfénye Szent Ist­ván mérkőzés Budapesten A Csepel és [...]
23. 1941-10-15 / 235. szám
[...] nagyhatást keltő be­szédben méltatta Széchenyi István érdemeit az európai szolidaritás gondolatának [...] éves zsidó keres­kedőnél megjelent Vanek István pestszentim rei textilkereskedo Két vég [...] bevezetőt a zon gorakiséretet Raics István látja el Török Erzsébet hangversenyei [...] 78 pengőről állította ki a kérése Icedj a nyugtát de Vernéknek [...]
24. 1941-04-11 / 83. szám
[...] előkészítő bizottsága intézi dr Biró István országgyűlési képviselő és Hefty Gyula [...] TenniszKlub Az Apor utcai lakosok kérése Az Apor utca lakói kéréssel [...] Géza dr rend­őrtanácsos vitéz Radnóthy István főfel­ügyelő őrszeniélyzeti parancsnok és Boross [...] Április 18 án dr Kniezsa István egyetemi tanár tart előadást Erdély [...]
25. 1942-05-28 / 119. szám
[...] vatikáni követség kánonjogi tanácsosa Huszka István sajtófőnök dr Páll Antal kulturális attasé dr Genthon István a ró­mai magyar Akadémia igazgatója [...] előadása első felében gróf Széchenyi Istvánnak a legna­gyobb magyarnak pályáját és [...] április hó 29 napján beadott kérése folytán az 1881 évi XLI [...]
26. 1941-07-05 / 151. szám
[...] sok iparosnak és munkásnak jelent kérése j lehe­tőséget A város területén [...] Orbay Fe­renc Koioas megye Kovács István Bán ffyhunyad Lipcsey Ákos Kolozsvár [...] Nagyká­roly Oláh Sándor Nagybánya Zonda István Szilágy megye Bányai Sándor Szólnokdoboka [...] Marostorda megye Ab erí h István C sík­úi egye Bajna Árpád [...]
27. 1942-11-04 / 249. szám
[...] őszi mérkőzésein Boga ügyvezető elnök kérése a közönséghez Kolozsvár nov 3 [...] 4 fülér KERESKEDŐK FIGYEL­MÉBE Török István és Török Istvánná névre szóló élelmiszerjegyeket kérjük visszatartani [...] szénával megrakott szekérén ülő Kozma István rájuk is szólt a Géza [...] un­szolás annyira dühbe hozta Kozma Istvánt hogy rángatni kezdte az amugysem [...]
28. 1934-08-30 / 196. szám
[...] egy szavazat amely az aútóbusztársaság kérése melleit elhangzott dr Nistor Virgilé [...] dunántúli egyházkerület részéről gr Tisza István főgondnok és tagja volt az [...] a zsinati ülésen gr Tisza István Becsből jött Szeptember köze­pén volt [...]
29. 1934-12-14 / 287. szám
[...] adóboncsalások ügyé­ben Mint ismeretes Nagy István Oros Va sile és Pite [...] gcket az érdekeltek minden külön kérése nél­kül hivatalból kötelesek figyelőéibe venni [...]
30. 1941-05-08 / 104. szám
[...] Géza apátplébános ál­dotta meg Debreezeni István református ve­zető lelkész és Argay [...] Heller Fáni volt désaknai lakosoknak kérése alapján tárgyalási határnapul 1941 évi [...] legnagyobb sikerü darabját Zá gon István és Krasznuy Mihály érdekfeszi tő [...] Sárga liliotn Herozeg Géza Záson István és Krasznay Mihály nagysi kerü [...]
31. 1933-03-10 / 57. szám
[...] Sándort hat hónapra Ítélik Gáspár István a Ferenc József utl Jó [...] Ítélik Gombást József aki Gáspár István alkalmazottja volt egy evet kap [...] Salamon Móricot Weinstein Gyulát Gáspár Istvánt és Kosenwasser Lajost mint akik [...] A védőügyvédek tiltakoznak az ügyész kérése ellen s megállapítják hogy a [...]
32. 1932-12-16 / 289. szám
[...] akar be­szélni mindenkinek van valami kérése pana­sza Meg kell szökni előlük [...] Teleki Domokos grófot Főtitkárok Bíró István dr és Rozsnyai György Ügyész [...] Ferenczy Oábor dr és Jeney István dr Ellen­őrök Ősz Sándor és [...]
33. 1931-11-23 / 269. szám
[...] az elnökséget közben átvevő Ugrón István Bene Ferenc dr dési ügyvédet [...] negyven százalék között lesz Járay István dr nagyenyedi kollégiumi igaz­gató meghajol [...] családos embereket sújta­nak A másik kérése az volt hogy a redukciót [...]
34. 1942-09-29 / 220. szám
[...] házasságot kötöttek Tanuk voltak Jónte István dr MÁV főorvos és Géher [...] Nagy Gyula Szilassy László Szabady István Tú­rái Ida Legenyei József Karádi [...] K Halász Gyula és Laczkovich István dr végezték A Nemzeti Szinház [...] te jesitenüuk kell Isten áldásának kérése mellett sikeresen vé­gezhessük A közgyűlés [...]
35. 1935-03-10 / 57. szám
[...] a nép s mindenkinek a kérése teljesül Áz általános boldogságba azonban [...] kezében voltak Sólymosán Magda Hagy István Kos Dodó Tompa Béla Tóth [...]
36. 1941-04-30 / 97. szám
[...] Nagyvárad város polgármestere dr Tóth István előterjesztést tett a kultuszmi nisztóráimban [...] a dohánygyári munkásnők segély iránti ké­rése nagyrészben elintézést nyert Segélyt kaptak [...] Biró Gergely né özv Király Istvánná Martinovics Istvánná segély iránti kérését elutasították mert [...] a találkozót Jelentkezés dr Villa István Budapest Esplanade szálloda II kér [...]
37. 1933-02-25 / 46. szám
[...] vagy a listából való kilépés kérése 4 Azok akik 1912 ben [...] László szövetségi elnök és Hatfaludy István szö­vetségi igazgató munkájának eredménye amellyel [...] jókarban levő gyermekkocsit Cim Török István fűszer és esem egekereskedő Kvár [...]
38. 1942-05-09 / 105. szám
[...] Imrédy Béla volt miniszterelnököt Bethlen István grófnak csütörtökön elhangzott tanúvallo­másával kapcsolatban [...] ilyen javaslatok kivitelénél Maga Bethlen István gróf is elismerte hogy lehetséges generális felhatalmazás kérése is Vitatta Bethlen István felfogásának helyes­ségét amely szerint azért [...]
39. 1941-11-26 / 270. szám
[...] kor Mátyás király sze­relme Géezy István és Stefan idesz Károly daljátékának [...] legna­gyobb megértést tanúsította a munkások kérése iránt A most megkötött megállapo­dás [...] a mentők beszállítot­ták a Szent István kórházba Állapota élet veszélyes Társát [...]
40. 1943-06-02 / 124. szám
[...] február hó 27 én beadott kérése folytán az 1881 évi XLI [...] megkezdődött az előadás amelyben Dálnoky István rendezőn kívül Schuiier ibolya Bo­kor [...] a magyar nemzeti versidomról Asztalos István Laczkó Géza és Nagy István novelláit Cs Szabó László A [...]
41. 1930-03-20 / 64. szám
[...] Beşa Eugén pénzügyi és Vajda István kereskedelmi igaz­gatók szakszerű és kitűnő [...] Samuil Micu Nr 1 hitelező kérése folytán a késedelmes adós ter­hére [...]
42. 1935-01-02 / 1. szám
[...] vagy Procuratora által Melynek hivatalos kérése mellett illő tisztelettel maradunk A [...] augusztus 4 én Kolozsvárott FODOR ISTVÁN
43. 1942-05-30 / 121. szám
[...] tól Jön Arizonai vadmacska Bikfalvy István dr tb tanácsnok Ke­Iedy Tibor [...] Joksman Ödön dr főispán Bikfalvy István dr aljegyzőt tiszteletbeli tanácsnokká nevezte ki Bikfalvy István dr aki eddig a város [...] április hó 29 napján beadott kérése folytán az 1881 évi XLI [...]
44. 1944-04-23 / 91. szám
[...] évre eltiltották a játéktól Varga Istvánt a szegedi Tisza fedezetjátékosát akit [...] befejezése után dönt a svájciak kérése ügyében A KOLOZSVÁRI NEMZETI SZÍNHÁZ [...] 5 órakor A Trubadur Laczó István a M Kír Operaház tagjának [...] Péntek 5 órakor Carmen Laczó István a M Klr Operaház tagjának [...]
45. 1932-11-06 / 256. szám
[...] vele utazunk Lengyelországban I iáthori István erdélyi fejedelem szelleme fogadta a ma­gyar vándorokat Báthori Istvánt a lengyel történettudő sok országuk [...] vonatkozólag A gyárosoknak az a kérése hogy magasabb összegért vegye át [...]
46. 1941-08-20 / 189. szám
[...] az elnök az angolok azirányn kérése elől hogy az Egye sült [...] pályáján játszották le a Szent István kupa döntőjét A mérkőzést el­keseredett [...] polgármester adta át a Szent István kupát a győztes csa­patnak A [...]
47. 1943-12-11 / 280. szám
[...] pere­kor Budapest I hullámhosszán Csekey Ist­ván dr a kolozsvári egyetemen a [...] meg orvosát A Légoltalmi Liga kérése A Légoltal­mi Liga kolozsvári csoportja [...] rendezői dr Kiss Gá­bor garkadi István hadnagyok és Szövényi Jenő zászlós [...] járt egy kolozsvári szabómü­helyben Bartis István Szántó utca 80 szám alatti [...]
48. 1942-03-03 / 50. szám
[...] tel­jesíthető egyes munkaadóknak az a kérése hogy a tanoncok oktatása az [...] F rcss László és Orosz István Választmányi ta gok K Nagy [...] távirattal fordult ifj vitás Worthy István kormányzóhelyetteshea és üdvösfő táv­iratot intézett [...]
49. 1931-11-30 / 275. szám
[...] 500 Nagykárolyi Dalegylet 300 Szabó István Szatmár 1000 Meladeiovszky Lajos Nagybánya [...] az áldoza­tokból de az ifjúság kérése pénzbeli segélyekért fordul a magyarlakta [...]
50. 1930-02-13 / 34. szám
[...] állapotban töl­tött A már benyújtott kérése minthogy minden egyes kérelmezőnek külön [...] 7173 1930 jan 28 Fajk István Kolozsvár Nyugdljkérésének buka­resti iktatószáma 7171 [...]

 

  • 1
  • 2