121 találat (0,315 másodperc)

Találatok

1. 1940-10-17 / 239. szám
[...] 93 VÍZVEZETÉK villanyszerelő gyermekteiei házmestert kerese Rákó zi ut 14 973 [...] szerepeit dr Palló Imre ÍMczkó István Gyurkovics Márta Sándor Mária és [...] Rózsi Lend vay Andor Laczó István és Vitéz Tibor éneklik A [...]
2. 1941-05-28 / 121. szám
[...] Antal Gyergyóalfa u Máty ás István Ud­vari Kozmás id Mihály István Csikkarc falva Navák Béla Gyergyószentmiklós [...] képviselő tagozati elnök Árkos Földi István tanár Kézdivásárhely Séra István EMGE felügyelő Sepsiszentgyörgy dr Po [...] dr Fábián László Bárót Vailovics István ipartestületi elnök Bárót Bogdán István Bárót Páll Ferenc malom­tulajdonos Szentiványlaborfalva [...]
3. 1940-04-18 / 89. szám
[...] Soós András Kiss Dénes Ka­tona István Rá may Tibor Végh László [...] Bihari Gyula Lindenfeld Sándor Istváuffy István Kertész Ferenc Schweitzer Anna Vi­rányi [...] regényének érdekes meséje K Ö Kérésére közlöm hogy beküldött megfejtése egészen [...] 10 Demeter Pál 10 Daczó István 10 ifj Daczó István 10 Kovács Imre 10 Bartis [...]
4. 1939-04-13 / 84. szám
[...] fctesége Gonn 3 x s István és felesé­ge iliderii lum és [...] György és felesége dr Hegedűs István özv Latóntos I ú zilósA [...] Gáspár Miliááy és felesége Király Ist­ván Asztalos JOrzsébet Gál Ferenc és [...] legér­dekesebb a belga szövetség szerény kérése A belgák Brüsszeliben revanssaJ tartoznak [...]
5. 1943-06-16 / 134. szám
[...] ülésén u kormányzó kép­viseletében Fáy István dr m kir titkos tanácsos [...] Ur legmagasabb személyének képviselő­jét Fáy István dr államtitkárt a köz­gyűlésre hivja [...] tudásuk niások fölé étnél Fáy István dr államtitkár után az egyetem [...] kormány zói képviselő elé terjesztett kérése után j felolvasta doktori értekezését [...]
6. 1937-10-21 / 243. szám
[...] Erényi Bös­ke Fényes Alice Nagy István Tóth Elek Tompa Sándor Csóka [...] G 1783 FŐTÉREN vagy közelében kerese k 1 2 nagy termet [...]
7. 1943-05-14 / 108. szám
[...] 01583 ELADÓ egy jégszekrény Szent István ut 14 Gidalinál 01568 ÉGY [...] urca 7 JÓKARBAN levő harmóniumert kerese Benedek Gyula F I K [...]
8. 1941-11-07 / 255. szám
[...] Nemzeti Munkához pontba és Balogh István dr ügyvéd dk nöklete alatt [...] 41 a maros vásárhelyi munkásság kérésé A főispán közben elhalálozott és [...] Fe kérjük a nyerteseket Lázár István Pe tőfiutea 20 DebreeeEii Albert [...] Dániel Uebhardt Alfréd Ta más István II Szalkay István Kubaszek lm re Molnár Ferenc [...]
9. 1942-04-16 / 85. szám
[...] gazdálkodó Simon György Szász Simon István Csutka és Fem kete György [...] költözött A város dr Sáry István ügyvédeit hsíós biztossá és ügygondnokká [...] előtt lefolytatott járásbíróság tárgyaláson Gyary István dr budapesti ügyvéd pergátló kifogás [...] helyet adott az ügyvéd azon kérésé aek hogy védelmét írásiban adhassa [...]
10. 1943-05-01 / 97. szám • 1943-05-03 / 98. szám
[...] Jó­zsef felsőházi tag vitéz Szász István EMGE igazgató Antal Dániel EMGE [...] gróf Bethlen Balázs vi­téz Zsigmond István gazdasági főfelügye­lő Szánthó Géza állattenyésztési [...] Bukovinából haza­telepített székelyeknek az a kérése hogy az uj állomás neve [...] etikai előadás amit Kovács J Ist­ván tartott a házasság és család [...]
11. 1942-02-13 / 35. szám
[...] kis szerepében jó volt Sónhy István Szabados Árpád rendezése és legfőként [...] renumeráriáját 4 1 örvényszék a kerese et elutasítót la A Kúria [...]
12. 1941-09-06 / 204. szám
[...] a kon tingens felemelése iránti kérése illetékes helyen indokoltsága miatt kellő [...] éuek és szeutbeszéd a Szent István bazilikából A szentbeszédet mi­se közben [...] 30 Székesfővárosi Zenekar Vezényel Bertha István 1 Rádió krónika E mcndja [...] ről A közvetítést Balatoníuredről Pluhár István vezeti 10 35 Tánclemezek 11 [...]
13. 1938-09-30 / 222. szám
[...] eset eg eladó Dánie kályhát kerese k G 22 4 EGY [...] ndelön k banknak Értekezni Nagy István Str Dragalina 74 Ko 511 [...]
14. 1941-04-30 / 98. szám
[...] emlékezetére Az ünnepségek keretében Fiedler István püspök Sik Sándor papkultő egyetemi [...] a dohány­gyári munkásnők segély iránti kérése nagv részben elintézést nyert Segélyt [...] Biró Gerge yné özv Király István­ná Martinovics Istvánná segélyiránti kérésé elutasították mert a törvény által [...] András László Szerváciusz Jenő Moldován István Tdlas Julia Kós András Kudelász [...]
15. 1942-04-24 / 92. szám
[...] 4 ura kor a Szent Istvan uli református iskolában a kolozsvári [...] tesznek hitet Egy szegény asszony kérése Szegény mun ásasszony kereste fel [...] fogják feldolgozni és értékesítem KISS ISTVÁN EGYETEMI TANÁR ELŐ­ADÁSA A SZÉKELYFÖLDRŐL [...] pénzbüntetésre Ítélte a törvényszék Táncza Ist­vánná Horthy Miklós uti füszerkereskedőt aki [...]
16. 1935-02-24 / 46. szám
[...] a református egyház elöl­járóságának minden kérése dacára a magyar szekciót beszüntették [...] diák segélyezés céljaira Clujról Vicsay István 100 Mendl Jakab 100 özv [...] Keszey Albert 60 dr Somcdy István 50 Tírsche Miklós 30 dr Sulyok István 50 Gilovits Ferenc 200 Puk [...]
17. 1943-08-02 / 172. szám
[...] Az MLSz a kolozs­vári egyesületek kérése ügyében a hét fo­lyamán fog [...] mig a védelemben Návay Neszt István a BVSC volt kapuvédője erősítené [...] 15 én az elő­döntőket Szent István napjai augusztus hó 2 c [...] 22 én játsszák le Pluhár István előadásával fejeződött be a labdarugó [...]
18. 1944-05-27 / 119. szám
[...] szerdán 5 órakor RIGOLFTTO Laczó István a m kir Operaház tagjának [...] A GÁTON MÁTYÁS DR KOVÁCS ISTVÁN RÁKÓCZI A TIGRISEK URA RÁDIÓMŰSOR [...] a Pünkösd sportjáról Beszél Pluhár István és Legenyei József dr 18 [...] hó 25 03534 Perfekt gépirónöt kérésé jun elsejére Ajánlatokat fizetési gény [...]
19. 1942-04-27 / 94. szám
[...] báró Bánffv Dániel és Antal István dr miniszterek gróf Teleki Béla [...] Dániel földmüvéliésügyi e ln l István nemzetvédelmi propagandaiigyi miniszter Palaky kikor [...] Incze Péter mirrisziteri taná­csos Hacfflrr István miniszteri oszlálytaná esős Királdi íkos [...] kolozsvári főiskolai hallgatóknak ugyanaz a kérése mint az ország többi egye­temi [...]
20. 1936-08-20 / 191. szám
[...] felvételi vizsgára és részletes felvilágosítások kérése már mostantól kezdve az intézet [...] városunk is erősen ké­szülődik Szent István ünnepének és Kos­suth Lajos névnapjának [...] stb segítségével állított össze Hege­dűs István dr egyetemi tanár Pestre köl­tözik [...] előbb kötött Montevideoban házassá­got Benedek Istvánt kit városunkban is szeretettel vettek [...]
21. 1935-02-26 / 47. szám
[...] A jobboldali proscenium páholyban Sulgok István a királyhágómelléki reformátusok ga­lambősz püspöke [...] főgond­noka és felesége dr Sous István és neje dr C zeglédy [...] fe­küdt Saja Sándor albişi lelkész kérése en­gedjék meg hogy a megzenésített [...] Jenei János a királyfit Nagy István játszóba Valamennyien legjobb tudásukat vitték [...]
22. 1944-06-06 / 126. szám
[...] toborozzanak Ezért a zeneiskolai igazgató kérésé valóban Iá mogatást érdemel SZAMOSÉ [...] megvételre Lehet favágógép is Micsinai István Felsöborgó Gy 1524 RÉGI bútorokat [...] lvesznek Kéju Géza Sink a István László Gyula Kiss Jenő és [...] kedden 5 órakor TANNHÄUSER Laczó István a ne kir Operahúz tagjának [...]
23. 1935-05-09 / 106. szám
[...] Számvizsgáló bizottság jelentése és felmentvény kérése 5 Az 1935 évi költségvetéselőirányzat [...] tomboló lelkesedéssel fogadott Aztán Tamásy István a kolozs­vári iparkamara és az [...] Be­fejezésül kolozsvári szokás szerint Apáthy István dr t kívánták hallani s [...] tanári kör gyűléséről amelyen Schneller István dr egyetemi tanár elő­adást tartott [...]
24. 1939-09-02 / 201. szám
[...] az igazságot Ä szatmármegyci falusiak kérése  darócba öltözött Lázár Joan [...] dr SztaitTványi Gá­bor Bá mdy István Tóth Bá ázs György bitó [...] Mikos dr Aulai Mihály Föld István Távolmaradásukat kimentették dr Mob Birói [...] I ajos Tőkés József Tóth István Szabó Sándor dr Sztankó Béla [...]
25. 1936-04-26 / 96. szám
[...] 2 Elutasrrratik Mcrto CW Cluj kérése sz­itám hogy a városi sporttelep [...] mutatja be a színház Békeffy István és Stella Adorján nagy­szerű vigjátékát [...] fél 9 MÉLTÓSÁGOS ASSZONY Békeffy István és Stella Adorján eddig 18 [...] népszínműve 4 fdv Kun Gy István zenéjével olcsó he yárakkd d [...]
26. 1935-06-04 / 126. szám
[...] Az elő­adás megrendezésének érdeme Péterffy Ist­vánt az iskola ügybuzgó zenetanárát illeti [...] és kivégeztette A gyükos egyetlen kérése az volt a nyomozó hatóságoknál [...] le az obstrukciót és Tisza István ház elnök hatalmi eszközökkel a [...] Gyula gyomai képviselő aki Tisza István házelnökre lőtt lemondott mandátumáról A [...]
27. 1941-09-27 / 221. szám
[...] után szentbe szedet mond ßoga István csikszentdoaio kosi plébános A szentmise [...] nagyszámú közönség vett részt Botár István országgyűlési képviselővel az élén A [...] 1938 ban meg­rendeztük a Szent István Emlékév Nemzet­közi Repülőtalálkozójá t amelyet [...] Eredménnyel járt az ipartest lilét kéré­se illetőleg akciója a munkáskivánclor lások [...]
28. 1942-12-09 / 278. szám
[...] Sánta Dezső és Kovács IV István a KAC labdarugó együttesének tagja [...] disz eremmel tűntették ki Somodi István ár t a KAC elnökét [...] kifejtett tevékenységé­nek jutalmazásaképpen jutott Somodi Ist­ván birtokába aki valóban hősies küzdel­met [...] eléhez Kitüntetésükkel kapcsolatosan csak egy kérése van Kolozsvár város társadalmának hozzájuk [...]
29. 1941-03-29 / 72. szám
[...] az erdélyi gyáriparosok­nak az a kérése melyben az impérium változás folytán [...] a Törekvés ellen Moldován Régner István Török Szerémy Pünkösti Kürti Nagy [...] hi­res szerepet alakított hogy Fekete István a Hajnalodik sike­res szerzője uj [...] Ági és Juhász József Sinka István és Sértő Kálmán is velük [...]
30. 1943-04-15 / 85. szám
[...] főtizedest a harmadik körzet­ből Simon Istvánt az Alkony utca 4 p [...] és mennyi szere­tettel végzi Simon István fótizedes polgári foglalkozá­sa épület és [...] kunt az Al­kony utcában Simon István főtizedes laká­sán de ez a [...] öreget vagy fiatalt aki­nek valami kérése volna valami útbaigazítá­sért fordulna hozzá [...]
31. 1940-04-02 / 75. szám
[...] intézkedett és a szalárdi szülők kéré­se kedvező elintézést nyert LELKÉSZI KINEVEZÉS [...] az uj vezetőséget Elnök Ilyés István alelnök Mera loan pénztáros Balázs [...] kát napközi ott­honban dr Joó István a monostori reformá­tus elemi iskolában [...] hátra MURESMEGYEI RÖVID HÍREK Kató­nay István marosvásárhelyi lakos feljelentést tett Novák [...]
32. 1943-02-02 / 26. szám
[...] gondoskodtak Ugyancsak in­dokolt a háztulajdonosok kérése is akik nem vállalhatják amugyis [...] Kolozsmegye társadal­mi egyi iiletei Antal István nemzetvé­delmi propagandáiigyi miniszter jelen­létében kimondották [...] Az iniézőbizotis g tagjai Balázs István gróf Bethlen Cyörgyné dr Páll [...] részéről Ady Ele­mér vitéz Köblös István és dr agy Miklós vesznek [...]
33. 1937-10-01 / 226. szám
[...] el mert jj akiknek a kérése a felmentésre vonat j kozólag [...] lóverseny volt melyen gróf Bethlen István Bomba nevű lova lov br Szentkereszthy István nyerte z I dijat Az [...]
34. 1942-05-09 / 105. szám
[...] Imrédy Béla volt miniszterelnököt Beth­len István grófinak csiitörlökön elhang­zott tanúvallomásával kapcsolatban [...] ilyen javaslatok kivételénél Maga Beth­len István gróf is előmerte hogy lehetsé­ges generális felhatalmazás kérése is Vi­tatta Bethlen István felfogásának helyes­ségét amely szerint azért [...]
35. 1935-03-28 / 73. szám
[...] március 2 ón sir Szentkirályi István orvos a érni kérdésről április [...] dr Jodál Gabor dr Yoszka István és dr Lévai Lajos lesznek [...] zene tanítót titkárává pedig Ko­lozsvári Istvánt jegyzőjévé Török Székely Sán­dort választotta [...] Guzmánnal tartott beszédért és ürügyet kérésé goromba nyilatkozatokra Most más lánczolata [...]
36. 1936-08-18 / 189. szám
[...] felvételi vizsgára és részletes felvilágosítások kérése mák mostantól kezdve az intézet [...] 14 6 mp DR KERESZTES ISTVÁN HALÁLA Mint részvéttel értesülünk dr Keresztes István sft Gheorghe i ügyvéd a [...] csütörtök este váratlanul elhunyt Keresztes István öccsével Keresztes Károly ügyvéddel autón [...]
37. 1943-11-04 / 249. szám
[...] tegnap délután Do I bai István vezetésével nagy kétkapus ed­zést tartott [...] kíséretében útazik át Désre Baritalis István alelnök és Sütő György szakosztá­lyi [...] 582 005 pengő A Balogh István elnök és Makira Géza ügyvezető [...] ezzel kapcsolatban az a konkrét kérése hogy a fővárosban törvényhatósági joggal [...]
38. 1943-06-17 / 135. szám
[...] bárom bánffyhunyadi csizmadia volt Kozma István Ilosvai Géza és Dési István Még a mult év őszén [...] Ilosvai Gézát 600 pengő Kozma Istvánt 80 c pengő Dév Istvánt pedig 1200 pengő pénzbüntetésre ítélte [...] pengős bünte­tést kapott Kiss Pál Istvánná zentelkei asz szony mig fuvardiidráguás [...]
39. 1941-05-21 / 115. szám
[...] Fexe János Guráth József Tóth István Kiss Ferenc és Kalapis László [...] mond megnyitót­Eqy ko ozsvári orvos kérése a város polgármesteréhez Kaptuk az [...] 7 órakor gvülésezik Ezen Vida István országos főtitkár is részrvts 2 [...] Ugyanezen a harci területen Siiics Ist­ván volt újvidéki 6 gyalogezredbeli tar [...]
40. 1938-04-29 / 96. szám
[...] Iltesiu tanár Andrási Moldovan Kolozsvári István és Vladome magy gonddal és [...] eenzu nab iva talúniaik azon kérése hogy a 1 slporttelepen részére [...] teteniittetltek 13 A GliAC lázon kérése hogy 200 tejes büntetése engedtessék [...]
41. 1938-03-27 / 71. szám
[...] hiába próbált megzavarni Apóit hg István dr hat javaslatát melyhez Kecskemétiig Ist­ván dr és Tutsek Sándor dr [...] éves korában meg­halt fiának utolsó kérése volt a szín­társulat Bagója énekelje [...]
42. 1936-04-23 / 94. szám
[...] akciónkról sem Egy kis diák kérése a közönséghez Tőbbizben fordultunk már [...] van szó hogy gr Keglevich István aki előzőleg az Opera és [...] háziünnepélyt rögtönöz­tek a színpadon Szentgyörgyi István üd­Aloisi beíró Olaszorszóig népszövetségi képviselője [...]
43. 1943-11-05 / 250. szám
[...] UTÁN SORONKIVÜL VETIK KI A KÉ­RÉSÉ i I ADÓT Az adótörvény [...] és egy festett hálóberendezés Török István asztalosnál Te­leki Pál utca 3 [...] Hunyadi János életéből Kop­péi ny István előadása 12 Harangszó Him­nusz 12 [...] A rádiózenekar műsorából Vezényel Bertha István 14 30 Hirek Mű­sorismertetés 15 [...]
44. 1942-03-19 / 64. szám
[...] Párt MAROSVÁSÁRHELY március 19 Bíró István országgyűlési képviselő és Árho i [...] jólfelfogoft érdeke így kívánja Bí­ró István és Árkosí Jenő megígérték hogy [...] I vezérkar a földművelésügyi miniszter kérésé S re hozzájárul ahhoz hogy [...] rendez Az együttes kórust Nagy István az Erdélyben közismert karnagy a [...]
45. 1944-08-29 / 195. szám
[...] és a pap befe­jezi a kérésé elést Mozgalmas élet a kolozsvári [...] házi iinnepcéget megnyitó Ba azs István kollégiumi aeroköri vezető tanarral beszélgetünk [...] versenyre a fiukat csu­pán Benedek István VIII osztályos gimná zii ltia [...] között Másodikok az országban Benedek István különben a mostari össze­jövetel ünnepi [...]
46. 1941-10-14 / 235. szám
[...] 1141 öltőbe 14 I Kolozsvár kérése az igazságttgyminiszterliez Lapuul más Inly [...] az igaz eágiigyminisztert dr Antal István és dr Ghyczy Déues igazságügyi [...] már járt Kolozsvá­ron Dr Antal István államtitkárt pedig az egé sz [...]
47. 1942-09-16 / 209. szám
[...] továbbra is magántulajdonban ma­radt Zonda István a község bírája az Erdé­lyi [...] talált otthonra a kaszinó Zonda István aki egyben a ka­szinó elnöke [...] vá­rosi alkalmazott családi pótlék iránti ké­rése nemkülönben két gyümölcsszeszfőz­de engedélyezés iránt [...]
48. 1936-09-01 / 201. szám
[...] Az eljárás meg­indult BART ALIS ISTVÁN FÉRFISZABÓ CLUJ Str G Duca [...] c lapban hirdető bucu­reştii Bartalis István férfiszabóval KÉT KIS GYERMEKET CSONKÍTOTT [...] és ezekből nyilvánvaló hogy Tisza István első miniszterelmötkségémek egén nehéz felhők [...] felvételi vizsgára és részletes felvilágosítások kérése már mostantól kezdve az intézet [...]
49. 1939-09-01 / 200. szám
[...] mindazokat a lakosokat kik­nek felvételi kérése azon okból volt el­utasítva hogy [...] lelkész várme­gye közgyűlésre kiküldöttek Bállá Ist­ván Kis Lajos Ma gyári Ferenc [...] András Keszeg András és Varga István fö dbirtokos N agykend elnök [...]
50. 1940-03-07 / 54. szám
[...] Kertész József Sebő Martba Istvánffy István dr Proksch Gyuláné He gyessy [...] Dénes Kiss József D Halász István Kemény Ödön Szőts Árnál Csányi [...] nehézségekbe ütközik még csőd kényszeregyezség kérése sőt elrendelése ese­tén is és [...]