3. oldal, 67 találat (0,267 másodperc)

Találatok

41. Ülésnapok • 1922-71 (1922-VII-5. oldal)
[...] ur kivan nyilatkozni Gr Bethlen István ministerelnök T Nem­zetgyűlés A t [...] hogy a t képvi­selő ur kérése is teljesen tárgytalan Helyeslés a jobboldalon Farkas István Minek a zárt ülés Elnök [...] szólni Halljuk jobbfelöl Gr Bethlen István ministerelnök T Nemzet­gyűlés A zárt [...]
42. Ülésnapok • 1920-17 (1920-I-229. oldal)
[...] a dologban tenni A harmadik kérése és kérdése az igen t [...] minister ur kivan szólni Szabó István nagyatádi közélelmezésügyi minister T Nemzetgyűlés [...] meg ezt előbb Zaj Szabó István nagyatádi közéielmezésügyi minister Talán nem [...] mikor a rendeletet kiadták Szabó István nagyatádi közélelmezésügyi minister Nem Arra [...]
43. Ülésnapok • 1922-445 (1922-XXXIV-581. oldal)
[...] 581 részét pedig gróf Bethlen István ministerelnök ur képviseli itt a [...] a kisgazdák részéről bejelentett kényszeregyességek kérése révén tönkretenni segí­tették a magyar [...] mert ő bízik gróf Bethlen István mi­nisterelnök urban de ugyanakkor mikor [...] a szórakozó közönségnek nyújtanak Farkas Ist­ván Azért megy tönkre a szinészet [...]
44. Ülésnapok • 1922-251 (1922-XXI-204. oldal)
[...] pedig szüntettessék be ellene Másik kérése azután az volt hogy neki [...] mit fogsz arra szólni Bethlen István benyúlt a zsebébe kivette a [...] csenget Ezt és a Bethlen Istvántól átvett pénzt vette tudomásom szerint [...] Nagy zaj a szélsőbalolda­lon Farkas István Nem panamáztunk mint önök A [...]
45. Ülésnapok • 1922-235 (1922-XX-214. oldal)
[...] jobboldalon Tévedés az egész Szabó István nagyatádi földművelésügyi minister Megmagyarázom még [...] minister ur ki­van szólani Szabó István nagyatádi földmivelésügyi minister A 7 [...] a minister urnák az a kérése hogy ezt a pontot egészen [...] minister ur kivan szólani Szabó István nagyatádi földmivelésügyi minister Tisztelt Nemzetgyűlés [...]
46. Ülésnapok • 1922-448 (1922-XXXV-29. oldal)
[...] e a mentelmi jog felfüggesztésének kérése A többség jogán ilyen kérdéseket [...] következik Perlaki Gvörgy jegyző Farkas István Farkas István T Nemzetgyűlés Egészen sajátságos dolog [...] kérem méltóztassék csendben lenni Farkas István Miért ragaszkodnak csökö­nyösen ahhoz hogy [...]
47. Ülésnapok • 1920-204 (1920-X-521. oldal)
[...] képesített cipésziparos sem kíván­hatja Fábián István Legyen ő is képesítve Vértes Vilmos István A jogi személy nem lehet képesítve A kisiparosságnak másik kérése a következő Különösen a Tiszántúl [...]
48. Ülésnapok • 1920-138 (1920-VII-236. oldal)
[...] Amikor megjelent itt Budapesten első kérése az volt hogy adjanak mellé [...] rendet nem csinál Kovács J István T Nemzetgyűlés A másik körülmény [...] nemzet szent kilencszázados koronájával Szent István koronájával másfelől pedig t Nemzetgyűlés [...]
49. Ülésnapok • 1922-464 (1922-XXXVI-56. oldal)
[...] az adók terén hadjáratot Lendvai István De a zsidó bankok milliárdjai [...] behozatalára súlyos milliárdokat adni Lendvai István Hát az a sok tenyészzsidó [...] falra talál mindig visszapattan a kérése a kívánsága akár csak nagyatádi Szabó István kívánságai amelyek szintén mindig vissza­pattantak [...]
50. Ülésnapok • 1922-172 (1922-XVI-103. oldal)
[...] közrehatni hogy a tiszt­viselőknek ezen kérése amelyet általam ezen inter­pellációban terjesztenek [...] a pénzügyminister úrhoz intézni StraUSZ István A kultuszministérhez tartozik Cserti JÓZSef [...] kiutalás a pénzügyminis­t érhez StraUSZ István Az is a kultuszministerhez Éhn [...]
51. Ülésnapok • 1922-75 (1922-VII-145. oldal)
[...] kell szüntetni nem fel­emelni Dénes István Remélem a magyar nép meg­adja [...] kereskedelemnek és iparnak az a kérése a minister úrhoz hogyha az [...] sajnos részük van megmeneküljenek Dénes István Az egész forgalmi adó lehetet­lenség [...]
52. Ülésnapok • 1922-433 (1922-XXXIV-105. oldal)
[...] legnagyobb magyar néprétegnek ez a kérése teljesíttessék és a felállítandó két [...] elvetni Elnök Csendet kérek Dénes István Azt hiszem nem vonják két­ségbe [...] Zaj Elnök Csendet kérek Dénes István T képviselőtársaim ne ide­geskedjenek várják [...]
53. Ülésnapok • 1922-433 (1922-XXXIV-129. oldal)
[...] jónak látta ugyancsak boldogemlékü Szabó István minister elő­terjesztésére megalkotni az 1923 [...] sincs arról hogy a földmunkások kérése igazságos méltányos volt hogy ez a fellépés tel­jesen nagyatádi Szabó István rendelkezései szelle­mében történt hogy teljesen [...]
54. Ülésnapok • 1922-438 (1922-XXXIV-308. oldal)
[...] ur hivat­kozott az hogy Vági István mint a képviselő ur mondja [...] tehát lehetségesnek tartom hogy Vági István tényleg jelentkezett Bencsnél be is [...] mutatták hogy hiába járt mert kérése nem teljesült Zaj Kár itt [...]
55. Ülésnapok • 1922-542 (1922-XLII-210. oldal)
[...] holdon tudunk dohányt termelni Strausz István Elment Egyiptomba Azok a statisztikák [...] Majd akácfamagot visz Egyip­tomba Strausz István Ugy látszik oda akarnak bennünket [...] hogy a hollandusoknak ez a kérése el­utasittatott Egy másik téma amelyről [...]
56. Ülésnapok • 1922-432 (1922-XXXIV-68. oldal)
[...] igy lehe­tetlenné váljak egészen jogos kérése volt hogy az én itt [...] jegyzőkönyvbe foglalását ügyész megtagadja Farkas István Szép kis nyomozás Zaj Elnök [...] felbujtás nem szabad előfordulnia Farkas István Szép kis nyomozás illetve hogy [...]
57. Ülésnapok • 1920-39 (1920-II-413. oldal)
[...] A belügyminíster urnák az a kérése hogy a bizottság jelentése majd [...] Ákos s k Kolosváry Kiss István s k naplóbiráló bizottsági tagok [...]
58. Ülésnapok • 1922-75 (1922-VII-165. oldal)
[...] Szeder Ferenc A magasabb munkabér kérése ma mit jelent a mezőgazdasági [...] kötelezettséget vagy pedig Zalaegerszeget VÍCZÍán István Nem így van Ez nem [...]
59. Ülésnapok • 1920-269 (1920-XIII-407. oldal)
[...] az ellenzék vezérei gróf Bethlen István és Désy Zoltán neveztették ki [...] és a Vízivárosnak sok minden­féle kérése és érdeke volt remélhető hogy [...]
60. Ülésnapok • 1920-176 (1920-IX-208. oldal)
[...] A képviselő urnák az a kérése hogy időnként nyomassuk ki az [...] indítványt méltányolni fogja Helyeslés Rubinek István előadó Van szerencsém be­terjeszteni a [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind