93 találat (0,175 másodperc)

Találatok

1. 1915-12-06 / 8. szám
[...] sokat szen­vedett nemzetünket győzelemre vezeti vitéz hadseregünket Magyarkeresztur község asszonyai és [...] Mihályné Kok Istvánné Schus­ter Lajosné Farkas István Varga János Magyar János [...] Mihály Varga Ferenc Szűcs Mihály Farkas Pál Horváth Péter Németh Péterné [...] Bécsi Már­ton Polgár Mihályné Imre Sándorné Takács Mihály 60 60 fillér [...]
2. 1915-01-10 / 13. szám
[...] szavalata A vén Ambrus fia Farkas Imrétől Áldás Közének Katonák hálája [...] a lelki örömöt mely szegény vitézeink lelkét eltöl tötte midón az [...] Németh Jánosné Szabó Károlyné Lengyel Sándorné 2 2 drb 6 6 [...] Hajas Ida Sebestyén Károlyné Szűcs Sándorné Csizmazia Róza Szabó Mariska Csizmazia [...]
3. 1915-04-25 / 24. szám
[...] alá és az ottani harcokban vitéz vasi ezreddel együtt küzdött a népszabad­ság eltiprói ellen Hogy igazán vitézül küz­dött annak bizonysága az hogy [...] Bodics G Mária Németh Ida Far­kas Szidónia Gubics Ida Szabó Eszter [...] Mórocz Sámuel h tanító Boros Sándorné Varga Dénesné Tompos József Mórocz [...]
4. 1915-05-16 / 27. szám
[...] ev nőegylet Nagyköcsk özv Balog Sándorné id Györgyi Sái dorné és [...] Pap Fe­rencné 60 60 f Farkas Sándor 50 f Bus Ferencné [...] Ferencné özv Szuch Józsefné Kiss Sán­dorné Szabó Pálné Danncz Gergelyné Danncz [...] maga dicsőségét és fennen hirdette vitéz katonáink soha el nem múló [...]
5. 1915-10-17 / 14. szám
[...] János 40 40 f Kovács Sándorné Varga Lajos 30 30 f [...] zsánna Rosta Sándor özv Mátis Sándorné Mátis János özv Kiss Ferencné [...] ismerjük Magunk előtt látjuk jóravaló vitéz népét amint hősi küzdelemmel harcol [...] min­dig mint a báránybőrbe bujtatott farkas Ő éhezett leginkább a szegény [...]
6. 1915-11-21 / 19. szám
[...] Bertalan Istvánná Kovács János Kovács Sándorné Ambrus János özv Probsztné j [...] Jó zsefné Méz Józsafné Szakonyi Sándorné Kun Jánosné Ágoston Sándorné Dóczi Já­nosné Bertalan Mihályné Bertalan [...] Dr Takáts Józsefné 20 K Farkas Elemér Ha­jas Kálmán ny tan [...] Kocsis János Németh János Bosnyák Sán­dorné Mogyoróssy István id Németh Fe­rencné [...]
7. 1915-12-12 / 22. szám
[...] névtelen asszony Sajógömör 2 Mészáros Sándorné Pápa 2 Két sárvári iskolás [...] a Letenyei Pál Koch István Farkas István Varga Péter K Varga [...] Sándor 2 K ifj Lukácsy Sándorné Guóth Lajos id Lukácsy Sándorné Németh Béláné ifj Sárosy Józsefné [...] vala A magyar nemzetnek elszánt vitéz fia Dúló harcok után nyugosznak [...]
8. 1915-12-12 / 22. szám
[...] Molnár Ist­vánné Mórocz Józsefné Tóth Sándorné Zse lezen Józsefné 20 20 [...] Kelemen Zsuzska és Vilma Tóth Sándorné és Lina Giczi Kál­mánná Giczi [...] fonál beszerzésére fordította hogy aljból vitéz katonáink számára fehérneműt és meleg [...] Sopron megye 1915 dec 7 Farkas Elemér 1 2 lelkész Nyomatott [...]
9. 1916-03-19 / 1. szám
[...] Ivány Péter Vida Jánosné Vida Sándorné Németh Jánosné 2 2 K [...] Pápai Sámuelné ifj özv Erős Sándorné id özv Erős Sándorné Horváth Erős Józsefné Pocza Jánosné [...] Hasza Lajos 40 40 f Farkas Sándor r k 30 f [...] munkatársának az ellenség előtt tanúsított vitéz és önfelál­dozó magatartása elismeréséül a [...]
10. 1916-04-23 / 6. szám
[...] N N N N Német Sándorné 60 60 f N N [...] 50 f N N Péter Sándorné N N N N Tóthné [...] Talabér Ádám Kalbács Istvánné Mihálovicsné Far­kas Ignácz N N Bogács József [...] meg is vetették de más­nap vitéz csapataink kiverték őket előretolt állásaikból [...]
11. 1916-12-17 / 40. szám
[...] Karácsonyi üzenetére ada­koztak özv Nagy Sándorné Nagy Vilma ifj Csapó Jánosné ifj Farkas Józsefné Mesterházy Imréné 1 1 [...] Istvánné 50 50 f ör Farkas Józsefné 48 f Szakály Eszter [...] hogy Bukarestet az oláhok fővárosát vitéz seregeink elfoglalták s ugyanakkor hatalmunkba [...]
12. 1917-12-02 / 32. szám
[...] Márton Marthon László özv Színak Sándorné Felső István id Adorján Lajos [...] Szabó Pál Szabó József Csulák Sándorné id Szabó Lajos ifj Nemes [...] ahol hős honvédeink hetekig oly vité­zül harcoltak A rettenetes pusztulás képe [...] nem volt mesék 1 80 Farkas M né Történetek az életből [...]
13. 1918-01-01 / 1. szám
[...] Horváth Sán dorné Acsád Bjihy Sándorné Encse Ko­vács Sándorné CzeHdömölk Széles István Csánig Pécz [...] Koczor Kál mánne Borgáta Antal Sándorné Kisköcsk S abó Is ván [...] Sonnewjnd Frigyesné Berektompaháza 3 K Farkas Mihály Kotsis S nJor 2 [...] őket lelkiismeretük megnyugtató szava s vitéz katonáink hálás elismerése Mit tehetek [...]
14. 1918-01-27 / 5. szám
[...] és neje Nagy Juliánná ifj Farkas Józsefné Bánki Róza Purgly Pál [...] Gyula özv Bus Ferencné Fülöp Sándorné özv Pap Ferencné Mórocz Ká­roly [...] Tucska György Wágner Oszkár özv Far­kas Andrásné 2 2 Végh Sándorné Da­ruság Sándorné id Molnár Jánosné Krá nier [...]
15. 1918-05-19 / 16. szám
[...] Németh József 54 K özv Farkas Sándorné özv Farkas Istvánné és özv Susa Mihályné [...] ifj László József özv Kálmán Sán­dorné Markbreiter Jakab izr Kórodi Anna [...] ref 40 dós emlékére özv Farkas Sándorné egy szép keresztelő készletet ajándékozott [...] egyik koszorú fölirata ez volt Vitéz és méltó ellenfelünknek A bolgár [...]
16. 1923-06-24 / 26. szám
[...] 200 Lenkey János és neje Farkas Julia 200 K gyüleke­zeti fenntartási [...] 4 szál oltárgyertyát özv Nagy Sándorné sz Csik Eszter 18 szál [...] Sándor püspök végezte Tanuk voltak vitéz Nagy Pál báró gyalogsági tábornok [...]
17. 1923-09-09 / 37. szám
[...] Falaky Mihályné Tóth Juliska Szalay Sándorné Bertalan Sándor Győri Józsefné özv [...] Bodor Sándor Lőce Mihályné László Sándorné Kovács György Turfa J Major [...] dr Pröhle Károly tanár és Farkas Győző debreceni lelkész Változások a [...] Göcze Gyulát Mesz lenböl Vadosfára Vitéz Horkay Bélát Urai ujfaluból Czelldömölkre [...]
18. 1923-09-23 / 38-39. szám
[...] 2 Ács Jánosné 2 Gősy Sándorné 5 Kiss Istvánná 2 Gősy [...] 5 Nagy Antalné 4 Hor­váth Sándorné 4 Gősy Lajosné 3 Kiss [...] a debreceni egyház nevé­ben pedig Farkas Győző lelkész üdvözöl­ték A közgyűlés [...] aug 25 án Somogyvármegye 23 vitézét Az ün­nep alkalmából Brenner Ede [...]
19. 1923-12-16 / 51. szám
[...] Ferencné 5 Gáncs Fe­rencné Tóth Sándorné Káldi Dénesné 4 4 Szánthó [...] Tóth Józsefné Csathó Istvánná Móritz Sándorné Gacs Sándorné 1 1 tojást Káldi Imréné [...] szokott biblia óra az elsőn Farkas Győző lelkész A biblia szociális [...] A ledőlt szobor című költeményét vitéz Ruday Ferenc nagy tetszést aratva [...]
20. 1924-01-13 / 3. szám
[...] Jenő és Vándor Iván elbeszéléseit Vitéz Madarász László és Porko­láb István [...] Győr Pribav Ferencné Dombóvár Mórotz Sándorné Vasvár Ko­vács János Szergény Mihály [...] János Szany 1 1 ezer Farkas Sándor Kőszeg 600 özv Mester­házy [...]
21. 1925-04-05 / 14. szám
[...] boldogult édes anyjának gróf Vigyázó Sándorné sz báró Podmaniczky Z üzsánna [...] márvány em éktáblára fájdalom 800 vitéz evang hős katona nevét kellett [...] és ere­deti felfogással mutatta be Farkas Imre Vén cigányát Egressy Klapka [...]
22. 1926-04-04 / 14. szám
[...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] 4 özv Bel Ion 119 Sándorné 20 Sarkady Károly 10 Nltschin [...] János 2 Bakai Aladár 2 Farkas Jánosné 4 Sig ray István [...]
23. 1926-05-16 / 20. szám
[...] keltő látványossága Petőfi Jáno 3 vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] érdekes regé­nyének folytatását Krúdy Uyula Farkas Imre Vándor Iván és Pierre [...] key József 15 özv Szimeister Sándorné Lébény 15 Tétről Kozma Lina [...] Horváth Józsefné 4 Körmendről Bejczy Sándorné 4 Szabó Lajos 4 Éder [...]
24. 1926-05-30 / 22. szám
[...] Miklós es Falu Tamas verset Farkas Imre Folytatódnak benn Csathó Kálmán [...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] Kratochwill Slefi 4 özv Böröczky Sándorné Adásztevel 6 özv Mesterházy Boldizsárné [...] Döncz Adél Miskolc 4 Gy Farkas Mihály Csót 4 Koczor Ferenc [...]
25. 1926-06-06 / 23. szám
[...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] A számok ezreket értékelnek Budapestről Farkas Béla 4 Plevniczky Julia 4 [...] Brenner Cécilia 4 özv Ihász Sándorné Sikátor 4 Fuchs György Szabadi [...] Braun Ádám Kistengelicz 30 dr Farkas Elemér Sárkeresztur 32 Békéscsabáról Gyebrovszky [...]
26. 1926-07-25 / 30. szám
[...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] 20 Dane Jolánka 5 Dane Sándorné 5 Nemes Sán­dor és Nemecskó [...] fényképező gépek és cikkekről Hatschek Farkas 2 10 Budapest IV Károly [...]
27. 1926-08-22 / 33-34. szám
[...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] Sopronból Hetvényi Lajos 15 Varjú Sándorné 10 Ágoston József Amerika 27 [...] Ittzés Zsigmond Kaposvár 20 dr Farkas Elemér Sárkeresztúr 32 özv Reider [...] 4 Kaluzsa Etel Aszód 4 Farkas János Sátoraljaújhely 15 Főgim­názium Szarvas [...]
28. 1926-10-10 / 41. szám
[...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] István Felső sáiPFoeledből özv Varga Sándorné 4 Pálfi Dénes 4 Répcelakról [...] Célia 4 Navratil Erzsébet 4 Farkas Béla 4 Saguly Károly 30 [...] ha levelezőlapon kéri Hatschek és Farkas 9 10 Bpest IV Karoly [...]
29. 1926-12-19 / 51. szám
[...] 30 30 ezer korona Kocsis Sándorné Veszprém 7 Hlavács Sándor Herend [...] Vilm Zalaszentgrót Király Elek Nagyköcsk Farkas Béla Remetevároskert özv Rózsa Lajosné [...] Sándor Alsószakony Gftmöry Árpád Mis­kolc vitéz Kálmán Béla Rákospalota Ta­más Károly [...] 20 Schreiner Teréz Körmend 34 Farkas Józsefné Va dasd Balázs Sámuel [...]
30. 1926-12-26 / 52. szám
[...] választattak meg Deés Elekné Volner Sándorné Takács Jánosné Dezső Kálmánné Papp [...] Bokányi Istvánné Balog Istvánná Kiss Sándorné ifj Szabó Sándorné Takács Istvánné Németh Lajosné Segédlelkész [...] elhelyezett hősök emléktábláját A leleplezést Farkas Elemér helyi lelkész végezte A [...] Iste­nünk elhangzása után Penderi Etelka vitéz Penderi János 100 os rokkant [...]
31. 1927-05-08 / 19. szám
[...] 18 szám közli többek között Farkas Imre dr Tőrök Frigyes Illy [...] Györszabadhegy Bulla Ida Nagykanizsa Geszty Sándorné Rábakovácsi Király S Páka 80 [...] Alajosné Székesfehérvár 3 60 P vitéz Zsiray József Bpest 20 f [...] Lajosné Uraiujfalu 2 60 P Farkas ózsef Kemenespálfa 20 f Bartakovics [...]
32. 1927-06-05 / 23. szám
[...] Szombathely Holzhammer János Bősárkány Nemecskó Sándorné Du nafö dvár Rúzsa Ferenc [...] István Győrság 1 1 P vitéz Nagy Lajos Szombathely 12 f [...] Celldömölk 2 40 P dr Farkas Elemér Sirkeresztur Arlner Lajos Répcelak [...]
33. 1927-07-24 / 30. szám
[...] Feilitzsch báró kommendátor vezetése mellett vitéz nagy­bányai Horthy István lovassági tábornokot [...] László Ádám Veszprémvarsány özv Bellon Sándorné Szombathely Szepper Katalin Mecseksza bolcs [...] Gyula Boba László István Pápa Farkas János ECCLESIA Egyházmüvészeti és Áruforg [...]
34. 1928-04-01 / 14. szám
[...] Sán­dor Kiskőrös 52 f Forgó Sándorné Dom­bóvár 20 f Németh Márton [...] 32 f Németh István Celldömölk vitéz Nagy Lajos Szom­bathely Sikter Gvörgy [...] magyaros j AJlyQ könyv Irta Farkasáé Kenessev Gizella Ár a rv [...]
35. 1928-04-29 / 18. szám
[...] Balatonszentgyörgy Tóth LajoB Győr Susik Sándorné Erdőváros Faith Pálné Kőszeg Kalbátech [...] lős Felde Imre Kölese Mórotz Sándorné Jánosháza Szalay Sándor Beled Sümegi [...] 3 itke Szabó János Izmény vitéz Kovács Istvánná Adony Farkas Ilona Be­led Ferenczy Dénes Rigács [...] Nagy acsád Thomay József Szeged Farkas An talné Dombóvár László János [...]
36. 1928-08-05 / 32. szám
[...] soproni alsó ev egyházmegye esperese Farkas Elemér ek­kor avatta fel a [...] övéi 20 P néhai Simon Sándorné Kis Rozália emlékére Simon Jenő [...] György emlékére gyászolói 20 P vitéz Csuka József és neje Boros [...]
37. 1928-09-09 / 37. szám
[...] Trauschenfels Elza diako­nissza főtestvér Dr Farkas Mária orvos diakonissza vezető testvér [...] impozáns meg­nyilvánulása közben temették el vitéz báró Willerding Rezső tábornokot A [...] egyházi szertartást utána pedig a vitézek nevében vitéz Szepessy Aladár tábornok mondott bú­csúztatót [...] felesége Kirchner Vilma özv Révész Sándorné szül Laucsek Margit Laucsek Zsuzsa [...]
38. 1929-04-01 / 14. szám
[...] László Szabó Imre Balikó Lajos vitéz Horkay Béla Mura közy Gyula [...] Kovács Sándor Gombos Lajos Pápai vitéz Mátyás Sándor Új hittudományi doktor [...] igaz­gató tanító férje Özv Csörnyei Sándorné anyja Idb Káldy József id [...] Krieger Mihály kerületi másodlelkész tartoita Farkas Gyula Máv föintéző Szentgott hárdon [...]
39. 1929-05-12 / 20. szám
[...] 159 Gyula Virágok tavaszai Vers Farkas Zoltán A keresztes kő csodája [...] Gizella dr Thomay Ernő Jirkovszky Sándorné szül Thomay Minka Thomay Frigyes [...] Gyula és Dezső Hofer László vitéz Répcevölgyi Jolánka unokái Hajas Gyuláné [...] Horváth Teréz menye Gaál Sándor vitéz Répcevölgyi Dénes vejei Hajas Lajos [...]
40. 1929-06-23 / 26. szám
[...] hit Moravcsik Gyuláné Gálya­rab prédikátor Farkas Zoltán Praeludium II A költeménypályázaton [...] bíráló bizottság Dicséretet nyertek Miklós vitéz Fenyőfák legendája Járni tanul a [...] A tündér ajándéka dicséretet nyert vitéz Magassy Sandorne Kapi Vihna Kis pásztor Beliczáné [...] K J Schulek Tibor Rottman Farkas és Zászkaliczky Pál cikkeit Bakó [...]
41. 1930-06-22 / 25. szám
[...] József győri püspöki másodlelkész ÚJDONSÁGOK Vitéz jákfai Gömbös Gyula honvé­delmi minisztert [...] a skótok fukarságáról szóló történeteket Farkas Imre a másik kedvelt költö [...] Sopron Kalmár Lajos Győr Erdős Sándorné Győr Berényi Lajosné Szfvár Kováts [...]
42. 1930-09-14 / 37. szám
[...] lapunk egy buzgó olvasója felső­őri Farkas János földbirtokos A gyászoló család [...] szerint Kovácsics Sán dorné szül Farkas Lidia Farkas Etelka Bögöthy Józsefné szül Farkas Erzsébet úgy a maguk mint [...] hal­nak meg I özv Horváth Sándorné neje Laci és Jolán gyermekei [...]
43. 1930-09-21 / 38. szám
[...] Ludwig Wolff regényét a Smarrát Farkas Imre verse és Kosztolányi Dezső [...] Beled Mayer Károly Sopron Erdős Sándorné Győr 72 72 f Goher [...] moróc dr Kneffel József Túra vitéz Bolla István Győrszabadhegy 1 60 [...]
44. 1931-02-22 / 8. szám
[...] Nagysimonyi Medgyaszay Kornélia Gyulamező Dr Farkas Elemér Sárke resztur Sokoray Miklós [...] Szedenits La­jos Nemeskér özv Nagy Sándorné Ne­meskéri Kiss Lajos Nemeskér Molnár [...] P Rrato will Stefi Szombathely vitéz Draskóczy István Pápa Takács Gyula [...] Pethes Andor Szombathely dr Matolcsy Sándorné Kaposvár Kováts Sándorné Körmend 5 20 5 20 [...]
45. 1931-03-22 / 12. szám
[...] a következő adományok folytak be Farkas József Kemenespálfa Varga Fái Marcalgergelyi [...] Károlyné Szentgotthárd Gazsi Imréné Veszprém vitéz Dávid Andrásné Tokaj 20 20 [...] Pá­pa Nagy István Győr Bejczi Sándorné Körmend Reichert Ede Sárvár Takáts [...] Bakó Béla Felsőrajk 10 P Vitéz Szabó Lajos és Uzsaly István [...]
46. 1931-06-21 / 25. szám
[...] Lenk Zsófia Sopron Cse ke Sándorné Szekszárd özv Kevaló Já nosné [...] Szombat­hely özv Dudás Jánosné Rákospalota vitéz Nagy Lajos Szombathely 22 22 [...] Lajos Meszlen 1 1 P Farkas Sándorné Balatonalmádi ifj Mester házy József [...] Aszód 3 20 P Dr Far­kas Béláné Győr 5 P Özv [...]
47. 1931-07-26 / 30. szám
[...] Viktor Zalaegerszeg Il­lés Gyula Tab vitéz Dávid Andrásné To­kaj Farkas Ferenc Nemesládony Gyu reskó János [...] Szabó József Szom­bathely id Hajba Sándorné Külsővat Bocskay Istvánná Sátoraljaújhely özv [...] Balatonlelle Takács Sánor Kőszeg Erdős Sándorné Győr Kaposi Károly Csurgó Puxbaum [...]
48. 1931-09-06 / 36. szám
[...] püspök urnák Halálozások Özv id Farkas Sán­dorrá sz Turcsik Julia Budapesten [...] Testvérein kívül gyászolja egyjetlen gyermeke Farkas Sándor hír­lapíró a protestáns egyházak [...] Sámuel Magyaróvár 10 fillér Hegedűs Sándorné Szilsárkány özv Lázár Jánosné Sárkeresztur [...] Lajos Szilsárkány Varga Sándor Répcelak vitéz Nagy Lajos Szombathely Kiss Kálmán [...]
49. 1931-12-06 / 49. szám
[...] evan­gélikus ember az emberek között Far­kas Zoltán balassagyarmati s lelkész Az [...] voltak még Demetrovits Mária dr Farkas Béláné Horváth Jolán Ittzés Miháiyné [...] szióról Fodor Kálmán orgonaszólót ját­szott vitéz Tóth Imréné az egyházi ve­gyeskar [...] 10 én elhunyt özv Tóth Sándorné szül Tóth Ilka és az [...]
50. 1932-01-10 / 2. szám
[...] Erzsébet Skribek Erzsébet Manyák Mária Farkas Ilona Bálint Júlia Skribek Mária Vitéz Kató Füri István Pavella János [...] Jucika urle ányt reipécen eljegyezte vitéz Felkay Sándor ágfalvi ev tanító [...] üdvözölte őket Halálozás özv Poszvék Sándorné szül Rupprecht Vilma nyug theol [...] Ostffyasz szonyfa 22 22 fill Farkas István Sopronnémeti 30 fill Tóth [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind