28 találat (0,265 másodperc)

Találatok

1. 1942-09-27 / 39. szám
[...] állítólagos csodákról ame­lyek Székesfehérvárott Kaszab István sírjánál történnek Miután nekem arra [...] levelek íróihoz Amit én Kaszab Istvánról és az általa elkövetett állítólagos [...] adták tovább a hírt Kaszab István sírján imádkoztam és Kaszab István meghallgatta kérése­met Erre már megmozdult [...] extázisbán őrjöngő emberek nekiestek Kaszab Ist­ván keresztfájának és ki késsel ki [...]
2. 1935-06-16 / 25. szám
[...] Somlói László Kroslák Tivadar Takács István Szentner Ernő Lukácsi Lajos és [...] az Úr­tól tanult imádság I kérése Fülöp De­zső büki III kérése Puskás Jenő bele di IV [...] Ugyancsak még június folya­mán Sallay István titkár fog angol és németnyelvű [...] belmissziós estet tartott Ez­úttal Pethö István unitárius lelkész szó­lót a reverzálisról [...]
3. 1935-12-08 / 50. szám
[...] az emberek életbevágó kérdése vagy kérése válasz nélkül marad A te [...] a megelevenité sed kérdése és kérése Óh milyen borzasztó lenne ha [...] ajtaja Jövel Uram Jézus Lukács István szémü fiatalember ajkán míg Csikvánd [...]
4. 1919-03-09 / 10. szám
[...] szerkesztő Szentgotthárd Vasvármegye TARTALOM Balogh István Viharban Vers Szalay Mihály Üljünk [...] nádszál Vergődik a lelkünk s kérése hozzád száll Kelj fel miközöttünk [...] tarts meg mert elveszünk Balogh István Üljlink le bünbánatra keljünk föl [...]
5. 1936-07-19 / 30. szám
[...] örömére és vigaszta­lására Július 22 Kérése 8 12 v Mert File­mon [...] hozzá egy kéréssel Az a kérése hogy Onesimust a Filemontól megszökött [...] Z 6 téséf 6 Lukács István HETI KRÓNIKA Gömbös miniszterelnök meggyógyult [...]
6. 1929-04-28 / 18. szám
[...] szívünknek is legőszintébb vágya legforróbb kérése Ugye mi is eljároga tunk [...] a kormányzó képviseletében nagybányai Horthy István lovassági tábornok jelent meg Pest [...] vagyunk otthon e hazában Szent István IV Béla és Mátyás épp [...]
7. 1936-09-27 / 40. szám
[...] illeték 70 fillér Áthelyezések Palkovics István kis­kőrösi segédlelkészt D báró Radvánszky [...] Detre Lászlót és Gyulára Benkő Istvánt küldötte segéd lelkészül Murányi Árpád [...] áldotta meg az alapkövet Menyhár István keszthelyi lelkész felolvasta az alapkőben [...] a Harangszó útján a hittestvérek kérése Terjesszük a HARANGSZÓ t HATÁROKON [...]
8. 1934-06-17 / 25. szám
[...] nyitott meg Magyar nyelven Takó István pécsi lelkész be­szélt a kereszthordozásról [...] a Miatyánk 5 6 7 kérése Előadói Gyarmathy Dénes rábaszentandrási Lukács István bobai és vitéz Balogh Ernő [...] az emlék­művet Majd Géresi Suta István mint a község főjegyzője mondott [...]
9. 1933-04-09 / 15. szám
[...] jeleztük április 2 án Kiss István püs­pök tartott előadást a gyülekezet [...] orgonakiséretével hegedült Ezt követőleg Kiss István püspök lépett a szószékre és [...] kéri és mert az ő kérése nekem parancsolat Az orgonista megijed [...]
10. 1935-02-03 / 6. szám
[...] KRÓNIKA A kormányzó vitéz Shvoy István al­tábornagyot a honvédség főparancsno­kává vitéz [...] szeretetvendégség ele­ién és végén Kovács István csöngei lel­kész imádkozott Nagyrév A [...] ajándékozni A Magyar Alliansz Bizottság kérése Az egyetemes imahetet az Evangéliomi [...]
11. 1929-03-10 / 11. szám
[...] hazai egyháza­inkhoz intézett az a kérése hogy esztendőnként egy vasárnapon a [...] meg kell becsülni 1 Köszönöm István gazda a jóságát Erre igazán [...] elfogunk menni Azt akarom kedves István gazda hogy tartós legyen közöttünk [...]
12. 1943-04-11 / 15. szám
[...] az orosz fron­ton küzdő Kurimai István honvédnek A vőlegény tanúja az [...] Gusztáv nevet kapott Halálozás Stinner Istvánná sz Bősze Mária 59 éves [...] enge­délyt kell kérni Az engedély kérése a vármegyei gazdasági felügyelőség útján [...] Varga Jánosné Maglód özv Ajkai Istvánná Bálint Ist vánné Macher Béla [...]
13. 1930-05-25 / 21. szám
[...] Ratz Károly csé kuti Matis István pálfai Schaefer Mihály kistormási Jány [...] Mihályné f Varga Pál Barabás István Báles Márton özv Hullán Istvánné [...] a Theologusok Otthonának az a kérése hogy az egyes egyházközségek lennének [...]
14. 1916-12-03 / 38. szám
[...] Hu tanácsadóinak és orvosá­nak egyesült kérése sem tudta rábírni arra hogy [...] és az ország­gyűlés nevében Tisza István gróf miniszterelnök távirattal üdvözölte a [...]
15. 1940-04-21 / 16. szám
[...] felhorkannia Eszébe jutott a Gyurka kérése A táborig és vissza bántatlanul [...] egy darabon én addig beszólok István úrhoz A vezér sátrában nagy [...]
16. 1926-11-07 / 45. szám
[...] elküldi az embert azzal hogy kérése teljesítve van de nem csinál [...] A diakonisszák sírkövén is Znétlcnyi István nlaótlörgicsel templomának romjai ott látni [...]
17. Új harangszó
[...] yet nyert Koporsó DF WTktós István Imvász patonai körorvos 1945 március [...] jár még novem­ber hóra PlechI István Kőszeg Kér­jük közölje velünk előbbi [...] ig G L né Bicske Kérésének utána néztünk Reméljük ezután pontosan [...] szerkesztő és kiadó 0 Lukács István Főmunkatárs Veöreös Imre A szerkesztő [...]
18. 1940-01-07 / 1. szám
[...] bizalomnak és hűséges szeretetnek a kérése amellyel eddig a lap felelős [...] az örök Haza felé Lukács István felelős szerkesztő Olvasd a Bibliát [...]
19. 1925-02-08 / 6. szám
[...] igaz e a Miatyánkod ötödik kérése Igazat mőnd e a zúgolódó [...] Józsa hegedű művésznő Mikus Csák István orgonamü vész Dessewify Izabella operaházi [...]
20. 1944-03-05 / 10. szám
[...] Böjtöljünk Isten kedve szerint Rőzse István A bombák pusztítása Berlini utcarészlet [...] Gá­bor Celldömölk 50 özv Kiss Istvánná Nemeskajal 10 Szkok Pálné Bicske [...] szükséges imád­ság a Miatyánk harmadik kérése s mennyire teljes szívvel kell [...]
21. 1916-06-11 / 13. szám
[...] tagja Istenben boldogult édesapja Hor­váth István emlékére gyülekezeti célra 100 koronát [...] intézkedni akart hogy a főherceg kérése szerint jól ellátva továbbítsák Heckmann [...]
22. 1935-11-10 / 46. szám
[...] egyszerű test­vér Csepregi Ferenc s István házat és 10 hold földet [...] Atyát nem indítaná meg gyermekei kérése nem venné e fel övéi­nek [...]
23. 1925-08-16 / 33. szám
[...] a püspöki hivatalnál Később jelentkezők kérése figyelembe vehető nem lesz A [...] Kapi Béla evang püspök Tóth István hegyfalui tanítót érde­meinek elismeréséül nyugalomba [...]
24. 1925-08-30 / 35. szám
[...] hogyan hangzik a Mi­atyánk első kérése 35 százaléka nem tudta hogy [...] keserű panasszal Túróciy Zoltán Janszky István muszÖYÖ Csorna 9 12 Ajánlja [...]
25. 1934-12-23 / 52. szám
[...] Leánylíceum Belmisz szioi Egyesülete Kiss István vallástanár vezetésével a bibliafordítás és [...] Isten­nek van e hozzád intézett kérése Kér­dezd az Istentől hogy Ö [...]
26. 1929-06-16 / 25. szám
[...] Ez az Úr imádságának első kérése és ez az első a [...] Csak azt sajnálom hogy Kis István helyébe nem küldtem valakit így [...]
27. 1944-07-09 / 28. szám
[...] egy pénr kül demény Szonda István fronton har­coló honvéd menekült presbiterünk [...] utolsó szavai Mi volt utolsó kérése kivánsága Úgy érez­ted hogy a [...]
28. 1944-10-29 / 44. szám
[...] kérést Ez természetesen minden keresztyén kérése de nekünk karjalai keresztyének­nek most [...] sebesülfjeinknek és nekünk is Lukács István nünk vétkezőknek mivel ez a [...]