93 találat (0,270 másodperc)

Találatok

1. 1915-12-06 / 8. szám
[...] sokat szen­vedett nemzetünket győzelemre vezeti vitéz hadseregünket Magyarkeresztur község asszonyai és [...] Mihályné Kok Istvánné Schus­ter Lajosné Farkas István Varga János Magyar János [...] Mihály Varga Ferenc Szűcs Mihály Farkas Pál Horváth Péter Németh Péterné [...] Bécsi Már­ton Polgár Mihályné Imre Sándorné Takács Mihály 60 60 fillér [...]
2. 1915-01-10 / 13. szám
[...] szavalata A vén Ambrus fia Farkas Imrétől Áldás Közének Katonák hálája [...] a lelki örömöt mely szegény vitézeink lelkét eltöl tötte midón az [...] Németh Jánosné Szabó Károlyné Lengyel Sándorné 2 2 drb 6 6 [...] Hajas Ida Sebestyén Károlyné Szűcs Sándorné Csizmazia Róza Szabó Mariska Csizmazia [...]
3. 1915-04-25 / 24. szám
[...] alá és az ottani harcokban vitéz vasi ezreddel együtt küzdött a népszabad­ság eltiprói ellen Hogy igazán vitézül küz­dött annak bizonysága az hogy [...] Bodics G Mária Németh Ida Far­kas Szidónia Gubics Ida Szabó Eszter [...] Mórocz Sámuel h tanító Boros Sándorné Varga Dénesné Tompos József Mórocz [...]
4. 1915-05-16 / 27. szám
[...] ev nőegylet Nagyköcsk özv Balog Sándorné id Györgyi Sái dorné és [...] Pap Fe­rencné 60 60 f Farkas Sándor 50 f Bus Ferencné [...] Ferencné özv Szuch Józsefné Kiss Sán­dorné Szabó Pálné Danncz Gergelyné Danncz [...] maga dicsőségét és fennen hirdette vitéz katonáink soha el nem múló [...]
5. 1915-10-17 / 14. szám
[...] János 40 40 f Kovács Sándorné Varga Lajos 30 30 f [...] zsánna Rosta Sándor özv Mátis Sándorné Mátis János özv Kiss Ferencné [...] ismerjük Magunk előtt látjuk jóravaló vitéz népét amint hősi küzdelemmel harcol [...] min­dig mint a báránybőrbe bujtatott farkas Ő éhezett leginkább a szegény [...]
6. 1915-11-21 / 19. szám
[...] Bertalan Istvánná Kovács János Kovács Sándorné Ambrus János özv Probsztné j [...] Jó zsefné Méz Józsafné Szakonyi Sándorné Kun Jánosné Ágoston Sándorné Dóczi Já­nosné Bertalan Mihályné Bertalan [...] Dr Takáts Józsefné 20 K Farkas Elemér Ha­jas Kálmán ny tan [...] Kocsis János Németh János Bosnyák Sán­dorné Mogyoróssy István id Németh Fe­rencné [...]
7. 1915-12-12 / 22. szám
[...] névtelen asszony Sajógömör 2 Mészáros Sándorné Pápa 2 Két sárvári iskolás [...] a Letenyei Pál Koch István Farkas István Varga Péter K Varga [...] Sándor 2 K ifj Lukácsy Sándorné Guóth Lajos id Lukácsy Sándorné Németh Béláné ifj Sárosy Józsefné [...] vala A magyar nemzetnek elszánt vitéz fia Dúló harcok után nyugosznak [...]
8. 1915-12-12 / 22. szám
[...] Molnár Ist­vánné Mórocz Józsefné Tóth Sándorné Zse lezen Józsefné 20 20 [...] Kelemen Zsuzska és Vilma Tóth Sándorné és Lina Giczi Kál­mánná Giczi [...] fonál beszerzésére fordította hogy aljból vitéz katonáink számára fehérneműt és meleg [...] Sopron megye 1915 dec 7 Farkas Elemér 1 2 lelkész Nyomatott [...]
9. 1916-03-19 / 1. szám
[...] Ivány Péter Vida Jánosné Vida Sándorné Németh Jánosné 2 2 K [...] Pápai Sámuelné ifj özv Erős Sándorné id özv Erős Sándorné Horváth Erős Józsefné Pocza Jánosné [...] Hasza Lajos 40 40 f Farkas Sándor r k 30 f [...] munkatársának az ellenség előtt tanúsított vitéz és önfelál­dozó magatartása elismeréséül a [...]
10. 1916-04-23 / 6. szám
[...] N N N N Német Sándorné 60 60 f N N [...] 50 f N N Péter Sándorné N N N N Tóthné [...] Talabér Ádám Kalbács Istvánné Mihálovicsné Far­kas Ignácz N N Bogács József [...] meg is vetették de más­nap vitéz csapataink kiverték őket előretolt állásaikból [...]
11. 1916-12-17 / 40. szám
[...] Karácsonyi üzenetére ada­koztak özv Nagy Sándorné Nagy Vilma ifj Csapó Jánosné ifj Farkas Józsefné Mesterházy Imréné 1 1 [...] Istvánné 50 50 f ör Farkas Józsefné 48 f Szakály Eszter [...] hogy Bukarestet az oláhok fővárosát vitéz seregeink elfoglalták s ugyanakkor hatalmunkba [...]
12. 1917-12-02 / 32. szám
[...] Márton Marthon László özv Színak Sándorné Felső István id Adorján Lajos [...] Szabó Pál Szabó József Csulák Sándorné id Szabó Lajos ifj Nemes [...] ahol hős honvédeink hetekig oly vité­zül harcoltak A rettenetes pusztulás képe [...] nem volt mesék 1 80 Farkas M né Történetek az életből [...]
13. 1918-01-01 / 1. szám
[...] Horváth Sán dorné Acsád Bjihy Sándorné Encse Ko­vács Sándorné CzeHdömölk Széles István Csánig Pécz [...] Koczor Kál mánne Borgáta Antal Sándorné Kisköcsk S abó Is ván [...] Sonnewjnd Frigyesné Berektompaháza 3 K Farkas Mihály Kotsis S nJor 2 [...] őket lelkiismeretük megnyugtató szava s vitéz katonáink hálás elismerése Mit tehetek [...]
14. 1918-01-27 / 5. szám
[...] és neje Nagy Juliánná ifj Farkas Józsefné Bánki Róza Purgly Pál [...] Gyula özv Bus Ferencné Fülöp Sándorné özv Pap Ferencné Mórocz Ká­roly [...] Tucska György Wágner Oszkár özv Far­kas Andrásné 2 2 Végh Sándorné Da­ruság Sándorné id Molnár Jánosné Krá nier [...]
15. 1918-05-19 / 16. szám
[...] Németh József 54 K özv Farkas Sándorné özv Farkas Istvánné és özv Susa Mihályné [...] ifj László József özv Kálmán Sán­dorné Markbreiter Jakab izr Kórodi Anna [...] ref 40 dós emlékére özv Farkas Sándorné egy szép keresztelő készletet ajándékozott [...] egyik koszorú fölirata ez volt Vitéz és méltó ellenfelünknek A bolgár [...]
16. 1923-06-24 / 26. szám
[...] 200 Lenkey János és neje Farkas Julia 200 K gyüleke­zeti fenntartási [...] 4 szál oltárgyertyát özv Nagy Sándorné sz Csik Eszter 18 szál [...] Sándor püspök végezte Tanuk voltak vitéz Nagy Pál báró gyalogsági tábornok [...]
17. 1923-09-09 / 37. szám
[...] Falaky Mihályné Tóth Juliska Szalay Sándorné Bertalan Sándor Győri Józsefné özv [...] Bodor Sándor Lőce Mihályné László Sándorné Kovács György Turfa J Major [...] dr Pröhle Károly tanár és Farkas Győző debreceni lelkész Változások a [...] Göcze Gyulát Mesz lenböl Vadosfára Vitéz Horkay Bélát Urai ujfaluból Czelldömölkre [...]
18. 1923-09-23 / 38-39. szám
[...] 2 Ács Jánosné 2 Gősy Sándorné 5 Kiss Istvánná 2 Gősy [...] 5 Nagy Antalné 4 Hor­váth Sándorné 4 Gősy Lajosné 3 Kiss [...] a debreceni egyház nevé­ben pedig Farkas Győző lelkész üdvözöl­ték A közgyűlés [...] aug 25 án Somogyvármegye 23 vitézét Az ün­nep alkalmából Brenner Ede [...]
19. 1923-12-16 / 51. szám
[...] Ferencné 5 Gáncs Fe­rencné Tóth Sándorné Káldi Dénesné 4 4 Szánthó [...] Tóth Józsefné Csathó Istvánná Móritz Sándorné Gacs Sándorné 1 1 tojást Káldi Imréné [...] szokott biblia óra az elsőn Farkas Győző lelkész A biblia szociális [...] A ledőlt szobor című költeményét vitéz Ruday Ferenc nagy tetszést aratva [...]
20. 1924-01-13 / 3. szám
[...] Jenő és Vándor Iván elbeszéléseit Vitéz Madarász László és Porko­láb István [...] Győr Pribav Ferencné Dombóvár Mórotz Sándorné Vasvár Ko­vács János Szergény Mihály [...] János Szany 1 1 ezer Farkas Sándor Kőszeg 600 özv Mester­házy [...]
21. 1925-04-05 / 14. szám
[...] boldogult édes anyjának gróf Vigyázó Sándorné sz báró Podmaniczky Z üzsánna [...] márvány em éktáblára fájdalom 800 vitéz evang hős katona nevét kellett [...] és ere­deti felfogással mutatta be Farkas Imre Vén cigányát Egressy Klapka [...]
22. 1926-04-04 / 14. szám
[...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] 4 özv Bel Ion 119 Sándorné 20 Sarkady Károly 10 Nltschin [...] János 2 Bakai Aladár 2 Farkas Jánosné 4 Sig ray István [...]
23. 1926-05-16 / 20. szám
[...] keltő látványossága Petőfi Jáno 3 vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] érdekes regé­nyének folytatását Krúdy Uyula Farkas Imre Vándor Iván és Pierre [...] key József 15 özv Szimeister Sándorné Lébény 15 Tétről Kozma Lina [...] Horváth Józsefné 4 Körmendről Bejczy Sándorné 4 Szabó Lajos 4 Éder [...]
24. 1926-05-30 / 22. szám
[...] Miklós es Falu Tamas verset Farkas Imre Folytatódnak benn Csathó Kálmán [...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] Kratochwill Slefi 4 özv Böröczky Sándorné Adásztevel 6 özv Mesterházy Boldizsárné [...] Döncz Adél Miskolc 4 Gy Farkas Mihály Csót 4 Koczor Ferenc [...]
25. 1926-06-06 / 23. szám
[...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] A számok ezreket értékelnek Budapestről Farkas Béla 4 Plevniczky Julia 4 [...] Brenner Cécilia 4 özv Ihász Sándorné Sikátor 4 Fuchs György Szabadi [...] Braun Ádám Kistengelicz 30 dr Farkas Elemér Sárkeresztur 32 Békéscsabáról Gyebrovszky [...]
26. 1926-07-25 / 30. szám
[...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] 20 Dane Jolánka 5 Dane Sándorné 5 Nemes Sán­dor és Nemecskó [...] fényképező gépek és cikkekről Hatschek Farkas 2 10 Budapest IV Károly [...]
27. 1926-08-22 / 33-34. szám
[...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] Sopronból Hetvényi Lajos 15 Varjú Sándorné 10 Ágoston József Amerika 27 [...] Ittzés Zsigmond Kaposvár 20 dr Farkas Elemér Sárkeresztúr 32 özv Reider [...] 4 Kaluzsa Etel Aszód 4 Farkas János Sátoraljaújhely 15 Főgim­názium Szarvas [...]
28. 1926-10-10 / 41. szám
[...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] István Felső sáiPFoeledből özv Varga Sándorné 4 Pálfi Dénes 4 Répcelakról [...] Célia 4 Navratil Erzsébet 4 Farkas Béla 4 Saguly Károly 30 [...] ha levelezőlapon kéri Hatschek és Farkas 9 10 Bpest IV Karoly [...]
29. 1926-12-19 / 51. szám
[...] 30 30 ezer korona Kocsis Sándorné Veszprém 7 Hlavács Sándor Herend [...] Vilm Zalaszentgrót Király Elek Nagyköcsk Farkas Béla Remetevároskert özv Rózsa Lajosné [...] Sándor Alsószakony Gftmöry Árpád Mis­kolc vitéz Kálmán Béla Rákospalota Ta­más Károly [...] 20 Schreiner Teréz Körmend 34 Farkas Józsefné Va dasd Balázs Sámuel [...]
30. 1926-12-26 / 52. szám
[...] választattak meg Deés Elekné Volner Sándorné Takács Jánosné Dezső Kálmánné Papp [...] Bokányi Istvánné Balog Istvánná Kiss Sándorné ifj Szabó Sándorné Takács Istvánné Németh Lajosné Segédlelkész [...] elhelyezett hősök emléktábláját A leleplezést Farkas Elemér helyi lelkész végezte A [...] Iste­nünk elhangzása után Penderi Etelka vitéz Penderi János 100 os rokkant [...]
31. 1927-05-08 / 19. szám
[...] 18 szám közli többek között Farkas Imre dr Tőrök Frigyes Illy [...] Györszabadhegy Bulla Ida Nagykanizsa Geszty Sándorné Rábakovácsi Király S Páka 80 [...] Alajosné Székesfehérvár 3 60 P vitéz Zsiray József Bpest 20 f [...] Lajosné Uraiujfalu 2 60 P Farkas ózsef Kemenespálfa 20 f Bartakovics [...]
32. 1927-06-05 / 23. szám
[...] Szombathely Holzhammer János Bősárkány Nemecskó Sándorné Du nafö dvár Rúzsa Ferenc [...] István Győrság 1 1 P vitéz Nagy Lajos Szombathely 12 f [...] Celldömölk 2 40 P dr Farkas Elemér Sirkeresztur Arlner Lajos Répcelak [...]
33. 1927-07-24 / 30. szám
[...] Feilitzsch báró kommendátor vezetése mellett vitéz nagy­bányai Horthy István lovassági tábornokot [...] László Ádám Veszprémvarsány özv Bellon Sándorné Szombathely Szepper Katalin Mecseksza bolcs [...] Gyula Boba László István Pápa Farkas János ECCLESIA Egyházmüvészeti és Áruforg [...]
34. 1928-04-01 / 14. szám
[...] Sán­dor Kiskőrös 52 f Forgó Sándorné Dom­bóvár 20 f Németh Márton [...] 32 f Németh István Celldömölk vitéz Nagy Lajos Szom­bathely Sikter Gvörgy [...] magyaros j AJlyQ könyv Irta Farkasáé Kenessev Gizella Ár a rv [...]
35. 1928-04-29 / 18. szám
[...] Balatonszentgyörgy Tóth LajoB Győr Susik Sándorné Erdőváros Faith Pálné Kőszeg Kalbátech [...] lős Felde Imre Kölese Mórotz Sándorné Jánosháza Szalay Sándor Beled Sümegi [...] 3 itke Szabó János Izmény vitéz Kovács Istvánná Adony Farkas Ilona Be­led Ferenczy Dénes Rigács [...] Nagy acsád Thomay József Szeged Farkas An talné Dombóvár László János [...]
36. 1928-08-05 / 32. szám
[...] soproni alsó ev egyházmegye esperese Farkas Elemér ek­kor avatta fel a [...] övéi 20 P néhai Simon Sándorné Kis Rozália emlékére Simon Jenő [...] György emlékére gyászolói 20 P vitéz Csuka József és neje Boros [...]
37. 1928-09-09 / 37. szám
[...] Trauschenfels Elza diako­nissza főtestvér Dr Farkas Mária orvos diakonissza vezető testvér [...] impozáns meg­nyilvánulása közben temették el vitéz báró Willerding Rezső tábornokot A [...] egyházi szertartást utána pedig a vitézek nevében vitéz Szepessy Aladár tábornok mondott bú­csúztatót [...] felesége Kirchner Vilma özv Révész Sándorné szül Laucsek Margit Laucsek Zsuzsa [...]
38. 1929-04-01 / 14. szám
[...] László Szabó Imre Balikó Lajos vitéz Horkay Béla Mura közy Gyula [...] Kovács Sándor Gombos Lajos Pápai vitéz Mátyás Sándor Új hittudományi doktor [...] igaz­gató tanító férje Özv Csörnyei Sándorné anyja Idb Káldy József id [...] Krieger Mihály kerületi másodlelkész tartoita Farkas Gyula Máv föintéző Szentgott hárdon [...]
39. 1929-05-12 / 20. szám
[...] 159 Gyula Virágok tavaszai Vers Farkas Zoltán A keresztes kő csodája [...] Gizella dr Thomay Ernő Jirkovszky Sándorné szül Thomay Minka Thomay Frigyes [...] Gyula és Dezső Hofer László vitéz Répcevölgyi Jolánka unokái Hajas Gyuláné [...] Horváth Teréz menye Gaál Sándor vitéz Répcevölgyi Dénes vejei Hajas Lajos [...]
40. 1929-06-23 / 26. szám
[...] hit Moravcsik Gyuláné Gálya­rab prédikátor Farkas Zoltán Praeludium II A költeménypályázaton [...] bíráló bizottság Dicséretet nyertek Miklós vitéz Fenyőfák legendája Járni tanul a [...] A tündér ajándéka dicséretet nyert vitéz Magassy Sandorne Kapi Vihna Kis pásztor Beliczáné [...] K J Schulek Tibor Rottman Farkas és Zászkaliczky Pál cikkeit Bakó [...]
41. 1930-06-22 / 25. szám
[...] József győri püspöki másodlelkész ÚJDONSÁGOK Vitéz jákfai Gömbös Gyula honvé­delmi minisztert [...] a skótok fukarságáról szóló történeteket Farkas Imre a másik kedvelt költö [...] Sopron Kalmár Lajos Győr Erdős Sándorné Győr Berényi Lajosné Szfvár Kováts [...]
42. 1930-09-14 / 37. szám
[...] lapunk egy buzgó olvasója felső­őri Farkas János földbirtokos A gyászoló család [...] szerint Kovácsics Sán dorné szül Farkas Lidia Farkas Etelka Bögöthy Józsefné szül Farkas Erzsébet úgy a maguk mint [...] hal­nak meg I özv Horváth Sándorné neje Laci és Jolán gyermekei [...]
43. 1930-09-21 / 38. szám
[...] Ludwig Wolff regényét a Smarrát Farkas Imre verse és Kosztolányi Dezső [...] Beled Mayer Károly Sopron Erdős Sándorné Győr 72 72 f Goher [...] moróc dr Kneffel József Túra vitéz Bolla István Győrszabadhegy 1 60 [...]
44. 1931-02-22 / 8. szám
[...] Nagysimonyi Medgyaszay Kornélia Gyulamező Dr Farkas Elemér Sárke resztur Sokoray Miklós [...] Szedenits La­jos Nemeskér özv Nagy Sándorné Ne­meskéri Kiss Lajos Nemeskér Molnár [...] P Rrato will Stefi Szombathely vitéz Draskóczy István Pápa Takács Gyula [...] Pethes Andor Szombathely dr Matolcsy Sándorné Kaposvár Kováts Sándorné Körmend 5 20 5 20 [...]
45. 1931-03-22 / 12. szám
[...] a következő adományok folytak be Farkas József Kemenespálfa Varga Fái Marcalgergelyi [...] Károlyné Szentgotthárd Gazsi Imréné Veszprém vitéz Dávid Andrásné Tokaj 20 20 [...] Pá­pa Nagy István Győr Bejczi Sándorné Körmend Reichert Ede Sárvár Takáts [...] Bakó Béla Felsőrajk 10 P Vitéz Szabó Lajos és Uzsaly István [...]
46. 1931-06-21 / 25. szám
[...] Lenk Zsófia Sopron Cse ke Sándorné Szekszárd özv Kevaló Já nosné [...] Szombat­hely özv Dudás Jánosné Rákospalota vitéz Nagy Lajos Szombathely 22 22 [...] Lajos Meszlen 1 1 P Farkas Sándorné Balatonalmádi ifj Mester házy József [...] Aszód 3 20 P Dr Far­kas Béláné Győr 5 P Özv [...]
47. 1931-07-26 / 30. szám
[...] Viktor Zalaegerszeg Il­lés Gyula Tab vitéz Dávid Andrásné To­kaj Farkas Ferenc Nemesládony Gyu reskó János [...] Szabó József Szom­bathely id Hajba Sándorné Külsővat Bocskay Istvánná Sátoraljaújhely özv [...] Balatonlelle Takács Sánor Kőszeg Erdős Sándorné Győr Kaposi Károly Csurgó Puxbaum [...]
48. 1931-09-06 / 36. szám
[...] püspök urnák Halálozások Özv id Farkas Sán­dorrá sz Turcsik Julia Budapesten [...] Testvérein kívül gyászolja egyjetlen gyermeke Farkas Sándor hír­lapíró a protestáns egyházak [...] Sámuel Magyaróvár 10 fillér Hegedűs Sándorné Szilsárkány özv Lázár Jánosné Sárkeresztur [...] Lajos Szilsárkány Varga Sándor Répcelak vitéz Nagy Lajos Szombathely Kiss Kálmán [...]
49. 1931-12-06 / 49. szám
[...] evan­gélikus ember az emberek között Far­kas Zoltán balassagyarmati s lelkész Az [...] voltak még Demetrovits Mária dr Farkas Béláné Horváth Jolán Ittzés Miháiyné [...] szióról Fodor Kálmán orgonaszólót ját­szott vitéz Tóth Imréné az egyházi ve­gyeskar [...] 10 én elhunyt özv Tóth Sándorné szül Tóth Ilka és az [...]
50. 1932-01-10 / 2. szám
[...] Erzsébet Skribek Erzsébet Manyák Mária Farkas Ilona Bálint Júlia Skribek Mária Vitéz Kató Füri István Pavella János [...] Jucika urle ányt reipécen eljegyezte vitéz Felkay Sándor ágfalvi ev tanító [...] üdvözölte őket Halálozás özv Poszvék Sándorné szül Rupprecht Vilma nyug theol [...] Ostffyasz szonyfa 22 22 fill Farkas István Sopronnémeti 30 fill Tóth [...]
51. 1932-01-17 / 3. szám
[...] Tóth Lajosné Urai ujfalu özv Farkas Györgyné Sopronné meti 20 20 [...] Miskolc Galló István Szombathely Mórotz Sándorné Buda­pest Gologi Istvánné Kiskőrös özv [...] özv Mihátsi Pálné özv Horváth Sándorné Csikor Lajos Celldömök Szilvásy Dénesné [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyomdavállalata Győr [...]
52. 1932-02-14 / 7. szám
[...] ifj Horváth Sándor Lébény dr Farkas Béláné Győr Ozsgány Zsuzsanna Budapest [...] Ben csik Samu Felsöság özv Farkas János­né Bezi Koczor Ferenc Jobaháza [...] lestey László Boba özv Edvy Sándorné Edve dr Horváth Tibor Bük [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyomdavállalata Győr [...]
53. 1932-02-21 / 8. szám
[...] hozsannákat harmonium ki­séret mellett énekelte Farkas Irma ta­nítónő Irásmagyarázatot tartott Síkos [...] Kiss Ir­ma még egy monológot Farkas Irma pe­dig újabb énekeket adott [...] Gézáné Sárvár 5 P Solymossy Sándorné Balatonkenese 2 P ifj Szabó [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyomdavillalata Győr [...]
54. 1932-05-01 / 18. szám
[...] Ambrus Lajosné Páli Jánosné Páli Sándorné ifj Nagy Józsefné Erdélyi József [...] Horváth Gyuláné 40 fill Péczel vitéz Bátor Elemér 5 P Aszód [...] Kocsis Károly 1 özv Erős Sándorné 50 Molnár József 1 Kiss [...] Mihály Győr Kobialka György Dunapentele Farkas Ferenc Sajtoskai özv Kalmár Lászlóné [...]
55. 1932-05-29 / 22. szám
[...] iván 3 P özv Böröczky Sándorné Adásztevel 2 20 P Evang [...] Ferency A Iduskát Dobronyból eljegyezte vitéz P a c s a [...] Fe rencné Dombóvár özv Zámbó Sándor­né Győr 60 60 fill Özv [...] István Bönyrétalap Evang leányegylet Zalagalsa Farkas Lajosné Tárkány Far­kas György né Tárkány Kovács Zoltán [...]
56. 1932-07-17 / 29. szám
[...] Zsigmond Farad özv Fo dór Sándorné Kemenesmagasi özv Nagy Sándorné Meszlen Takács István Mesz len [...] Kiss Sándor Celldömplk özv Szabó Sándor­né Celldömölk Vukán István Szombat­hely Molnár [...] özv Buga Istvánná Tárnokréti özv Farkas Jánosné Bezi 40 40 fi [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk vissza vitéz Szabó és IJzsalv könyvnyomdavállaUU Győr [...]
57. 1933-01-22 / 4. szám
[...] Szombathely 22 22 fill Budai Sándorné Bakonybánk Róth Sándor Kő­szeg 30 [...] Aszód Die­nes Gusztáv Tápiószele Záborszky Sán­dorné Celldömölk Takács József Hegy­falu Posch [...] Zalaegerszeg Szép Mihály Tét özv Farkas Jánosné Bezi Vermes Lajos Komárom [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk yissia Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyorndavállalata Győr [...]
58. 1933-01-29 / 5. szám
[...] Szom­bathely Albert Jánosné Dunaföldvár dr Farkas Béláné Győr Hofbauer Mihály Lajoskomárom [...] Sopron Keres László Ujdombovár dr vitéz Vida Elemérné Komárom özv Magyar [...] Csikor Lajos Celldömölk özv Horváth Sándorné özv Mihátsi Pálné Németh Károly [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyomdavállalata Győr [...]
59. 1933-03-05 / 10. szám
[...] megkétszereződött családi értesítő Halálozás Kiss Sándorné sz Tatai Eszter Beledben 68 [...] fillér Scherer József Szentgotthárd özv Far­kas Győrgyné Sopronnémeti Mód János Beled dr Farkas Elemér Sárkeresztur Andrássy Pálné Diósgyőr [...] Tiszaföldvár Nagy Lajos Alszo por vitéz Dávid Andrásné Tokaj Ráth Emilia [...]
60. 1933-04-02 / 14. szám
[...] Nagy simonyi 10 10 fill Farkas Ferenc Nemesládony Wetzer Irma Szombat­hely Schreiner József Budapest Soly mosy Sándorné Balatonkenese Pongrácz Mihályné Kapolcs Benkö [...] Kiss Sándor Celldömölk özv László Sándorné Celldömölk Somogyi Gábor Celldömölk Kövecses [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyomdavállalata Győr [...]
61. 1933-04-30 / 18. szám
[...] Irma Szombathely Zakóts István Pápa Far­kas Sándorné Balatonalmádi László Ká­roly Jánosháza özv [...] ENNÓ Kéziratokat nem adunk Yissxa Vitéz Szabó és Uzsaly könyrnyomdavillalata Győr [...]
62. 1934-01-07 / 2. szám
[...] a bizottság titkáránál rekla­málható dr vitéz Csia Sándor máv ig főorvos [...] Kiskúnhalas Fleischhacker Istvánná Ajka Forgó Sándorné Dombóvár Hollós Ida Budapest Szekeres [...] özv Pillér Ferencné Szombathely dr Farkas Bé láné Győr dr Kapp [...] Reinhardt Júlia Nagybajom özv Kiss Sándorné Sopronnémeti Novák István Zalatárnok özv [...]
63. 1934-01-21 / 4. szám
[...] Jánosháza Für János Csorna Kelemen Sándorné Celldömölk Szabó János Celldömölk Varga Endre Sárvár dr Farkas Elemér Sárkeresztúr Király Péterné Szombathely [...] Szombathely 22 22 filler Özv Farkas Jánosné Bezi 30 fillér Gúlyás [...] R Nemes Istvánná Pápa dr vitéz Vida nlemérné Pápa Grosz Lajos [...]
64. 1934-04-22 / 17. szám
[...] György Lajoskomá­rom Póczy János Győr Farkas Sándor né Balatonalmádi 20 20 [...] Vönöck Ments Lajos Mesterháza Kovács Sándorné Külsővat Szabados György Tapolca özv [...] Károly Jánosháza Kiss István Pápa vi­téz Szijj Gyula Bakonyszentlászló Sár­kány Tibor [...] ERNŐ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyomdavállalata Győr [...]
65. 1934-06-24 / 26. szám
[...] István Sopronnémeti Erdélyi Sándor öttevény Farkas Szabó Jenő Györszabadhegy Szakács János [...] Klein Ist­ván Mátraderecske özv Eöry Sándorné Farád Bellavits Ilonka Debrecen özv [...] Hoffmann Ernő Pusztavám özv Edvy Sándorné Edve Reinthaller Ernőné Győr Lipták [...] ERNŐ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó é Uzsaly könyvnyomdavállalata Győr [...]
66. 1934-08-05 / 32. szám
HARANG SZÓ lak Bejczy Sándorné Körmend Fodor Ida Bpest özv [...] Puskás Jenő Beled özvi Edvy Sándorné Edve Kovács Ernő Celldömölk Kovács [...] Békéscsaba Kiss Kálmán Szentgotthárd özv Farkas Jánosné Bezi 10 10 fillér [...] ERNŐ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó é Uzsaly könyvnyomdavállaJata üjör [...]
67. 1935-02-03 / 6. szám
[...] Uraiujfalu offert 1 32 P Vitéz Soltai János Szombat­hely 1 40 [...] joskomárom Bukovszky János Sárvár dr Farkas Béláné Győr özv Szenteli Istvánná [...] Leitner Imre Celldömölk özv Tóth Sándorné Pápa özv Somogyi Ist­vánná Sárvár özv Haftl Gyuláné Kisbér dr Farkas Elemér Sárkeresztúr Mester házy Károly [...]
68. 1935-02-17 / 8. szám
[...] Szécsény Huszti Mária Békéscsa­ba özv Farkas Jánosné Bezi Kozma Lajos Börcs [...] Kovács Sándor Kiilsövat özv Mészáros Sándorné Répcelak Balassa Sámuel Csánig 30 [...] ERNŐ Kéziratokat nem adunk vissza vitéz Szabó és Uwaly könyvcyomdavállalat Győr [...]
69. 1935-07-21 / 30. szám
[...] Budapest Hemii Zsigmond Zalaist vánd Farkas Sándorné Balatonalmádi Györkös Sándor Celldömölk Búza János Szentendre özv Kiss Sándorné Sopron németi Janurek György Nagyberény [...] di Sándor Celldömölk özv Vadócz Sán­dorné Celldömölk Fodor Mihály Keme nessömjén [...] özv Rothfuchs Jánosné Tokaj dr vitéz Vida Elemérné R Nemes Ist­vánné [...]
70. 1935-12-01 / 49. szám
[...] D Kapi Béláné D Raffay Sándorné D Geduly Henrikné D Kovács Sándorné és D Kiss Istvánnét választotta [...] Cséry Lajos lelkész tartotta Közremű­ködtek Vitéz Györgyike Laub Margit Békéi Erzsébet [...] Zulauf Henrik lelkész és dr Farkas Mária dia­konissza voltak vendégei kik [...]
71. 1936-04-05 / 15. szám
[...] Kovács Mik lósné Kispéc Varga Sándorné Győr ifj Pethö Ferenc Kemenespálfa [...] Fel­péc Németh Pál Tényöfalu Tollár Sán­dorné Horváth Kálmán Varga Antalné Szőczei [...] Lacsny Dezsüné Győr 32 fill Vitéz Purgl Ödön Tét 34 fill [...] Felpéc Rosta Lajosné Külsővat özv Farkas Kálmánné Lovászpatona özv Szalay Sándorné Győr Csapó Mihály Nádasd özv [...]
72. 1936-04-12 / 16. szám
[...] Szenteh Istvánná Bu­dapest Huszár Odor Sándorné Nagysit ke Berta János Tihany [...] Rákospalota 22 22 fill Özv Far­kas Antalné Körmend Gulyás Lajos Uj [...] Irén Pécel Mes­terházy Jozefa Sopronbánfalva vitéz Polgár Józsefné Kőszeg Vörös Bálintné [...] Szandtner Béla Buda­pest dr Matolcsy Sándorné Kaposvár 5 20 5 20 [...]
73. 1936-05-17 / 21. szám
[...] kellékek beszerzését hatá­rozta el Dr Farkas Gyuláné a kegysze­rek részére takarót [...] Bakos Gyuláné két kehelytakarót Balogh Sándorné két asz­talkendőt Bakos Gyula és [...] Gretzár Margit Nagy Lidia és vitéz L Székely Anna énekhármasa mű­ködött [...]
74. 1936-11-01 / 45. szám
[...] Szkalos Kornél Újpest özv Nagy Sándorné Farád Dr Nagy Benő Buda [...] Zoltán Imola Coriári István Debrecen Farkas Zsófia Csepel Csűri József Sikátor [...] 20 20 fül özv Haán Sándorné Bgyarmat Pie ler Kornélia Sopron [...] Sándor Mesterháza Lendvai Györgyné Celldömölk vitéz Né­meth Sándorné Sopron Púrt Gyula Szombathely Mesterházy [...]
75. 1936-11-29 / 49. szám
[...] Batiz Dénes dr Draskóczy Ist­ván vitéz Farkas Ferenc Hilschef Zol­tán dr Ittzés [...] vegyeskar által előadott szerzeménye Hőgye Sándorné és Tóth István ref lelkész [...] estélyt rendezett Elő­adást tartott Dr Farkas Elemér gyüle­kezeti felügyelő Jézus a [...] Másnap a gyülekezet lelkésze Dr Farkas Elemér felügyelő és Dr Szabó [...]
76. 1937-01-31 / 5. szám
[...] Körmenden volt január 24 én Farkas Szabó András földbirtokos ja­nuár 19 [...] Im­re Szarka János Celldömölk dr vi­téz Vida Elemérné Pápa Rácz Róza [...] id Róth Sándor Kőszeg Bejczi Sándorné Körmend Györgyi Sándor Meszlen 60 [...]
77. 1937-02-21 / 8. szám
[...] bonyhádi gimnáziumi igazgató és neje Farkas Jolán fia február 11 én [...] pengő Dr Jánossy Lajos Sop­ron vitéz Draskóczy István Pápa 5 20 [...] Dankó Sámuel Szarvas özv Varga Sándorné Gy Fekete Sán­dor Fábi István [...]
78. 1937-03-07 / 10. szám
[...] Bolemányi János Kiskőrös 36 fillér Vitéz Polgár Józsefné Kő­szeg Komjáthy János [...] 1 1 P özv Kováts Sándorné Körmend Margócsy Gusztáv Irsa Tóth [...] Ludván János Nagysimonyi özv Böröczky Sándorné Adásztevel özv Kovács Dávidné Pápa [...] Fonyód Nagy Sándor Cell­dömölk özv Farkas Ferencné Nemes­ládony özv Fülöp Istvánná [...]
79. 1938-02-27 / 9. szám
[...] Körmend Kapeller Hem ik Hidas vitéz Bator Eleméi Budapest Späth Gyuláné [...] vi éz Repcevölgyi Dénes Kaposvár vitéz Pe tkó Szandmer Tibor Bábolnapuszta [...] Szil­vágy Dénesné Farád özv Kováts Sándorné Kör­mend Németh Zoltán Budapest Takáts [...] Mezőberény Hajdúk Gyula Borsodnádasd Dr Farkas Béláné Győr Nádorvárosi hívő Győr [...]
80. 1938-03-06 / 10. szám
[...] az Isten áldása Halálozás Németh Sándorné szül Tömböly Terézia a vásárosfalui [...] Pálné Erdőkürt 20 20 fillér Farkas Antal Győrszabadhegy Punr Ede Zalaegerszeg [...] Almásfüzitő Pilisi Pál Albertiirsa Mórotz Sándorné Bpest Pályi Etel Bu­dapest Szinger [...] Ne­mes Istvánná Somogyi József dr vitéz Vida Elemérné Pápa Szakáts Pál [...]
81. 1938-09-11 / 37. szám
[...] Rákospalota Buda Mihályné Molnaszecsőd Bejczy Sándorné Kör­mend Kotsis Sándor Szombathely dr [...] Pécs özv Saly Józsefné Martonvásár vitéz Lenky János Nagy­kőrös özv Szalay [...] Kőszeg Varga Erzsébet Sop­ron özv Farkas Antalné Körmend Mi­hályka László Egyházashetye [...]
82. 1938-12-11 / 50. szám
[...] mű­sort változatossá tette Ávor Margit Farkas Irma és Viszló Gyula szavalata [...] gyülekezetben 9 napos evangélizációt tartott vitéz Sréter Fe­renc bányakerületi missziói lelkész [...] 000 pengős adományá­val özvegy Nyiry Sándorné elhalt szülei emlékére szerzett be [...]
83. 1939-03-12 / 11. szám
[...] a Palatínus család mai fe­je vitéz dr József kir herceg Auguszta [...] Press Service társ cím alatt Farkas Sándor felelős szer­kesztésében s kiadásában [...] és bűnhődés címmel Előadásokat tartot­tak vitéz Balogh Ernő nagygeresdi No vák [...] mutatkozott be az új elnöknő vitéz Csonka Sándorné nemzetes asszony Tóth János h [...]
84. 1940-05-26 / 21. szám
[...] Rohony Pál Bat tonya özv Farkas Antalné Körmend Kovács Ilona Bánszállás [...] Meszlen Sifter István Za­laistvánd Forgó Sándorné Dombóvár özv Zsednai Györgyné Lajoskomárom [...] Lébény özv Né­meth Ferencné Barlahida Farkas Szabó Jenő Győrszabadhegy Czimmerman Gyuláné [...] Győrujfalu Kecskeméti Istvánné Sömjénmihályfa özv vitéz Nagy Jánosné Kispest Netusi Lászlóné [...]
85. 1941-09-28 / 39. szám
[...] körben ezüst­lakodalmát Halálozás özv Kovácsics Sándorné szül felsőeőri Farkas Lidia a Harang­szó hűséges olvasója [...] István Bárso­nyos Novák Elek Kővágóőrs vitéz Sza­bó Zoltánná Nemeskosút Alexa Mária [...] Marcalgergelyi Kecskés Béláné Bu­dapest özv Farkas Antalné Körmend Janurek György Nagyberény [...] István Bethlen puszta özv Benkovits Sándorné Fót Gyurátz Sándor Gyömrő Szilvás [...]
86. 1942-03-22 / 12. szám
[...] 9 15 ig evangélizációt tartottak vitéz Sréter Ferenc lelkész Ágoston Sándor [...] szerepelt a Leányegyesület énekkara Mesterházy Sándorné vezetésével Szák Az ifjúsági egyesület [...] Gyula Matisz Kálmán Hezler Teréz Farkas Lásnló Farkas Feronc Veréb Já­ 96 nos [...]
87. 1942-05-10 / 19. szám
[...] János Lázi puszta özv Kiss Sándorné Sopronnémeti Béres József Szombat­hely Wölfel [...] né Jolsva Dadó Erzsébet Pécs vitéz Baráth Károly Rimaszombat dr Farkas Elemér Sárkeresztúr Nika Józjefné Szombathely [...] Obendorf Henrik Váralja özv Böröczky Sándorné Adásztevel 1 20 1 20 [...] fiúknak lányoknak egyaránt alkalmas ajándék FARKAS Z FOGLYOK ANGYALA A mentő [...]
88. 1942-06-28 / 26. szám
[...] Zoltán egyetemi m tanár és vitéz Sréter Ferenc lelkész tar­tott 13 [...] kassai ev vallástanító lelkész és Farkas Piroska szfőv tanítónő folyó hó [...] templomban házasságot kötöt­tek Halálozás Vida Sándorné sz Németh Karolin a Harangszó [...]
89. 1942-10-04 / 40. szám
[...] Károlyné Boba Litvay Endre Nagykanizsa Farkas Lász lóné Vecsés Bokányi Jenő [...] Meidlinger Mihály Dég özv Kiss Sándorné Szarvaskend Klein István Mátraderecske Inotai [...] Tab özv Fuchs Jánosné Szepetnek vi­téz Szabó Zoltánná Nemeskosuth Far­kas Józsefné Bánréve Benkó András Cserhátsurány [...] Moór Józsefné Répcelak K Tóth Sán­dorné Fót Bulla Dániel Pápa Sipos [...]
90. 1943-11-28 / 48. szám
[...] Vilmos budapesti lelkész és felesége Farkas Judit házas­ságát Isten fiúgyermekkel áldotta [...] özv Emich Jánosné Szabadka Mogyoróssy Sándorné Nagysimonyi Balázs Jánosné Pöstény Zorko [...] láné Bezi Schneider Sárika Győr vitéz Parlagi Károly Kecskemét 2 2 [...] Héjjas Jánosné Orosháza 5 P vitéz Németh Báüntné Vanyola 8 P [...]
91. 1944-06-25 / 26. szám
[...] Beyer Aurél nagyváradi hitoktató lelkész vitéz Molnár János egyházmegyei s lelkész [...] rich Nándorné Szombathely 2 Francsics Sándorné Szombathely 2 Németh Ilonka Szombathely [...] sőt éppen a nyájat pusztító far­kasok pártjára állt Tudva vagy tudat­lanul [...]
92. 1944-10-08 / 41. szám
[...] bevonult Tarján Bé­la délszabolcsi lelkész Vitéz Molnár Já­nos a marosvásárhelyi missziói [...] csákvári egyházközséget má­sodfelügyelőjének nemes nagyjókai Far­kas Jenő ny vezérkari ezredesnek vá­ratlan [...] szertartást Ró­nay B Gyula és vitéz Balogh Ernő lel­kész végezték Dr [...] Sopron Németh Jenő Győr Hargitai Sándorné Gyömrő 2 20 2 20 [...]
93. 1945-02-11 / 6-7. szám
[...] TUD RÓLA Aki tud valamit vitéz Orbán Mihály budapesti Kossuth Lajos [...] Hullmann Sándor rácalmási lakosról továbbá vitéz Sima Károlyné érdi lakosról 1944 [...] László 20 20 fillér Özv Farkas Jánosné Bezi özv Schnei­der Jánosné [...] 9 20 P Özv Eőry Sándorné Tárnokréti özv Pető Jánosné Répcelak [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind