240 találat

Találatok

1. 1954-10-06 / 83. szám
[...] gaz­dagon áradnak a változatok Csongor István meleg hang ján tolmácsolja Kacsó [...] idézi A műsort össze­állító Volly István az egész együttessel összeforrott Szép [...] sajnálja az otthonma radtakat Payer István Anton Pavlovics Csehov ha­lálának ötvenedik [...] fordításában jelent meg Az elbeszéléseket Bozóky Mária illusztrálta Gogol HOLT LELKEK [...]
2. 1966-09-22 / 224. szám
[...] Antal Kutrucz Gyula és Pokomyi István alig két és fél óra [...] éc közgyűlé­sének magyar részvevői dr Bozóky László professzor és Fehér István a Központi Fi­zikai Kutató Intézet [...] vett részt Elő­adást tartott dr Bozóky László professzor is A sugárvédelemmel [...] Antal Mo ravcsik József Perger Ist­ván Boros Anna Borbély János Csonk
3. 1967-06-24 / 147. szám
[...] hallgathattak meg a vizsgabizottság tagjai Bozóky Józsefné körzeti mű­velődési otthon igazgató [...] Módos Gábort az esztergomi Fejér Istvánt s a budapestie­tanára a csoport [...]
4. 1968-02-01 / 26. szám
[...] Dar­vas Iván Deák Sándor Dégi István Györffy György Tol­nai Klári és [...] Tanyavilág ílaj durBihar megye Holakovszky István és Rapcsányi László mű­sora 16 [...] Volgográdi levél Feladó Ka­posi Kis István 17 15 Wiliem Mengelberg vezényel [...] Nemzeti Színház előadása fel­vételről Rendezte Bozóky Ist­ván Péter Jészay László dr Maróti [...]
5. 1971-10-24 / 251. szám
[...] tenni Könnyed hangvételű tanul­ságos munka Bozóky Éva Szülőkhöz szólunk című A [...] emberének életmódját mindennapi elfoglaltságát Skoflek István a neves tatai paleobo tanikus [...] nem méltatták kellő figyelemre Skoflek Istvánnak támadt az az életrevaló ötlete [...] meg is gyorsítja azt Skoflek István egyedülálló paticsvizsgálata nemcsak mint elgondolás [...]
6. 1971-11-28 / 281. szám
[...] jó gyer­mek és testvér CSAPUCHA ISTVÁN váratlanul elhunyt Drága ha­lottunkat 1971 [...] Erika szobrászművész és Nagy B István festőművész kiállítá­sát a tatai intézményben [...] Iskola tanulói a kiállításon Répássy István felvétele Több mint ezer látogatója [...] közreműködik Zsolnai Hédi Gor­don Zsuzsa Bozóky István Te lessy Györgyi Fodor Tamás [...]
7. 1971-12-12 / 293. szám
[...] Budapesti Iro­dalmi Színpad előadása szerep­lők Bozóky István Fodor Tamás Dőry Virág Jelessy [...] Erika szobrászművész éa Nagy B István festőművésJ kiállítása Tata Megyei Művelő­dési [...]
8. 1972-05-04 / 103. szám
[...] rendezett II országos fotókiállításon Huttinger István komáromi fotós Legelő ménes című [...] jelentős nemzetközi ösz szejövetelt dr Bozóky László professzor a kongresszus elnö­ke [...] fővárosi tanács elnökhelyettese és Kovács Ist­ván akadémikus az Eötvös Loránd Fizikai [...]
9. 1972-07-09 / 160. szám
[...] át tudós nótáriusát sőt orvosát Bozóky Mihályt fel­idézni kinek akkori nagy [...] vagy keresztelő úgy­szólván alig volt Bozóky Mi­hály és Paulovics Veronika részvétele [...] József írja nagy életrajzi lexikoná­ban Bozókyról hogy a maga korában kiváló [...] Krónika Dózsa György tetteiről Nemeskürty István aki már felhívta magára a [...]
10. 1972-07-09 / 160. szám
[...] Kovács Márton Sán­ta Máté fia István Bálint György Tóth János Bender István fia Orbán Nimet Já­nos Nimet András fia István Pásztor Lukács Szabó Együd fia [...] éden amelynek irodalom a neve Bozőky Éva Kántor János BANATVIKAG Hogyan [...]
11. 1972-12-03 / 285. szám
[...] I u 1 sz Érdeklődni Bozóky Zoltánná Budapest n Torockő u [...] indítás volt Göröcsre és Nagy Istvánra várt hogy az ellenfél térféléről [...] Szoó őrizte olykor kíméletle­nül Nagy Istvánt sem sokat hagyták cselezgetni így [...] párosították s ennek áldozata Nagy István lett aki megsérült helyét Arany [...]
12. 1972-12-09 / 290. szám
[...] engedéllyel és anyaggal Érdeklődni Suszter Ist­ván Tata II Bartók B u [...] I u 1 sz Érdeklődni Bozóky Zoltánné Budapest II Torockó u [...] az hígítás lenne Hömöst rei István a környei férficsa­pat edzője kritikus [...] csapat tagjai Szilágyi Imre Lázár István Rab István Juhász Zoltán Sebők László Geletey [...]
13. 1973-01-07 / 5. szám
[...] Emil Major Tamás Baracsi Ferenc Bozóky István Dőry Virág Mikes Lilla Szentpál [...]
14. 1973-02-11 / 35. szám
[...] elnökségének képvise­lői adták át Czibula István­nak a volt TMDB elnökének Jankovszki [...] Major Tamás Ba racsi Ferenc Bozóky István Dó ry Virág Mikes Lilla [...]
15. 1973-05-20 / 116. szám
[...] A Harmadik nekifutás hőse Jakus István a Kismotorgyár vezérigazgatója mert több [...] A munkások A főszereplő Avar István A három film tulajdonkép­pen más [...] is szólongat és kérdez Regős István FELSZ E A fekete varjak [...] majd erről ne vágjunk eléjük Bozóky Éva KOLLÄR GYÖRGY NAGYLÓCI HAZAK [...]
16. 1973-08-16 / 191. szám
[...] Virágzó kaktuszok Fotó Jusztin FEKETE ISTVÁN EMLÉKSZOBA Az ajkai művelődési köz­pontban emlékszobát rendez­nek be Fekete István hagyaté­kából A népszerű író aki [...] is érdeklődtek ÜJ UTCANEVEK PILISMARÓTON Bozóky Mihályról a község nótáriusáról a [...]
17. 1973-08-26 / 199. szám
[...] nép A régésznek készülő Igaz István a tárgyi gyűjtőkhöz csatlakozott Nomen [...] Márpedig mindez a jö­vőért történik Bozóky Éva A lig érkeztek meg [...]
18. 1973-09-16 / 217. szám
[...] órakeretben való megrendezése túlságosan költséges Bozóky Éva Hétfőn este minnanyi unkat [...] Bánffy György Csernuss Mariann Kovács István Su rányi Ibolya tehát neves [...] és Ko­márom megye részvételével Kiss István a megyei tanács elnöke mond megnyitót az előadó Kondor Istvánná az MM Könyvtárügyi Osztályá­nak vezetője [...]
19. 1973-10-27 / 252. szám
[...] az alábbiak nyer­tek könyvjutalmat Mozsár Istvánná Tatabánya 1 Tán­csics út KPM [...] A színház előadóművészei többek közt Bozóky István Tory Vi­rág Gobbi Hilda Gordon [...]
20. 1973-10-30 / 254. szám
[...] Buda­pesten Mesterházi Lajoj volt akit Bozóky István az összeállítás rendezője szemé­lyesített meg [...] 14 00 Dávid Gyula Raics Ist­ván Égő szavakkal kantáta 14 06 [...]
21. 1974-06-09 / 133. szám
[...] hallot­tunk annak kötetét is kézbe­vesszük Bozóky Éra Muzsikusok kultusza Komputer doktor [...] Galéria kapujának elkészítése Képünkön Gudricza István barokk tükröt farag MTI Fotó [...]
22. 1974-10-18 / 244. szám
[...] legjob­bak Kovács Apollónia és Horváth István megjelenése óta futótűzként elterjedtek a [...] az em­ber szinonimája a remény Bozóky Éva Lapzártakor érkezett A Magyar [...]
23. 1975-01-14 / 11. szám
[...] és ápolja felejthe­tetlen példamutató emlékét Bozóky Éva Radio­es tv müsor KOSSUTH [...] Árié Jászai László és Szűcs István kitűnően oldották meg a kü­lönböző [...]
24. 1975-04-20 / 92. szám
[...] mandátu­mot kapott Komárom megyé­ben Dobi István dr Beresz tóczy Miklós Hodek [...] NAPSÜTÉSBEN Fotó CTK MTI KS Bozóky Éva Egy New York i [...]
25. 1975-06-06 / 131. szám
[...] Ludwig énekel 11 49 Fenyő István könyvszem­léje 12 35 Tánczenei koktél [...] népe megújulásában és Európa jövőjében Bozóky Éva A Jelenkor új száma [...] Galambost László Lo­vász Pál Pákolitz István Ta káts Gyula és Weöres [...]
26. 1975-07-27 / 175. szám
[...] ez már őróla fog vallani Bozóky Éva Szilágy Júlia Filcbábúk kialakítása [...] megyei tanács elnöke dr Kiss István az Előszóban ta­lálóan fogalmazta meg [...] Józsefet Kántor Ferencet és Szabó Istvánt akik 5 napig ismerkedtek a [...]
27. 1975-08-12 / 188. szám
[...] eddig még kimaradtak belőle Mátyás István Az olvasás iskolája Néhány jó [...] örök barátaink mindig jelen vannak Bozóky Éva Hz ön diákja Pocangó [...] tó szemlélőjét Nemzeti Galéria Boldizsár István 1897 Földvári kikötője a vihar [...]
28. 1975-08-31 / 204. szám
[...] festőnö vendékénék Egy darabig Csók István növendéke Is volt Ejnye Vörös [...] és szépség föltételezik egymást Vége Bozóky Sva
29. 1975-09-07 / 210. szám
[...] büszke halálú dáliák Szekszárdi Molnár István Ufm itthon Elet de jó [...] hogy az hűségesen megüljön telked­ben Bozóky Éva Á páciens szélesre tárta [...]
30. 1976-07-04 / 157. szám
[...] egyik legrégebbi és leg­következetesebb művelőjéről Bozóky Mária írt tanulmányt Az ismert [...] tömörségével költőiséggel jellemezhető rajzait Solymár István elemzi Egyebek között megállapítja hogy [...]
31. 1977-12-06 / 286. szám
[...] négyszögöl telek Ér­deklődni lehet Simonek István­nál Kesztölc Cseresznyés hát 22 4860 [...] saroktelek építési engedéllyel el­adó Cím Bozoky Budapest 1026 II To rockó [...]
32. 1978-05-07 / 106. szám
[...] János professzor a nyelvészetről Hermann István a filozófiáról Egyik este írók [...] és a város fejlesztése érdekében Bozóky Éva A szobor Pápán Uj [...]
33. 1978-09-13 / 216. szám
[...] Genet Cselédek című darabja lglódi István rendezésében A Várszínházban Brecht Egy [...] da­rabban Tör öcsik Mari lglódi István Jordán Tamás Jobba Gabi Tolnai [...] A vágy villamosa című színmű­vét Bozóky István rendezi A szerenlők közt találjuk [...] Tanay Bella Hor­váth Ibolya Hall István Mes­ter János nevét Szeptember 30 [...]
34. 1978-10-22 / 250. szám
[...] utolsó napjaiban be­mutatott Legato Gaál István filmje A már szoborrá maga­sodott [...] a vilá­got térben és időben Bozóky Sva MARTYN FERENC KIÁLLÍTÁSÁRÓL EGYMÁS [...]
35. 1978-12-16 / 296. szám
[...] saroktelek építési engedéllyel el­adó Cím Bozóky Budapest II Torockó utca 1026 [...] Győr Röppentyű u 16 Kiss István 6975 Skoda 1000 MB alkatrészenként [...] e felírat tű­nődöm de Kecskés Istvánná Edit nővér már be is [...]
36. 1979-05-29 / 123. szám
[...] Orfeus 79 Sz 2 MŰSOR Bozóky Mihály emlékezete A komáromi születésű [...] 8 i et jelöli meg Bozóky Mi­hály halálozási évének és utána [...] alakja halálának 150 évfordu­lója alkalmából Bozóky Mi­hály ugyanis 1829 ben hunyt [...] kán Péter Pásztor Erzsi Avar István Raffai Sarolta írónő így vall [...]
37. 1979-06-23 / 145. szám
[...] te­lek építési engedéllyel eladó Cím Bozoky Zoltánné Budapest II Torockó út [...] szombat vasár­nap Környebánya 83 Horváth István 4129 Vadonatúj Java Musztáng kis­motor [...]
38. 1979-07-29 / 176. szám
[...] iránt is És nemcsak nyá­ron Bozóky Éva Károly Isten kegyelmé­ből Magyarország [...] vá­rosbeli adófizetőket is bizo­nyos Péter Istvánnal és Nagy Ambrussal kezdve és [...]
39. 1979-08-25 / 198. szám
[...] telek építési engedéllyel el­adó Cím Bozóky 1026 Budapest II Torockó u [...] eladó Víz villany van Ér­deklődni István József Tata I Nagykei t [...]
40. 1979-11-03 / 258. szám
[...] rész szántó Érdeklődni lehet Horváth István Tata I Április 4 tér [...] engedéllyel tanácsház kö­zelében eladó Cím Bozóky Buda­pest II Torockó u 3 [...] nélkül el­eladó Érdeklődni lehet Horváth István Tata I Április 4 tér [...]
41. 1980-01-12 / 9. szám
[...] bíró ág elé E ös Istvánná született Kecskés M na 25 [...] is tanácsház közelében eladó Ér­deklődni Bozóky 1026 Budapest II Torookó u [...] Érdeklődni lehet 17 órától Kalló István Tatabá­nya V Mártírok u 5 [...]
42. 1980-02-20 / 42. szám
[...] Komárom Jókai g III Michl István Tata Eötvös g l A [...] ültette tele­vízióra A főbb szerepekben Bozóky Istvánt Bordán Irént Bencze Ferencet láthatjuk [...] Gál völgyi János és Mikó István lesz a főszereplő látsszunk bábszínházát [...] sajtot című bábjátékát és Csukás István Süsü a sárkány című báb­filmjének [...]
43. 1980-02-24 / 46. szám
[...] másnál úgysem válik be Be­nedek István írja valahol hogy a házassággal [...] Lópatákkal tamtamolni szárnyas lovat lovagolni Bozóky Éva Az öregek helye a [...]
44. 1980-04-03 / 79. szám
[...] Jászai Mari díjas színművészének Avar Istvánnak a Nemzeti Színház K ssuth díjas színművészének Ba­logh István Munkácsy díjas gra­fikusművésznek Bék s [...] Együttes Liszt Ferenc dijas vezetője Bozóky Ist vánné Barta Mária a [...] a gond a tennivaló Dárdai Ist­ván és Szalai Györgyi új film­je [...]
45. 1980-08-24 / 198. szám
[...] ajánlatos Horváth Mihály Buda házi István Szél nótázík Szél korbácsol por [...] elkeseredett ember őket átkozza majd Bozóky Éva Összhang a táplálkozásban Ételeinknek [...]
46. 1980-08-31 / 204. szám
[...] Szabó Sándor Szirtes Ádám Sztankay István E he­venyészett névsorban nincse­nek benne [...] ál­lamosítást követő időkben Agárdi Gábor Bozóky István Dobos Ildikó Ditrói Ilona Ga­lambos [...]
47. 1981-10-18 / 245. szám
[...] Jakab szerepében a pá­lyakezdő Dégi Istvánnal a Miskolci Nemzeti Színház Arturó [...] bronztükreivel méltó otthona lehet a Bozóky István vezette társulatnak m ely azzal [...] legmesszibb me­gyét többek között Holt István Bárány Frigyes Vitai András Hercegh [...] régi megye­székhelyen Vörösmarty drámai költeményét Bozóky István a Búbos vitézt Balázs Adám [...]
48. 1982-05-11 / 108. szám
[...] Érdek­lődni lehet Szentgyörgvmező Dr Kartali István u 14 alatt 3824 Esztergomban [...] kis ház lakottan eladó Érdeklődni Bo­zóky Budapest II Torockó u 3 [...] férj édesapa és nagyapa KROMPÄK ISTVÁN Tatabánya Cementgyár dolgozója 50 éves [...]
49. 1982-06-05 / 130. szám
[...] életünkről Válasz egy kritikára Bondor István Lev Tolsztoj Képzőművészeti életünk­ről a [...] szakírók szólaltak meg Ezúttal Bondor István levelét ad­juk közre amelyet Wehner [...] és Tündéjét a szín­ház igazgatója Bozöky Ist­ván állította színpadra A pécsi Nemzeti [...] Szin váz ba n Cswrka Ist­ván már házi szerzőnek számít ecutted [...]
50. 1982-06-18 / 141. szám
[...] Ism Sz 21 35 Császár István Az ember ezzel a nagy [...] Flóra Máthé Erzsi Szekeres Ilona Bozóky Ist­ván Képessy József Lóránd Hanna Danesházy [...]
51. 1982-09-21 / 221. szám
[...] Kern András két Fabriczy ját Bozóky Istvánt s másokat Örkény Glóriájá nak [...] is megszólalt keveset mondott Iglódi Ist­ván főrendező viszont pontosan meghatározta hogy [...] munkájáról idő­szerű feladatairól Nagy B István a Magyar Képzőművészek Szövetsége te­rületi [...]
52. 1983-08-27 / 202. szám
[...] állomásai i Papp Oszkár Boldizsár Ist­ván Perez János Mácsai Ist­ván Gráber Margit Kökas Ignác Bényi [...] szobrásznő művészetét az ér­dekes albumban Bozóky Má­ria elemzi értőn és tájéko­zottam [...] az 1930 ban született Csík Istvánt mutatja be A festő a [...] reprodukciók E kettős való­ság Csík István képi és gon­dolati világában sajátos [...]
53. 1984-09-22 / 223. szám
[...] a területet Je­lenleg dr Horváth István múzeumigazgató régész ve­zetésével folyik itt [...] hat nyelven beszélő és író Bozóky em berszeretetére és szívjósá­gára jellemző [...] fordító és kiadó jó hírű Bozóky Mihály ne­vét veszi föl a [...] mai pilisma róti emberek Mészáros István DCMjQOZÓK 1984 szeptember 22 szombat [...]
54. 1985-07-09 / 159. szám
[...] vonatkozik Lend vay Ferencre és Bozóky Istvánra is akik arra biztat­tak hogy [...] Várkonyi Zoltánról Apáthy Imréről Egri Istvánról Ka­zimir Károlyról akivel ti­zenhárom évig [...]
55. 1986-05-04 / 103. szám
[...] 1911 május 4 én született Bozóky László fizikus radiológus aka­démikus Kutatási [...] Me­gyei Tanácsának titkárát és Kiss István I országgyűlési képviselőt Ravasz Éva [...]
56. 1987-04-25 / 97. szám
[...] 1986 évi eredményei ELHUNYT Pálos István se­gédpüspök az Esztergomi Pap­nevelő Intézet [...] épülő égetőmű környe­zetvédelmi kérdései HORVÁTH Istvánnak az MSZMP KB titkárának látoga­tása [...] 76 sz 3 1 BENEDEK István Gábor Job­bító szigorúság Népszabad­ság 76 [...] 1 Komárom megyei vonatko­zásokkal MŰVELŐDÉS BOZÓKY Margit Komárom megye földrajzi nevei [...]
57. 1988-07-16 / 169. szám
[...] Nemzeti Mú­zeum alapját képezték Széchenyi István gróf Nagy cenket és Kiscenket [...] egységes klasszicista hom­lokzatot kapott Széchenyi István Hild Ferdinánd ugyancsak soproni építész­szel [...] szolgálták a család kényel­mét Széchenyi István kas­télyának sorsa 1945 elején a [...] szálló és a különterem fa­lait Bozóky Mária festő­művész akvarelljei díszí­tik ihletőjük [...]
58. 1988-09-13 / 219. szám
[...] is egy külön fejezet Nemere István Titkok könyve és Üj titkok [...] János Nagy László és Örkény István Olvashatunk Gergely Mi­hály László Gyula [...] megszólalnak mások is például Volly István népdalkutató vagy Bozóky Mária műkritikus Folytathatnánk a sort [...] négyen szoronganak Valamennyien a Dobi István Gyermekvárosból jöt­tünk mondja a 7 [...]
59. 1990-03-15 / 64. szám
[...] Szíriház Jászai Mari díjas színművésze Bozóky István nyugalmazott színész rende­ző Böszörményi Géza [...]
60. 1992-02-01 / 27. szám
[...] Gábor Löte Attila Sára Ber­nadett Bozóky István Ka­utczky József Rendezte Makk Károly [...]
61. 1992-02-03 / 28. szám
[...] Gábor Löte Attila Sára Bernadett Bozóky István Kauteky József Haladó NÉMET nyelv [...] or­szágos kongresszusának Ezt követően Járóka István a polgár mesteri hivatal etnikai [...] a tagságtól ügyvezető elnök Járóka István ügyvezető titkár Rigó Szilveszter vezetőségi [...] András és Petrik Edit fia István Almásfüzitő Kecs­kés József és Takács [...]
62. 1992-02-06 / 31. szám
[...] buliba Schup panzigh a villanyszerelő Bozóky István szerencsére nem szereti a szobrászt [...] rendezett amelynek kitűnő díszletei Szlávik István tervezte egyként szolgálták Tenessee Williams [...]
63. 1992-05-18 / 116. szám
[...] egész nap Esztergom Kertváros Dobó István u 17 Vargesztesen 720 négyszögöl [...] GÁBOR LŐTE ATTILA SÁRA BERNADETT BOZOKY ISTVÁN és KAUTZKY JÓZSEF 2345 FIAT [...]
64. 1992-05-23 / 121. szám
[...] Gábor Lőte Attila Sára Bernadett Bozóky Ist­ván Kautzky József Ren­dezte Makk Károly [...]
65. 1993-03-13 / 61. szám
[...] 30 kor kezdődik A találkozót Bozóky játékvezető dirigálja partjel­zői Fazekas és [...] a Bányász focis­tái Reszeli Soós István vezetőedző a második Sikesdi Gábor [...] érthetően elégedetten nyilat­kozott Reszeli Soós István Jól esik az elismerés Dorogon [...] Dorogon nincs sérült Reszeli Soós Istvánnak kellemes gondjai vannak A várható [...]
66. 1993-05-29 / 124. szám
[...] Márta Bognár Ró­zsa Bognár Erzsébet Bozóky Éva Császár Margit Demeter Teréz [...] Viktória a 7 tanára Kovács István Az anyanyelvi verse­nyeken Hites Sándor [...] hh a halál helye Bakó István sz é 1924 lak­cím Hősök [...] Tóváros Don kanyar ti­zedes Csicsai István hh Né­metország Csirke János sz [...]
67. 1993-09-06 / 207. szám
[...] 00 Hírek 18 05 Koloss István orgonaverse­nye 19 05 Az emberiség [...] Székesfehérvár 3000 néző V dr Bozóky Gólszerzők Németh 37 Horváth F [...]
68. 1993-10-25 / 248. szám
[...] Aranyos Siófok 3000 néző v Bozóky gólszerzők Pervusin 89 p il­letve [...] A névsor Végh Zoltán Brockhauser István kapusok Puglits Gábor Mracskó Mi­hály [...] Klausz László Hámori Ferenc Vincze István mezőnyjátékosok Sorsoltak az MK ban [...]
69. 1994-02-11 / 35. szám
[...] epizód főszereplői Andai Györgyi és Bozóky István KEDD 22 05 Téli olimpia [...]
70. 1994-06-13 / 137. szám
[...] Biskei Papp kapus Edző Vojvoda István Gól emberelőnyből 8 7 il­letve [...] be a felnőtt együttesben Vojvoda István edző az öröm pillanataiban Az [...] Vezette Puhl 9 Márton dr Bozoky Gólszerző Braun a 22 Vincze [...] reklámvezető VIDA LÁSZLÓ Szerkesztő PRUZSINA ISTVÁN CSABA Telefon és fax 34 [...]
71. 1995-10-12 / 240. szám
[...] világcsúcsa Izgatott tömeg várta Juhász Istvánt a magassági motorozás újdonsült világcsúcstartóját [...] a nyomtatók széles skálájával Lakatos István a cég ügyve­zető igazgatója lapunk [...] üzemeltetési költségből fedezhető mondotta Lakatos István Az újdonságokról szólva kiemelte a [...] című sorozatot A vendég ezúttal Bozóky Éva újságíró volt akivel az [...]
72. 1995-10-19 / 246. szám
[...] illeti Egyébiránt az úriembert Tóth Ist­vánnak hívják Esztergom Kertvárosból Basaharcról érke­zett [...] szerzett fotó jusztin Kávéházi beszélgetés Bozóky Évával Tatán Börtönben ültek a [...] tatai Kávé­házi beszélgetések című sorozatban Bozóky Éva új­ságíró akinek férjét a [...] az oroszlányi Bányász Klubban Kovács Ist­ván a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének városi [...]
73. 1996-01-29 / 24. szám
[...] táblán a két polgármester Radovics István és Farda László játszott Tárkány [...] általá­nos iskola áprilisban kiállítást készít Bozóky Mihály mun­kásságáról és a község [...] elevenítik fel majd szerveznek Szent István napi ünnepséget is Szeptember 15 [...]
74. 1996-05-09 / 110. szám
[...] a napon halt meg Wályi István református prédikátor 1756 tól haláláig [...] meg az odaadó munkát Bujdosó István létesítményi tűzoltóparancs­noknak Tóth Sándor Kádár [...] és Speciális Szakiskolában Az intézmény Bozóky Mihály nevét veszi fel Az [...] Drága takarékosság A közelmúltban Bunda Ist­ván az Északdunántúli Vízmű Rt műszaki [...]
75. 1996-05-14 / 114. szám
[...] án 7 20 óráig Tóth István emléksportna pot rendeznek A dzsúdó [...] Május 18 án 15 órakor Bozóky Mihály emléktáblá­ját aVatják Pilismaróton az [...]
76. 1996-05-18 / 118. szám
[...] A nyergesújfalui 906 számú Szent István király cserkész csapat kiscserkész és [...] iskolában nagyszabású ünnepség keretében megemlé­keznek Bozóky Mihályról az is­kola egyik első [...]
77. 1996-05-18 / 118. szám
[...] 24 Óra Kultúra 7 oldal Bozóky Mihály néptanító a község szolgálatában [...] iskolamestert bízták meg az oktatással Bo­zóky a lakásán tovább foglalko­zott a [...] Hersze című munkája 1804 ben Bozóky Mihály Eszter­gomban végezte az alapis­kolát [...] a kenyerüket A rendező Pinczés István va­lósággal csodát művelt Nem hittem [...]
78. 1996-05-20 / 119. szám
[...] A nyergesújfalui 906 számú Szent István Király Cserkészcsapat tagjai és a [...] a cserkészeket ünnepi be­szédében Ridly István csa­patparancsnok Bozóky Mihály nevét vette fel az [...] lakossága a tanítók tanárok diákok Bozóky Mihály márványtáblájánál névadó ünnepséget tartottak [...] szakiskola 1996 szeptemberi hatállyal felveszi Bozóky Mihály iskolamester nevét kezdte beszédét [...]
79. 1997-03-17 / 63. szám
[...] néző Vezette Puhl Hamar dr Bozóky Ferencváros Szeiler Korol Nyilas Hrutka [...] Szekeres Baranyi Jakab Edző Varga István Csere Bereczki helyett Petrók a [...] Fehér Király E Edző Mihalecz István Ecker Stadler Nagy Károly Resko [...] Farkas Jaszinszkij Hetesl Edző Sándor István Csere Neudl G helyett Baumgartner [...]
80. 1997-04-01 / 75. szám
[...] meg is érkezett a tavasz Bozóky István meteorológus szerint április első hetében [...] a Körúton A budapesti Szent István körút és Honvéd utca sarkán [...]
81. 1997-07-31 / 177. szám
[...] szalonzenekara a lát­ványtervező Mihály Béla Bozóky akadémia Dömös A Pro Musica [...] a Kecskés együttes szervezésé­ben zajló Bozóky Mihály Nyári Akadémia keresztény fiata­lok [...] egyedül Madari Fe­renc polgármester Bogáth Ist­ván alpolgármester és felesége Baumann Ferenc [...] ott a két oktató Hegyesi István és felesége Ma­rika mindketten az [...]
82. 1997-08-11 / 186. szám
[...] 3000 néző vezette Szökrény dr Bozóky Gyarmati Dorogi SE Belányi Faragó [...] lé­pett a Németországba tartó Bodnár István aki elképzel­hető hogy a pénteki [...]
83. 1997-08-13 / 188. szám
[...] Tájoló Tanulni hívnak Pilismarót A Bozóky Mi­hály Általános Iskola és Me­zőgazdasági [...] N emrégiben jelent meg Nemere István Kiált a csönd című regénye [...] Cselenyák Imre Szív küldi Gaál Istvánnak Héregre Öröm­mel tudatjuk hogy a [...] gyerek a beosztottam kádár Nemere István Szabadok szerelme 32 T ina [...]
84. 1997-09-06 / 208. szám
[...] nyi Sztrehó Hajdú Cserék dr Bozóky Horváth A Csorba Ákos Csapatve­zető [...] Varga Murai Berkics Edző Sándor István Góllövők Berkics és Mu­rai Női [...] Horváth M Edző Bart a István Esztergom Körmöczi B Kertész 15 [...] 1 Gép 1 Edzők Éber István Henger István Férficsoport KAC P szentlőrinc SE [...]
85. 1997-10-29 / 252. szám
[...] alapuló hosszú távú előrejelzés is Bozóky Ist­ván meteorológus szerint no­vember a szokottnál [...] frakció­vezető helyettese és Szent Iványi István az SZDSZ frakcióvezetője Pusztai 56 [...]
86. 1997-11-05 / 258. szám
[...] a közismert jogász Nehéz Pozsony István Március 15 e óta nyilvánvaló [...] a rendőrtársaik ellen irá­nyuló erőszaknak Bozóky András politológus úgy véli a [...]
87. 1998-06-08 / 132. szám
[...] a helyi Tó­csárda tulajdonosa Fazekas Ist­vánnak Ógyalla a torna gólki­rályának egy [...] 500 néző Vezette Heibl dr Bozóky Szabó R Komárom Mázi Pálfi [...]
88. 1998-12-03 / 283. szám
[...] sokkal illessenek közölte tegnap Csurka István A MIÉP elnöke szerint az [...] kapcsán Bo zóky András politológus Bozóky szerint a koalíció akkor rúgta [...] bom­bák szikráivá válhatnak tette hozzá Bozóky simonffy takács Fejlődő közigazgatási rendszer [...] ellen­zékkel konszenzusban kíván megvalósítani Balsay István a Miniszter elnöki Hivatal politikai [...]
89. 1998-12-07 / 286. szám
[...] tag dr Vass Géza dr Bozóky Imre és Nagy Miklós lemondott [...] amatőrök­kel való együttműködésre is Csejtei István Férfi asztalitenisz NB I Női [...] Pusztai Zöld Gép Edzők Éber Ist­ván Henger István Nagy havazás nehezítette a közlekedést [...]
90. 1999-02-02 / 27. szám
[...] részére hir­deti meg az Örkény István Drámaírói Ösztöndíjra kiírt pá­lyázatot a [...] megszűn­tek a meteorológiai jellegű problémák Bozóky István meteorológus azonban tudományosan közelít a [...]
91. 1999-08-10 / 185. szám
[...] vállalkozó Soltész Attila vállalkozó Bebesi István vállalkozó Kosa Zsuzsa előadóművész ifj [...] képző Iskola Tata 27 Kultsár István Ügyv Gazd Szakk Komárom 8 [...] Gimn és Szakközép Oroszlány 9 Bozóky M Ált Isk és Mg [...] Tatabánya Tatabánya 6 asztalos Szappanos Istvánná cukrász Szlovák Andrea 11 Rabóczky [...]
92. 1999-08-10 / 185. szám
[...] dr Mezey György és dr Bozóky Imre a nagy esélyes Miért [...] mellett Bagó Iván dr Gergely István dr Illés Mária és Szűcs [...]
93. 1999-09-23 / 222. szám
[...] Dr Mezey György és Dr Bozóky Imre egyformán esélyes az elnöki [...] a hír hogy Mezey visszalép Bozókyn kí­vül nem tudok mást elképzelni [...] elnök mene­dzser típusú lenne Dr Bozóky és Dr Mezey alkalmasak a [...] utánpótlásnak min­den segítséget megadok Csejtei István A 24 Óra is köszöntötte [...]
94. 1999-09-27 / 225. szám
[...] ovagavató a főszékesegyházban I Dr Bozóky Imre az MLSZ új elnöke [...] szavazatot kapott elnökjelölt között Dr Bozókyra 62 en a korábbi MLSZ [...] FTC elnökeként ő leg­szívesebben dr Bozókyt látná az MLSZ elnöki székében [...] akit senki sem kifogásol Árvái István Lázongó kertész Rebellischer Gärtner Jardinier [...]
95. 1999-09-27 / 225. szám
[...] Simon Tamás Alcsútdoboz 2 Abrahám István Alcsútdoboz 1984 1981 1 Szatmári [...] sikerhez Kettős tatabányai győzelem Dr Bozóky az MLSZ új elnöke Nincs [...] labdarúgásunk sorrendben 28 elnökét Dr Bozóky Imrére esett a választás me­gyénkből [...] Mihály Töröcsik Kőszegi Edzők Géber István Henger István Bizakodással jó hangulatban utaztak az [...]
96. 1999-10-08 / 235. szám
[...] Gera Sándor Juhász Sándor Turbuk István és Heckenberger Aliz kor­osztályukban az [...] Bp Postás csapatához utazik Henger István edző elmondta Minárovicsné Füsi sérültek [...] kedden A magyar delegáció tagja Bozóky Imre az MLSZ nemrégiben megválasztott [...]
97. 1999-10-20 / 245. szám
[...] legyen Az MLSZ elnöke dr Bozóky Imre is remek ötletnek tartotta [...] szerint Zatykó János és Pásztor István a két város pol­gármestere végezné [...] Előzetesen nevez­ni és érdeklődni Kisvárdai István­nál lehet a 06 20 9394 [...]
98. 2000-02-21 / 43. szám
[...] ilyen jól a verseny Kisvárdai István edző szerint Két másik magyar [...] 1 Kusicza 1 Edző Gyurkovics István Komárom Csordás G Beke 4 [...] egészen kiváló eredmények is Dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke is [...] el­nökségi tagoknak Koller Józsefet Hock Istvánt és Viola Ferencet vá­lasztották A [...]
99. 2000-02-23 / 45. szám
[...] futballoztak A mérkőzést megte­kintette dr Bozóky Imre az MLSZ elnö­ke és [...] Major Gergő Lovranits Mar­cell Frank István Férfi teke NB III Csorna [...] pontot A második párban Jáger István 343 fa és Juhász Imre [...] Bon Bon együttes és Éles István humo­rista Jegyeket a 34 323 [...]
100. 2000-03-11 / 60. szám
[...] Mihályné 2 Pásztói Balázs Pilismarót Bozóky Mihály Álta­lános Iskola és Mezőgazdasági [...] 2 Hermann Gábor Baj Szent István Általános Iskola Hor­nok Terézia 3 [...]