3. oldal, 240 találat (0,054 másodperc)

Találatok

101. 2003-11-25 / 274. szám
[...] komáromi Czibor Zol­tánról is Dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke kije­lentette [...] tanúsítványt vette át dr Horváth István vezérigazgató Tatabánya A rendkívüli közgyűlésen [...] között nyújtotta át dr Horváth Istvánnak a Vértes Volán vezérigazgatójának A [...] rendszer emelte ki dr Hor­váth István Az elért eredmé­nyekhez a teljes [...]
102. 2005-03-12 / 60. szám
[...] közös és elismert fóruma VARGA ISTVÁN az erődöt üze­meltető kht ügyvezető [...] Erzsé­bet 3 Fümstáhl Gergely Pilis­marót Bozóky Dávid Éva A 7 osztályosoknál [...] 3 Jákfalvi László Esz­tergom Szent István dr Vág völgyi Károly A [...] 1 Bálint Dániel Esztergom Szent István Nagy László 2 Héricz Dalma [...]
103. 2008-08-29 / 202. szám
[...] Intézményfenntartó Társulás a Gróf Széchenyi István Általános Iskola fej­lesztésére fordít ebből [...] A pilismaróti önkormányzat a helybéli Bozóky Mihály Általános Iskolára költhet körülbelül [...]
104. 2006-03-23 / 69 szám
[...] a ter­vek szerint részt vesz Bozóky András kulturális miniszter is Négy [...] so­rolta az elválás okait Horváth István a csoport vezetője Az együttes [...] nagy múltú ren­dezvény sorsa Horváth István erre még nem tud válaszolni [...]
105. 2009-09-21 / 221. szám
[...] alapítvány munkatársa A helyieket Hegyi István Pap Ferencné Zdosek Sándorné De [...] Ferencné G Szabó Mihályné Kovács Istvánná Bárdi Zoltán Hordós István Ne­mes Attila és aljegyzőként dr [...] képbe került szer­Ötletelés közben Hegyi István Pap Ferencné és Zdosek Sándorné [...] az órarend szerinti munka a Bozóky Mihály Álta­lános Iskolában Az elhúzódó [...]
106. 2010-09-16 / 216. szám
[...] díjak befagyasztásához szük­séges megegyezés Landorn István tatabánya Schmidt Csaba em­lékeztetett arra [...] első hetében megtartott témahétnek a Bozóky Mihály Általános Iskolában A szakmai [...]
107. 2005-01-05 / 3. szám
[...] Tata Az Esztergomban élő Bara­nya István az edzőképző inté­zet igazgatója elmondta [...] megfogal­mazására a felvetések megvita­tására Baranyai Istvántól megtud­tuk azt is a második [...] péntek 14 óra Megnyitó dr Bozóky Imre MLSZ elnöke és dr [...]
108. 2014-07-17 / 165. szám
[...] önkormányzat visszakapaszkodott stabilizált modernizált Pergel István településvezető okkal büszke a közelmúltban [...] pályázik rendületlenül Barlangi Gergő Pergel István a választói aka­rat eredményeképp 2010 [...] be ró­la a polgármester Pergel Ist­ván elmondása szerint az em­lítetteknél egy [...] legutóbb az első ötvenbe bekerülő Bozóky Mi­hály Általános Iskola kívül be [...]
109. 2011-07-27 / 174. szám
[...] pilismarót Csütörtökön tartja a pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola az informatikai [...] A történelmi visszatekintés a Szent István lejtakna felújított be­járata előtt folytatódott [...] szalaggal díszített szirmok A Szent István akna A XTV es Szent István ak­na 1937 ben kezdett működ­ni [...]
110. 1996-05-18 / 118. szám
[...] A nyergesújfalui 906 számú Szent István király cserkész csapat kiscserkész és [...] iskolában nagyszabású ünnepség keretében megemlé­keznek Bozóky Mihályról az is­kola egyik első [...]
111. 2009-06-16 / 139. szám
[...] János tatabányai polgármester és Bunda Ist­ván az Északdunántúli Vízmű Zrt vezérigazgatója [...] együtt fogal­mazott a polgármester Bunda István cégvezető azt emelte ki nem [...] további 700 milliós megbízást Bunda István nyomatékosítot­ta hogy az alaptevékenységet a [...] László pol­gármester szavaiból kiderült a Bozóky Mihály nevét viselő in­tézmény felújítására [...]
112. 2014-09-20 / 220. szám
[...] a Duna parti Lábatlan DINNYÉS ISTVÁN LÁBATLAN ELSŐ EMBERE A 10 [...] Napok rendezvénysorozatát tegnap délután Dinnyés István a te­lepülés polgármestere nyi­totta meg [...] Mesevár Óvoda apró­ságai és a Bozóky Mihály Ál­talános Iskola diákjai is [...]
113. 2012-03-12 / 61. szám
[...] A nemrégiben gyönyörűen fel­újított maróti Bozóky Mihály Általános Iskola tettre kész [...] Lajos polgár mester és Perger István Pilisma­rót első embere aki egyébként [...]
114. 2007-10-22 / 247. szám
[...] a Nők Lapja ki­váló publicistája Bozóky Éva volt Erről a gyűlésről [...] kapujában áll­tak amikor megérkezett Angyal István mint mondta teljes harci részegségben [...]
115. 2014-01-20 / 16. szám
[...] Közösségi Teremben lábatlan Dr Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára fő­igazgatója nyitja [...] Könyvtár minden ér­deklődőt vár a Bozóky Mihály Általános Iskolában február 1 [...] Péter Gergely képzőművész és Mórocz István képgrafika szakos egyete­mi hallgató Részi [...]
116. 2015-10-22 / 248. szám
[...] mond Oláh Kálmán a Kultsár István Szakközépiskola tanára BÁBOLNA A város [...] emlékezni a település lakó­it a Bozóky Mihály Általános Is­kola aulájába Pergel István pol­gármester mond ünnepi beszé­det az [...]
117. 2006-03-18 / 65 szám
[...] a gyűjtőtartályba az esztergomi Szent István Pharma Patikában mondta dr Nemeskéry [...] születésnapján lesz Az önkormányzat meghívja Bozóky András kulturális mi­nisztert is Klupács [...] Süttőről Nagy Endre Lábatlanról Török István Bajótról Török János Nyergesújfaluról Miskolczi [...] Vénusz János Bartos Kálmán Wisztercill István és Kovács Attila alkotta
118. 1972-05-04 / 103. szám
[...] rendezett II országos fotókiállításon Huttinger István komáromi fotós Legelő ménes című [...] jelentős nemzetközi ösz szejövetelt dr Bozóky László professzor a kongresszus elnö­ke [...] fővárosi tanács elnökhelyettese és Kovács Ist­ván akadémikus az Eötvös Loránd Fizikai [...]
119. 2013-07-10 / 159. szám
[...] Csaba Talabér Dávid Ta labér István Szalai József Hor­váth Imre Horváth [...] Laura Hevesiné Jánosa And­rea Hofftnann István Horváth István Horváth Tamás ifj Hoff mann [...] László né Podlaviczki Dániel Polgár István Ráthgeber István Resz ler Gábor Révész Ildikó [...] Gyula Benkovics József Bohos Józsefné Bozóky Mihály Általános Iskola pedagógusai dr [...]
120. 2005-09-07 / 209. szám
[...] Fábiánná Gyimesi Lívia a pi­lismaród Bozóky Mihály Álta­lános Iskola igazgatója a [...] fel­lendítésében vár rá feladat Berta Istvánná Pilismarót KLUBRÓL KLUBRA Színészjelölteket várnak [...]
121. 2014-03-14 / 62. szám
[...] Kör kórusa és a Ha­lasi István Református Ifjúsági Kórus szolgál A [...] től koszorúzások lesznek a Ko­Legát István érdekes gyűjteménye is megtekinthető az [...] pilismarót A község önkor­mányzata a Bozóky Mihály Ál­talános Iskolában tartja ünnepi [...]
122. 1998-06-08 / 132. szám
[...] a helyi Tó­csárda tulajdonosa Fazekas Ist­vánnak Ógyalla a torna gólki­rályának egy [...] 500 néző Vezette Heibl dr Bozóky Szabó R Komárom Mázi Pálfi [...]
123. 2006-01-12 / 10. szám
[...] dosítást el lehetett fogadtatni KEIL ISTVÁN esztergomi rendőr alezre­des a nyomo­zati [...] tartana a ma­gyar foci ha Bozóky úr lehorgasztott fővel távozna Sz [...]
124. 2011-07-12 / 161. szám
[...] illeszkedik vagyis kék feke­te lesz Bozóky jelezte még hogy az együttes [...] m 2 Nagy Gá­bor Köles István Esztergomi Hajós Egylet K l [...] m 5 Nagy Gábor Kö­les István Esztergomi Hajós Egy­let K 2 [...]
125. 2002-05-13 / 110. szám
[...] IS NAPOK Pilismarót A pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola a hagyomá­nyokhoz [...] út 25 17 én Szent István Madách tér 1 Kisbér II [...] ünnepséget tartottak az esztergomi Szent István Gimnázium azon diákjai akik 1952 ben végeztek az akkori I István Fiúgimnáziumban Most fél évszázad után [...]
126. 2012-05-22 / 119. szám
[...] kapható pucolva is Tatabánya Szt István út 33 30 589 9097 [...] a alapján Pályázatot hirdet A Bozóky Mihály Általános Iskola Iskolaigazgatói állás [...]
127. 1983-08-27 / 202. szám
[...] állomásai i Papp Oszkár Boldizsár Ist­ván Perez János Mácsai Ist­ván Gráber Margit Kökas Ignác Bényi [...] szobrásznő művészetét az ér­dekes albumban Bozóky Má­ria elemzi értőn és tájéko­zottam [...] az 1930 ban született Csík Istvánt mutatja be A festő a [...] reprodukciók E kettős való­ság Csík István képi és gon­dolati világában sajátos [...]
128. 1974-06-09 / 133. szám
[...] hallot­tunk annak kötetét is kézbe­vesszük Bozóky Éra Muzsikusok kultusza Komputer doktor [...] Galéria kapujának elkészítése Képünkön Gudricza István barokk tükröt farag MTI Fotó [...]
129. 2005-01-08 / 6. szám
[...] rendelkező Kőbánya Spartacus otthonában Éber Ist­ván ügyvezető úgy fogalmazott néhány hazai [...] szakvezetőket Kovács László Tata Dr Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...]
130. 2000-03-11 / 60. szám
[...] Mihályné 2 Pásztói Balázs Pilismarót Bozóky Mihály Álta­lános Iskola és Mezőgazdasági [...] 2 Hermann Gábor Baj Szent István Általános Iskola Hor­nok Terézia 3 [...]
131. 2003-09-06 / 208. szám
[...] kultúrházban Együtt muzsi­kálnak a Zagyi István karnagy dirigálta Táti Német Nemzetíségi [...] László Orosz János Iván Urbán István dr Bereznay Tibor Volenszky István BIZOTTSÁGOK P énzügyi ellenőrzési műszaki [...] Dobozy Mihály szobra ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK Bozóky Mihály Általános Iskola Rákóczi u [...] Iskola u 1 vezető Ördög Istvánná Községi Sportkör sporttelep Pollák Lajos [...]
132. 1967-06-24 / 147. szám
[...] hallgathattak meg a vizsgabizottság tagjai Bozóky Józsefné körzeti mű­velődési otthon igazgató [...] Módos Gábort az esztergomi Fejér Istvánt s a budapestie­tanára a csoport [...]
133. 2002-01-08 / 6. szám
[...] József és az esztergo­mi Baranya István képviselte a nagy horderejű fórumon [...] a konferencia utolsó napján dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke tár­saságában [...] is beszélt amelyre reagált Baranya István megyénk instruktora Öt­lete annyira megtetszett [...]
134. 2000-05-22 / 118. szám
[...] PÁLYÁZATON NYERT KISTRAKTOR PiÜSmarÓtOn a Bozóky Mihály Általános Iskola az egyetlen [...] érő kiadós májusi eső segíthet István a MOSZ titkára úgy látja [...]
135. 2005-03-14 / 61. szám
[...] is teljes győzelemre készül Sándor István volt fedett nyomozó akit Papaként [...] követtem el bűncselek­ményt mondta Sándor István azaz Papa Szemáh László Kártérítésre [...] az ügy­ről Lévén a Sándor Istvánnal történteket titkosították Bár a belügyminiszter [...] JánOShida támogatás Az alaty tyai Bozóky lános általános iskola a jánoshidai [...]
136. 1997-08-11 / 186. szám
[...] 3000 néző vezette Szökrény dr Bozóky Gyarmati Dorogi SE Belányi Faragó [...] lé­pett a Németországba tartó Bodnár István aki elképzel­hető hogy a pénteki [...]
137. 2014-11-29 / 278. szám
[...] 17 órakor kezdődik a Szent Ist­ván téren Az este a régi [...] Mesevár Óvoda aprósá­gai és a Bozóky Mihály Általá­nos Iskola diákjai oroszlány [...]
138. 1997-11-05 / 258. szám
[...] a közismert jogász Nehéz Pozsony István Március 15 e óta nyilvánvaló [...] a rendőrtársaik ellen irá­nyuló erőszaknak Bozóky András politológus úgy véli a [...]
139. 2005-12-12 / 290. szám
[...] szahívják a jelenlegi elnököt dr Bozóky Imrét Ami az utó­dot illeti [...] szeretnék az elnökségben tudni Kisteleki Istvánt Ezért a jelenlegi elnökségi tagok [...] A lobbizók elképzelése sze­rint Kisteleki István lenne az egyik alelnök míg [...]
140. 2005-04-08 / 81. szám
[...] iskola Krüpl Béláné 2 Gubicza István tatai Kőkú­ti Prischetzkyné Nagy Ilona [...] napok rendezvénye­ként tartanak meg a Bozóky Pincészet parkjában Nevez­ni most vasárnapig [...]
141. 2004-02-28 / 50. szám
[...] Általános Iskola Piliscsév of Jójárt Istvánná Schneider István 2 Arany János Általános Iskola [...] Csíki Gabriella Csorba Szabina 3 Bozóky Mihály Általános Iskola Pilismarót of [...]
142. 1995-10-12 / 240. szám
[...] világcsúcsa Izgatott tömeg várta Juhász Istvánt a magassági motorozás újdonsült világcsúcstartóját [...] a nyomtatók széles skálájával Lakatos István a cég ügyve­zető igazgatója lapunk [...] üzemeltetési költségből fedezhető mondotta Lakatos István Az újdonságokról szólva kiemelte a [...] című sorozatot A vendég ezúttal Bozóky Éva újságíró volt akivel az [...]
143. 1996-05-14 / 114. szám
[...] án 7 20 óráig Tóth István emléksportna pot rendeznek A dzsúdó [...] Május 18 án 15 órakor Bozóky Mihály emléktáblá­ját aVatják Pilismaróton az [...]
144. 1987-04-25 / 97. szám
[...] 1986 évi eredményei ELHUNYT Pálos István se­gédpüspök az Esztergomi Pap­nevelő Intézet [...] épülő égetőmű környe­zetvédelmi kérdései HORVÁTH Istvánnak az MSZMP KB titkárának látoga­tása [...] 76 sz 3 1 BENEDEK István Gábor Job­bító szigorúság Népszabad­ság 76 [...] 1 Komárom megyei vonatko­zásokkal MŰVELŐDÉS BOZÓKY Margit Komárom megye földrajzi nevei [...]
145. 2002-08-21 / 194. szám
[...] Károly Szabó György és Vincze István a válogatott csapatban ját­Szabó György [...] felolvasta Jánosi György sportminiszter és Bozóky Imre az MLSZ elnökének üdvözlő [...] szép elismerése OROSZLÁNY A Szent István napi ünnepségen Lázár Mózes a [...]
146. 2005-11-07 / 260. szám
[...] SZÍNHÁZ NÉPHÁZ SZÍNHÁZ­TEREM PREMIER Csukás István Bergendy István Süsü a sárkány 14 30 [...] Év Patikája lett a Szent István Patika illetve törvényi változások a [...] NOSZF Ügyeletes vendégünk dr Mátics István igazgató főorvos Tűzközeli járda A [...] Irányított ez a melegség ruhada­rab Bozóky vagy nem lát vagy Ő [...]
147. 1997-08-13 / 188. szám
[...] Tájoló Tanulni hívnak Pilismarót A Bozóky Mi­hály Általános Iskola és Me­zőgazdasági [...] N emrégiben jelent meg Nemere István Kiált a csönd című regénye [...] Cselenyák Imre Szív küldi Gaál Istvánnak Héregre Öröm­mel tudatjuk hogy a [...] gyerek a beosztottam kádár Nemere István Szabadok szerelme 32 T ina [...]
148. 2005-12-24 / 301. szám
[...] 45 Szepesivel akkor ésmosL Vass István Zol­tán 1630 Póker ism Budapest [...] a fizetése ha­gyott nyitott kérdést Bozóky Imre akkor azt mondta hogy [...]
149. 1971-10-24 / 251. szám
[...] tenni Könnyed hangvételű tanul­ságos munka Bozóky Éva Szülőkhöz szólunk című A [...] emberének életmódját mindennapi elfoglaltságát Skoflek István a neves tatai paleobo tanikus [...] nem méltatták kellő figyelemre Skoflek Istvánnak támadt az az életrevaló ötlete [...] meg is gyorsítja azt Skoflek István egyedülálló paticsvizsgálata nemcsak mint elgondolás [...]
150. 1975-08-12 / 188. szám
[...] eddig még kimaradtak belőle Mátyás István Az olvasás iskolája Néhány jó [...] örök barátaink mindig jelen vannak Bozóky Éva Hz ön diákja Pocangó [...] tó szemlélőjét Nemzeti Galéria Boldizsár István 1897 Földvári kikötője a vihar [...]