76 találat (0,156 másodperc)

Találatok

1. 1915-10-02 / 40. szám
[...] fog virágozni Egyhangúlag elfogadtatod Dénes Sándor bizottsági tagnak Lucaciu László és [...] nemtetszésük kife jezéseképen Erdey Jánosné Szaniszló Lőcse Gergelyné Vezend Kujbus László [...] László Csornák őz Magyar György Szaniszló Kosztin Demeter Portelek Tegzes Sándor Ér dengeleg Kosztin György Portelek [...] Csomaköz Barota Demeter Portelek Szilágyi Sándor Szaniszló Jakab Mihály Csomaköz Erdey János [...]
2. 1915-07-03 / 27. szám
[...] 1899 VI 28 án Balajti Sándor Balog Béla jól Beke Gyula [...] f bélyeg és egy gyűrű Szaniszlói románság a Vörös Keresz­tért Papp Elekné úrnő a szaniszlói gör kath lelkész neje mint a szaniszlói román Oltáregy­let elnöknője nagy mennyiségű [...] gör kath román Oltáregylet elnöknője Szaniszló Központi gyüjtőraktárunk vezetősége beküldötte a [...]
3. 1915-11-20 / 47. szám
[...] Kardos Mihály Kardos Aurél Kertész Sándor Kálidéi Ignátz Lukáts Lafos Melinda [...] Sternberg Sán dor ifj Sternberg Sándor id Sternberg Sán­dor Sternberg Géza dr Stenberg Zoltán [...] Frankéi Simon Grosz József Bhöm Szaniszló Lebovíts Szaniszló Kovács Samu Börvely Róth Sándor dr Erdőd Schwartz Reszége j [...]
4. 1915-04-10 / 15. szám
[...] tea és sütemény Szilágyi Jánosné Szaniszló 1 tyuk Balika Sándorné 1 [...] 1 tál pogácsa Garzó Imréné Sza­niszló 1 borjú címer 1 sima [...] megállapítása és folyósítása 15 Tóth Sándor városi írnok kérelme részére ik­tató [...] segédtitkárrá Tremba Mártont és Hornyák Sándort számelíenőrré Borody Béla dr pénzügyi [...]
5. 1918-03-16 / 11. szám
[...] szappan 5 korona Késziti Gerő Sándor gyógyszerész Nagykőrös Nagykárolyban kapható Hahn [...] pénztárnokká Simonka Gergelyt jegyzővé Kirilla Sándort Bizottsági tagok lettek helyben Nagele [...] Szolomájer József Mezőfényről Somfay István Szaniszlóról Támogassuk pártoljuk a Mé­hészkört 1 [...] K Összesen 100 K Jótékonyság Szaniszló község lakosai agilis és kitűnő [...]
6. 1911-10-14 / 41. szám
[...] s lelkészre 81 s Szilágyi Sán­dor gyönki ref lelkészre 53 szavazat [...] a cég kötelékeiből kilépett Járvány Szaniszlón Szaniszlón a rotT csoló toroklob járványványszerüen [...] ügy­véd a váltójogot dr Vetzák Sándor ügyvéd a kereskedelmi számtant Balabán [...] Após és vő Láng József szaniszló lakos nagyon jó viszonyban van [...]
7. 1917-07-21 / 29. szám
[...] kara nevében búcsúztatta el Jékey Sándort a főszolgabírói széktől melyben 22 [...] meieg szavakkal emléke­zett meg Jékey Sándor pártatlan emberszere tetéről Bárány József [...] Ur áldását rája Végül Tóth Sándor turistvándii ref lel­kész szónoki virtuozitással [...] vasárnap pedig Mező­terem Érendréd és Szaniszló községeket egy köznapon pedig Genes [...]
8. 1909-12-11 / 2. szám
[...] a főispán is helyeselt Aáron Sándor megyei főorvos jelentésében azt mondja [...] asztaltársasá­got nemes cselekedeteiben támogassa Egy szaniszlói mérnök kormányoz­ható léghajója Aviatikái körökben [...] kormányozható léghajója Szimay aki vármegyénkben Szaniszló község­ben született életének legnagyobb részét [...] tárgyban hozott határozat ellen Nagy Sándor és társai erdődi lakosok felebbezéssel [...]
9. 1914-11-14 / 47. szám
[...] 12 honv gy e Nagykároly Szaniszló 16 Cziin mermann János 12 [...] e Fogaras Szebes 21 Veres Sándor 51 közös gy e Kolozsvár [...] Fröhlich Fri­gyes Szeníevarga István Zaczkó Sándor Ko­vács Koszta Szula Miklós Kálin [...] Imre József Jakabos István Rápóti Sándor Gábor Domokos Balázs Béla Bordoczán [...]
10. 1915-06-12 / 24. szám
[...] 75500 K Mezőterem 43850 K Szaniszló 52000 K Vállaj 40300 K [...] Spitkó Gedeon jb Írnok Hornyák Sándor pü szám­tiszt Illés Zoltán főhadnagy [...] hivatalnok Szikszay Antal esztergályos Veress Sándor törzsőrmester Hatvani Albert csizmadia ifj [...] férje bulyi és jékei Jélcey Sándor gyermekeik Ferenc és Sándor mint gyermekei özv berencei es [...]
11. 1915-10-23 / 43. szám
[...] hely­beli fiókja részére dr Biró Sándor nagykárolyi ügyvédjelölt az északi harctéren [...] Lajosné H b Ferenc Dombay Sándor özv Rencz Jánosné Wéber Mihály [...] özv Horváth Sándorné Bpest Horváth Sándor Bpest özv Hegedűs Józsefné Bpest [...] K ás adományok Sepsy Márton Szaniszló Kovács Kálmán özv Müller Mártonné [...]
12. 1914-06-13 / 24. szám
[...] Személyek Jávorka diák kuruckém Hadady Sándor VII o t Heiszter labancge­nerális [...] a Csapi Gáspár végrehajtó Vigdorovics Sándor IV oszt tan Koppants Ferenc [...] csökkenés nincs A leggyengébb anyag Szaniszló Penészlek és Mezőpetri községbeliek között [...] október 12 25 ig Jeney Sándor biró juliús 6 tól augusztus [...]
13. 1912-02-03 / 5. szám
[...] fizetésűk megjavítása iránt 24 Péter Sándor városi földmunkás kérelme fizetésének megjavítása [...] Samu részvényesek hitelesítettek dr Vetzák Sándor vezette A gyűlésen 152 részvény [...] Fe­renc Vetzák Ede dr Vetzák Sándor Wagner István Weisz Lajos A [...] kell tenni Legényviríus A szomszédos Szaniszló községben alig múlik el egy [...]
14. 1916-07-01 / 27. szám
[...] a meg bérmáltak száma Utoljára Szaniszló maradt ahonnan junius 20 án [...] vezesse Igazságügyi kinevezés Őfelsége Kulin Sándor főügyészhelyettest a budapesti kir ügyészség [...] paíria Mint részvéttel értesülünk Patay Sándor nagykárolyi joghallgató és Nagy Lajos [...] veszteségünk mint az oroszoknak Biró Sándorról már irtani egészségesen fogták el [...]
15. 1916-05-13 / 20. szám
[...] leánya Mariska és férje Balika Sán­dor valamint gyermekei Kató és Sanyi [...] és nagyapánk Isten veled Mariska Sándor Kató és Sanyi A legjobb [...] Lajos és neje Simay Aladár Sándor Oszkár volt nagykárolyi fő­gimnáziumi tanár [...] 80 Érdengeleg 3848 Érendréd 115 Szaniszló 16 Krasznaszentmiklós 27 80 Szabó [...]
16. 1918-11-23 / 47. szám
[...] vezendi Piskorán Ágoston domahidi lakosok Szaniszló és Cso maköz utólagosan fogják [...] köztársaságra A tisztviselői kar Dániel Sán­dor ítélőtáblái biró kezéhez ez pedig [...] esküt Előléptetés A hadügyminiszter Szepesy Sándor dr főtörzsorvost néhai dr Grünhut [...]
17. 1918-03-09 / 10. szám
[...] Illyés József városi mérnök Jékey Sándor Szatmárvármegye főispánja Jurcsek Béla uradalmi [...] fizikai erőmet Még egy kicsit Sándor még egy kicsit szoktam magamat [...] közgyűlés Vármegyénk közigazazgatási bizottsága Jékey Sándor főispán elnöklete alatt f hó [...] Miksa 100 K Bőhm Dávid Szaniszló 50 K Orondy János Krasáó [...]
18. 1916-07-29 / 31. szám
[...] ve­zetőség előtt Orosz fogságban Bornemissza Sándor honvédhuszár főhadnagy Bottka Imre a [...] működése aiatt is rend­kívül megszeretett Szaniszló községben megüresedett aljegyzői állásra Gruber [...] vesztette el A lisztadagok csökkentése Sándor Já­nos belügyminiszter leiratot küldött Nagykároly [...]
19. 1915-07-17 / 29. szám
[...] belépés teljes fenntartása mellett szaporittassék Szaniszló község Gruber Márton községi jegyző [...] és kieszközlése iránt 12 Varjasi Sándor és családja illetőségi ügye 13 [...] anyagi támoga­tásomat Járásbíróságunk köréből Dániel Sán­dor kir vezetejárásbiró hétfőn kezdette meg [...]
20. 1916-05-27 / 22. szám
[...] 4 K t Gruber Mártonné Szaniszló 4 K t Jeszenszky Bélán [...] Madarassy István Ma­got Györgyike Sarkady Sándor Süveg Fe rencné Kismajtény Szabó [...] Takarékpénztár Egyesület képv dr Vetzák Sándor 360 K 2 Belme Tögyer [...]
21. 1919-01-19 / 3. szám
[...] Cukor Márton ifj I Matolcsy Sándor Politzer Ignác Lukács Lajos Braun [...] A bírósági elnök bíróságunknál Dániel Sándor itélőtábla biró tagjai a szakegyesületek [...] Nagymajtény Penészlek Piskoit Portelek Reszege Szaniszló Vállaj és Vezend tkvi betéteiben [...]
22. 1915-03-13 / 11. szám
[...] Nagy Gedeon Vetés 4 Varga Sándor Szatmár 5 Takács Lajos apja T Ferenc ref lelkész Szaniszló 6 Varga Elemér anyja Radványi Jánosné Erdőd 7 Dull Sándor Felsőbánya 8 Fehér Gábor Szatmárhegy [...] Móric Sternberg Lipót ifj Sternberg Sándor Singer Lipót Weinberger Ferenc Weisz [...]
23. 1914-01-24 / 4. szám
[...] ható­ságnál valamint Bere Csomaköz és Szaniszló községek elöljáróságainál tekinthetők meg a [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
24. 1911-05-20 / 20. szám
[...] 20 ik szám Gyászeset Kölcsey Sándor debreceni kir táblabiró ki hosszú [...] oldott meg egy kérdést Nagy Sándor ref vallásu kismaj tényi lakos [...] Rézműves Katit a tolvajok vezetőjét Szaniszlón Bori Béla magtárába ismeretlen tettesek [...] folyamatba tette az el­járást Ugyancsak Szaniszlón törtek be Ambrus János házába [...]
25. 1915-05-22 / 21. szám
[...] órakor kezdődő istentiszteleten prédikál Nagy Sándor kántor 11 ünnepén d e [...] plébános vezetett Ott volt ugyancsak Szaniszló község küldöttsége a róni kath [...] válik A gyászoló apa Tóth Sándor gróf Károlyi Gyula mácsai uradalmá­nak [...]
26. 1914-06-20 / 25. szám
[...] nagy érdeklődésre való tekintettel Gaibl Sándor p praelátus apátkanonok Pozsony Káptaian [...] 5935 Nagyecsed 4665 Nagysomkut 3013 Szaniszló 4822 40219
27. 1918-09-21 / 38. szám
[...] köztudomásra hozom hogy Dr Vetzák Sándor ügyvéd nagy­károlyi lakos mint Borostyán [...] 53 8 30 4 22 Szaniszló 6 45 4 30 Dégenfeld [...]
28. 1918-12-28 / 52. szám
[...] az elhalt lelkész testvéröccsét Mogyorós Sándor szatmári segédielkészt hívta meg aki [...] temették el nagy részvét mellett Szaniszlón Török Lajos szaniszlói plébános édes atyját gyászolja a megboldogultban Segédielkészi kinevezés A Mogyorós Sándor távozásával megiirasedeít szatmári segédielkészi állásra [...] Leitner Ilonkának Felfüggesztés Kormánybiztosunk Dienes Sándor mátészalkai tb főszolgabírót hivatali hanyagság [...]
29. 1915-06-19 / 25. szám
[...] Lajos jun 20 án primicziázik Szaniszlón dr Szentgyörgyi Jordán Károly apát [...] neje Tóth Etelka férj Cerényi Sándor Tóth Ferenc Tóth Bella férj [...] Antalné Rauch Erzsébet testvérei Serényi Sándor Baik Traján Báiintfy Mátyás Tóth [...] és junius hónapokra 200 K Szaniszlő község gyűjtése a főszolgabírói hivatal [...]
30. 1916-04-08 / 15. szám
[...] Pénzéi Mihály és ifj Vída Sándor tagokat választja be A közgyűlés [...] Erdengeleg 48 18 Érendréd 115 Szaniszló 16 és Krasznaszentmiklós 2780 koronával [...]
31. 1914-05-02 / 18. szám
[...] főhadnagy gazdászati tisztté és Kovács Sándor hadapród pedig zászlóssá let­tek előléptetve [...] osz­tály 1 fokozatába Pásztóy Dénes szaniszlói állomásfőnök a IX fiz oszt [...] fokozatába Plébános beiktatás Török Lajos sza­niszlói plébános múlt csütörtökön tette le [...] a hallgatóságnak amit dr Imre Sándor hírneves fiatal tudós tart Nem­zetnevelés [...]
32. 1914-06-27 / 26. szám
[...] fogház Juhász Mihály hatvanöt éves szaniszlói napszámos aki tyúklopásért már több [...] elmúlt hónapban Háger György ugyancsak szaniszlói gazdától két tyúkot lopott Tettéért [...] hirdetését határozta el végül Berényi Sándor 11 jegyzőnek 3 heti szabadságot [...] leánya Margit r k Lilienfeld Sándor órás leánya Anna izr Tóth [...]
33. 1914-01-10 / 2. szám
[...] Kismajtény Bodoky István Schrek Márton Szaniszló Becsky György dr Láng György [...] szentferenc rendi tartományi őr Színek Sándor Várady L Árpád dr püspök [...]
34. 1912-11-30 / 49. szám
[...] Az egyesületi pénztárosi állásra Ilosvay Sándor huszáralez redes lemondása folytán Hahn [...] rendezőség Halálozás Pollacsek Mariska Matolcsy Sándor kereskedő sógornője f hó 27 [...] fogják megkeserülni mulasztásokat Útépítés A szaniszlói vasúti állomáshoz vezető közúton végzendő [...] és Blau Károly divatáru kereskedő Szaniszlón pedig Krémer Mihály kereskedő Lopás [...]
35. 1916-01-15 / 3. szám
[...] győzelemre oroszlánként küzdő csapatainkat Kitüntetés Sándor Oszkárt volt nagy­károlyi gimn tanárt [...] helybeli polg fiú­iskola és gimnázium szaniszlói gör kath ta­nulói karácsonyi betlehemes [...] Elek gör kath esperes és szaniszlói Nutz Ételka sza­niszlói tanitónö voltak kegyesek támogatni Törlés [...]
36. 1917-11-10 / 45. szám
[...] Helybeli Vöröskereszt Fiókegyléíiiiik dr Vetzák Sándor ur rendezése mellett a helybeli [...] 20 K t Áji Jánosné Szaniszló 40 K t adományozott A [...]
37. 1913-01-25 / 4. szám
[...] órakor a városháza tanácstermében Sarkady Sándor polgári iskolai tanár olvas fel [...] I 7 Nagykároly II 8 Szaniszló e Nyíri esperesi kerület 1 [...]
38. 1915-11-27 / 48. szám
[...] Kerekes Ödön Tasnády An­tal Balika Sándor Dr Schönpflug László vm aljegyző [...] K Krasznaszentmikló 94 0 K Szaniszló 72 000 K Genes 12 [...]
39. 1913-12-20 / 52. szám
[...] székesegyházban dr Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apátplébánosnak kano­noki beiktatása A kinevezési [...] adományozás Dr szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói mesterkanonok a nagy­károlyi Melinda árvaház [...] segítő jobbját Pályázatok plébániákra A szaniszlói plébániára amely Sz Jordán Károly [...] Előadja a Ze­neegyesület 5 Sik Sándor Ünnepi ének Szavalja Szolomájer István [...]
40. 1916-04-15 / 16. szám
[...] porte­leki gk reszegei áll iskolát szaniszlói áll rk gk és ref [...] kir kormánysegéd adománya 20 Lebovits Sándor szaniszlói lakos 50 Gajdos Mihály kismajtényi [...] földi tetemére Va­sárnap délelőtt kiment Szaniszlora rokonaihoz s visszatérve már magával [...]
41. 1915-10-30 / 44. szám
[...] á VÖRÖS a s HÍREI Szaniszló a Vörös Keresztért Szam szló [...] Antal 2 véka krumpli Kovács Sándor 3 zsák krumpli Czumbel János [...]
42. 1914-04-25 / 17. szám
[...] Penyige József nős Musuly Eszter­rel szaniszlói lakos végrehajtást szenvedő el­len indított [...] fill tőke és jár 5 Szaniszlói hitelszövetkezett képv Dr Egeli Imre [...] tőké és jár 6 Bónya Sándor képv Dr Szabó János ügyvéd [...] niszló községben fekvő s a szaniszlói 592 sz betétben a I [...]
43. 1910-02-27 / 9. szám
[...] 3 ik oldal Eljegyzés Szőke Sándor ügyvéd kit vá­rosunkhoz rokoni kötelék [...] Kiss István Kodácy Miklós Kosa Sándor Ritli János Sindler István Szabó Sándor Szolo máyer József Wénig György [...] szerkeszti dr Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói plébános Kiadja a Stephaneum nyomda [...] felszólította a pénzügy­igazgatóságokat hogy Wekerle Sándor adó­reformjának előkészítő munkálatait hagyják abba [...]
44. 1911-12-23 / 51. szám
[...] órakor kezdődő istentiszteleten prae­dikál Nagy Sándor kántoríanitó Karácsony második napján a [...] művezető igazgató és főrendező Kiss Sándor titkár Intődy Oszkár karnagy Gáspár [...] rendező Ernyey János rendező Faragó Sándor ügyelő Németh Erzsi súgó Olinszky [...] a személyvonat­tal el is indult Szaniszlón egy percig áll a vonat [...]
45. 1910-07-10 / 29. szám
[...] Richárd vm t főügyész Aáron Sándor dr vm főorvos Bay Miklós [...] iskolák is A nagykárolyi és szaniszlói állami iskolák építése az ex [...] több helyen fellépett Dr Jákó Sándor kir ügyész jelentése szerint múlt [...] emlékéért ürített poha­rat Dr Makoldy Sándor a meg nem jelent Csóti [...]
46. 1912-08-03 / 31. szám
[...] avasi járásba járásorvossá Dr Somló Sán­dort nevezte ki Tanítói kinevezések A [...] Papp Viktor és Juhász Mária Szaniszló Baumgartner György Bodó Rémusz és [...]
47. 1916-02-26 / 9. szám
[...] hívjanak lámpák elé mint tették Sándor Júliával a nagy kifejező erővel [...] jól érvényesül ilyen szerepekben A Sándor Julia alakítása magával ragadó hatású [...] Endrődy érdekes alakítása jó volt Sándor Julia eiegáus ügyvédnője Szabó Irma [...] Láng Gyula vállaji Török Lajos szaniszlói dr Sei­ler János szatmári lelkészek [...]
48. 1914-07-04 / 27. szám
[...] leányai Mária és Erzsébet rk Szaniszlói László napszámos fia Pál gk [...] száma 382 Kihirdetésre jelentkeztek Kapocsán Sándor Strucuj Máriával Zsigmond Sándor Székely Karolinával Ez évben a [...] 72 Házasságot kötöttek Meghaltak Sarkady Sándor nyug igaz gató tanitó ref [...] kir törvényszéki biró vala­mint Mező Sándor kir törvényszéki jegyző mint jegyzőkönyvvezető [...]
49. 1913-12-13 / 51. szám
[...] Genesen 3 Ér endréden Kismajtényban Szaniszlón és Válla jon 2 2 [...] körorvosi állásra dr Lang György szaniszlói körorvos felmentése után dr Scheiner [...] kezd­ték és az egyik Simon Sándor meg is szúrta A baromfi [...]
50. 1914-05-09 / 19. szám
[...] ezred parancsnok A király Schön Sándor ezredest a szatmári 12 honvédgyalog­ezred [...] nagysomkuki áll isk igazgatót a szaniszlói körzetbe Lukovics Endre nagykárolyi áll [...] igaz­gatót a szinérváraljai körzetbe Irinyi Sándor szinérváraljai áll isk igazgatót és [...] tömeggondnokául pedig dr Amb rózy Sándort rendelték ki Reggelizés előtt félpohár [...]
51. 1915-08-28 / 35. szám
[...] Hoffmann Árpádné Neubauer Hennin Brebán Sándor S Berks Leó Bajnóczy Sándor Der gáts Sándor Füchs Benjámin Glavitzky Károly Harácsek [...] Török La­jos róm kath lelkész szaniszlói Havas Gyula ref lelkész börvelyi [...]
52. 1915-09-18 / 38. szám
[...] 10 K Török M Lajos szaniszlói plébános adománya 10 K Összesen [...] Lád Károly 40 f Brendli Sándor 1 K Czireizer István 1 [...] N N 2 korona Becsky Sándor 1 doboz cigaretta Holzberger Vendelné [...] vezés A pénzügyminiszter Szent pétery Sándor gyulai pénzügyi számvizsgálót saját kérelmére [...]
53. 1916-07-22 / 30. szám
[...] dován Endre mezöfényi Török Lajos szaniszlói plébánosokat a városi vármegyei tisztviselői [...] Mély fájdalommal búcsúzunk szerető sógorod Sándor Dr Vetzák Sándor Szeretett jó Elzánknak Jóska bácsi [...]
54. 1912-08-31 / 35. szám
[...] Szent József tiszteiére Jordán Károly szaniszlói apát­plébános fog pontifikálni a Dalegyesület [...] honvédhad­nagy eljegyezte Márton Birikét Márton Sándor erdőtanácsos leányát Eljegyzés Dallos József [...] Zsigmond Müller Ottó K Nagy Sándor Fló­ Gallérok gözmosása VgA jtáÍAp [...]
55. 1915-07-24 / 30. szám
[...] melyet Papp Elekné úrnő a szaniszlói gör kath román oitáregylet elnöke [...] Papp Elekné úrnő válaszolva a szaniszlói lakosság körében indított fényes sikerrel [...] Kitüntetés A király dr Róth Sándornak az ungvári kórháznál alkalmazva levő [...]
56. 1911-11-24 / 47. szám
[...] alkalmi ódájá amelyet Szrabatovits Endre szaniszlói tanító sza­valt megértéssel és érzéssel [...] I kerület Rooz Samu Sternberg Sándor Lukácsovits János Drágus István Kovác György Kun István ifj Némethy Sándor Kuszka Mihály II kerület Szalay [...]
57. 1918-04-13 / 15. szám
[...] jelenetében Vojnár Mariska s Runyay Sándor tűnt ki az előbbi mint [...] 12 én gyűlést tartott Jékey Sándor főispán elnöklete alatt Az ülésen [...] dr Láng György kör­orvos a Szaniszlói Hitelszövetkezet elnöke Rector Pál gór [...]
58. 1911-10-21 / 42. szám
[...] megyéspüspök dr Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apátplébánost a megüresedett nagy­károlyi kerület [...] speciálista orvos Dr Szabó B Sándor hono­sított meg amely több ezer [...] forduljanak felvilágosításért Dr Szabó B Sán­dor örvöst rendelő intézetéhez Budapest V [...]
59. 1911-07-29 / 30. szám
[...] Egeli Imre nkárolyi B csky Sándor vezendi dr Lány György szaniszlói Nagy István érendrédi és dr [...] táblabirót bizta meg Esküvő Moorócz Sándor budapesti áll polg iskolai tanár [...]
60. 1911-07-15 / 28. szám
[...] való lemondása folytán pénztárnokul Ilosvay Sándor nyug alezredes választotta meg a [...] megbízottul nevezte ki Áthelyezés Penyigei Sándor betétszer­kesztőt Óradnáról a pénzügyminiszter a [...] körorvosi ál­lásra Dr Láng György szaniszlói körorvos az érendrédire pedig Dr [...]
61. 1912-07-06 / 27. szám
[...] től szeptember 17 ig Dániel Sándor kir já rásbiró julius 2 [...] Darabánt András Fedorka Ist­ván Nagy Sándor Riesenbach Mór és Tőtős János [...] Az ünnepi szónok Láng Pál szaniszlói segédlelkész meghatóan ecsetelte a papi [...]
62. 1918-03-16 / 11. szám
[...] ik szakasza értel­mében Schvarcz Nándor szaniszlói és Wider Ábrahám máramarosszigeti lakos [...] VETZÁK EDE és DR VETZÁK SÁNDOR ügyvédekkel A Központi Takarékpénztár részvénytársaság [...]
63. 1912-05-11 / 19. szám
[...] Sz Jordán Károly dr esperest szaniszlói apátplebánost a nagykárolyi p arista [...] fényes eredménnyel letették Előléptetés Molnár Sándor honvédhad nágy zászlóaljsegédtisztet a király [...] döntöttek tudo­másul vették hogy Ilosvay Sándor nyugalmazott ezredes a pénztárnoki állásról [...]
64. 1913-05-24 / 21. szám
[...] Csanáloson Duhaj kom­pániába keveredett Gózner Sándor csanálosi le­gény múlt vasárnap éjjel [...] Csanáloson Hűtlen cseléd Szőke József szaniszlói ref tanító cselédje Hermann Verőn [...]
65. 1911-09-23 / 38. szám
[...] megválasz­tatott Uj ügyvéd Dr Vetzák Sándor a napok­ban tette le az [...] Mariskát özv Hágen Jánosné leányát Szaniszlóról Választás Friedli Ernő városunk fiát [...]
66. 1913-04-19 / 16. szám
[...] melyeket a ro­mánok pl Szamosdobon Szaniszlón Udvari­ban tartottak a múlt nyáron [...] Hill Gyula szavalt majd Lichtschein Sándor szép beszéd kíséretében megkoszorúzta Kölcsey [...] Nagy Józsefet ügyésszé dr Vetzák Sándort pénztárossá Lukács Mihályt A Zeneegyesülettel [...]
67. 1912-01-27 / 4. szám
[...] be­szüntették Ennek körletét egyenlőre a szaniszlói körbe utalták át A katonai [...] számú végzése következtében dr Nagy Sándor ügyvéd által képviselt Királydaróczi Hi­telszövetkezet [...]
68. 1914-04-25 / 17. szám
[...] megyéspüspökünk kezébe a plébánosi esküt Szaniszlón kedden iktatta be dr Szentgyörgyi [...] Szabadság Szatmárvármegye alispánja berencei Kováts Sándornak az erdődijárás főszoigabirájának szabadságát f [...] Kál­mán Bekker János és Virág Sándor Hozzájá­rultak a sikerhez Szakács Andor [...]
69. 1916-04-22 / 17. szám
[...] Szabó Elemér mezőteremi j Becsky Sándor vállaj j Uray András Béla [...] körselyi al j Iruber Márton szaniszlói j Belkis Gyula szakaszi j [...]
70. 1913-11-08 / 46. szám
[...] szállították a szülök Tengerit loptak Szaniszlón Kozáromi István gazdának a földjéről [...] hogy az ismeretlen tettesek Váncza Sándor és a vele vadhazassághan élő [...]
71. 1912-09-07 / 36. szám
[...] gyermeket A jelzett idő­ben Debreczeni Sándor 16 éves géplakatos ta­nonc többed [...] 20 éves fiú ki a szaniszlói határban dol­gozott a cséplésnél A [...]
72. 1912-04-27 / 17. szám
[...] püspök Láng Pál rkath segédlelkészt Szaniszlóra helyezte át Távozó ügyvéd Dr [...] Személyek Gróf Kázméry Hor nyák Sándor Ágotha neje Szabó Giziké Ne­ [...]
73. 1917-04-21 / 16. szám
[...] tájékoztatni Zsebtolvaj katonaszökevények Pfeifer István szaniszlói lakos jelentést tett a rendőr­ségen [...] Horváth Paraszt Ignác és Nagy Sándor személyében elfogta Kihallgatásuk során megállapítást [...]
74. 1909-12-25 / 4. szám
[...] is megalakitván az Arina bankot Szaniszlón és kibővítve egy fiókkal Nagykárolyban [...] Kovács Jenő Péchy László Aáron Sándor Adler Adolf Luby Béla és [...]
75. 1910-01-15 / 3. szám
[...] tavaszán kérvényt dr Jordán Károly szaniszlói apátplébánoshoz mint a Katholikus Tanügyi [...] tényállás az hogy mikor WekerL Sán­dor Majos Károlyt kinevezte pártkülömbség nélkül [...]
76. 1909-12-25 / 4. szám
[...] függetlenségi párt je­löltje programmbeszédet tartott Szaniszlón és kortesnek ott hagyta Kozma [...] ottani román pénzinté­zet igazgatójának Bónya Sándornak sógora Ennek a függetlenségi kortessel [...]