29 találat (0,246 másodperc)

Találatok

1. 1865-10-19 / 42. szám
[...] á n t h a Sándor Fehénnegyében a váli kerületben Salamon [...] az ujfalusi kerületben Csan ády Sándor a bárándiban Kelemen Albert a [...] D e z s ö Szaniszló a czékeiben Román Sándor a Concordia szerkesztője az élesdiben [...] Markos István Popovics Jenő Sere­gély Sándor és Szilágyi István Lenne ezek [...]
2. 1866-02-08 / 6. szám
[...] Sámuel 1 Püspökök Ranolder János Szaniszló Ferencz Girk György Dobsa Sándor Sz enczy Ferencz 5 i [...] o n n a z Sándor Papp Szilágyi József Vantsa János [...]
3. 1867-07-04 / 27. szám
[...] a lap kiadó hivatalába Kocsi Sándor nyomdájába küldendők f Thurn szül [...] részt vettek Ezen névsorból Lévay Sándor ez püspök ur neve kimaradt [...] Nagyváradra rándul a beteges ősz Szaniszló püspök ö nmlgát meglátogatandó onnan [...] Burik István h jegyzi Csiky Sándor Erdélyi József Gröber Ferencz Hajnal [...]
4. 1867-07-25 / 30. szám
[...] 1868 évre megjelent Ezen Stephanovszky Sándor által szerkesztett s igen ol­csó [...] Pestre Heckenast Gusztáv kiadóhoz intézendők Szaniszló Ferencz nagyváradi 1 sz püspök [...]
5. 1868-08-20 / 34. szám
[...] Luchkovits Arnold 1 ft Lesneki Szaniszló 1 ft Telek Fe renez [...] 868 sz végzése alapján Petőfi Sándor koszorús költőnk országos emelendő szobrára [...] Végh József 1 ft Pólyák Sándor 1 ft j 8 Detken [...]
6. 1869-02-04 / 5. szám
[...] közoktatás ügyi magyar minisztere előterjesztésére Szaniszló Ferencz nagyváradi latin szertartásu püspöknek [...] 6 aranyból álló jutalmat Szabó Sándor magyar korcsolyázó nyerte el A [...]
7. 1869-03-25 / 12. szám
[...] Aradmegyében a pécskai kerületben Ormos Sándor a szent annaiban Bohus Zsigmond [...] Betegh Kelemen és gr Bethlen Sándor baloldaliak Beszterczebányán Halasy Gyula jobboldali [...] a berettyó ujfalui kerületben Csanády Sándor a bihariban Gáspár András a [...] Farkas Elek a tenkeiben Dezső Szaniszló a magyar csé keiben Román Sándor a nagyszalontaiban b Simonyi Lajos [...]
8. 1870-03-31 / 13. szám
[...] Mayer Rudolf 50 kr Fekete Sándor 1 frt Keresztessy Lajos 1 [...] ft Össze­sen 17 ft Csiky Sándor képviselő ivén Bobory Károly 60 [...] Lukynich Mihály 1 ft Csiky Sándor 80 kr Összesen 5 ft [...] Szentkereszty Zsigmond 1 ft Dezső Szaniszló 1 ft Bay György 1 [...]
9. 1875-10-21 / 42. szám
[...] e jó tulajdonok ismeretlenek Ebner Sándor Megyei élet Heves és K [...] házakra parádés urakra cifra asszonyokra Szaniszló ur átgondolja számtalauszor a dictiót [...] juristák vagyunk Én Küküllöi Küküllöy Szaniszló vagyok lép fel Marci háta [...] szép dictió után mint a Szaniszlóé és ily szép menyecske kedvéért [...]
10. 1875-10-28 / 43. szám
[...] be ajtót ablakot Küküllői Küküllöy Szaniszló kezdi érezni hogy minden magas [...] megtestesül egy újszülöttben 1850 júniusban Szaniszló hévvel ragadja meg a tollat [...] ben vigaszt hoz a kis Sándor Anta 1 Bach báró ke­resztfia [...]
11. 1875-10-28 / 43. szám
[...] nádor Kossuth Lajos bujdosik Bach Sándor Antal István báró Rómában követ [...] a tisztelt kö­zönség meghivatik Fekete Sándor lövészmester Gr Koháry István költeményei [...] én megkapja a kedvező választ Szaniszló ur vágja a levelet a [...] visel a Kuku tschekre beirott Sándor Gyula Alfréd Iván Ferenc elleD [...]
12. 1881-11-09 / 45. szám
[...] alelnök Schneider Antal és Kökényesy Szaniszló főjegyző Iby Henrik aljegyző Morzsányi Sándor Választmányi tagok Burián János Bodola [...]
13. 1886-12-28 / 52. szám
[...] könyörületet gyakorlók mindegyike részére Szőke Sándor egri cist r főgymnásium tudós [...] Messiásáéból for­dítván egy pár töredéket Szaniszló lapjának küldé azokat meg Schedel [...]
14. 1887-11-08 / 45. szám
[...] alakúit meg Abaffy Aurél Adamcyk Szaniszló Bé kefíy Iván Beniczky Sándor Dobrányi Lajos Dusárdy Lajos Elek [...] Frantz Gyula Horváth Béla Kállay Sán­dor Kelemen Ernő Mészáros Kálmán Pillepic [...]
15. 1888-11-13 / 46. szám
[...] jólléthez Ára fűzve 60 kr Szaniszló Albert Dr Kártékony rovarok a [...] testületileg tisztelgett uj parancsnokánál Hunyor Sándor az egri kir törvényszék elnöke [...] voltak szívesek adakozni Dr Párvy Sándor érseki titkár 3 irtot Zalár [...] Géza egri segéd lelkész Babocsay Sándor ügyvéd dr Kohn Jágó orvos [...]
16. 1888-12-11 / 50. szám
[...] hozunk Művészi szavaló estéty Strakosch Sándor tanár az euró­pai hírű drámai [...] Ignics Boldizsár Kassuba Domokos Mócs Szaniszló Reiszer Ottó Zalai Mihály egri [...] minorita rendű házfőnök Gt óuay Sándor Eger város h polgárnagya Farkas [...] decz 9 én 1888 Csiky Sándor a heves­megyei honvéd egylet elnöke [...]
17. 1889-07-02 / 27. szám
220 Sándor Gariup Péter Littmann Márk Buzátli [...] Pásztor Ber­talan Babies Aladár Wavrik Sándor 2 2 frt Nagy László [...] Szabó Ignácz Rózsa Gusztáv Grónay Sándor Hám Gyula Rózsa Kálmáu Mócs Szaniszló Török Konstant Radinovics Gábor özv [...] Turcsányi Mátyás Tancsa Lajos Altorjai Sándor özv Barátimé Károlyi N Rigelhann [...]
18. 1890-01-14 / 2. szám
[...] január 1 jével a nagyemlékű Szaniszló Ferencz indí­tott meg Budapesten fennállásának [...] Mezőgazdasági Szemle ez alatt Cserháti Sándor és dr Kosutány Tamás m [...] tanulmányok 35 képpel Irta Alvinczy Sándor Ára 1 frt 60 kr [...] tartott üléséből ói i Grónay Sándor elnök Tűzifa és kőszén eladás [...]
19. 1890-07-01 / 26. szám
[...] Tamás Schröder Lajos Goda János Sándor István és egyesületi titkár bízattak [...] szenteltettek Saád Béla Kovács Mihály Sándor Imre Veres Antal és Szolcsányi [...] 27 eig részben dr Párvy Sándor érseki főtitkár czirnz kanonok részben [...] tanárkarból azonkívül még ft Mócs Szaniszló főgvmná siumunk derék fiatal tanára [...]
20. 1892-06-07 / 23. szám
[...] A többi szereplők közül Szerdahelyi Szaniszló Halmay Csörsz Kantai Te­réz Adelaide [...] Emerenczia vala­mint kisk Sebestény Anna Sándor és Já­nos nevein b 6 [...]

 

  • 1
  • 2